Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы
Скачать 260.87 Kb.
НазваниеДокторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы
Дата конвертации07.02.2016
Размер260.87 Kb.
ТипДиссертация
источникhttp://www.kaznpu.kz/docs/covet_sved1.doc
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы 07.00.02 – Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) мамандығы бойынша тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы


МӘЛІМЕТ


050010, Алматы қ., Достық даңғылы, 13, тел: 8(7272) 91-82-70, www.kaznpu.kz, rector@kaznpu.kz

Аты - жөні

Туған жылы, ұлты, азаматтығы

Негізгі жұмыс орыны (ұйым), қызметі

Ғылыми дәрежесі (қорғаған диссертация шифры, мамандығы)

Кеңес маман-дығының шифры

Негізгі еңбектері

1

2

3

4

5

6

7

1

Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы

– төраға

1946 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. ҚазҰПУ – нің "Магистратура және доктарантура институты -ның гуманитарлық мамандықтар кафедрасы-ның меңгерушісі

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Алаш қозғалысы. Монография,

1 том, Алматы, «Мектеп», 2008,

475 б.

2.Жетісудағы Ресей билігі. Монография.-Алматы, 2004, 216 б.

3.Ұлттық саяси элита (ХҮІІІ-ХХ ғғ.).Монография.-Алматы, 2004,

400 б.

4.Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр,өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2006, 229 б. (авторлық бірлікте) .

5.Қазақстан тарихы (аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері).

Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр, өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2007, 293 б.


2

Кенжебаев Ғабит Капезович

Төраға орынбасары

1962 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. ҚазҰПУ- нің тарих факультетіінң деканы

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02

07.00.02


1. Қазақстанның жоғарғы білім беру жүйесіндегі реформалардың кейбір қорытындылары // Вестник Евразийского гуманитарного института. - 2007. - №1. - 21-27 бб.

2. Қазақстанның ғылыми кадрлары (1991-2005 жж) // ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. - 2007. - № 1(12). - 15-19 бб.

3. Жоғары білім саласында Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтатстығын дамыту // Қазақ өркениеті. - 2007. - №2. - 93-100 бб.

4. Қазақстан ғылымын дамытудағы мемлекеттік саясат негізі ғылыми -техникалық әлеует пәрменділігін арттыру // Қазақстанның ғылыми әлемі. - 2008. - № 2(18). - 180-187 бб.

5. Шетелдік тарихнамадағы Қазақстанның жоғары білім дамуы мәселесі //«Рухан-ғылыми мұра» тақырыбындағы республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, 2008. - 116-123 бб.

3

Төлекова Мереке Көкеқызы –

ғалым хатшы

1954 жыл

Қазақ

ҚР азаматы


Абай ат. Қазақ ҰПУ «Әлем тарихы» кафедрасының профессоры

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Жетісу халқы (1897-1999). Монография.-Алматы:«Ценные бумаги», 2002.-282 б.;

2.Ежелгі дүние тарихы. Оқулық. 165 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

3.Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 1 том. Оқулық. 174 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007 4. Дүниежүзілік өркениет тарихы. Оқу құралы. 110 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

5.Шетелдегі қазақ диаспорасы: өткені мен бүгіні.-Междун. Научно-практ. Конф. «Актуальные проблемы международного права в свете Стратегии Президента РК Н.Назарбаева «О вхождении Казахстана в числе 50-ти конкурентноспособных государств мира»».-КазНПУ им.Абая,2007 г., 18 апреля және т.б.

4

Асылбекова Жамиля Малік-Айдарқызы

1964 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы кафедрасының доценті

Тарих ғылымдарының докторы 07.00.02

07.00.02


1. Некоторые аспекты развития населения Казахстана в годы Великой Отечественной войне: Материалы научно – практической конферений, посвященной 60-летию. Победы в Великой Отечественной войны. – Алматы, 2005. –с. 34-38. 2.Перспективы индустриального развития Казахстана и проблемы заниятости в свете Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаев: Материалы международной научно – практической конферении. 7-8 апреля –Алматы, 2005. –с. 107-110.

3.Об актуальности исследования истории формирования и развития национальных индустриальных кадров // Актуальные проблемы Отечественной истории ХҮІІІ-ХХ вв. Межвуз.сборник научных трудов. –Омск, 2002. –с. 176-183.

4.О некоторых аспектах роста численности коренного неселения Республики Казахстан // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран содружества (история и современность). Межвуз.сборник научных трудов. –Омск, 2003. –Вып.2. –с. 147-152. 5.О необходимости широкой подготовки национальных индустриальных кадров в Казахстане // Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. -2007. –№ 3(15). –с.215-217.

5

Ахметов Кадыр Абильжанович

1953 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02

07.00.02


1. Қазақ зиялылары және ұлт мәдениеті.// Елдің төрі - Елорда. Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конф. Матиралдары. – Астана, 2007.- б. 77-84

2. Ұлт тарихын зерделеуге арналған еңбек. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ханкелді Әбжановтың «Қазақстан: тарих, тіл ұлт» зерттеулер жинағы туралы ойлар. // Қазақстанның тұрақты дамуындағы білім беру: мәселелер, ізденістер, перспективалар // Респ.ғылыми – практикалық конф. Мат. – Астана, 2008. – б. 137-140

3. 20-30 жылдары Қазақстан мұғалім мамандарын дайындау тарихынан. // Қазақстанда үщдіксіз кәсіби білім берудің мәселелері мен перспективалары: Халықаралық ғылыми – теориялық конф. материалдары. – Астана, 2009. – 67-69 б.

4.Кеңес дәуірі мәдениетінің тарихын зерделеу: өткені мен бүгіні. // Актуальные проблемы исторической науки Казахстана: материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009.- 78-84 С.

5 О создании кооперации в аграрном секторе экономики Казахстана в 20-е годы: опыт ипроблемы. // «Общественные науки Казахстана в условиях формирования информационно – иновационной парадигмы» материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009. – 600-605 С.

6

Абдуалы Аскар Бегадыұлы

1953 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

А.Яссауи атындағы
Халықаралық қазақ – түрік университеті. Тараз институтының ректоры

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02

07.00.02

1.Ислам в контексте казахско- хивинских взаимотношений (конец XYIII- 50-е годы ХІХ вв.) Монография –Алматы: Эвро, 2005.-С.96

2.Культурные взаимосвязви Младшего жуза и Хивинского ханства в XYIII- 60-е годы ХІХ вв.- А., Эвро, 2005. –С.96

3.Ел бастаған ер байзақ. Монография. –Тараз, 2008

4. О внешнеполитической деятельности правителей младшего жуза XYIII в. (по материалам хивинского источника «Фирдаус Ал -Икбал»). Вестник КазНУ. Серия историческая. –Алматы, 2009. №2 (53) – С. 43-45

5. «Тарих -и Рашиди еңбегінің тарихи әлемі». Оқу құралы. – А., 2009. – 200 б.

7

Кан Георгий Васильевич

1956 жыл

Корей


ҚР азаматы

Академик Т.С.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Корейцы в Степном крае. Алматы. 2001. 5, 6 п.л.

2.Роль диаспоры в становлении независимого полиэтнического государства в условиях глобализации // Корееведение в Казахстане: проблемы и перспективы. Алматы. 2004. с.23-32

3 Новые сведения по истории корейцев в Казахстане // Известия корееведения Казахстана. Вып. 8, Алматы. 2001. с.38-57.

4 Иммиграция как фактор колониального освоения Казахстана российским царизмом. (Втор. пол. 19- н.20 в.) // Информационная эпоха: общество, экономика, культура, право. - Алматы. 2002. с.328-330.

5. Проблемы развития диаспоры в условиях глобализации // Воспитание историей: опыт, проблемы, поиски. - Алматы. 2003. с.13-15

8

Құдайбергенов Әділхан Нұрғалиұлы

1938 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. ҚазҰПУ- нің Академик Т.С.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1. .«Ақтандақтар беттерін» тәуелсіздік ашты //Саясат.-2005, №11, 33-35 бб;

2.Төл тарихымыздың казіргі даму деңгейі//Қазақ тарихы.-2007,№3;

3. Қ.Кеменгерұлының өмірі мен шығармашылық мұрасы хақында// Материалы межд. Научно-практ. Конф «Алаш и независимый Казахстан: преемственность идей и позиций».-Алматы, 2008 г. 293-299 бб. және т.б.

4 Төл тарихымыздың қазіргі даму деңгейі қай дәрежеде деп ойлайсыз. Неден ұттық, неден ұтылдық ? Қазақ тарихы. 2007 ж № 3

5 Жаңа дәуірдің-жаңа қаласы. Халықаралық ғылыми -тәжірибелік

конференция. Алматы; 2007 ж. 51-54 бб.

9

Орумбаев Сәкен Тиесұлы

1949 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ Тарих факультетінің ғылым ісі жөніндегі деканның орынбасары

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Правовое превенции незаконного оборота наркотиков // Известия МОН, НАН РК. Серия общественных наук.- Алматы, 2003. - №2. -С 96-100

2. Роль органов национальной безопасности Республики Казахстан в реабилитации жертв политических репрессий.- Акикат: РИО Академии КНБ РК, 2006.- № 16. Секретно.

3. Обеспечение национальной безопасности в контексте стратегии развития «Казахстан-2030» /некоторые аспекты/. Материалы международной научно-практической конференции, 9 ноября 2007 г. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2007. – С. 23-27.

4 Некоторые аспекты демократизации и гласности в деятельности КНБ Республики Казахстан //Научные труды Военного института КНБ Республики Казахстан, 2007. - №1. – С. 98-103. – секретно.

5. О некоторых аспектах массовых репрессий в Казахстане. - Материалы международной научно-практической конференции «Алаш и независимый Казахстан: преемственность идей и позиций» 21 ноября 2008 г. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2008. – 476 с. – С. 344-347.

10

Сармурзина Ғалия Алтайқызы

1958 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Қ.Сәтпаев ат. ҚазақҰТУ

Қоғамдық пәндер кафедрасының доценті

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Возвращение казахов Монголии (оралманов) на историческую родину.- «Казахстан и внешний мир: история и современность». Матер. междунар. научн.-практич. конф.- Алматы: КазНПУ им. Абая, 2005, с. 100-104; 2. Оказание помощи Казахстана Монголии в деле
интенсификации сельско-хозяйственного производства в 60-80-е гг XX века // Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, 2005. № 2 (31).-с.102-108.

3. Отношения Казахстана с Сингапуром на современном этапе // Вестник КазНУ.Серия востоковедения.№ 3(40),Алматы, 2007, 49-59 с.

4.Экономические связи Казахстана с Малайзией в 1991-2005 годах. // Вестник КазНУ.Серия истоическая,№ 1(48),Алматы, 2008, 209-213 с.

5.Итоги, рекомендации, перспективы казахстано-монгольских связей за последние 50 лет ХХ века. // Вестник КазНУ.Серия востоковедения. № 1. Алматы, 2008, 71-77 с.

11

Сүтеева Қанзада Ағыбайқызы

1956 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ «Әлем тарихы» кафедрасының профессоры м.а.

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.09

07.00.09

1.ХVІІІ-ХХ ғ. басындағы Қазақстанның 1917 жылға дейінгі орыстық тарихнамасы.- Алматы, 2006, 248 б.

2.Русские ученые-путешественники ІІ-пол. ХVIII – І пол. ХІХ вв о народонаселении Казахстана// Вестник Таджикск. гос. пед. университета им. К.Джураева. Душанбе.-2002, №5

3. 1917 жылға дейінгі орыс зерттеушілерінің қазақ халқының шығу тегін (этногенезін) қарастыруы // Абай ат. Қазақ ҰПУ Хабаршысы, 2008, № 2 және т.б.

4. Ресей тарихнамасы Қазақстандағы ХІХ ғасырдың ХІХ ғасырдың 60 жж. өткізілген реформалар туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. Тарих сериясы. –алматы, 2004. - №4 -13-16 бб.

5. ХІх ғасырдың екінші жартысындағы орыс зерттеушілері Ресейдің Қазақстанға қоныс аудару саясатының нәтижелері туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 70- жылдық мрейтойына арнал. Халықаралық ғылыми – практикалық конф.материалдары. – –Аламты, 2004. - 2 – бөлім.- 74-82 бб.

12

Султангалиева

Гульмира

Салимжановна

1959 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Әль-Фарби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.09

07.00.02


1. Оренбургское магометанское духовное собрание и оренбургская власть (вторая пол. ХУ111 – первая половина Х1Х вв.).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова. Серия история, философия, право.- Караганда.2006, № 2 (42) С..5-14.

2. Национальные движения тюркоязычных народов: опыт исторических исследований.// Вестник ЗКГУ. - Уральск., 2006.№3. С.84-92.

3.Мусульманские благотвор. общества на территории Западного Казахстана и Южного Урала. (начало ХХв.)// Октябрь. 1917г.: проблемы истории и историографии. –Москва, 2008. С.62-74.

4 Казахстанско-российские отношения. Сборник документов и материалов // Исторический архив. 2009.

№ 1. С. 216-218

5. Формирование казахского чиновничества в первой половине Х1Х века (на материалах Неплюевского кадетского корпуса).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова.- Караганда, 2006. - С.14-19

13

Халидуллин Ғизатулла Хаймолдаұлы

1947 жыл

Қазақ

ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ Европа және Америка елдерінің тарихы кафедрасының меңгерушісі м.а.

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1 Ақпан төңкерісінен кейінгі елдегі саяси әлеуметтік жағдай.// Вестник Каз НПУ, 2006, №1

2.Ликвидация байских хозяйств в Казахстане // Саясат.- 2005, №6

3.Саяси қуғын-сүргін және шаруалар қозғалысы. Ақиқат № 3 51-57 б.

4.Кеңес өкіметінің орнауының алғашқы жылдарындағы өлкедегі қоғамдық саяси жағдай. Е.Бекмаханов тағылымы-2004 халықаралық ғыл. конф. жин. А., 18-19 мамыр, 2004, 19-24 б.

5. Ақпан төңкерісінен кейінгі қазақ шаруасының әлеуметтік-экономикалық ахуалы. Качество педагогического образования: проблемы и перспективы развития: Материалы научно практической конференции. (Алматы, 18-19 мая) 400с


Негізгі жұмыс орны диссертациялық кеңес құрылатын ұйым болып саналатын кеңес мүшелерінің саны - 9, басқа ұйымдардан шақырылғандар – 8, барлығы – 17.

Диссертациялық кеңес мүшелерінің барлығы осы кеңестің ғана мүшелері болып табылады.


Абай ат. Қазақ ҰПУ ректоры,

п.ғ.д., профессор Пірәлиев С.Ж.


СВЕДЕНИЯ

о членах диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история (История Республики Казахстан) при Казахском национальном педагогическом университете им.Абая

050010, г. Алматы, пр.Достык 13, тел: 8(7272) 91-82-70, www.kaznpu.kz, rector@kaznpu.kz

Фамилия, имя, отчество

Год рождения, национальность, гражданство

Место основной работы (с указанием организации), должность

Ученая степень (с указанием шифра, специальности, по которой защищена диссертация)

Шифр специаль­ности в совете

Основные работы

1

2

3

4

5

6

7

1

Койгелдиев Мамбет Кулжабаевич -

председатель

1946 г.р.

Казах

Гражданин РК

Зав. кафедрой Гуманитарных наук института Магистратуры и докторантуры при КазНПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Алаш қозғалысы. Монография,

1 том, Алматы, «Мектеп», 2008,

475 б.

2.Жетісудағы Ресей билігі. Монография.-Алматы, 2004, 216 б.

3.Ұлттық саяси элита (ХҮІІІ-ХХ ғғ.).Монография.-Алматы, 2004,

400 б.

4.Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр,өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2006, 229 б. (авторлық бірлікте) .

5.Қазақстан тарихы (аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері).

Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр,өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2007, 293 б. (авторлық бірлікте) ж.б.

2

Кенжебаев Габит Капезович

Зам. председателья

1962 жыл

Казах

Гражданин РК

Декан исторического факультета КазНПУ им.Абая

Доктор исторических наук

07.00.02

07.00.02

1. Қазақстанның жоғарғы білім беру жүйесіндегі реформалардың кейбір қорытындылары // Вестник Евразийского гуманитарного института. - 2007. - №1. - 21-27 бб.

2. Қазақстанның ғылыми кадрлары (1991-2005 жж) // ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. - 2007. - № 1(12). - 15-19 бб.

3. Жоғары білім саласында Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтатстығын дамыту // Қазақ өркениеті. - 2007. - №2. - 93-100 бб.

4. Қазақстан ғылымын дамытудағы мемлекеттік саясат негізі ғылыми -техникалық әлеует пәрменділігін арттыру // Қазақстанның ғылыми әлемі. - 2008. - № 2(18). - 180-187 бб.

5. Шетелдік тарихнамадағы Қазақстанның жоғары білім дамуы мәселесі //«Рухан-ғылыми мұра» тақырыбындағы республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, 2008. - 116-123 бб.3

Тулекова Мереке Кокеновна –

Ученый секретарь

1954 г.р.

Казашка

Гражданка РК

Профессор кафедры Всемирной истории

Каз НПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Жетісу халқы (1897-1999). Монография.-Алматы:«Ценные бумаги», 2002.-282 б.;

2.Ежелгі дүние тарихы. Оқулық. 165 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

3.Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 1 том. Оқулық. 174 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007 4. Дүниежүзілік өркениет тарихы. Оқу құралы. 110 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

5.Шетелдегі қазақ диаспорасы: өткені мен бүгіні.-Междун. Научно-практ. Конф. «Актуальные проблемы международного права в свете Стратегии Президента РК Н.Назарбаева «О вхождении Казахстана в числе 50-ти конкурентноспособных государств мира»».-КазНПУ им.Абая,2007 г., 18 апреля и др.

4

Асылбекова Жамиля

Малик-Айдаровна

1964 г.р.

Казашка

Гражданка РК

Доцент кафедры «Отечественной Истории» КазНПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1. Некоторые аспекты развития населения Казахстана в годы Великой Отечественной войне: Материалы научно – практической конферений, посвященной 60-летию. Победы в Великой Отечественной войны. – Алматы, 2005. –с. 34-38. 2.Перспективы индустриального развития Казахстана и проблемы заниятости в свете Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаев: Материалы международной научно – практической конферении. 7-8 апреля – Алматы, 2005. –с. 107-110.

3.Об актуальности исследования истории формирования и развития национальных индустриальных кадров // Актуальные проблемы Отечественной истории ХҮІІІ-ХХ вв. Межвуз.сборник научных трудов. – Омск, 2002. –с. 176-183.

4. О некоторых аспектах роста численности коренного неселения Республики Казахстан // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран содружества (история и современность). Межвуз.сборник научных трудов. – Омск, 2003. –Вып.2.–с.147-152. 5.О необходимости широкой подготовки национальных индустриальных кадров в Казахстане // Известия Оренбургского Гос.аграрного университета. - 2007. –№ 3(15). –с.215-217

5

Ахметов Кадыр Абильжанович

1953 г.р.

Казах

Гражданин РК

Профессор

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02

07.00.02


1. Қазақ зиялылары және ұлт мәдениеті.// Елдің төрі - Елорда. Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конф. Матиралдары. – Астана, 2007.- б. 77-84

2. Ұлт тарихын зерделеуге арналған еңбек. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ханкелді Әбжановтың «Қазақстан: тарих, тіл ұлт» зерттеулер жинағы туралы ойлар. // Қазақстанның тұрақты дамуындағы білім беру: мәселелер, ізденістер, перспективалар // Респ.ғылыми – практикалық конф. Мат. – Астана, 2008. – б. 137-140

3. 20-30 жылдары Қазақстан мұғалім мамандарын дайындау тарихынан. // Қазақстанда үщдіксіз кәсіби білім берудің мәселелері мен перспективалары: Халықаралық ғылыми – теориялық конф. материалдары. – Астана, 2009. – 67-69 б.

4.Кеңес дәуірі мәдениетінің тарихын зерделеу: өткені мен бүгіні. // Актуальные проблемы исторической науки Казахстана: материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009.- 78-84 С.

5 О создании кооперации в аграрном секторе экономики Казахстана в 20-е годы: опыт ипроблемы. // «Общественные науки Казахстана в условиях формирования информационно – иновационной парадигмы» материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009. – 600-605 С.

6

Абдуалы Аскар Бегадыұлы

1953 г.р.

Казах

Гражданин РК

Ректор Таразского института Международного казахско – турецкого университета имени А.Яссави.

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02

07.00.02

1.Ислам в контексте казахско- хивинских взаимотношений (конец XYIII- 50-е годы ХІХ вв.) Монография –Алматы: Эвро, 2005.-С.96

2.Культурные взаимосвязви Младшего жуза и Хивинского ханства в XYIII- 60-е годы ХІХ вв.- А., Эвро, 2005. –С.96

3.Ел бастаған ер Байзақ. Монография. –Тараз, 2008

4. О внешнеполитической деятельности правителей младшего жуза XYIII в. (по материалам хивинского источника «Фирдаус Ал -Икбал»). Вестник КазНУ. Серия историческая. –Алматы, 2009. №2 (53) – С. 43-45

5. «Тарих-и Рашиди еңбегінің тарихи әлемі». Оқу құралы. – А., 2009. – 200 б.


7

Кан Георгий Васильевич

1956 г.р.

Кореец

Гражданин РК

Профессор кафедры Истории Казахстана им. Академика Т.С.Садыкова Каз НПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Корейцы в Степном крае. Алматы. 2001. 5, 6 п.л.

2.Роль диаспоры в становлении независимого полиэтнического государства в условиях глобализации // Корееведение в Казахстане: проблемы и перспективы. Алматы. 2004. с.23-32

3 Новые сведения по истории корейцев в Казахстане // Известия корееведения Казахстана. Вып. 8, Алматы. 2001. с.38-57.

4 Иммиграция как фактор колониального освоения Казахстана российским царизмом. (Втор. пол. 19- н.20 в.) // Информационная эпоха: общество, экономика, культура, право. Алматы. 2002. с.328-330.

5. Проблемы развития диаспоры в условиях глобализации // Воспитание историей: опыт, проблемы, поиски. Алматы. 2003. с.13-15

8

Кудайбергенов Аделхан Нургалиевич

1938 г.р.

Казах

Гражданин РК

Профессор кафедры Истории Казахстана им. Академика Т.С.Садыкова

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1. .«Ақтандақтар беттерін» тәуелсіздік ашты //Саясат.-2005, №11, 33-35 бб;

2.Төл тарихымыздың казіргі даму деңгейі//Қазақ тарихы.-2007,№3;

3. Қ.Кеменгерұлының өмірі мен шығармашылық мұрасы хақында// Материалы межд. Научно-практ. Конф «Алаш и независимый Казахстан: преемственность идей и позиций».-Алматы, 2008 г. 293-299 бб. және т.б.

4 Төл тарихымыздың қазіргі даму деңгейі қай дәрежеде деп ойлайсыз. Неден ұттық, неден ұтылдық ? Қазақ тарихы. 2007 ж № 3

5 Жаңа дәуірдің-жаңа қаласы. Халықаралық ғылыми -тәжірибелік

конференция. Алматы; 2007 ж. 51-54 бб.

9

Орумбаев Сакен Тиесович

1949 г.р.

Казах

Гражданин РК

Зам. декана по научной работе Исторического факультета

Каз НПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1. История органов безопасности Казахстана (1917-1991 гг). в 2-х книгах.Книга первая.-Алматы: РИО Академии КНБ РК, 2005.- 308 с

2. Правовое превенции незаконного оборота наркотиков // Известия МОН, НАН РК. Серия общественных наук. - Алматы, 2003. - №2. – С. 96-100

3. Роль органов национальной безопасности Республики Казахстан в реабилитации жертв политических репрессий.- Акикат: РИО Академии КНБ РК, 2006.- № 16. Секретно и др.

10

Сармурзина Галия Алтаевна

1958 г.р.

Казашка

Гражданка РК

Доцент кафедры общественных дисциплин КазНТУ им. К.Сатпаева

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Возвращение казахов Монголии (оралманов) на историческую родину.- «Казахстан и внешний мир: история и современность». Матер. междунар. научн.-практич. конф.- Алматы: КазНПУ им. Абая, 2005, с. 100-104; 2. Оказание помощи Казахстана Монголии в деле
интенсификации сельско-хозяйственного производства в 60-80-е гг XX века // Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, 2005. № 2 (31).-с.102-108.

3.Отношения Казахстана с Сингапуром на современном этапе // Вестник КазНУ.Серия востоковедения.№ 3(40),Алматы, 2007, 49-59 с.

4.Экономические связи Казахстана с Малайзией в 1991-2005 годах. // Вестник КазНУ. Серия истоическая ,№ 1(48),Алматы, 2008, 209-213 с.

5.Итоги, рекомендации, перспективы казахстано-монгольских связей за последние 50 лет ХХ века. // Вестник КазНУ. Серия востоковедения. № 1. Алматы, 2008, 71-77 с.

11

Сутеева Канзада Агибаевна

1956 г.р.

Казашка

Гражданка РК

И.о. профессор кафедры Всемирной истории

КазНПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.09

07.00.09

1.ХVІІІ-ХХ ғ. басындағы Қазақстанның 1917 жылға дейінгі орыстық тарихнамасы.- Алматы, 2006, 248 б.

2.Русские ученые-путешественники ІІ-пол. ХVIII – І пол. ХІХ вв о народонаселении Казахстана// Вестник Таджикск. гос. пед. университета им. К.Джураева. Душанбе.-2002, №5

3. 1917 жылға дейінгі орыс зерттеушілерінің қазақ халқының шығу тегін (этногенезін) қарастыруы // Абай ат. Қазақ ҰПУ Хабаршысы, 2008, № 2 және т.б.

4. Ресей тарихнамасы Қазақстандағы ХІХ ғасырдың ХІХ ғасырдың 60 жж. өткізілген реформалар туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. Тарих сериясы. –алматы, 2004. - №4 -13-16 бб.

5. ХІх ғасырдың екінші жартысындағы орыс зерттеушілері Ресейдің Қазақстанға қоныс аудару саясатының нәтижелері туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 70- жылдық мрейтойына арнал. Халықаралық ғылыми – практикалық конф.материалдары. – –Аламты, 2004. - 2 – бөлім.- 74-82 бб.


12

Султангалиева Гульмира

Салимжановна

1959 г.р.

Казашка

Гражданка РК

Профессор КазНУ им әль-Фараби

Доктор исторических наук

07.00.02

07.00.02


1. Оренбургское магометанское духовное собрание и оренбургская власть (вторая пол. ХУ111 – первая половина Х1Х вв.).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова. Серия история, философия, право.- Караганда.2006, № 2 (42) С..5-14.

2. Национальные движения тюркоязычных народов: опыт исторических исследований.// Вестник ЗКГУ. - Уральск., 2006.№3. С.84-92.

3.Мусульманские благотвор. общества на территории Западного Казахстана и Южного Урала. (начало ХХв.)// Октябрь. 1917г.: проблемы истории и историографии. –Москва, 2008. С.62-74.

4 Казахстанско-российские отношения. Сборник документов и материалов // Исторический архив. 2009.

№ 1. С. 216-218

5. Формирование казахского чиновничества в первой половине Х1Х века (на материалах Неплюевского кадетского корпуса).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова.- Караганда, 2006. - С.14-19


13

Халидуллин Гизатулла Хаймолдаевич

1947 г.р.

Казах

Гражданин РК

зав. кафедрой «Отечественной истории»

Каз НПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1 Ақпан төңкерісінен кейінгі елдегі саяси әлеуметтік жағдай.// Вестник Каз НПУ, 2006, №1

2.Ликвидация байских хозяйств в Казахстане // Саясат.- 2005, №6

3.Саяси қуғын-сүргін және шаруалар қозғалысы. Ақиқат № 3 51-57 б.

4.Кеңес өкіметінің орнауының алғашқы жылдарындағы өлкедегі қоғамдық саяси жағдай. Е.Бекмаханов тағылымы-2004 халықаралық ғыл. конф. жин. А., 18-19 мамыр, 2004, 19-24 б.

5. Ақпан төңкерісінен кейінгі қазақ шаруасының әлеуметтік-экономикалық ахуалы. Качество педагогического образования: проблемы и перспективы развития: Материалы научно практической конференции. (Алматы, 18-19 мая) 400сВсего членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию (организации), при которой (которых) создается совет - 9, приглашенных – 8, всего - 17.

Все члены диссертационного совета являются членами только данного совета.


Ректор КазНПУ имени Абая

д.п.н., профессор Пралиев С.Ж.Похожие:

Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconАвтореферат бойынша
Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғалатын (Абай...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconДиссертация «17» «сәуір»
Диссертация «17» «сәуір» 2008 ж сағат 16. 30 Халықаралық Бизнес Университетінде экономика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconБайниязова жанар төлеубайқызы Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері
Тіл білімі институты жанындағы 10. 02. 06-түркі тілдері және 10. 02. 02-қазақ тілі мамандықтары бойынша филология ғылымдарының докторы...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы icon2014 жылға арналған философия ( PhD ) докторы, бейіні бойынша докторы ғылыми
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №126 бұйрығымен бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереженің...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconДиссертация 2008 жылы «7» қарашада сағат 16. 00-де Қр бжҒМ
Тіл білімі институты жанындағы 10. 02. 02 – қазақ тілі және 10. 02. 06 – түркі тілдері мамандықтары бойынша филология ғылымдарының...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconУӘли нұргелді қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері
Тіл білімі институты жанындағы 10. 02. 06 – түркі тілдері және 10. 02. 02 – қазақ тілі мамандықтары бойынша филология ғылымдарының...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы icon373. 46 Қолжазба құқығында Қожаева маржан төРЕҒҰЛҚызы аударматану терминдерінің когнитивтік-семантикалық құрылымы
Тіл білімі институты жанындағы 10. 02. 06 – түркі тілдері және 10. 02. 02 – қазақ тілі мамандықтары бойынша филология ғылымдарының...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconБайтелиева жанар дәрібекқызы қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің этномәдени уәждемесі
Тіл білімі институты жанындағы 10. 02. 02 – қазақ тілі және 10. 02. 06 – түркі тілдері мамандықтары бойынша филология ғылымдарының...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconКіріспе
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіндегі педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін қорғау жөніндегі...
Докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы iconАвтореферат 2010 жылы «15»
Диссертация 2010 жылы «3» шілде сағат 10. 00-де М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің тарих ғылымдарының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница