Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010
НазваниеРамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010
страница1/9
Дата конвертации07.02.2016
Размер1.47 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.sum-child.az/kitablar/Sumqayit hadiseleri88.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Рамазан Мяммядов


Сумгайыт щадисяляри

Даьлыг Гарабаь проблеми

kонтекстиндя


Sumqayıt - 2010


Rəyçilər: Sadıqov Həsən Şiralı oğlu,

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu,

tarix elmləri doktoru, professor


Məmmədov R.S. Sumqayıt hadisələri Dağlıq Qarabağ problemi kontekstində. – Sumqayıt, 2010 – 128 s.

Geniş oxucu kütlələrinə ünvanlanan “Sumqayıt həqi­qətləri” adlı ümumi bir başlıq altında nəşrə hazırlanmış dörd kitab­dan ikincisi olan bu kitabda M.Qorbaçov tərəfindən SSRİ-ni dağıtmaq üçün Dağlıq Qarabağ kartından məharətlə istifadə olunduğu, Sumqa­­yıt hadisələrinin isə Dağlıq Qarabağ uğrunda ümummilli erməni hərəkatına təkan vermək üçün siyasi bəhanə rolunu oynadığı təkzibedilməz dəlillərlə sübuta yetirilir.


ССРИ-нин сцгутундан щейфсiлянмяйян кясин цряйи,

эерийя гайытмаьы арзулайан кясин ися башы йохдур.

Чинэиз Абдуллайев

Бюйцк бир юлкяни цряксизляр даьытдылар, аьылсызлар ися ону бярпа етмяк истяйирляр.


Владимир Путин


Ön söz

Hörmətli oxucu!

Bu kitab “Sumqayıt həqi­qət­lə­­ri” adlı ümumi bir başlıq altında nəşr olunmağa başlanmış dörd kitabdan ikincisidir. Birinci kitab – “Sumqa­yıt: tarixdən səhifələr (1930-2000)”, üçüncü kitab – “Sumqayıt hadisə­ləri mətbuat səhifələrin­də”, dördüncü kitab isə – “Sumqayıtın bugünü və sabahı” adlanır.

Hər bir şəhərin özünəməxsus, təkrarolunmaz tarixi, taleyi vardır. Sumqayıt şəhəri 70-illik sovet hakimiyyəti illərində SSRİ-də tikilmiş 1174 müasir cavan şəhərlərdən biridir. Onun payına XX əsrin ikinci yarısında Azərbay­can Respublikasının ikinci sənaye mərkəzi olmaq düş­müş­dür.

Sumqayıt şəhərinin tarixində qeyri-adi, gözlənil­məz, acı bir səhifə də vardır – 1988-ci il 27-29 fevral hadisələri yazılmış səhifə. Zahirən antierməni görüntülü, əslində isə çox ustalıqla təşkil olunmuş və ilk baxışda görünməyən mahiyyə­tinə görə antiazərbaycan, antisumqayıt xarakterli həmin hadisələrdən artıq 22 il keçir. Bu hadisələrin səbəbi nə dostluq şəhəri Sumqayıtla, nə də o dövrdə burada yaşayıb-yaradan 80-dən artıq müxtəlif millətlərdən olan insanların – Sumqa­yıt əhalisinin millətlərarası münasibət­ləri ilə bağlı deyildir.

Araşdırmalar göstərir ki, hadisələrin ən azı üç tərəfi vardır:

Birinci, bəlkə də ən əsas tərəf Sovet İttifaqı Kom­mu­nist Partiyasının Baş katibi M.S.Qorbaçovun rəhbərliyi ilə dünya sosializm sistemini və eləcə də SSRİ-ni dağıt­maq siyasətini həyata keçirən qüvvələr idi.

İkinci tərəf fürsətdən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycandan qoparmaq və Ermənis­ta­na birləş­dirmək istəyən erməni və ermənipərəst millətçi və separatçı qüvvələr olmuşdur.

Üçüncü tərəf isə hadisələri icra edən, xüsusi hazırlıq keçmiş təxribat qrupu tərəfindən hadisələrə təhrik olun­muş yeniyetmələr, müxtəlif cinayətkar ünsürlər və yetkin­ləş­məmiş gənclər idi.

SSRİ-nin milli münaqişələr zəminində dağıdıl­ması ssenarisinin müəllifləri və ssenarini həyata keçirməyə çalı­şan qüvvələr, o cümlədən, erməni millətçi və separat-çılarının havadarları Qarabağ uğrunda ümummilli erməni hərəkatına təkan verə biləcək tutarlı bir siyasi bəhanə əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikası ərazisində antier­mə­ni iğtişaşları törətmək qərarına gəldilər və bu məqsədlə əlverişli yer kimi Sumqayıt şəhərini seçdilər.

Hörmətli oxucu, bu kitab üzərin­də əsas işlər 2004-cü ilin sonlarınadək yerinə yetirilsə də, onun nəşr edilib oxucuya çatdırılması müəyyən səbəb­lər­dən ləngimişdir. Bununla belə, ötən beş-altı il ərzində ölkədə, regionda və bütövlükdə dünyada ictimai-siyasi həyatın müxtəlif sahələrində cərəyan etmiş hadisələrin daxili məntiqi bizə belə bir yekun fikrimizdə israrlı olmağa imkan verir ki, Sumqayıtda törədilmiş iğtişaşların Dağlıq Qara­bağ problemi ilə, sonuncunun isə SSRİ-nin dağıdıl­ması problemi ilə səbəb-nəticə bağlılığı heç bir şübhə doğur­mur.

Bu fikrimizi kitabda nə qədər inandırıcı çatdıra bildiyimizi isə, əlbəttə, bizim hörmətli oxucularımız özləri qiymətlən­dirə­cəkdir.

Kitabla bağlı rəy və təkliflərini bizə catdıracaq hər bir oxucuya əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Müəllif.

Birinci fəsil


МИХАИЛ ГОРБАЧОВУН
ССРИ-ni


ДАЬЫТМАГ ФЯЛСЯФЯСИ


Етник зиддиййятляр газаны

А

мерика вя ССРИ арасында апарылан «со­йуг мцща­ри­бя» дюврцндя, 1977-1987-ъи илляр ярзиндя Амери­ка Бирляш­миш Штатлары президенти Ъ.Картерин миlли тящ­лцкясизлик мясяляляри цзря мяслящятчиси вязифясиндя, сонралар ися АБШ Sтратежи вя Бейнял­халг Тядгигатлар Мяр­­кязинин мяслящятчиси вя Ъон Щоpкинс адына Вашинг­тон Университети няздиндя Пол Х.Ниттсенин Мцасир Бейнял­халг Тядгигатлар Mяркязиндя «Америка Хариъи Сийасяти» цзря профессор вязифяляриндя ишляyян, миллиййятъя полйак Збигнев Бжезински 1997-ъи илдя инэи­лис дилиндя «Бюйцк шаhмат тахтасы. Американын щюкм­ранлыьы вя онун эеостратежи императивляри» адлы китабыны «Тялябяляримя – дцнйанын сабащкы мянзяряси­ни форма­лаш­дырмагда онлара кюмяк цчцн» епиграфы иля няшр етдирмишдир.

Китабда ХХ ясрин сонунъу ониллийиндя дцнйадакы вя хцсусиля дя Азярбайъандакы (Авропа вя Асийа гитя­ля­риндя йерляшмиш юлкялярдя) эеостратежи дурум анализ едилир. Мцяллиф дювлятлярин вя дювлят бирликляринин эяля­ъяк­дя мцмкцн олан давраныш вариантларынын моделини cızıр, прогнозлашдырыр вя Американын дцнйа­да йеэаня фюв­­гялдювлят кими бцтцн юлкялярин давраныш­ларына, онла­рын апараъаглары сийасятя гаршы эюстярмяли олдуьу ян мяг­сядяуйьун мцнасибяти, мцвафиг реакси­йа­ны тяклиф едир.

Китаб гыса бир мцддятдя вя йцкsək чевикликля рус дили­ня дя тяръцмя едиляряк ики дяфя далбадал – 1998 вя 1999-ъу иллярдя бюйцк тиражларла няшр олунмушдур. Китаба олан бюйцк мараьы онун рус дилиндя няшриня юн сюз йазмыш Русийа Гуру Гошунлары эенерал-майору Й.Г.Кобаладзенин ашаьыдакы сюзляри йетяринъя изащ едир. О йазыр: «Бу китабы охумаг щамы цчцн файдалыдыр – хариъи сийасятля мяшьул олан пешякар цчцн дя, ону юзцня хобби сечянляр цчцн дя, онунла еля-беля мараг­ланан щяр бир кяс цчцн дя. Чцнки Америка щаггында «йеэаня фювгяладя дювлят» кими щяля индийядяк щеч ким бундан садя, бундан сярт вя бундан ачыг шякилдя данышмамыш, дцнйада онун мцстясна мювгейини щансы цсулларла сахламаг вя мющкямляндирмяк лазым олдуьу­ну бу дяряъядя чылпаглыьы иля ашкарламамышдыр».

Китабын əsas идейасы Бирляшмиш Штатларын Аврасийа цзяриндя юз нязарятини сахламаг цчцн щярби, игтисади вя мядяни цстцнлцйцндян неъя истифадя етмяси мясяля­синдян ибарятдир.

Нийя мящз Аврасийа? З.Бжезински Аврасийаны еля бир «бюйцк шащмат тахтасы»на бянзядир1 ки, yахын онил­лик­ляр ярзиндя Американын щюкмранлыьы цьрунда сийаси ойун мящз онун цзяриндя, йяни мящз Аврасийада апа­ры­ла­ъагдыр вя бу суперконтинентин Америка тяряфин­дян идаря едилмяси ондан ибарятдир ки, АБШ-ын марагла­рына, онун «Глобал фираванлыьына» тящлцкя йарада биляъяк, онунла рягабят апармаьа гадир ола биляъяк щяр щансы диэяр бир фювгял дювлятин йарадылмасына йол вермясин.

Мцяллиф гейд едир ки, тяхминян 500 ил бундан яв­вял, гитяляр арасында сийаси ялагяляр щяйата кечирilмя­йя башланан андан Аврасийа дцнйанын эцъ мяркязиня чев­рилмяйя башланмышдыр. Мцяллиф ону да гейд едир ки, щя­ля 1940-ъы илдя бцтцн дцнйайа аьалыг етмяк иддиа­сында олан Адолф Щитлер вя Иосиф Сталин нойабр айында апарыл­мыш эизли данышыглар заманы юз араларында бирмя­налы мцгавиля баьламышдылар ки, Америка Аврасийадан узаг­лашдырылсын. Онларын щяр бири йахшы дярк едирdi ки, «Аврасийа дцнйанын мяркязидир вя ким Аврасийайа няза­рят едирся, о, бцтцн дцнйа цзяриндя нязаряти щяйата кечирир» (с.12).

Икинъи Дцнйа мцщарибяси фашист Алманийасынын вя онун мцттяфигляринин мяьлубиййяти иля нятиъялянди. ССРИ мцщарибядян галиб кими чыхды. Онун гцдрятли орду­су вар иди. Мцщарибя нятиъясиндя дцнйа сосиализм системи йаранды. Лакин бунунла беля, ССРИ тякбашына Авра­­си­йа­йа нязарят етмяк игтидарында дейилди. Чцнки ССРИ-нин гялябяси ня гядяр мющтяшям олса да, юлкя чох зяифлямишди, онун яразисинин Авропа щиссясиндя йерляшян шящяр вя кяндлярин бюйцк яксяриййяти йерля йексан едилмишди, 20 милйондан артыг ящалиси мящв олунмушду, юлкянин игтисадиййаты даьыдылмышды вя йенидян, аз гала сыфырдан гурулмалы иди. Гялябяйя щяср олунмуш мащны­лардан бириндя дейилдийи кими, 1945-ъи илин 9 май Гялябя эцнц совет адамлары цчцн «чал сачлы», «эюзц йашлы» bir байрам олду.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы Алманийа цзя­риндя гялябя чалмыш диэяр бир дювлят дя АБШ олмуш­дур. Фашист Алманийасы цзяриндя гялябя Бирляшмиш Штатларын Аврасийа мяканында щярби, сийаси вя игтисади мювгелярини чох эцъляндирмиш олду. Лакин АБШ да щяля дцнйа­йа тякбашына щюкмранлыг етмяк цчцн кифайят гядяр гудрятли дейилди. Одур ки, мцщарибядян сонракы йарым­ясрлик дювр АБШ иля ССРИ арасында бцтцн дцнйайа аьалыг етмяк уьрунда мцbариzя дюврц олду. Бу мцба­ри­зядя ким галиб эялся иди, о, Аврасийа мяканына вя, демяли, бцтювлцкдя дцнйайа тякбашына щюкмранлыг етмяк имканы ялдя етмиш олаъагды.

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, бу мцбаризядя АБШ щямишя апарыъы рол ойнамыш, щцъум тактикасындан истифадя етмиш, ССРИ ися яксяр щалларда мцдафия тактикасы иля щярякят етмякля кифайятлянмяли олмушдур. Бу сябябдян дя о, яслиндя щадисялярин архасынъа эедян тяряф кими чыхыш етмишдир.

Профессор З.Бжезински йухарыда ады чякилмиш китабын чох мцщцм вя ян бюйцк бир фяслини «Аврасийа Балканлары» адландырмышдыр. Мцяллиф «Балканлар» сюзц­нцн Авропада етник мцнагишяляр вя бюйцк дювлятлярин бу реэионда рягабятляри иля ассосиасийа олундуьуну гейд едяряк йазыр ки, Аврасийанын да юз «Балканлары» вардыр. Эюркямли сийасятчи «Аврасийа Балканлары» сырасына 9 дювляти – Газахыстан, Гырьызыстан, Таъикистан, Тцркмянистан, Азярбайъан, Ермянистан, Эцръцстан вя щямчинин Яфганыстан дювлятлярини дахил едир. Тцркийя вя Иран да бу сийащыйа дахил едилмяк цчцн потенсиал намизядляр сайылыр. Амма бу ики дювлятин диэярляри иля мцга­йи­сядя сийаси вя игтисади бахымдан даща чох щяйат габилиййятlи олдуьу, щяр икисинин «Аврасийа Балканлары»нда реэиона тясир эюстярмяк уьрунда фяал мцбаризя апардыьы вя она эюря дя онларын бу реэионда мцщцм эеостратежи ойунчулар щесаб олундуьу эюстярилир.

«Аврасийа Балканлары» юлкяляринин Ъянуб-Шярги Авропа, Орта Асийа, Ъянуби Асийанын бир щиссяси, Йа- хын Шярг вя Иран кюрфязи району кими тябии сярвятлярля зянэин олан Шяргля Гярби коммуникасийа ялагяляри иля бирбаша бирляшдирян бюйцк яразини ящатя етдийи нязяря алынарса, бу реэионда эениш игтисади вя сийаси тясир даиряси ялдя етмяк, бурада олан зянэин йерцстц вя йералты сярвятлярдян, о ъцмлядян тябии газ вя нефт ещтийатларындан бящрялянмяк щявясини тякъя Русийа, Тцркийя, Иран вя Украйна кими гоншулугда йерляшян дювлятлярин дейил, щям дя Инэилтяря, Франса, Алманийа вя диэяр Гярби Авропа дювлятляри иля йанашы Америка Бирляшмиш Штатлары, Чин, Щиндистан, Пакистан вя Йапонийа кими юлкялярин дя мараг даирясиндя одуьуну анламаг чятин олмаз.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, 1990-2015-ъи илляр ярзиндя дцнйада енержи дашыйыъыларына олан тялябатын 50 фаизядяк артаъаьы щяля 1980-ъi иллярдя прогнозлашдыры­лырды.2 Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, Орта Асийада вя Хязяр дянизи щювзясиндя олан йералты тябии газ вя нефт ещтиййатларынын цмцми щяъми бцтювлцкдя Кцвейт, Мексика кюрфязи вя Шимал дянизи реэионларындакы йатаг­ларда олан ещтийатлардан хейли артыгдыр.

Демяли, истяр Гярб, истярся дя Шярг юлкяляринин енержи дашыйыъыларына артан тялябатı да бу реэионда щасил олунаъаг нефтин вя тябии газын щесабына юдяниля биляр.* Лакин ня гядяр ки, ССРИ кими гцдрятли бир дювлят мювъуд иди, Орта Асийа вя Хязяр дянизи щювзясиндя нефт щасилатына вя иxраcына нязаряти Русийа тякбашына щяйата кечирirди вя щяр щансы бир юлкянин бу сащяйя мцдахиля етмяси мцмкцн дейилди. Бундан ютрц ССРИ-нин даьыл­масы лабцд иди. 3

Мялум олдуьу кими, 20-ъи ясрин 40-ъы – 80-ъи иллярин-дя капитализм вя сосиализм адланан ики иътимаи-сийаси систем арасында эедян игтисади, сийаси, идеоложи вя щярби йарышда дцнйа сосиализм системинин башында дуран ССРИ дювляти игтисади ъящятдян артыг удузмушду.** Одур ки, дцнйа сосиализм системинин щярб йолу иля даьыдылмасы щям мцмкцн дейилди, щям дя сон дяряъя тящлцкяли иди – щярб йолу бцтцн дцнйаны фялакятя сцрцк­ляйяр, нцвя мцщарибясиня эятириб чыхара билярди.** Она эюря дя дцнйа сосиализм системинин башында дуран, онун онурьа сцтунуну тяшкил едян ССРИ дювлятини даьытмаг мягсяди иля щяля сойуг мцщарибя илляриндян мцхтялиф консепсийалар ишляниб щазырланырды ки, бунларын да ян башлыъасы чохмиллятли юлкядя етник щисслярин эцълян­дирилмяси, миллятлярарасы ядавятлярин гызышдырылмасы, эео­си­йаси марагларын тоггушдурулмасы сийасяти олду.

З.Бжезински «Аврасийа Балканлары» сийащысына дахил етдийи юлкяляри «етник зиддиййятляр газаны» адлан­дырыр ки, онларын да яксяриййяти, даща дягиг десяк, доггуз юлкядян сяккизи ССРИ-нин тяркибиндя олан мцттяфиг республикалар иди. Демяли, ССРИ-ни даьытмаг «етник ядавятляр газаныны» гыздырмаг, юлкя дахилиндя сабитлийи позмаг, миллятлярарасы наразылыглары эцъляндир­мяк, юлкядя щяръ­­-мярълик салмаг йолу иля мцмкцн ола билярди. Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын Баш катиби М.С.Горбочовун башладыьы «йенидянгурма» сийасяти бу ссенаринин щяйата кечирилмяси цчцн ялверишли шяраит йаратды.


Цмцд долу нязярляр


1985 -ъи ил март айынын 11-дя Совет Иттифагы Ком­му­нист Pартийасы Mяр­кя­зи Коми­тясинин нювбядян­кя­нар пленуму Ми­ха­­ил Серэейевич Горбачову Мяркязи Комитянин Баш катиби вязифясиня сечди. М.С.Горбaчо­вун bаш катиб елан олунмасы мисли эюрцнмямиш тезликля – онун сяляфи К.У.Черненконун вяфат етмяси барядя мялумат верилдикдян дюрдъя саат sonra – щяйата кечи­рил­ди вя Совет Иттифагынын тарихиндя илк дяфя олараг гязетляр вяфат етмиш рящбярин портретини щямишя олдуьу кими 1-ъи сящифядя йох, 2-ъи сящифядя вермишдиляр. Чцнки гязетлярин 1-ъи сящифяляриндя варисин, йяни Горбачовун пор­трети, тяръцмейи-щалы вя мярщум Баш катибин дяфнин­дя онун сюйлядийи вида нитги чап олунмушду.

Юлкядя щадисялярин о вахтдан сонракы ъяряйаныны диггятля изляйиб-арашдыранда эюрмяк олур ки, бу щал щеч дя тясадцф нятиъясиндя баш вермиш бир хята вя йа дцшц­нцлмямиш ъüзи бир сящв дейилди, яксиня, щяртяряфли, чох йцксяк дягигликля юлчцлцб-бичилмиш вя совет иътимаи-сийаси гурулушунун деврилмясиня, ССРИ-нин сцгутуна йюнялмиш илк ямяли аdдым, бир нюв кяшфиййат характерли «сынаг шары» вя йа «сынаг дашы», ъямиййятин мцнаси-бятини, онун реаксийасыны йохламаг цчцн инъя бир эедиш, мцвафиг гцввяляри щярякятя эятирмяк цчцн ися рямзи бир ишаря, хцсуси бир парол имиш.

Демяк лазымдыр ки, бу сынаг дашы щядяфя дцз атылмышды. Беля ки, гыса бир тарихи заман кясийиндя, сон бир нечя илляр ярзиндя вяфат етмяляри иля ялагядар олараг Баш катиб кцрсцсцндя бири диэярини явяз едян, яслиндя ъямиййятя щеч бир ямяли хейри дяймяйян, юлкяни тяняз­зцля апаран гоъа, фярсиз, сяриштясиз, хястя, дили сюз тутмайан, щятта мцхтялиф йыьынъагларdа чыхыш етмяк цчцн кюмякчиляри тяряфиндян щазырланан йазылары щыггaна-щыггaна, эцъля охуйан рящбярлярдян безмиш, ъана эялмиш ящали эюзлянилмядян бюйцк сийаси сящняйя атылан ъаван (вур-тут 54 йашлы), енержили бир адамы – сяляфляриндян фяргли олараг чыхышларыны каьыздан охумайан, (илк бахымдан «синядяфтяр», мащиййятъя бошбоьаз, - ялбяття, бу кейфиййят щяля эяляъякдя цзя чыхаъагды!), гапалы бир юлкянин, бцтювлцкдя совет ъямиййятинин иътимаи щяйатында, инсанларын бири-бириляри иля цнсиййятляриндя индийядяк ишлядилмямиш «демо­кратийа», «плцрализм», «ашкарлыг», «йени тяфяккцр», «йенидянгурма» вя с. кими дейими хош йени сюз вя сюз бирляшмялярини эцндялик нитгя эятирян Баш катиби – М.S.Горбачову танрынын юлкяйя бяхш етдийи йени дцнйаэюрцшлц, йени тяфяккцрлц, савадлы, баъа­рыглы бир дювлят башчысы, халгын хиласкары кими гябул етди. Инсанлар щесаб етдиляр ки, тязя эялян дювлят башчысы бу вахтадяк онлары тянэя эятирмиш игтисади бющранлардан, ярзаг гытлыьындан, зящримара галмыш «талон системиндян» азад едяъяк, узун иллярдян бяри давам едян эцндялик чюряк, ят, йаь нювбяляриндян онларын ъанларыны гуртараъаг, мямурларын юзбашыналыьындан, рцсвят­хорлуьундан вя саиря, вя саиря бу кими негатив щаллардан хилас едяъяк.

Ъямиййятин базиси адланан вя ашаьы тябягяни тяшкил едян сырави вятяндашлар – фящля вя кяндлиляр вя еля­ъя дя юлкяни идаря едянлярдян ибарят цстгурумла базис арасындакы иътимаи тябягя сайылан зийалыларын - мцщян­дис, мцяллим, щяким, шаир вя йазычы, ряsсам, сянят адам­лары вя с., демяк олар ки, бюйцк яксяриййяти эцман етди ки, сосиализм ъямиййятинин али мягсядини вя партийа­нын програм ниййятини ифадя едян «Щяр кясдян баъары­ьына эюря, щяр кяся ямяйиня эюря» принсипи бундан сонра даща каьызда йазылмыш вя йалныз дейилян гуру бир шцар олараг галмайаъаг, ямяли ишдя щяйата кечириляъяк, тятбиг олунаъаг вя беляликля дя юлкянин игтисади тяряг­гиси тямин едиляъяк, инсанларын даща да фираван йашама­лары цчцн лазымi шяраит, мцвафиг сосиал мцнасибятляр йаранаъагдыр. Цмид долу нязярляр Москвайа, Кремля, партийанын Мяркязи Комитясиня, онун йениъя сечилмиш Баш катибиня доьру йюнялди.

Дюнцш нюгтяси


Дяйишикликлярин башланмасыны щеч дя чох эюзлямяк лазым эялмяди. Совет Иттифагы Коммунист партийасынын апрел (1985-ъи ил) пленумунда Баш катиб М.Гор­бачовун мярузяси вя пленумун гярарлары партийанын сийасятиндя вя ямяли ишиндя, бцтцн совет ъямиййятинин щяйатында вя фяалиййятиндя кяскин дюнцшцн башланьыъы олду. Сюздя эуйа сосиализмин инкишафынын сцрятляндирилмяси консеп­сийасы, ямяли ишдя ися аддым-аддым, фасилясиз, чох бюйцк усталыгла, мисилсиз бир мящарятля совет идеолоэийасынын nüfuzдан салынмасына, дцнйа сосиализм системинин вя Советляр юлкясинин сцгутуна йюнялмиш сийасятин щяйата кечирилмяси просеси башланды. Бу просесин там тяфяррцатына вармадан, биз бурада гаршымызда дуран ясас мювзунун – Сумгайытда 1988-ъи ил фаъияли феврал щадисяляринин тюрядилмясинин вя бундан ютрц мякан кими мящз бизим шящярин сечилмясинин сябяблярини ачыгламаг цчцн сон дяряъя ваъиб олан бир мягамы гейд етмякля кифайятляняк.

Совет иътимаи-сийаси системинин щяйат фялсяфяси, ъямиййяти идаряетмя механизми «демократик мяр­кя­зиййят» принсипиня сюйкянмишди. Йеня дя инъяликляря вар­ма­дан тякъя ону гейд едяк ки, бу принсипин партийа, дювлят вя тясяррцфат рящбярлийиндя ямяли тятбиги нятиъя етибариля идаряетмядя инзибати-амиранялик системинин йарадылмасына эятириб чыхармышды. «Йухарыларда» дейилмиш щяр бир фикир «ашаьылар» цчцн мцтляг иъра олунмалы бир ганун сявиййясиндя гябул едилирди. Фикир айрылыьына, мювге мцхтялифлийиня йол верилмирди. Вя бу щал юз нювбясиндя «ашаьыларын» тяшяббцскарлыьыны боьур, инкишaфы лянэидир, даща доьрусу, онун гаршысыны алырды.

Йаранмыш вязиййятин аьырлыьы щям юлкядя, щям дя юлкянин щцдудларындан кянарда артıq там айдынлыьы иля дярк олунурду вя, ялбяття, няинки сонсузлуьадяк давам едя билмязди, щятта щеч аз-чох узун мцддят ярзиндя беля дюзцлмяли дейилди.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconЄвген Чапл І євич. Прагматика, діалог, історія : проблеми сучасної теорії літератури. Варшава, 1990. 420 с. (реферат)
Прагматика, діалог, історія : проблеми сучасної теорії літератури. Варшава, 1990. 420 с
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconМазмұны
Рамазан Айгүл Әмірғалиқызы, Журналистика және практикалық қазақ тілі профессоры, филология ғылымдарының докторы
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconПротокол №7 об итогах государственных закупок по приобретению форменного обмундирования
Конкурсная комиссия в составе: Кадыров Рамазан Татжанович председатель конкурсной комиссии
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconЄвтух, В. П. Трощинський, Л. О. Аза Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті
...
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconАзярбайъан Дювлят Нефт Академийасы Ялийев Т. Н., Имранов А. М.(Ящмядли), Мяммядов Р. М
Китаб бизнес аляминдя чалышан иш адамлары вя али мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабда дцнйа тяърцбясиндя тятбиг едилян...
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconАмеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир
Ряйчиляр: Васим Мяммядялийев  амеа-нын мцхбир цзвц, ф е д., профессор; Камал Абдулла  амеа-нын мцхбир цзвц, ф е д профессор; Сайалы...
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 icon«Кім Рамазан айында ораза ұстап, сонан соң шәууәлда тағы да алты күн ораза тұтса, ол жыл бойы ораза тұтқандай болады»
Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаһқа болсын! Аллаһтың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммәдқа, оның отбасы мүшелеріне,...
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconВосьмой арбитражный апелляционный суд постановление от 27 сентября 2010 г по делу n а75-2902/2010
Мансийского автономного округа Югры от 4 июня 2010 года по делу n а75-2902/2010 судья Агеев
Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляри Даьлыг Гарабаь проблеми kонтекстиндя Sumqayıt 2010 iconПриказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 июня 2010 года №302. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июля 2010
Опубликовано: "Казахстанская правда" от 25. 12. 2010 г., №351-353 (26412-26414); "Егемен Қазақстан" 2010 жылғы 30 қарашадағы №506-512...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница