Қолы) (аты-жөні) келісілді *
Скачать 312.79 Kb.
НазваниеҚолы) (аты-жөні) келісілді *
страница2/4
Дата конвертации21.02.2016
Размер312.79 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/95854.doc
1   2   3   4

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Психология — психикалық құбылыстардың (жан қуаттарының) пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

Психикалық құбылыстар бізді қоршап тұрған сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы әр түрлі бейнелері болып табылады. Олар (түйсік, елес, ой, сезім, тілек, қабілет, қызығу, мінез, әдет т. б.) көпшілігімізге өз тәжірибемізден жақсы мәлім, тілімізде жиі кездесетін ұғымдар. Бір қарағанда бұлардың мәнін әрқайсымыз тез ажырататын да, білетін де сияқтымыз. Бірақ психикалық құбылыстардың мәнін ғылыми тұрғыдан түсіну арқылы ғана жан-жақты ажыратуға болады.

10 Курс компоненттері

Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып. Психологиялық ғылымдар және практиканың пәні мен міндеттер

Психология пәні. Жалпы психологияның пэні. Жалпы психологиян эдіснамалық кызметтері. Психологияның принциптері: бейнелеу, субъе (антропологиялық), даму, сана мен іс-әрекеттің бірлігі, психикал; құыблыстардың жүйелік детерминациясы. Тұрмыстык жэне гылыі психологияның негізгі айырмашылықтары жэне жүйелі талдау. Ғылым психологиялык зерттеудің нэтижелері, олардың теориялық жэне колданба^ мәні.

Психологиялык білімдердің өздеріне тән ерекшеліктері. Психолоп ' жануар мен адамдардың іс-әрекетіндегі психикалық бейнелеудің қүрылым мен пайда болуы туралы гылым ретінде.

2 тақырып. Іс-әрекетті психологиялық талдау

Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-эрекет қүрылымының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Іс-эрекетгің заттылығы. Практикалық іс-әрекет адам іс-әрекетінің бастапқы және негізгі формасы ретінде. Сыртқы және ішкі іс-эрекет. Бағдарлаушы және орындаушы, индивидуалды және біріккен, шығармашылык жэне шыгармашылық емес іс-зрекеттер. Іс-әрекет субъектісі. Іс-эрекеттің мақсаты мен мотивтері. Іс-әрекет және психикалық процестер.

3 тақырып. Психомоторика жайлы түсінік. Әрекеттің қимыл құрамы

Қимыл міндетгері, әрекетті орындау бағдарламасы; әрекетті үнемі коррекциялау; афферентті жүйенің ролі және күрделі қимыл актілерін реттеудегі кері сигнализация (Н.А. Бернштейн). Кері афферентация мен "акцепторлік әрекет" туралы үғым (П.К.Анохин). Онтогенезде психомоториканың дамуы.

4 тақырып. Психиканың пайда болуы және эволюциясы

Психология тарихындағы психиканың критерияларын іздеу. Психикадағы субъективті және объективті критериялар. Сезгіштік түсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде.

Іс эрекет пен психиканың даму сатылары. Туа біткен жэне индивидуалды- озгергіш мінез-қүлық. Инстинкт түсінігі, жануарлар интеллектісі лоне үйрену.

Мінез-құлықтың рефлекторлық теориясы. Р.Декарттың еңбектеріндегі рефлекс туралы идеялар. И.М.Сеченовтің Ч.Шерингтонның, И.П.Павловтың, П.КАнохиннің, Н.А. Бернштейннің еңбектеріндегі рефлекторлық теорияның. дамуы.

5 тақырып. Адам психикасының дамуы және пайда болуы

Адам психикасының қоғамдық - тарихи табиғаты. Адамзаттың тарихи дамуға өтуі. Қоғамдық өндіріс адам тіршілігінің тәсілі ретінде. Еңбекке етудің биологиялык алғышарттары. Еңбек іс-эрекетінің сипаты: үжымдық, күралдық, жемістілік (жаңа заттарды өндіру).

Адамдағы бейнелеу деңгейлері. Сананың дамуы және пайда болуы. Саналы жэне ұғынылмаған психикалық процестер. Ішкі дайындық түсінігі (Д.Н. Узнадзе). Іс-эрекетті реттеудегі үғынылған және үғынылмаған процестердіц арақатынасы.

6 тақырып. Сана туралы түсінік

Жер бетіндегі тіршілік эволюциясының қолы жеткен ең жоғары жетістігі — ойлай білетін адамның дүниеге келуі. Адамның еңбек етуі, еңбек құралдарын жасап, оны пайдалануы оның санасының дамуына зор ықпал жасады. Адамды жаратқан да осы өндіруші еңбек. Еңбек ету арқылы ол өзінің түрлі тіршілік қажеттерін қанағаттандырып қоймай, айналасындағы дүниені тани түсуге де мүмкіндік алды. Еңбек ету арқылы адам тек материалдық игіліктерді өндіріп қана қоймай өзінің ой-санасын, психологиясын да қалыптастырады.

7 тақырып. Психологиялық ғылымының қалыптасуы

Мидың психофизиологиялық қызметтері (сенсорлы сезгіштік, мнемикалык, вербалды-логикалық, психомоторлық).

Психикалық процестерхенсорлы-перцептивті, ойлау, қиял жзне елес, ес, зейін, эмоция, ерік, мотивация. Жоғарғы психикалық функциялардың қалыптасуы. Жоғарғы психикалық функциялардың әлеуметтік, жанама, ерікті және оның жүйелік қүрылымы.

Психикалық күй. Психикалық күйдің түрлері. Кейбір психикалык күйдің сипаттамасы: стресс,үрей, көңіл-күй, аффект.

Психикалық қасиет және қүрылым. Интефалды психикалык қү-рылымның сипаттамасы. Ин теллект. Қабілеттілік. Темперамент. Мінез. Бағыттылык.

Тұлға - барлық психикалық құбылыстардың интеграторы. Түлға, индивид, субъект жэне даралық туралы жалпы түсінік. Түлғаның дамуы. элеуметтену жэне жеке даралық. Түлғаның индивидуалды даму процесіндегі интериоризация жэне экстериоризация.

8 тақырып. ХХ ғасыр психологиясындағы ғылыми бағыттар мен әдістер

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психологиялық дағдарысы. Бихевиоризм, гештальтпсихология, генетикалық психология, фрейдизм. Батыс психологияның бүгінгі жағдайы. Ғылыми психология принциптері мен жалпы зерттеу әдістері.

9 тақырып. Қазіргі замандағы жеке адам теориялары

Қазіргі замандағы жеке адам теорияларын жүйелеудегі бес параметр бойынша негіз. Олар: мінез-құлықты түсіндіру тәсілі; жеке адам туралы мағлұмат алу тәсілі, жеке адамға деген көзқарас тұрғысы; жастық диапазоны; жеке адамды суреттеудегі пайдаланатын ұғымдар. Осыларға байланысты психодинамикалық, социодинамика--лық, интеракционистік теориялардың типтері. К.Левин ұсынған формуласы бойынша теориялар типтерін жіктеу. Бұрынғы замандағы ойшылдардың жеке адам белсендігінің қайнар көзі және адам өмірінің мәні жөніндегі пікірлері. З.Фрейдтің психоаналитикалық теориясы. Бихевиоризм. Гештальт психология. А.Маслоудың өзін-өзі актуалды ету теориясы. Жеке адам дамуының кезеңдері туралы Э. Эриксонның концепциясы.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Психологиялық ғылымдар және практиканың пәні мен міндеттер

Психология пәні. Жалпы психологияның пэні. Жалпы психологиян эдіснамалық кызметтері. Психологияның принциптері: бейнелеу, субъе (антропологиялық), даму, сана мен іс-әрекеттің бірлігі, психикал; құыблыстардың жүйелік детерминациясы. Тұрмыстык жэне гылыі психологияның негізгі айырмашылықтары жэне жүйелі талдау. Ғылым психологиялык зерттеудің нэтижелері, олардың теориялық жэне колданба^ мәні.

Психологиялык білімдердің өздеріне тән ерекшеліктері. Психолоп ' жануар мен адамдардың іс-әрекетіндегі психикалық бейнелеудің қүрылым мен пайда болуы туралы гылым ретінде.

3 тақырып. Психомоторика жайлы түсінік. Әрекеттің қимыл құрамы

Қимыл міндетгері, әрекетті орындау бағдарламасы; әрекетті үнемі коррекциялау; афферентті жүйенің ролі және күрделі қимыл актілерін реттеудегі кері сигнализация (Н.А. Бернштейн). Кері афферентация мен "акцепторлік әрекет" туралы үғым (П.К.Анохин). Онтогенезде психомоториканың дамуы.

4 тақырып. Психиканың пайда болуы және эволюциясы

Психология тарихындағы психиканың критерияларын іздеу. Психикадағы субъективті және объективті критериялар. Сезгіштік түсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде.

Іс эрекет пен психиканың даму сатылары. Туа біткен жэне индивидуалды- озгергіш мінез-қүлық. Инстинкт түсінігі, жануарлар интеллектісі лоне үйрену.

Мінез-құлықтың рефлекторлық теориясы. Р.Декарттың еңбектеріндегі рефлекс туралы идеялар. И.М.Сеченовтің Ч.Шерингтонның, И.П.Павловтың, П.КАнохиннің, Н.А. Бернштейннің еңбектеріндегі рефлекторлық теорияның. дамуы.

5 тақырып. Адам психикасының дамуы және пайда болуы

Адам психикасының қоғамдық - тарихи табиғаты. Адамзаттың тарихи дамуға өтуі. Қоғамдық өндіріс адам тіршілігінің тәсілі ретінде. Еңбекке етудің биологиялык алғышарттары. Еңбек іс-эрекетінің сипаты: үжымдық, күралдық, жемістілік (жаңа заттарды өндіру).

Адамдағы бейнелеу деңгейлері. Сананың дамуы және пайда болуы. Саналы жэне ұғынылмаған психикалық процестер. Ішкі дайындық түсінігі (Д.Н. Узнадзе). Іс-эрекетті реттеудегі үғынылған және үғынылмаған процестердіц арақатынасы.

8 тақырып. ХХ ғасыр психологиясындағы ғылыми бағыттар мен әдістер

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психологиялық дағдарысы. Бихевиоризм, гештальтпсихология, генетикалық психология, фрейдизм. Батыс психологияның бүгінгі жағдайы. Ғылыми психология принциптері мен жалпы зерттеу әдістері.

9 тақырып. Қазіргі замандағы жеке адам теориялары

Қазіргі замандағы жеке адам теорияларын жүйелеудегі бес параметр бойынша негіз. Олар: мінез-құлықты түсіндіру тәсілі; жеке адам туралы мағлұмат алу тәсілі, жеке адамға деген көзқарас тұрғысы; жастық диапазоны; жеке адамды суреттеудегі пайдаланатын ұғымдар. Осыларға байланысты психодинамикалық, социодинамика--лық, интеракционистік теориялардың типтері.

К.Левин ұсынған формуласы бойынша теориялар типтерін жіктеу. Бұрынғы замандағы ойшылдардың жеке адам белсендігінің қайнар көзі және адам өмірінің мәні жөніндегі пікірлері. З.Фрейдтің психоаналитикалық теориясы. Бихевиоризм. Гештальт психология. А.Маслоудың өзін-өзі актуалды ету теориясы. Жеке адам дамуының кезеңдері туралы Э. Эриксонның концепциясы.

Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Конспект

Сабаққа қатысу


12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


6

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

87

4

Жазбаша глоссарий құрастыру

Глосарий


Құрастырылған глосариді тексеру

4

5

Тақырыпқа сай тест құрастыру

Тест


Тесті тексеру

2

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу, емтихан)

6

Барлығы:

117
1   2   3   4

Похожие:

Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні) келісілді
«Шешендік өнер» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы аты-жөні

Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)

Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
«Қазақ филологиясы» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Шетел әдебиеті»
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
«Қазақ филологиясы» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Шетел әдебиеті»
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының сыртқы бөлім студенттеріне арналған
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
Хайдаров Е. Е. – дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
Жұмыс бағдарламасы Қазақстан тарихы кафедрасының мәжілісінде талқыланды. №8 хаттама, 23. 04. 2009 жыл
Қолы) (аты-жөні) келісілді * iconҚолы) (аты-жөні)
Мырзабаева Бақытгүл Мырзахметқызы – жалпы тарих кафедрасының оқытушысы. Сарайшық көшесі 34, 407-бөлме
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница