Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 416.81 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница1/4
Дата конвертации21.02.2016
Размер416.81 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/17993.doc
  1   2   3   4
 

Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
«Жалпы психология» пәнінен


050120 – Кәсіптік оқыту

мамандықтарының студенттеріне арналған


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


ПавлодарЛист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және

өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________2009ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Казбекова М.Е. ________________


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


«Жалпы психология» пәні бойынша

050120 – Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтың 3.08.270-2006 ҚР МЖБС ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, типтік оқу жоспары негізінде жасалды және ПМУ Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді


«_____»__________ 2009ж №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” __________2009ж. Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М.


Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________2009ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________ Жуманкулова Е.Н.


КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі ____________ Кертаева К.М. «___»__________ 2009ж


Ұстаз туралы мәлімет


Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149 СҰӨЖ қабылдау күндері – жұма күні, 149 ауд. 14.00-17.00 сағ.


Пән туралы мәлімет

Кіріспе

Бұл бағдарлама қазіргі кездегі отандық және шет елдік психолог-ғылымдардың зерттеулеріндегі психология ғылымының ең соңғы жетістіктерін ескере отырып жасалған. Қамтылған тақырыптар окытушыға мамандық қызметін атқаруға қажетті психологиялық білімді жүйелі түрде меңгертуге, сонымен қатар болашақ мамандардың өзін-өзі актуалдандыруға және күнделікті өзін жетілдіру арқылы базалық құзырлылығын толық ашуға бағытталған.

Психологиялық мәдениеттілік келесі үш бөлімнен тұрады: өзін-өзі танып-білу, басқаларды танып-білу, қарым-қатынас мәдениетін және мінез-құлқын баскара алу. Әр адам өзінің мамандық біліктілігін болжамдап оны жетілдіріп отыруы үшін жоғарыда аталған психологиялық мәдениеттің құрамды бөліктерінің теориялық негіздерін толық меңгеруі және оны қолдану жолдарын үйренуі қажет.

Психология пәнінің бағдарламасы мемлекеттік жоғары мамандық білім беру стандартын және бакалавриат даярлау минимумы мазмұнының талаптарына сай жасалған.

Ұсынылып отырған курс жалпы психологиялық білімі бар және жалпы психологиялық аспектілерден хабары төмен бакалавр арналған. Осы мәселеге байланысты пәннің мазмұнына жеке тұлғаның психологиялық проблемалары, оның қажеттіліктері, себеп-сылтау жүйелері, іс-әрекетінің ерекшеліктері т.б. мәселелер қарастырылған.

«Психология» курсының мазмұны әлеуметтану, басқару психологиясы, менеджмент негіздері, логика, философия, педагогика және баска ғылым салаларымен байланысты карастырылған.

1.2 Курстың мақсаты:

Бакалавр өз қызметінің мазмұнын, әдіс-тәсілдерін анықтауды және басқалардын қызметін басқаруды ғылыми негізде жүргізу қабілетін калыптастыру.

1.3 Міндеттері:

 • бакалавр жеке түлғаны зерттеуіне негіз болатын білімінің бағыты мен іскерлігін қалыптастыру;

 • психологиялық білім беруді нақты іс-әрекеттерде пайдаланудың спецификасымен таныстыру.

 • бакалавр іс-әрекеттерінің төмендеуінің негізіндегі психологиялык себептерге талдау жасау дағдысын калыптастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студент мынадай біліктер мен дағдыларға ие болуы тиіс:

 • негізгі ғылыми мектептер мен, психологиялык концепцияларды;

 • психология пәні, әдістері және негізгі психологиялык категорияларды;

 • негізгі психологиялык қызметтері және олардың физиологиялық механизмдері;

 • психиканың қалыптасуындағы табиғи және әлеуметтік факторлардың ара қатынасын;

 • іс-әрекеттік сана мен психикалық концепцияның негізгі ұғымдарын;

 • іс-әрекет түрлеріне байланысты жеке тұлға дамуының негізгі психикалық механизмдерін;

 • таным және өзін-өзі тану, даму, түзету және өзін-өзі басқарудың психологиялық әдістері.

Студент келесі іскерлікті меңгеруі қажет:

 • жеке тұлғаға психологиялық мінездеме беруді;

 • өзінің психикалық күй-жағдайын талдап түсіндіруді;

• жеке түлғаның психологиялық талдау нәтижелерін жұмысы сапасын арттыруға пайдалануды.

Студент мынандай нәрселерді меңгеруі керек:

• өзінің мамандық қабілетінің деңгейін бағалау тәсілдерін;

 • қызмет атқару барысындағы түрлі жағдайларға байланысты өзінің психикалық қызметін реттеу жолдарын;

 • мамандыққа қажетті психологиялық әдебиеттерді, тақырып бойынша зерттеулер нәтижелерін пайдалану жолдарын;

 • психологиялық білімді өз өмір-тәжірибесінің түрлі жағдайларында пайдалану жолдарын;

 • әлеуметтік орта талаптары мен факторларын ескере отырып мамандық қызметті ұйымдастыру моделін жасау жолдарын.

2 Пререквизиттер:

Мамандыққа кіріспе, Қазақстан тарихы, мєдениеттану, єлеуметтану

Сабақ түрлері: ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского - М., 1995.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию - М., 1996.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология - М., 1992.

 4. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. - М., 1995.

 5. Общая психология /Под. ред. А.В. Петровского - М., 1986.

 6. Общая психология /Сост. Е.М. Рогов - М.,1995.

 7. Жарықбаев Қ.Б. Жалпы психология. - Алматы, 2004 ж. - 414 б.

 8. Практическая психология для менеджеров - М, 1996.

 9. Психология и педагогика /Сост. и отв. ред. А.А. Радугин - М., 1996.

 10. Психология и педагогика /Под. ред. К.А. Абульхановой - М, 1998

 11. Словарь практического психолога /Под. ред. С.Ю. Головина. -Минск: изд. Харвест, 1997. - 660 с.

 12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. - М., 1989.

 13. Столяренко Л.Д. Основы психологии - М., 1996.

 14. Столяренко А.М. Психология и педагогика -М., 2001.

 15. Хрестоматия по психологии /Под. ред. А.В. Петровского -М.,1987

Қосымша:

 1. Айзенк Т.Дж. Проверьте свои способности - М., 1972.

 2. Аткинсон Р. Человеческая память в процессе обучения - М.,1980.

 3. Альманах психологических тестов-М., 1995.

 4. Бодалев А.А. Личность и общение - М., 1995.

 5. Брунер Дж. Психология познания - М., 1977.

 6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности -Воронеж, 1995.

 7. Веккер В.К. Психические процессы - Л., 1981.

 8. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека -М, 1990.

 9. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность - М., 1993.

 10. Джакупов СМ. Психологическая структура процесса обучения. -Алматы: Қазақ университет 2004. – 312 с.

 11. История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан - М., 1986.

 12. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции -М., 1991.

 13. Изард К.Е. Эмоции человека - М., 1980.

 14. Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я -М., 1989.

 15. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность-М., 1975.

 16. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики - М., 1972.

 17. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии - М., 1991.

 18. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие - М., 1975.

 19. Лурия А.Р. Речь и мышление - М., 1975.

 20. Лучшие психологические тесты /Под. ред. А.Ф. Кудряшова - СПб., 1992.

 21. Малашкина М.М. Популярная история психологии.- М., 2000.

 22. Маркова А.К. Психология профессионализма -М., 1996.

 23. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию - М., 1983.

 24. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии -Л.,1990.

 25. Психология индивидуальных различий. Тексты/Под. ред.Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова-М., 1982.

 26. Психология личности. Тексты. /Под. ред. Ю.Б. Гиппернейтер, А.А.Пузырей -М, 1982.

 27. Психология эмоций. Тексты /Под. ред. В.К Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер -М., 1984.

 28. Популярная психология. Хрестоматия /Сост. В.В. Мироненко -М., ,1990.

 29. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций -М., 1979.

 30. Русалов В.М. Опросник структуры темперамента- М., 1992. г

 31. Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических различий - М., 1979.

 32. Симонов П.В. Эмоциональный мозг-М., 1981

 33. Солсо Р. Когнитивная психология - М,, 1996.

 34. Степанов С. С. Психология в лицах - М., 2001.

 35. Тихомиров О.К. Психология мышления - М., 1957.

 36. Фрейд 3. Введение в психоанализ - М., 1991.

 37. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология - М., 1975.

 38. Фромм Э. Душа человека - М., 1992.

 39. Франки В. Человек в поисках смысла -М., 1959.

 40. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. В 2 т. - М., 1986.

 41. Юнг К. Психологические типы (Психология индивидуальных различий)-М, 1982.Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07Пәннің тақырыптық жоспары (3 кредит)


Тақырыптар мазмұны


дәріс

тәж

СӨЖ

1

Кіріспе

2

1

6

2

I бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒА ПСИХОЛОГИЯСЫ

Психологиядағы жеке тұлға туралы ұғым

2

1

6

3

Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу проблемалары.

2

1

6

4

II бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ДАРАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Темперамент

2

1

6

5

Мінез. Мінезді дамыту және қалыптастыру проблемалары.

2

1

6

6

Қабілет, оның даму және қалыптасу ерекшеліктері

2

1

6

7

III бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЕРІК-КӨҢІЛ-КҮЙ СФЕРАСЫ

Көңіл-күй және сезім

2

1

6

8

Ерік. Ерікті дамытудың психологиялық проблемалары.

2

1

6

9

IV бөлім. ТАНЫМ ПРОЦЕСТЕРІ.

Түйсік пен кабылдау.

2

1

6

10

Зейін.

2

1

6

11

Ес.

2

1

6

12

Ойлау

2

1

6

13

Қиял

2

1

6

14

V бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ ЖӘНЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС.

Іс-әрекет.

2

1

6

15

Қарым-қатынас

2

1

6
БАРЛЫҒЫ 135 сағат

30

15

90
  1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница