Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
страница14/15
Дата конвертации21.02.2016
Размер1.65 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/bbc22d62-82ba-11e3-9ea3-f6d299da70eeУММ химия элементов, каз..doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ:

Негізгі әдебиет тізімі


 1. Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н. Жалпы химия. – Алматы, 1992.

 2. Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия. - Алматы, 2003.

 3. Аханбаев К. Химия негіздері. – Алматы, 1985 ж.

 4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.-М.:Высш.шк,1981.- 679 с.

 5. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов. - 27-е изд., стереотипное /Под ред. Рабиновича – Л.:Химия, 1988 – 704 с.

 6. Қарсыбеков М.Ә., Қарсыбекова Н.М. Анорганикалық химия. – Алматы, 2005.

 7. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия.- 4 е изд., стеротип.-М.: Химия. 2000.- 592 с.

 8. Зайцев О.С. Неорганическая химия (Теоретические основы. Углубленный курс). М.: Просвещение, 1997.- 320 с.

 9. Спицин В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. Часть 1. М.: Изд-во МГУ, 1994.- 624 с.

 10. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия.-4-е изд., испр. - СПб.: Химиздат, 2000.-624 с.

 11. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия. - М.: Высш.шк., 1994.-

608 с.

13.Хьюи Дж. Неорганическая химия.-М.: Химия, 1987.- 696 с.

14.Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия.- М.: Химия, 1976.-

568 с.

15. Коттон Ф. Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. В 3-х томах.-М.: Мир, 1975.

16. Слейбо У., Персонс Т. Общая химия.- М.: Мир, 1979.- 550 c.

17.Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии. В 2-х томах. - М.:

Мир, 1982.

18. Браун Т., Лемей Г. Химия в центре наук. В 2-х томах - М.: Мир, 1983.

19. Кемпбелл Дж. Современная общая химия. В 3-х томах.- М., 1975.

20. Анорганикум / Под ред. Л.Кольдица. в 2-х томах. - М.: Мир,1984 .

21. Химия и периодическая таблица/ Под ред. Е.М.Соколовской, Л.С.Гузея.- М.:

Изд-во Моск.ун-та, 1989. – 640 с.

22. Беремжанов Б.А., Нурахметов Н.Н. Жалпы химия.- Алматы: Мектеп, 1993.-

678 с.

23. Практикум по общей и неорганической химии/ Под. ред. М.М. Буркитбаева,

К.Б. Бекишева - Алматы: Казак. университет, 2002.

24. Танашева М.Р. и др. Неорганическая химия, вопросы и упражнения. –

Алматы, Казак университет, 2000 г.

25. Бабич Л.В. Практикум по неорганической химии. - М.: Просвещение 1991 г.

26. Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по химии. – Минск,

«Вышэйн школа», 1973.- 234 с.

27. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – Ленинград: «Химия», -

1985. – 263 с.

28. Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские

занятия по неорганической химии. – М.: ВШ, 1979 – 255 с.Қосымша әдебиет тізімі


 1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: высш.шк, 1997.- 527с.

 2. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.А., Цветков А.А. Основы номенклатуры неорганических веществ.-М.:Химия, 1983.-112с.

 3. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.А. химические свойства неорганических веществ.- М.: Химия, 1997.- 480 с.

 4. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии.-М.: Высш.шк., 1990 - 351с.

 5. Зайцев О.С. исследовательский практикум по общей химии.-М.: Изд-во МГУ,1994.-480с.

 6. Практикум по неорганической химии /Под ред.проф. В.П.Зломанова.-М.: Изд-во Моск.ун.-та,1994.-320с.

 7. Практикум по общей и неорганической химии: /Л.С.Гузей и др Под.ред. С.Ф.Дунаева.-М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2000-87с.

 8. Коровин Н.В., Минулина Э.И., Рыжова Н.Г. Лабораторные работы по химии.- М.:Высш.шк., 1998.-256с.

 9. Васильева З.Г., Грановская. Лабораторные работы по неорганической химии.- Л.:Химия, 1986.-288с.

 10. Хомченко Г.П. Практикум по общей и неорганической химии с применением полумикрометода.- М.:Высш.шк., 1980-333с.

 11. Практикум по неорганической химии. /Под.ред. Н.Н.Павлова, С.В.Петрова.-М.:Высш.шк.,1986.-296с.

 12. Иванова М.А., Кононова М.а. Химический демонстрационный эксперимент./Под ред. С.А.Щукарева.-М.:Высш.шк., 1984.-208 с.

 13. Платонов Ф.Б. Лекционные опыты и демонстрации по общей и неорганической химии. /Под ред. Г.П.Хомченко.-М.:Высш.шк., 1976.-327с.

 14. Четков И.Н. Химический эксперимент с малым количеством реактивов.-М.:Просвещение, 1989.-191с.БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ.

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ.


 1. Бейтарап ортада мырышты электрохимиялық коррозияға ұшыратса қандай зат түзіледі? Қышқылдық ортада (HCl)?

 2. Келесі реакция теңдеулеріндегі өнімдерді атаңыз: Li + O2→? Li + С→? (коэффициенттер көрсетілмеген).

 3. Реакция теңдеулерін аяқтаңыз: Fe + Cl2→? FeSO4 + Cu→? (коэффициенттер көрсетілмеген).

 4. Қандай металды көп мөлшерде тұздарының балқымасын электролиздегенде алады?

 5. Қалыпты жағдайда 65 г мырыш сумен әрекеттескенде қандай өнім және неше грамм түзіледі?

 6. Қандай металдар сумен әрекеттеспейді?

 7. 1 моль темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай зат және неше грамм түзіледі?

 8. Соданың алынуының техникалық әдісін атаңыз?

 9. Бериллийдің алу жолын атаңыз?

 10. 106 г натрий карбонаты 200 г кальций гидроксидімен әрекеттескенде неше грамм каустикалық сода түзіледі?

 11. Rb мен Na қандай тотығу дәреже тән болады?

 12. Сілтілік металдар сумен әрекеттескенде сутегін бөліп шығарады. Қандай заттың реакциясы жарылғыш қасиетімен жүреді?

 13. Реакция теңдеуін аяқтаңыз: LiOH→? (коэффициенттер көрсетілмеген).

 14. Натрий пероксиді 1 моль көміртегі диоксидімен әрекеттескенде неше литр оттегі бөлінеді?

 15. КО3 ыдырағанда қандай өнімдер түзіледі?

 16. Бір периодта орналасқан сілтілік және сілтілік-жер металдардың атомдық радиусы мен химиялық активтілігін салыстыр?

 17. 9 г бериллий сумен әрекеттескенде неше литр сутегі бөлінеді?

 18. 9 г бериллий сілті ерітіндісімен әрекеттескенде неше моль сутегі бөлінеді?

 19. Реакция тендеуін аяқтаңыз: Ве +2НСl + 4H2O→?

 20. Қандай реакциялар бериллий оксидінің амфотерлік қасиеттерін дәлелдейді?

 21. Судың жұмсартуының химиялық әдісін атаңыз?

 22. Қандай реакцияда көрініп тұр: кермектік суда сабынның көп жұмсалатыны?

 23. ІІІ топтың негізгі топшадағы қандай элемент жерде таралу бойынша 3 орында тұр? Бұл элемент сұйытылған HCl қалай әрекеттеседі?

 24. Бордың максималді коваленттілігі нешеге тең болады? Бордың қандай модификациялары белгілі?

 25. Аммиактың 1 молімен бор оксиді әрекетессе қанша грамм боразон түзіледі?

 26. Суда ерігенде бор ангидриді қандай қышқылдарды түзеді?

 27. Қандай реакция теңдеуінде ортобор қышқылдың натрий гидроксидімен әрекеттесуі көрсетілген?

 28. Алюминийдің йодпен әрекеттесу реакциясында қандай зат катализатор болады?

 29. Реакция теңдеулерін аяқтаңыз: Mn2O3 + 2Al→? 3Na2O + 2Al→?

 30. Al2O3 2 л КОН (w=50%), ρ=1,5 г/см3 ерітіндісімен әрекеттескенде неше грамм калий алюминаты түзіледі?

 31. Қандай реакциялар Al(OH)3 амфортерлік қасиеттерін дәлелдейді?

 32. 204 г алюминий оксидінің балқымасын электролизге ұшыратқанда неше литр оттегі бөлінеді? Өнімнің шығымы 75%?

 33. Сілтілік металдардың ауадағы оттегіге қатынасын сипаттаңыз?

 34. Өнеркәсіпте сілтілерді қандай әдіспен алуға болады?

 35. Сілтілік металдардың гидроксидтерінің суда ерігіштігін сипаттаңыз?

 36. Суда еріген заттарды тотықсыздандыру үшін сілтілік металдарды қолдануға бола ма?

 37. Литийдің ерекшелігін басқа сілтілік металдармен салыстырғанда қалай түсіндіруге болады?

 38. Бериллий мен магнийдің гидроксидтері қандай қасиеттермен сипатталады?

 39. Сілтілік-жер металдардың гидроксидтеріне сипаттаманы беріңіз?

 40. Судың тұрақты және уақытша кермектігі дегеніміз не?

 41. Кальцинирленген соданың формуласын көрсетіңіз?

 42. Судың тұрақты кермектігін қалай жоюға болады?

 43. Ізбестің сөндіру процесінің химиялық негізін анықтаңыз?

 44. ІҮ топтың негізгі топша элементтерінің сыртқы электрондық денгейінің формуласын анықтаңыз? Бұл элеметтерге қандай тотығу дәрежелер тән болады?

 45. Қандай реакция көміртегінің тотықсыздандырғыш қасиеттерін дәлелдейді?

 46. Реакция барысында метан бөлінсе алюминий карбиді қандай затпен әрекеттеседі?

 47. Қандай қышқылды ыдырату арқылы зертханада басқа газдардың қоспасы болмайтын СО газын алуға болады?

 48. 21 г угарлы газды (СО) толық бейтараптандыру үшін неше грамм NaOH қажет болады?

 49. Қандай реакция барысында фосген түзіледі?

 50. Қандай газдардың қоспасы синтез-газ деп аталады?

 51. Угарлы газдың 5 молімен толық әрекеттесу үшін неше грамм темір қажет?

 52. Зертханада СО қандай реакция арқылы алады?

 53. СО2 қандай қасиеттермен сипатталады? Қандай реакциялар мұндай қасиеттерін дәлелдейді?

 54. 44 г көміртегінің диоксиді кальций гидроксидінің артық мөлшерімен әрекеттескенде қандай заттар және қандай мөлшерде түзіледі?

 55. Реакция теңдеуін аяқтаңыз: 2NaHCO3→?

 56. Қандай реакция мүмкін емес?

 57. Қандай заттың судағы ерітіндісі улы қышқыл болып саналады? Оның формуласы қандай?

 58. Қандай реакция бойынша кремнийді алуға мүмкін емес?

 59. Кремний ыстық концентрлі сілтімен әрекеттескенде қандай газ бөлінеді? Суық сілтімен әрекеттескенде?

 60. Реакция теңдеуін аяқтаңыз: SiO2 + 2NaOH→?

 61. Кремний қышқылдардың жалпы формуласын анықтаңыз? Н2SiO3 қалай алуға болады?

 62. Қандай силикаттар суда ериді?

 63. Терезе шыныны алу үшін қандай заттар шикізат болып саналады?

 64. Қандай заттардан цементты алады?

 65. Қандай реакцияда Sn2+ тотықсыздандырғыш қасиеттерін көрсетпейді?

 66. 23,9 г PbO2 тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай газ және неше литр бөлінеді?

 67. NaHCO3 сулы ерітіндісі қандай реакциямен сипатталады?

 68. Келтірілген тұздардың ішінде қайсысы термиялық тұрақты?

 69. Көміртегінің қандай оксиді тотықсыздандырғыш қасиеттерімен сипатталады?

 70. Келтірілген қышқылдардың ішінде қайсысы синилді қышқыл?

 71. Қандай реакцияда СО тотықсыздандырғыш қасиеттерін көрсетеді?

 72. Қандай минералдарда кремнийдің мөлшері ең көп болады?

 73. Кремнийдің аллотропиялық модификацияларын атаңыз?

 74. Қалыпты жағдайда кремний қандай жай заттармен әрекеттеседі?

 75. Кремний қандай қышқылдармен немесе қышқылдардың қоспасымен әрекеттеседі?

 76. Силанның дұрыс формуласын көрсетіңіз?

 77. Силанның алу жолын көрсетіңіз?

 78. Келтірілген қандай элементтердің сыртқы электрондық деңгейі ns2np3 формуламен өрнектеледі?

 79. Азоттың максимальді валенттілігі нешеге тең болады? МОӘ тұрғысынан азот молекуласының химиялық инерттілігі қалай түсіндіріледі?

 80. Аммиак молекуласындағы азотқа қандай гибридтену типі тән болады?

 81. Аммиак қандай қасиеттермен сипатталады?

 82. Аммиак натрий мен әрекеттескенде қандай қосылыстарды түзеді?

 83. Қандай жағдайда аммоний тұздарының қыздырғанда ыдырау процессі қайтымсыз жүреді?

 84. Азоттың зертханада алу жолын көрсет.

 85. Гидразинде азоттың тотығу дәрежесі нешеге тең болады? Гидроксиламинде?

 86. 33 г гидроксиламин ыдырағанда неше моль аммиак түзіледі?

 87. Азот (ІҮ) оксидін суық суда еріткенде қандай заттар түзіледі? Ыстық суда?

 88. Қандай элементтердің нитраттары қыздырғанда бос металды, азот (ІҮ) оксидін және оттегіні бөліп ыдырайды?

 89. N2O оксидінің алу жолын көрсет.

 90. Сіріңкенің жануы қандай реакцияға негізделген?

 91. Фосфоритті қышқылдың (Н3РО3) молекуласында неше ОН-тобы бар?

 92. Фосфор сумен каталитикалық жолмен әрекеттескенде неше литр сутегі бөлінеді, егер реакцияға 62 г фосфор қатысса, ал сутегінің практикалық шығымы теориялықтан қарағанда 50% болса?

 93. Қандай тыңайтқыштың құрамында фосфор болмайды?

 94. Қандай металдар сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде NH4NO3 түзеді?

 95. V А топ элементтерінің Э2О5 оксидтердің элементтің реттік номері артқан сайын негіздік қасиеттері қалай өзгереді?

 96. Азот қышқылын қара шыныдан жасалған қалбырларда сақтайды, себебі бұл қышқыл күн сәулесінің әсерінен келесі заттарды түзе ыдырайды.

 97. Гидразин дегеніміз?

 98. Пирофосфаттар дегеніміз?

 99. Табиғатта қандай қосылыстар түрінде азот кездеседі?

 100. NH4+ ионның өрістегі конфигурациясын көрсет

 101. Азотты қышқылдын тұздары, мысалы NaNO2 ?

 102. 5,6 л азот сутегімен әрекеттескенде қанша литр аммиак түзіледі?

 103. Қандай реакцияда гидроксиламин тотықтырғыш қасиетін көрсетеді?

 104. Қандай реакцияда гидроксиламин тотықсыздандырғыш қасиеттерін көрсетеді?

 105. Қандай оксид полимеризация реакциясына қатысады?

 106. Қандай реакция арқылы зертханада NO оксидін алуға болады?

 107. Зертханада қандай реакция арқылы NO2 алады?

 108. Қандай металл сұйытылған азот қышқылымен әрекеттеседі?

 109. Қандай металл концентрлі азот қышқылымен әрекеттесу керек?

 110. Қандай қышқыл ең күшті?

 111. Гидразинның дұрыс формуласын көрсет

 112. Келтірілген элементтердің ішінде қайсысы жартылай өткізгіш?

 113. Келтірілген элементтерді электртерістілігі арту бойынша орналастыр?

 114. Қандай заттың құрамында күкірт жоқ?

 115. Күкірт натрий гидроксидімен әрекеттескенде қандай заттар түзіледі?

 116. Күкірт сутегі KMnO4 және K2Cr2O7 әрекеттескенде қандай қасиетімен сипатталады?

 117. Күкірт сутегінің судағы ерітіндісінде қандай тұздар түзілу мүмкін?

 118. Реакция теңдеуін аяқтаңыз: 4Ag+2H2S+O2→?

 119. Na2S, MgS, Al2S3, SiS2, P2S5. Қандай сульфид қышқылдық қасиетімен сипатталады?

 120. Күкірт (ІҮ) оксидінің молекуласында гибридтенудің типі қандай?

 121. Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде қандай газ бөлінеді?

 122. Күкірт ангидриді мен оған сәйкес болатын қышқылдың формуласын анықта?

 123. Фосфор концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде қандай қышқыл түзіледі?

 124. H2S – H2Se – H2Te қатарында қышқылдық қасиеттері қалай өзгереді? Тотықсыздандырғыш қабілеті?

 125. Қалыпты жағдайдағы күкірттің молекуласының құрамын көрсет?

 126. Табиғатта халькогендер қандай қосылыстар түрінде кездеседі?

 127. Зертханада күкіртсутегін қандай реакция арқылы алады?

 128. Келтірілген күкірттің қай қосылысы тотықтырғыш қасиетпен сипатталады?

 129. Қандай келтірілген қышқыл ең күшті?

 130. Қандай реакция арқылы зертханада күкіртті газды алады?

 131. Қандай реакцияда SO2 тотықсыздандырғыш қасиетін көрсетеді?

 132. Қандай реакцияда SO2
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница