Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница7/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   65
Модульдің атауы және шифр

Etn2403 Этнопедагогика

Модульге жауапты

Аға оқытушылар Исахова Ш, Халилаева Э,Рысбекова Л,

Саурбаева Ұ, магистр-оқытушылар Арыстанбаева А,Шынпейіс Г.

Модуль түрі

Базалық кәсіби модулдер. Модуль 2- Педагогикалық пәндер

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

2+1+0

Кредит/ECTS саны

3/5

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Педагогика

Модуль мазмұны

Этнопедагогика – халықтық педагогика туралы ғылым. Этнопедагогика пәні, оның мақсаты мен міндеттері. Этнопедагогиканың тарихи аспектіде дамуы. Халық педагогикасы туралы көзқарастар, дәстүрлер. Халықтық педагогикалық мәденит туралы түсінік. Халықтық педагогиканың қайнар көзі-көне жазба мұраларындағы халықтық тәрбие. Жасөспірімдерді тәрбиелеудегі қазақ педагогтарының ұлттық идеясы мен жалпы адамзаттық құндылықтар. Халықтық педагогикадағы жетілген адам идеалы. Халықтық педагогикадағы тәрбиенің мазмұны мен мәні. Отбасы тәрбиесі – халықтық педагогиканың негізі. Ақыл-ой, адамгершілік және эстетикалық тәрбие – халықтың қамы және пәні. Халықтық білім және оларды күнделікті өмірде қолдану. Еңбек және дене тәрбиесі - халықтық педагогиканың өзегі. Қазақстандық қоғамның жаһандану кезеңіндегі этномәдени білім беру. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуді этнопедагогикалық жұмыстардың мазмұны. Этнопедагогикалық материалдарды мектепке дейінгі ұйымдарда пайдалану әдістемесі.


Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-1 - өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және ұжымда жұмыс істеуге қабілетті;

2. ЖҚ-2 - - адамгершілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген өз бетінше білім алуға қабілетті;

3. ЖҚ-10 - ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын, ғылыми білімге қол жеткізу мен құру тәсілдерін меңгерген;

4. КҚ-8- мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды;

5. КҚ-9 - әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерекшеліктерін ескеріп, көпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті енгізу тәсілдерін, сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін меңгерген;


Білімі: этнопедагогиканың қазіргі қоғамдағы әлеуметтік орнын, тарихи дамуының негізгі кезеңдерін және қазіргі жағдайын, этникалық тәрбиенің ерекшеліктері, оларды анықтаушы факторларды білуі .

Білігі: халықтық педагогиканың түрлі концепцияларын сыни және шығармашылық тұрғыдан ұғына алу. Нақты этнопедагогикалық материалды талдай білу, халықтық- педагогикалық құбылыстарға өз бетінгше түсініктеме бере алу.

Құндылық құраушылары:

– әлеуметтік өзара әрекеттестік құруда білім беру үдерісіне қатысушылардың этно-мәдени және қонфессионалдық ерекшеліктерін ескеруге қабілетті.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Этнопедагогика. Мұқанова Б.,Ильясова Р. Астана,Фолиант баспасы,2008.

2. Этнопедагогика. Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбеков Б.

Астана, 2010

3. Этнопедагогика. Тілеуова С., Әліпбек А. Шымкент, 2004

4. Қазақ этнопедагогикасы. Табылдиев Ә. Алматы, 2001

5. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. Қалиев С. Алматы, 2003

6. Қазақ тәлім тәрбиесі антологиясы. Жарықбаев, Қ.

Алматы, 1995

7. Бала тәрбиесіндегі халықтық педагогика.Төлеубеков Р. Алматы,

1994

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

РТ2404 Педагогика тарихы (жалпы және мектепке дейінгі)

Модульге жауапты

П.ғ.к.,Рысбекова А, п.ғ.к,доцент Кішібаева Д,п.ғ.к.доцент Жумадуллаева А, аға оқытушылар Исахова Ш, Божбанбаева З,Саурбаева Ұ

Модуль түрі

Базалық кәсіби модулдер. Модуль 2- Педагогикалық пәндер

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

2+1+0

Кредит/ECTS саны

3/5

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Педагогика

Модуль мазмұны

«Педагогика тарихы» оқу пәні болашақ мамандарды кәсіби дайындауда үлкен рөл атқарады. Аталған курс студенттердің педагогика теориясын талдауды және тарихи қүбылыстарға диалектикалық түрғыдан қарауды меңгеруіне көмектеседі, тәрбие процесінің, сондай - ақ педагогика теориясының даму процесінің ішкі заңдылықтарын танып білуге жол ашады. Білім - тәрбие институттарының дамуы - ауқымы мен нәтижесі уақыт ағымымен қоғам үшін маңызды бола түскен көпжақты, кей уақыттарда қарама - қайшылықты процесс. «Педагогика тарихы» оқу пәнін жалпы және педагогикалық мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде оқыту педагогикалық ой- пікірдің негізгі даму бағыттары туралы түсінік береді. Ол тарихи дамудың әр түрлі кезеңдеріне сәйкес қоғам мен мектептің өзара қарым - қатынасының сипатын, сонымен бірге білім сферасының адамзат өміріндегі жинақталған мәдени және әлеуметтік қүндылықтарды молайтудағы және оны сақтаудағы рөлін түсінуге мүмкіндік береді.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-14-тарихи үдерістердің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи үдерістегі, қоғамның саяси өміріндегі орнын түсінуге қабілетті;

2. ЖҚ-15-көпшілік алдында сөйлеуге, жарыссөз, пікірталас жүргізуге қабілетті;

3. КҚ-14 - Кәсіби қызметінде білім берудің әдіснамасы мен негізгі тоерияларын қолдануға қабілетті;Білімі:

- болашақ мамандарды терең де

жан - жақты біліммен,біліктілікпен қаруландырып, педагогика тарихы пәні бойынша білімінің негіздерін қалыптастыру;

- болашақ педагогтың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастыру;

болашақ маманның түлғалық - кәсіби түрғыда өзін - өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.

Білігі:

- Қазақстан Республикасының жоғары білім беру мемлекеттік стандартына сәйкес болашақ балабақша тәрбиешісі жалпы педагогикалық және арнайы кәсіби білім, білік, дағдыларын қалыптастыру процесі болып табылады.

Құндылық құраушылары:

- Курс студенттердің теориялық - әдіснамалық даярлығына бағдарланған, балабақшадағы педагогикалық жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми негіздерін және басқаруды игеруін көздейді. Сонымен қатар жалпы педагогикалық ой-өрісін кеңейтуге ықпал жасап, өткеннің педагогикалық тәжірибесіне дұрыс қатынасты жасап шығарады.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Қ. Бержанов, С. Мусин Педагогика тарихы Алматы, 1984.

2. Қ.Сейталиев. Педагогика тарихы. Алматы «Білім», 2008ж.

3. Ж.Әбиев. Педагогика тарихы. Алматы, 2006.

4. Ж. Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев.Педагогика Алматы, 2002.

5. Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Қүдиярова. Педагогика. 2004

6. Педагогика. Дәріс курсы. Алматы. 2003

7. Т.Бегалиев. Педагогика. Тараз. 1998

8. Е.Сағындықүлы. Педагогика. Алматы, 1999

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

PSh2405 Педагогикалық шеберлік

Модульге жауапты

Аға оқытушылар Рысбекова Л., Ашықбаева Г., Халилаева Э., Исахова Ш

Модуль түрі

Базалық кәсіби модулдер. Модуль 2- Педагогикалық пәндер

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

2+1+0

Кредит/ECTS саны

3/5

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Педагогика

Модуль мазмұны

Педагогикалық шеберлік пәні, оның мақсаты мен міндеттері.Педагогикалық шеберліктің мәні және құрылымы. Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиешінің педагогикалық шеберлігі және педагогикалық әрекеті. Тәрбиеші мамандығына кәсіби сипаттама. Тәрбиешінің педагогикалық шеберлігін қалыптастыру және жүзеге асыру жолдары. Педагогикалық эрудиция және құзіреттілігі.Педагогикалық шеберліктің актерлік өнермен байланысы. Тәрбиешілердің педагогикалық шеберлігін қалыптастыруда театрлық педагогиканың ролі. Педагогикалық шеберліктің бір элементі- педагогикалық техника. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті. Педагогикалық қарым-қатынастың негізгі элементі- педагогикалық этика және такт. Педагогикалық үдерісте сенім және нанымын туғызу.Педагогтың тілі педагогикалық шеберлік шарттарының бірі. Кәсіби шеберлікті қалыптастыру жолы өзін-өзі тәрбиелеу. Педагогикалық үдерісті басқарудағы тәрбиеші шеберлігі.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-1 - өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және ұжымда жұмыс істеуге қабілетті;

2. ЖҚ-5 - ана тілінде өз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізетін, ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген;

3. КҚ-8- мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды;

4. КҚ-14- кәсіби қызметінде білім берудің әдіснамасы мен негізгі тоерияларын қолдануға қабілетті;

5. КҚ-16- пәндік, психолого-педагогикалық және әдістемелік білімдерінің құрылымын иелену, кәсіби қызметте педагогикалық шеберліктері мен дағдыларын иемдену.


Білімі: мектепке дейінгі білім берудегі балалармен қарым-қатынасты білу, мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар және педагогикалық шеберлік тен сөйлеу техникасын, педагогикалық этика мен тактикасын меңгеру.

Білігі: балалармен қарым-қатынас орната білу, олардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру қабілеті.

Құндылық құраушылары:

– әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерекшеліктерін ескеріп, педагогикалық ортада кәсіби әрекетті енгізу тәсілдерін, сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін меңгеру және коммуникативті құзыреттілік, ақпараттарды дербес өңдеу құзыреттері.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Педагогикалық шеберлік. Жүсіпова Ж.А. Алматы,2011

2. Педагогикалық шеберлік. Рысбекова Л.Қ. Түркістан,2010

3. Педагогика. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Алматы «Эверо» баспасы, 2004

4. Педагогика. Құрманалина Ш., Ғалымова Ә. Астана, «Фолиант»баспасы, 2008

5. Жалпы педагогика. Байжанова З. Алматы.«Таймас» баспасы, 2008

6 Педагогика мен психология негіздері. Совет-хан Ғаббасов. Алматы,

«Таймас» баспасы,

2008

7. Тұлғалық педагогика. Бабаев С.Б. Алматы, 2011

Жаңартылған мерзімі1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница