Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница6/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Модульдің атауы және шифр

ATP2210 Ата-түрік принциптері

Модульге жауапты

Phd доцент Х.Чапраз, т.ғ.к., Е. Төлегенов


Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

2+0+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Осман империясының құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы болған Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері осы пәннің басты мазмұны. Севр келісімін қабылдамаған түрік ұлтының басшысы ретінде 1923 жылы Мұстафа Кемал мемлекетке байланысты бірнеше принциптер ұстанады, пән осы принциптерді білімгерге түсіндіруді басты негізге алады.

Ататүрік принциптері курсы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер үрдісінің аясында жеке пән ретінде жүйелі түрде оқытылады. Мұстафа Кемал Ататүріктің Түркия Республикасының заманауи құрылу тарихындағы қоғамдық, саяси және экономикалық салаларда қолжеткізген заңдар мен Ататүріктің мемлекеттік, халықтық принциптерінің Түркия Республикасы тарихы ішіндегі орны және маңызы туралы білім қалыптастырады.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-13 - әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу кезінде экономикалық, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың негізгі әдістері мен тәсілдерін қолданылу;

2. ЖҚ-14 - тарихи үдерістердің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи үдерістегі, қоғамның саяси өміріндегі орнын түсінуге қабілетті;


Білімі:

- Түркия Республикасының құрылуындағы көзделген мақсаты мен міндеттері туралы түсініктер;

- Түркия Республикасының құрылуындағы алғышарттар мен қиындықтар туралы түсініктер;

- Түркия Республикасының кезеңіндегі К.Ататүрк идеялары туралы түсініктер.

Білігі:

- Түркия Республикасының тарихы бойынша студент республиканың негізгі кезеңдерін білуі керек;

- Түркия Республикасының дамуындағы кейбір проблемаларын білуі керек.

Құндылық құраушылары:

– Оқу бағдарламасына сәйкес Ата-түрік принциптері пәні бойынша білімгерлердің терең білімдерін қалыптастыру, оқуға берілген кредит саны шеңберінде Түркия Республикасы тарихының өзекті мәселелерін түпкілікті меңгерту, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету болып табылады.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Haz. Zeynep Korkmaz, Ankara, 1981

2. Yusuf Akçura, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri, Ankara, 1988

3. Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1912-1922), Ankara, 1975

4. Yılmaz Altuğ, Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul, 1985

5. Fahir Armaoğlu, 19. yy. Siyasi Tarihi, Ankara, 1975

6. Fahir Armaoğlu, 20. yy. Siyasi Tarihi, Ankara, 1988

7. Ali Fuad Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul, 1962

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

SO2302 Сыни ойлау

Модульге жауапты

П.ғ.д., профессор Оспанова Б.А., п.ғ.к. доцент Ералина А.Қ., оқытушы Пазылова Қ.

Модуль түрі

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Сыни ойлау адам құндылығы ретінде. Сыни ойлау – адам өмірінің бір саласы. Ойлау және білім. Адам өмірінің әртүрлі қырларындағы сыни ойлаудың қажеттілігі. Ғылыми және философиялық білімнің қалыптасу тарихындағы сыни ойлау. Логика және сыни ойлау. Қазіргі замандағы когнитивті психология ойлау табиғаты мен білім туралы ғылым ретінде. «Сыни ойлау» курсының мақсаты, міндеттері, категориялық аппараты. Аргументтеу теориясы оның негізгі түсініктері мен ережелері. Cыни ойлаудың негізгі ұғымдары. Сыни ойлау технологиясының үш фазасы және оның функциялары. «Сыни ойлау» ұғымы психология мен педагогикада.


Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-3 - ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;

2. ЖҚ-9 - ақпараттарды алу, сақтау және қайта өңдеу әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдану;Білімі:

- сыни ойлаудың теориясы мен әдістерінің негіздерін және қазіргі замандағы құндылықтарын білу;

- шешім қабылдаудағы стратегиялық әдістердің сыни ойлау мақсаттарына қол жеткізе білу;

Білігі:

-сыни ойлауды қазіргі талаптарға сай талдай білу;

- өзінің дүниелік көзқарасында сыни ойлау бағыттарын дәлелдей білу;

Құндылық құраушылары:

– мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды.


Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Рубинштейн С.Л.  О мышлений и путях его исследования. М:Педагогика, 1958-87с.

  2. Векслер, М. Критическое мышление : дис. канд. психол. наук / М. Векслер.— Киев, 1973, с.75.

3. Сорина, Г.В. Критическое мышление: история и современный статус. / Г.В. Сорина // Вестник Московского университета.

4. Шакирова, Д. М. Мышление, интеллект, одаренность: вопросы теории и технологий / Д. М. Шакирова, И. Ф. Сибгатуллина, Д. Ш. Сулейманов ; под ред. М. И. Махмутова.—Казань: Центр инновационных технологий, 2006.

5. Отарова Н. Сын тұрғысынан ойлау // Биология және салауаттылық негізі. -2006. - № 1. - 21-23 б.

6. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения. – Томск, 1995, 144 с.

7. Выготский Л.С. Психология. – М., 2000.

8. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственное развитие школьника. – М., 1989, 218 с.

9. Ташенова А. Сын тұрғысынан ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту // Білім-Образование -2006. -№6. 3-4 б.

10. Құдиярова «Ортақтасы психологиясы» Алматы 2002ж.


Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

GZA2303 Ғылыми- зерттеу әдістері

Модульге жауапты

П.ғ.к.,доц Кішібаева Д, п.ғ.к.,доц, Жумадуллаева А, магистр- оқытушы Шынпейіс Г Арыстанбаева А, аға оқытушылар Халилаева Э, Божбанбаева З, Рысбекова Л, Саурбаева Ұ, Ашықбаева Г, Исахова Ш.

Модуль түрі

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Педагогика

Модуль мазмұны

Ғылыми зерттеудің философиялық жалпы ғылыми әдістері. Ғылыми зерттеудің жеке және арнайы әдістері. Зерттеу әдістерін іріктеу ұстанымдары. Зерттеу әдістерінің әдіснамалық негіздері. Зерттеу әдістерінің педагогикалық теориясы мен әдіснамасы.Педагогикалық білімнің спецификасы, ғылыми және ғылыми емес психологиялық білім. Педагогикалық ғылыми категориялары, әдістері. Ғылыми–зерттеу тақырыптың және оның өзектілігін анықтау. Зерттеу жұмысының ғылыми аппаратын құру. Зерттеу жұмысының объектісі мен пәнін анықтау. Зерттеу жұмысының нақты міндетері, болжамы, мақсаты. Зерттеу жұмысының процедурасы және әдісі. Зерттеу нәтижелерін практикаға ендіру мәселелері. Ғылыми зерттеу жұмысының жоспарын құру, өзекті ғылыми жаңалығы және тәжірибелік маңыздылығының мазмұны және тәжірибені ұйымдастырудың мазмұны мен мақсаты. Эмпирикалық әдістердің маңызы және психологиялық зерттеу жұмысындағы алатын орны, жалпы сипаттамасы және оны өткізуге қойылатын талаптар, эмперикалық зерттеу нәтижелерін қорыту. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін ұсыну және интерпретациялау. Эксперименталдық мәліметтерді қорыту, синтездеу және нәтижелерді талқылау.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-9 - ақпараттарды алу, сақтау және қайта өңдеу әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдану;

2. ЖҚ-10 - ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын, ғылыми білімге қол жеткізу мен құру тәсілдерін меңгерген;


Білімі: Ғылыми теорияның құрылымы және ғылыми ақпаратты алу амалдары ретіндегі зерттеу әдістерінің жүйесі туралы тұтастығын, теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерін тәжірибеде пайдалануды және зерттеуде құрастыру логикасын, оның негізгі кезеңдерін білуі.

Білігі: Ғылыми проблеманың пайда болуын, жаңа білімнің қажеттілігін, ғылым методологиясы жөніндегі түсінігі, теория мен практиканың диалектиканың бірлігін, зерттеу логикасын түзе білуі.

Құндылық құраушылары:

– Зерттеу құрылымына сәйкес психология және педагогика саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындау. Зерттеу жұмыстарының нәтижелерін студенттердің ғылыми-практикалық конференцияларына ұсыну. Кәсіби талаптарға сай бағдарламаларды, зерттеу жұмысының психологиялық-педагогикалық нұсқауларын дайындау.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Қоянбаев Р.М. Педагогика. Оқулық. –Алматы, 2002.

  2. Әбиев Ж, Бабаев С, Құдиярова А. Педагогика.–Алматы, Дарын., 2004.

  3. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.Оқулық. А.,Дарын. 2004.

  4. Құрманалина Ш.Б,Мұқанова Б.Ж,Ильясова Р.К. Педагогика. Оқулық. - Астана, 2007.

  5. Байжанова А. Жалпы педагогика.-Алматы, 2010

  6. Пошаев Д. Ғылыми зерттеу әдістері, Шымкент-2010

Жаңартылған мерзімі1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница