Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница2/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   652014-2015 оқу жылына арналған 5В010100- «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша МОДУЛЬДЕР (ПӘНДЕР)СИПАТТАМАСЫ


Модульдің атауы және шифр

Fil2104 Философия

Модульге жауапты

Филос.ғ.к., доцент Малдыбеков Ө.А., филос.ғ.к., доцент Дайрабаева Г.Б., филос.ғ.к., доцент Шадинова Г.Ә.,филос.ғ.к., доцент Малдыбек А.Ж., филос.ғ.к., доцент Оңалбеков Ә.К., филос.ғ.к., доцент Садуов Б.Н., аға оқытушы Көлеген Г.Б., аға оқытушы Кузембаева С.Е., магистр- оқытушы Тулеев М.Т., магистр- оқытушы Ашимова Г.Б.

Модуль түрі

Мемлекеттік міндетті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

2+1+0

Кредит/ECTS саны

3/5

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Философия дегеніміз табиғаттың, қоғамның және адам ой-жүйесінің дамуының жалпы заңдарын зерттейтін ілім. Бұл анықтамадан көріп отырғанымыздай философия пәнінің басты ерекшелігі әлемді, бүкіл дүниені тұтас қарастыратындығында, оның ішкі байланысын өзара қарым-қатынасын, қарама-қайшылығын біртұтас алып көрсететіндігінде жатыр.

Философия – бұл ғылыми жүйелердің көнесі. Ол қауымдық құрылыс ыдырап, қоғам құл иленушілік дәуірге аяқ басар мезгілде мифологиялық діни түсініктермен күрес барысында қалыптасып, сол кездегі пайда болған барлық білімнің басын құрады.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-5 - ана тілінде өз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізетін, ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген;

2. ЖҚ-6 - қазақ (орыс) және шет тілінде көпшілік алдында сөйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген;

3. ЖҚ-15 - көпшілік алдында сөйлеуге, жарыссөз, пікірталас жүргізуге қабілетті;

Білімі:

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдың шындығын объективті түрде ойлану;

- ғылыми-техникалық мәселелерді шешуде философияның категориялары мен заңдарын, қағидаларын қолдану;

Білігі:

–әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелерді қолдана отырып, қоғам мен адамның табиғи танымын игеру; әлеуметтік таным саласында ақпараттық технологияларды меңгеру, табиғи және әлеуметтік процестер принциптерін зерттеу барысында қолдана білу ;

-Қазақстан Республикасының көпұлттық саяси кеңістігінде толеранттық, азаматтық, ұлтжандылық қағидаларын қалыптастыру ;

Құндылық құраушылары:

-Дүниетанымдық жаңа идеялық бағыттарды салыстыра білу;

-Тарихи-философиялық мәтіндермен жұмыс істей алу.

Қорытынды бақылау

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

 1. Ақназаров Х.З. Философия тарихынан дәрістер курсы. Алматы. 1992.

 2. Қ. Бейсенов. Философия тарихы. Алматы. 1990.

 3. Д. Кішібеков. Ұ.Сыдықов. Философия. Алматы. 1991.

 4. Ақмамбетов. Философия және мәдениеттану. Алматы. 1988.

 5. Тұрғынбаев. Философия. Алматы. 2001.

 6. Ж.Алтаев. Ә.Қасқабаев. Философия тарихы. Алматы. 1988.

 7. Философиялық сөздік. Алматы. 1996.

 8. Әлеуметтік философия.(хрестоматия). Алматы.1996.

 9. М. Орынбеков. Ежелгі қазақ дүниетанымы. Алматы. 1996.

 10. О.А.Сегизбаев. Казахская философия ХҮ начала ХХ века. Алма-ты. 1996.

 11. Ж. Молдабеков., А.Қасабек. Шығыс философиясы. Алматы.2001.

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

TKP2201 Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы

Модульге жауапты

П.ғ.к.,доцент П.Искакова, оқытушы А.Қ.Умбетова

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Психология

Модуль мазмұны

Тұлғааралық коммуникация психологиясы туралы жалпы түсінік. Тұлға психологиясына түсініктеме. Коммуникация психологиясы. Жеке тұлғаны психологиялық бағалау мен зерттеу мәселелері. Жеке тұлға тұрақтылығының мәселелері. Жеке тұлға феномені тұрақтылығының өмірлік маңызы мен Жеке тұлға тұрақсыздығы. Жеке тұлғадағы жас ерекшелік тұрақтылық пен өзгергіштік мәселелері. Жеке тұлға дамуындағы нормалық және патологиялық мәселелер

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-1 - өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және ұжымда жұмыс істеуге қабілетті;

2. ЖҚ-3- ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;


Білімі:

-студенттердің тұлға теорияларының әртүрлі бағыттары туралы білімдерін жүйелендіру;

Білігі:

– бүгінгі психологиядағы тұлға мәселелерінің ерекшеліктріне жеке көзқарасты қалыптастыру ;

- тұлғаның әртүрлі тұжырымдама-ларындағы теориялық-әдіснамалық бағыттарының даму логикасын (қисынын) ұғу;

Құндылық құраушылары:

– психологиялық практикада әртүрлі теорияларды қолдану логикасын түсіну.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Себеп бап – Баба Жалпы психология: Жантану негіздері: 2002 – 27 б

2. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы: Білім, 1993 – 272 б

3. Гоноболин Ф. Н. Психология. Алматы: Мектеп, 1976 – 232 б

4. Оразбекова К. А. Ұлттық психология мен халық тәрбиесі болашақтың бастауы хақында. Алматы: «Дәуір», 2000 – 554 б

5. Андреева Г. М. Психология социального познания: Учебник для вузов. Ведущий ред. Л. Н. Шипова. М: Аспект – пресс, 2000 – 288 с 6.

6. Елеусізова С. Қарым–қатынас психологиясы. – Алматы, 1995.

Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 2007. — 344 бет.

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

TКS2202 Теориялық және қолданбалы саясаттану

Модульге жауапты

Саяс.ғ.к. М. Қайнар, оқытушы Т. Жуманов

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Теориялық және қолданбалы саясаттану пәнін студенттерге оқыту мақсаты саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.

Студентерді Қазақстандағы және одан тыс жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағалай алу ептілігіне тәрбиелеу;

Саясаттың мәнін, мүмкіндіктерін, шекараларын, келешегін және және негізгі түрлерін үйрету;

Саяси биліктің мәнін, жүйесін, көздері мен функцияларын меңгерту.

Саясаттану БҰҰ-ның арнайы құрылымдық бөлімі – Юнеско міндетті түрде оқылатын пәндер тізіміне енгізіп бекіткен әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Саясат қазіргі қоғамның тіршілік әрекеті аспектісі ретіндегі оның объектісі болып табылады. Саясаттану саясаттың өмір сүру заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазмұны сонымен қатар, билік, мемлекетаралық қатынас мәселелерінен де тұрады.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-3 - ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;

2. ЖҚ-7 - кәсіби қызметте Қазақстанның қазіргі тарихы туралы, оның экономикалық, қоғамдық-саяси дамуы және елдің сыртқы саясаты туралы білімдерін пайдалану;Білімі:

- қарқынды дамушы ғылым ретіндегі саясаттанудың маңызды бүкіл әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі идеяларды оқып білуге үйрету;

-саяси теорияларды, саяси процесстерді танып біліп қоғамдық өмір барысында қолдана білу;

Білігі:

- саясаттану үшін қажетті шарт – саяси теорияның болуы. Тек қана деректер, ғылыми әдістемелік талдау, одан әрі дамудың болжамын жасау негізінде ғана саясаттану ғылым есебінде қалыптасып, өзін көрсете алады;

Құндылық құраушылары:

- саяси қоғамның саяси саласын, оның даму заңдылықтарын, қазіргі саяси өмірді ұйымдастырып, басқаруды, оның құрылысы мен сан-алуан қызметтерін игеру;

- ол адамзаттың қоғамдағы құқығы, еркіндігі мен міндеттері, жеке адамның саяси құқықтық жағдайы, оның саяси өмірге қатынасу тәсілдері, саяси өзгерістердің түрлері, саяси мәдениетті қалыптастырудың жолдары, қазіргі замандағы сан түрлі саяси идеялық көзқарастар, саяси сананың дамуы туралы, дүниежүзілік дамудың қозғаушы күштері туралы түсінік береді;

- студент бұл пәнді оқу арқылы қоғамды зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдерін меңгереді. Қоғамда зерттеу жүргізгенде нақты әлеуметтанулық зерттеулерді, дәлелді фактілермен жұмыс істеуді, нақты әлеуметтанулық ақпараттарды жинауды, оны өңдеп, іріктеп ғылыми қорытынды шығаруды қажет етеді.

Қорытынды бақылау

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

 1. Балғымбаев А.С. Саясаттану. Оқу құралы.-Алматы 2003

 2. Жамбылов Д.Ә. Саясаттану. Оқулық.-алматы:Жеті Жарғы,2003

 3. Жамбылов Д.Ә. Тәуелсіздік және саяси сана.-Алматы: Жеті Жарғы,1999

 4. Жандаулетов Т. Қазақ ұлттық идеологиясы мәселелері.-Қ.- Алматы 2004

 5. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. –Алматы: «Елорда»,2001

 6. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында.-Алматы: «Өнер»,1996

 7. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. ҚР президентінің Қазақстан халқына жолдауы. 18.02.2005 Алматы, 2005

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030. Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы.-Алматы: «Ата-Мұра»,1996

Жаңартылған мерзімі1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница