Резюме
Скачать 385.18 Kb.
НазваниеРезюме
страница5/5
Дата конвертации21.02.2016
Размер385.18 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/trudi univer/resume2011_1.doc
1   2   3   4   5


Жылыстау токтарынан қорғау аппаратының жүйесі жұмы­сының интегралдық критерийлерін таңдау.

Амплитудалық критерийлерде жұмыс істейтін жүйелер сипатталған, олардың елеулі кемшіліктері айқындалған. Бақыланатын желі кернеуінің үйлесімді өзгерістеріне сезімтал еместік негізгі кемшілік болып табылады. Оқшауланған бейтараптамалы желінің және сызықтық интегралдық және квадраттық ин­тегралдық критерийлерді құру құрылғысы­ның моделі әзірленген. Сызықтық интеграл­дық бағалар бірқалыпты динамикалық жүйе­лер үшін қолданылатындықтан, мұндай кри­терийлер кернеу өзгерісінің сызықтық және сатылы сипаты кезінде тиімді болуы мүмкін. Квадраттық интегралдық бағалар тербелмелі жүйелер үшін қолданылады. Бұл критерий­лер кернеу өзгерісінің үйлесімді сипатында тиімді болуы мүмкін. Бақыланатын желі кер­неуінің өзгерістері әр түрлі болғанда таң­далған критерийлер мәндерін белгілеу үшін имитациялық эксперименттер жүргізілген, имитациялық эксперименттер нәтижелері алынған. Эксперимент барысында алынған нәтижелер қорғау жүйесі жұмысының ал­горитмін құру үшін негізгі нәтижелер ретінде пайдаланылады.

UDC 621.316.9. BREIDO I.V., SMAGULOVA К.К., ISKAKOV U.К. Selecting Integral Criteria of Operating System of Leakage Currents Protection Unit.

There are described the systems operating on amplitude criteria, revealed their main disadvantages. The basic disadvantage is their insensibility to harmonic voltage changes in the controlled network. There is developed a model of the network with an insulated normal and units for forming linear integral and square integral criteria. As non-liner integral estimates are used for monotonous dynamic systems, such criteria can be efficient with linear and stepped character of voltage change. Square integral estimates are used for oscillating systems. These criteria can be efficient with harmonic character of voltage change. There have been carried out imitation experiments for fixing the values of selected criteria with different changes of the controlled network voltage, obtained the results of imitation experiments. The result are used as the basic ones for developing an algorithm of the protective system operation.

УДК 621.34.001.572. ЮЩЕНКО О.А. Зависимость натяжения от толщины полосы при термообработке в линии непрерывного горячего цинкования.

Рассматривается зависимость усилий натяжения полосы от ее толщины при термообработке. Дана характеристики технологического процесса линии непрерывного горячего цинкования. Приводятся результаты имитационного моделирования. Проведен анализ результатов имитационного моделирования. Установлена прямо пропорциональная зависимость усилия натяжения полосы от ее толщины при термообработке. Полученнные результаты позволяют оптимизировать режим работы ЛНГЦ. При этом может быть обеспечено демпфирование колебаний усилия натяжения полосы при термообработке в режиме сварки концов полос.

ӘОЖ 621.34.001.572. ЮЩЕНКО О.А. Үздіксіз ыстық мырыштау желісінде термиялық өңдеу кезінде тартылудың жолақтың қалыңдығына тәуелділігі.

Термиялық өңдеу кезінде жолақтың тартылу күштерінің оның қалыңдығына тәуелділігі қарастырылады. Үздіксіз ыстық мырыштау желісінің технологиялық процесінің сипат­тамалары берілген. Имитациялық модельдеу нәтижелері келтіріледі. Имитациялық модель­деу нәтижелерін талдау жүргізілген. Термия­лық өңдеу кезінде жолақтың тартылу күшінің оның қалыңдығына тура пропорционал тә­уелділігі анықталған. Алынған нәтижелер ҮЫМЖ жұмыс режимін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сонымен бірге жолақтар ұштарын дәнекерлеу режимінде термиялық өңдеу кезінде жолақтың тартылу күшінің тербелістерін демпферлеу қамтамасыз етілуі мүмкін.

UDC 621.34.001.572. YUSHCHENKO О.А. Tension Dependence on Strip Thickness in Thermal Processing in Continuous Hot Zincing Line.

There is considered the dependence of the strip tension efforts on its thickness in thermal processing. There are given charcteristics of the technological process of continuous hot zincing line, presented the results of imitation modeling. There has been carried out the analysis of imitation modeling results, estbalished proportional dependence of the strip tension on its thickness in thermal processing. Here there can be provided the damping of the strip tension effort in thermal processing in the mode of welding the strips ends.

УДК 622.0025:621.314.632. КРИЦКИЙ А.Б., ПАРШИНА Г.И., ФЕШИН Б.Н. Автоматизированная система повышения эффективности эксплуатации электротехнических комплексов промышленных предприятий средствами дистанционного обучения персонала.

Описываются принципы применения дистанционных технологий в образовании для построения автоматизированных систем обучения и контроля знаний технических специалистов, обслуживающих электротехнические комплексы промышленных предприятий. Использован опыт создания международного проекта «СИНЕРГИЯ». Представлена двуединая система автоматизированного расчета электроснабжения добычных участков угольных шахт и оценки качества знаний персонала электротехнических служб угольных шахт. Система является многопараметрическим и многосвязным объектом. Характеризуется существенной неопределенностью свойств, параметров и состояний. Другими объектами, обеспечивающими эффективность управления средствами дистанционного обучения, являются виртуальные тренажеры. Например, тренажеры для обучения и повышения квалификации операторов-диспетчеров теплоснабжающих систем мегаполисов.

ӘОЖ 622.0025:621.314.632. КРИЦКИЙ А.Б., ПАРШИНА Г.И., ФЕШИН Б.Н. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр-техникалық кешендерін пайдалану тиімділігін персоналды қашықтан оқыту құралдары­мен арттырудың автоматтандырылған жүйесі.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр-техни­калық кешендеріне қызмет көрсететін тех­никалық мамандардың білімін бақылау және автоматтандырылған оқу жүйелерін құру үшін білім беруде аралық технологияларды қолдану принциптері сипатталады. «СИНЕРГИЯ» халықаралық жобасын құру тәжірибесі пайдаланылған. Көмір шахталарының өндіру учаскелерін электрмен қамтуды автоматтан­дырылған есептеудің және көмір шахталары­ның электр-техникалық қызметтері персо­налының білім сапасын бағалаудың бірыңғай екі жүйесі ұсынылған. Жүйе көп параметрлі және көп байланысты объект болып табылады. Қасиеттердің, параметрлер мен күйлер­дің елеулі анықталмағандығымен сипатталады. Қашықтан оқыту құралдарын басқару тиімділігін қамтамасыз ететін басқа объекті­лер виртуальды жаттықтырғыштар болып табылады. Мысалы, мегаполистердің жылумен қамту жүйелерінің оператор-диспетчер­лерін оқыту және біліктілігін жоғарылатуға арналған жаттықтырғыштар.

UDC 622.0025:621.314.632. КRITSKI A.B., PARSHINA G.I., FESHIN B.N. Аutomated System of Increasing Efficiency of Industrial Enterprise Electro-Technical Complexes by Means of Personnel Training.

There are described the principles of using distance technologies in education for building automated systems of training and technical specialists’ knowledge control who serve electro-technical complexes of industrial enterprises. There has been used the experience of the international project “Synergy”. There is presented a twofold system of automated calculating production units electric supply and estimating cola mine electro-technical services specialists knowledge. The system is a multi-parameter and multi-tie object. It is characterized by a significant uncertainty of properties, characteristics, parameters and states. The other objects ensuring the efficiency of controlling the means of distance learning are virtual trainers, for example, trainers for training and improving qualification of operators-dispatchers of megalopolises heat supplying systems.

УДК 811.93(574.3). ХОРОШХИН В.К. Использование паттерна Singleton в языках программирования C++, C#, Java.

Создание программ является скорее искусством, нежели методикой, которую можно выучить. До того как приступить к написанию кода, необходимо тщательно изучить проблему, которую программист призван разрешить. В языках программирования существует множество вещей, облегчающих создание универсальных компонентов, однако сами по себе языки никак не могут помочь писать код эффективнее. Соблюдение хорошего стиля в программировании начинается еще до собственно создания программы. Каждый фрагмент программы или метод должен быть оценен в контексте всего проекта в целом. Многие студенты попадают в ловушки, расставленные сложным синтаксисом объектов и вообще объектной ориентацией. К счастью, применение технологий программирования позволяет облегчить разработку компьютерных программ.

ӘОЖ 811.93(574.3). ХОРОШХИН В.К. C++, C#, Java программалау тілдерінде Singleton паттернін пайдалану.

Программалар жасау жаттап алуға болатын әдістемеге қарағанда, дұрысы өнер болып табылады. Кодты жазуға кіріспес бұрын, про­граммист шешуі тиіс болатын проблеманы мұқият зерделеуі қажет. Программалау тіл­дерінде универсал компоненттерді құруды жеңілдететін көптеген заттар болады, алайда тілдер өздерінше кодты тиімдірек жазуға еш­бір көмектесе алмайды. Программалауда жақсы стильді сақтау программаның өзін құр­ғанға дейін басталады. Программаның әрбір фрагменті немесе әдіс жалпы алғанда бүкіл жоба контекстінде бағалануы тиіс. Көптеген студенттер объектілердің күрделі синтакси­сімен және жалпы алғанда объектілік бағдар­ланумен қойылған қақпандарға түседі. Бақы­тына қарай, программалау технологияларын қолдану компьютерлік программаларды әзірлеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

УДК 811.93(574.3). KHOROSHKHIN V.K. Using Pattern of Singleton in Programming Languages C++, C#, Java.

Developing programs is rather an art than a methodology which can be learnt. Before starting writing a code it’s necessary to study the problem to be solved. In programming languages there exist a lot of things that simplify developing universal components, however the languages themselves cannot help to write a code more efficiently. Observing a good style in programming begins still before the program developing. Each fragment of the program or a method must be evaluated in the context of the project on the whole. A lot of students turn out in a trap of the complicated syntax of the objects and of the object orientation in general. Fortunately, using programming technologies permits to simplify computer programs developing.

УДК 358.11. ЖЕТЕСОВ С.С. К вопросу создания устройств для обеспечения безопасности на транспорте и в общественных местах.

Сотрудниками Военно-технической лаборатории им. Первого Президента РК разработаны устройства для обеспечения безопасности людей на транспорте и в общественных местах. Предлагается устанавливать газоанализаторы в местах общественного пользования. Необходимо подвесить на потолке в залах ожидания и регистрации аппаратуру для круглосуточной видеозаписи. Применение скрытых металлоискателей необходимо выполнить в структуре обмундирования спецназа. Вход в спецконтейнеры для выявления взрывчатых веществ и средство взрывания рекомендуется оснащать рампами. Предлагается конструкция вибрационных столов и ступенек на входе в транспортные средства с использованием вибраторов различного типа. Приводятся рекомендации конкретных мест контрольный аппаратуры. Это имеет важное значение для специалистов КНБ РК и спецназа.

ӘОЖ 358.11. ЖЕТЕСОВ С.С. Көліктегі және қоғамдық орындардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыларды құ­ру мәселесіне.

ҚР Тұңғыш Президенті атындағы Әскери-тех­никалық зертхананың қызметкерлері көлікте­гі және қоғамдық орындардағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылғылар әзірлеген. Қоғамдық пайдалану орындарында газ талдауыштарды орнату ұсынылады. Күту және тіркеу залдарында төбеге тәулік бойы бейнежазуға арналған аппаратураны іліп қою қажет. Арнайы мақсаттағы жасақтың киім-ке­шегі құрылымында жасырын металл іздегіш­терді қолдануды орындау қажет. Жарылғыш заттарды және жару құралын айқындауға ар­налған арнайы контейнерлерге кіре берісті рампалармен жасақтауға кеңес беріледі. Әр түрлі типті дірілдеткіштерді пайдалану арқы­лы көлік құралдарына кіре берісте дірілдету үстелдері мен сатыларының конструкциясы ұсынылады. Бақылау аппаратурасының нақты орындарының ұсыныстары келтіріледі. Мұның ҚР ҰҚК мамандары және арнайы мақсаттағы жасақ үшін маңызды мәні бар.

UDC 358.11. ZHETESOV S.S. To Issue of Developing Units for Providing Safety in Transport and in Public Places.

The workers of the RK First President Military-technical laboratory developed units for providing people‘s safety in transport, and in public places. There is suggested to mount gas-analyzers in public places. It‘s necessary to hang to the ceiling in waiting and registering rooms the equipment for the daily video-recording. Secret metal-searchers must be made in special mission units uniform; the entrance to special containers for revealing explosives is recommended to equip with footlights. There is suggested a version of vibration tables and stairs at the entrance to the transport vehicles using different types of vibrators. There are given recommendations for special places of control units. This is of great importance for specialists of the RK CNS and special mission units.

1  2011

1   2   3   4   5

Похожие:

Резюме iconРезюме — это Ваша развернутая визитная карточка
Цель резюме — наилучшим образом подать ваши знания, опыт и личные качества нанимателю должны, таким образом, и в той форме, чтобы...
Резюме iconРезюме
Методологические аспекты организации самостоятельной образовательной деятельности студентов в контексте госо нового поколения
Резюме iconРезюме бітіру жұмысы педагогика саласында қОРҒАЛҒАН
Зерттеу объектісі: жалпы білім беретін орта мектептердегі педагог-психологтың іс-әрекеті
Резюме iconРезюме руководителя организации
Образование – высшее, специальность – журналист. Окончила Казахский Государственный Университет имени С. М. Кирова, факультет журналистики,...
Резюме iconИнформационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан
Национальные правозащитные учреждения: резюме международной конференции «Устойчивое развитие прав человека в условиях эффективно...
Резюме iconТерских Константин Николаевич Резюме Адрес
Руководитель/зам отдела/департамента асутп, руководитель/зам отдела/департамента ит, ведущий специалист: работа с большой долей личной...
Резюме iconОглавление журнала «atlanti», Международный институт архивоведения в Триесте и Мариборе ( iias ), №1, том 22, 2012 Приветственные выступления
Резюме докладов, представленных на конференции iias в 2011 году и опубликованных в журнале «Атланти» за 2011 год (Summary of the...
Резюме iconОценка деятельности межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (мкур) в период до 1999 года резюме
Центральной Азии созданы институты управления мфса, мкур, мквк, позволяющие эффективно решать социально-экономические и экологические...
Резюме iconРезюме к Заявлению в Комитет по соблюдению норм Орхусской конвенции Хронология событий проходивших в связи со строительством воздушной лэп-110 кВ в микрорайона Горный Гигант и городка мвд
Января 2001 аким города Алматы принял решение, согласно которому зао “апк” должно было осуществить проектирование и строительство...
Резюме iconКонцепция аудита информационно-коммуникационных систем и процессов государственного управления, осуществляемых с их использованием 2 Резюме 2
Аудит информационно-коммуникационных систем и процессов государственного управления, осуществляемых с их использованием
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница