Дисциплины по выбору
НазваниеДисциплины по выбору
страница7/55
Дата конвертации21.02.2016
Размер5 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Кэд-Маркетинг-2014-20151.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55
Корпоративтік мәдениет және ұйым этикасі

Курстың пререквизиті: Менеджмент, қағида және менеджменттің тәжірибесі, бизнес-жоспарлау.

Курстың постреквизиті: білімнің практикалық қолданысы

Максаты: курстың мақсаты «корпоративтік мәдениет» корпоративтік мәдениеттің негізгі элементін байқау болып табылады – тәртіптің және әрекеттің негіздік ұстанымдарын, бағдарлауларының және Корпоративтік мәдениет кәсіпорнын бәсінің(ұжымның ішкі сәрсенбісі) формалдық(қонақтың күтуінің корпоративтік қалыптары) және бейресми жүйесін ішіне кіреді.

Мазмұны: Іскерлік этика және корпоративтік қатынастар: жан, атқаратын қызметтерім ұйымның мәдениетінің тұжырымдамасы. Құрылым корпоративтік басқарманың мәдениетінің басқарманың мәдениетінің элементінің топтастыруы қазіргі өндірістік ұжымның; адамның морально-этичекалық қатынасының шеңбері ара үдеріс еңбектің.

Құзырлары: студент: негізгі әдістер және әдіс-айлалар құралымның, сүйеудің және корпоративтік мәдениеттің өзгерісінің білуге керекке; басшылықтың рөлі бол- және ұйымның мәдениетінің дамуында; қызметтің қарым-қатынасының этикалық ұстанымдары «ша вертикальке» және «көлденең»; «корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің» тұжырымдамасын; коммуникацияның этикалық негіздері ресми бет және іскер серіктестермен шегінде іскер хаттаманың; құралымның жолдары және дербес және корпоративтік имидждің оңтайландыруының әдістері; талаптар және ұстанымдар іскерлік салтым. Мағлұмат алу негізгі этикалық ұғымдарда, туралы моралдіқ талаптарда к жұмыстың стильсінің және іскер адамның ажары;

білу және түсіну: негізгі этикалық ұғымдар туралы моралдіқ талаптарды жұмыстың стильсінің және іскер адамның ажарын;

білу: белгілі нысанға ұсталықтың техниканың игерушіліг іскер жанасушылық адамның түрлі санаттарымен жұмысын келтіру

иелену: әсердің дағдыларының серіктеске және клиентураға әдіс және өзінің мүддесінің және тиімді ынтымақтастықтың табысының тиімді қамсыздандыруының тактикалық әдіс-айлаларымен, іскер жанасушылықтың адамдық шамаларымен;

пратикалық дағдыларды иемдену; шеңбер мен іскер және ресми бет және шетелдер(қарамастан және қоғамдық) серіктестермен іскер жанасушылықтың шегінде іскер хаттама, этикалық шамалардың,, ара нормативтік құжат және халықаралық конвенцияларда бас негіз тарихи тәжірибенің және ішінара бекітулі этикет талап.


Корпоративная культура и этика организации

Пререквизиты курса: Менеджмент, Теория и практика менеджмента, бизнес-планирование

Постреквизиты курса: Практическое применение полученных знаний

Цель: Целью преподавания курса «Корпоративная культура» является изучение основных элементов корпоративной культуры – базовые принципы поведения и действий, ценностные ориентации и символика. Содержание дисциплины: Деловая этика и корпоративные отношения: сущность, функции. Концепция культуры организации. Структура корпоративной культуры, классификация элементов культуры управления современные производственные коллектива; сфера морально-этических отношений людей в процессе труда.

Принципы управленческой этики.

Компетенции: студент должен

иметь представление: деловой этике и корпоративных отношениях: сущность, функции. Концепция культуры организации.

знать и понимать: основные методы и способы формирования, поддержания и изменения корпоративной культуры; роль руководства в становлении и развитии культуры организации; этические принципы служебных взаимоотношений «по вертикали» и «по горизонтали»; требования и принципы делового этикета; особенности межкультурной коммуникации и бизнес-этикета зарубежных стран;

уметь: анализировать воздействие элементов корпоративной культуры на формирование имиджа организации; разрабатывать корпоративный этический кодекс; проводить аналитическую работу по оценке состояния деловой этики и корпоративной культуры; диагностировать и выявлять типы проблемных ситуаций в бизнес-среде; создавать условия эффективной деловой коммуникации с учетом национальной специфики различных корпоративных культур;

владеть: классификация элементов культуры управления современные производственные коллектива; сфера морально-этических отношений людей в процессе труда.

приобрести практические навыки: в деловой этике и корпоративных отношениях:

Corporate culture and ethics of the organization
Prereguisites of the course:Management, Theory and Practice of Management , Business Planning
Postreguisites of the course:The practical application of the knowledge gained
Purpose: The purpose of teaching the course “Corporate Culture” is the study of the main elements of the corporate culture – the basic principles of behavior and actions , values ​​and symbols . Corporate culture includes the formal ( corporate standards of guest services ) and informal system of values ​​( internal environment of the team) enterprise
Contents: Business ethics and corporate relations : essence, functions are Conception of culture of organization. Structure of corporate culture classification of elements of management culture modern productive collective; sphere of mental and ethical relations of people in the process of labour.

Principles of administrative ethics.

Competences: the student has to

to have idea: business ethics and corporate relations: essence, functions. Concept of culture of the organization.

and to understand the nobility: main methods and ways of formation, maintenance and change of corporate culture; management role in formation and organization cultural development; ethical principles of office relationship "down" and "across"; requirements and principles of business etiquette; features of cross-cultural communication and business etiquette of foreign countries;

to be able: to analyze impact of elements of corporate culture on formation of image of the organization; to develop the corporate ethical code; to carry out analytical work on an assessment of a condition of business ethics and corporate culture; to diagnose and reveal types of problem situations in a business environment; to create conditions of effective business communication taking into account national specifics of various corporate cultures;

to own: classification of elements of culture of management modern production collective; the sphere of the moral and ethical relations of people in the course of work.

to gain practical skills: in business ethics and the corporate relations:


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


16

ПП/ ПД/ PD

Рыночная инфраструктура

Нарықтық инфрақұрылым

Market infrastructure

RI 2 3217 KV


3

5

2

3

к.э.н, доцент Зуйков А.А.
Нарықтық инфрақұрылым

Курстың пререквизиті Бизнес- коммуникациялар Курстың постреквизиті: Кәсіпорын экономикасы; Баға белгілеу.

Максаты: Курстың мақсаты – студенттердің белгілі нысанға келтірілген жүйесі туралы инфрақұрылымды, реттеу тетіктеріндегі, бар мәселелерді және оның шешу жолдарын анықтау.

Мазмұны: нарықтың бір қалыпты функционирования үшін ашық жолға қой- жұмыс түрлі специализированных мекеменің, кәсіпорындардың, ұйымдардың және қызметтердің керек. Құрам собой арасында іліктес мынадай ұйымның, еркін қозғалысты тауар, қаржылардың және жұмыс күштің қамсыздандыратын мекемелердің және қызметтердің, собой нарықтық инфрақұрылымды ұсынады.

Құзырлары: Ара нәтиже айтылмыш тәртіптің байқауының студенттер: қағидалы білімдер ша нарықтық экономиканың негіздеріне білуге керекке, негізді өткелдің зарының түсінушілігі үшін базарға. Біл-: сез- кердеңдік және функционирования зарының барлық нарықтық мекемеде және собой арасында іліктес институттардың. мағлұмат алу қағидалы білімдер нарықтық экономиканың негіздеріне, туралы субъекттің өзгешеліктерінің ара шарттары

білу және түсіну: негіздер өткелдің зарының түсінушілі негіздерін ;

білу: кердеңдік және функциалық зарының барлық нарықтық мекемеде және олар арасында іліктес институттарды.

иелену: құрулы мақсаттарды алдым нарықтық инфрақұрылымды есептеу

пратикалық дағдыларды иемдену; қызмет бабымен қаржы мекеме, сервисті қызметтердің, банктік жүйенің, сақтық компания, консалтинг және консультациялық орталықтардың биржалардың шеңбері

Рыночная инфраструктура

Пререквизиты: Бизнес- коммуникации/ Постреквизиты: Экономика предприятия, Ценообразование

Цель: изучения курса является исследование инфраструктура рынка. Изучение особенностей субъектов, функционирующих в условиях рыночной экономики - «рыночных институтов» финансовых учреждений, сервисных служб, банковской системы, бирж, страховых компании, консалтинговых и консультативных центров, посредническую сферу и других элементов рынка.

Содержание дисциплины: Для нормального функционирования рынка необходима четко налаженная работа различных специализированных учреждений, предприятий, организаций и служб. Совокупность взаимосвязанных между собой таких организаций, учреждений и служб, обеспечивающих свободное движение товаров, капиталов и рабочей силы, представляет собой рыночную инфраструктуру.

Компетенции:

иметь представление: теоретические знания по основам рыночной экономики, об особенностях субъектов, функционирующих в условиях рыночной

знать и понимать: основы для понимания необходимости перехода к рынку;

уметь: понять важность и необходимость функционирования всех рыночных учреждении и институтов, взаимосвязанных между собой.

владеть: решать поставленные задачи стоящие перед рыночной инфраструктурой;

приобрести практические навыки: по работе финансовых учреждений, сервисных служб, банковской системы, бирж, страховых компании, консалтинговых и консультативных центров, посредническую сферу.

Market infrastructure

Prereguisites of the course: Business сommunications

Postreguisites of the course:Business Economics, Pricing

Purpose: Study of features of subjects, functioning in the conditions of market economy - "market institutes" of financial institutions, service services, banking system, exchanges, insurance company, consulting and consultative centers, intermediary sphere and other elements of market.

Soderzhaniye: Functioning of the economic system, her equilibrium and dynamics is provided by activity of "market institutes" - the specialized organizations operating within the framework of the special market. In our time these institutes are constrained inter se and interdepend. Totality of the constrained inter se institutes operating within the limits of the special markets and social sphere and executing certain functions makes the infrastructure of market and social sphere

Competences:

to have idea: theoretical knowledge of fundamentals of market economy, of features of the subjects functioning in the conditions of the market

and to understand the nobility: bases for understanding of need of transition to the market;

to be able: to understand importance and need of functioning of all market establishment and the institutes interconnected among themselves.

to own: to solve objectives facing market infrastructure;

to gain practical skills: on work of financial institutions, customer services, a banking system, the exchanges, insurance company, consulting and advisory centers, intermediary sphere.


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


17

ПП/ ПД/ PD

Бағаның құрылуы

Ценообразование

Рricing

UP 4311KV

2

4

2

3

к.э.н, профессор Зуйков А.А.
Бағаның құрылуы

Курстың пререквизиттері: Кәсіпорын экономикасы

Курстың постреквизиттері: алған білімдерді өндірістік тәжирибе мен диплом жұмысын жазғанда қолдану


Мақсаты: нарықтық бәсекелестік жағдайында студенттерге баға құрылуының кешенді білімдерді беру, калькуляция жасау, баға және оның элементтерін есептеу әдістерін қолдану.


Мазмұны: Баға құрылуының теоретикалық проблемалары, оның методологиясын, нарықтық экономикада бағалардың функциялары, баға жүйесі, өнімнің өзіндік құны, шығындыр, жеңілдіктер, салықтардың рөлі, мемлекеттің баға саясаты, инфляциялық үдерістер, монополияға қарсы саясат, шет елдерде баға реттеу, баға құрылуының негізгі стратегиялары, әлемдік бағалар және олардың құрылуы, сыртқы сауда бағалары, көлік қызтеттер, агроөндірістік, коммуналдық, құрылыс, құнды қағаздар, сақтандыру бағалары.


Құзырлар: студент

- баға құру механизмін ұсынуын білу;

- баға, тариф, жеңілдіктер жүйесін, оларды есептеу тәсілдерін білу мен түсіну;

- нарықтық экономика жағдайында үйрену мен жұмыс істеуін, баға саясатын мен фирманың стратегиясын құруын білу;

- кейбір товар мен қызметке бағасын (тарифін) есептеуін иелену;

- жаңа тауарларға баға белгілеуін иемдену тиiстi.Ценообразование

Пререквизиты курса: Экономика предприятия

Постреквизиты курса: закрепление знаний по ценообразованию на производственной практике с использованием её материалов при написании и защите дипломной работы.

Цель: дать студенту комплексные знания о закономерностях ценообразования в условиях рыночной конкуренции, научить его составлять калькуляцию, рассчитывать разными и доступными методами цены и их элементы.

Содержание дисциплины: теоретические проблемы ценообразования; методологию ценообразования; функции цен в рыночной экономике; систему цен; себестоимость продукции; издержки обращения, систему наценок, скидок; роль налогов и прибыли в ценообразовании; ценовую политику государства; инфляционные процессы в ценообразовании; антимонопольную политику; регулирование цен в зарубежных странах; основные стратегии в ценообразовании; мировые цены и механизм их формирования; внешнеторговые цены; ценообразование в топливно-энергетическом и минерально - сырьевом комплексе; на рынке транспортных услуг; в системе агропромышленного комплекса; ценообразование на бытовые коммунальные услуги; в строительстве; на рынке ценных бумаг; на страховом рынке.

Компетенции: студент должен

Иметь представление о механизме ценообразования;

Знать и понимать систему действующих цен, тарифов, наценок, скидок и методы их расчета;

Уметь ориентироваться и действовать в условиях рыночной экономики; составлять ценовую политику и стратегию фирмы;

Владеть навыками выполнения расчетов цены (тариф) на любой товар и на любую услугу;

Приобрести практические навыки в установлении цен на новые товары.

Рricing

Prerequisites of the course: enterprise еconomy

Postreguisites of the course: fixing of knowledge of pricing on work practice with use of its materials during the writing and protection of the thesis.

Purpose: to give to the student complex knowledge of regularities of pricing in the conditions of the market competition, to teach him to make accounting, to count different and available methods of the price and their elements.

Contents: theoretical problems of pricing; pricing methodology; functions of the prices in market economy; system of the prices; product cost; distribution costs, system of margins, discounts; role of taxes and profit in pricing; price policy of the state; inflationary processes in pricing; antimonopoly policy; price control in foreign countries; the main strategy in pricing; world prices and mechanism of their formation; foreign trade prices; pricing in fuel and energy and mineralno - a raw complex; in the market of transport services; in system of agro-industrial complex; pricing on household utilities; in construction; on securities market; in the insurance market.

Competences: the student has

To have idea of the pricing mechanism;

Nobility and understand system of established prices, tariffs, margins, discounts and methods of their calculation;

To be able to be guided and work in the conditions of market economy; to make price policy and firm strategy;

To own skills of performance of calculations of the price (tariff) for any goods and on any service;

To gain practical skills in in establishment of the prices of new goods.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

оf credits

Кредит саны

К-во кредитов

оf credits

ESTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


18

ПП/ ПД/ PD

Стратегический менеджмент

Стратегиялық менеджмент

Strategic management

SМ 3201 KV

2

5

2

3

к.э.н., доцент

Кунхожаев Д.Н.
Стратегиялық менеджмент

Курстың пререквизиті: Менеджмент

Курстың постреквизиті: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар өндірістік практиканы өту мен бітіру жұмысын жазу үшін қажет.

Максаты: стратегиялық менеджмент жайында студенттердің теоретикалық білімдер мен практикалық тәжирибесін алу

Мазмұны: Аталмыш пән стратегиялық менеджменттің негізгі мектептері, стратегиялық менеджментттің қазіргі заманғы теориялары, құралдары мен модельдері, тәсілдерін оқытуды қамтамасыз етеді, қолданылатын стратегияның тиімділігі тұрғысынан қоғамның шаруашылық жағдайына талдау жасау дағдыларын үйретеді, стратегиялық менеджменттің нақты шаруашылық жағдайларындағы мдельдері мен құралдары, әдістерін қолданудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады.

Құзырлар: студент

  • стратегиялық менеджменттің мәнін мен рөлін ұсынуын білу;

  • стратегиялық менеджментті қолдану мақсаттарын мен міндеттерін, оперативті және ұзақ мерзімді жоспарлаудың аайырмашалағын, стратегиялық басқаруды білу мен түсіну;

  • фактор талдауын, бәсекелестік пен салалық талдауын, матрицалық талдауын білу;

  • ұзақ және ортамерзімді перспективаларда әсер ететін факторларды бағалауын мен анықтауын, стратегиялық бақылаудың негізгі формаларын иелену;

  • компанияның миссиясын құру, ұйымның орта және ұзақ мерзімді мақсаттарын мен міндеттерін иемдену тиiстi.
Стратегический менеджмент

Пререквизиты курса: Менеджмент

Постреквизиты курса: Практическое применение полученных знаний.

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области стратегического менеджмента, которые позволят им принимать эффективные стратегические управленческие решения, а также заложить потенциал знаний, определяющих профессионализм деятельности менеджера.

Содержание дисциплины: Дисциплина обеспечивает изучение основных школ стратегического менеджмента, подходов, моделей и инструментов современной теории стратегического менеджмента, дает навыки анализа хозяйственного состояния общества с точки зрения эффективности используемых стратегий, вырабатывает практические навыки применения методов, моделей и инструментов стратегического менеджмента в конкретных хозяйственных ситуациях.

Компетенции: студент должен

Иметь представление о сущности и роли стратегического менеджмента; проектировании эффективных организационных структур, направленных на реализацию стратегии;

Знать и понимать цели и задачи использования стратегического менеджмента в организации; принципиальные различия оперативного и долгосрочного планирования, стратегического управления;

Уметь применять анализ факторов, конкурентный и отраслевой анализ; эффективно использовать приемы матричного анализа.

Владеть основными приемами выявления и оценки факторов влияния в долгосрочной и среднесрочной перспективах; принципами формирования и управления стратегическим портфелем; основными формами и приемами стратегического контроля.

Приобрести практические навыки разработки миссии компании, постановке целей и задач организации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.


Strategic management

Prerequisites of the course: Management

Postreguisites of the course: Practical application of the received knowledge.

Purpose: acquisition by students of theoretical knowledge and practical skills in the field of strategic management who will allow them to make effective strategic administrative decisions, and also to put the potential of the knowledge defining professionalism of activity of the manager.

Content of discipline: The discipline provides studying of the main schools of strategic management, approaches, models and tools of the modern theory of strategic management, gives skills of the analysis of an economic condition of society from the point of view of efficiency of used strategy, develops practical skills of application of methods, models and instruments of strategic management in concrete economic situations.

Competences: the student has

To have idea of essence and a role of strategic management; design of the effective organizational structures directed on realization of strategy;

Nobility and understand the purposes and problems of use of strategic management in the organization; basic distinctions of operational and long-term planning, strategic management;

To be able to apply the analysis of factors competitive and the industry analysis; effectively to use receptions of the matrix analysis.

To own the main methods of identification and an assessment of factors of influence in long-term and medium-term prospects; principles of formation and management of a strategic portfolio; main forms and methods of strategic control.

To gain practical skills of development of mission of the company, statement of the purposes and tasks of the organization on medium-term and long-term prospect.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


19

ПП/ ПД/ PD

Лизинг негіздері

Основы лизинга

Leasing bases

ОL 2308KV

2

3

2

3

ст.преподаватель Кадырова К.Ж.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55

Похожие:

Дисциплины по выбору iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Дисциплины по выбору iconПрограмма дисциплины по выбору «Инфекционные болезни»
Подготовка аспирантов, владеющих знаниями, практическими умениями и навыками по инфекционным болезням у детей и освоение комплекса...
Дисциплины по выбору iconНа конкурс по выбору компаний поставщиков Продукции в подразделения Сбербанка России
Приложение 1-1 к Порядку проведения конкурса по выбору компаний – поставщиков заготовок банковских карт в подразделения Сбербанка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница