Дисциплины по выбору
НазваниеДисциплины по выбору
страница6/55
Дата конвертации21.02.2016
Размер5 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Кэд-Маркетинг-2014-20151.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Лизинг негіздері

Курстың пререквизиті: Кәсіпорын экономикасы

Курстың постреквизиті: Өндірісті ұйымдастыру

Максаты: лизингтік келісім шарттарды жетілдірудің теориясы мен тәжірибесін әр түрлі сферада экономикалық байланыстардың негізгі формасы ретінде қарастыруды оқыту.

Мазмұны: Сонымен қатар ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін толық қолдануды және экономиканың барлық саласы мен сферасындағы негізгі капиталды жаңарту; кәсіпкелік іс-әрекет сферасында қалаған коммерциялық қорытынды алу.

Құзырлары:

Студенттер пәнді игеру барысында білуі керек:

мағлұмат алу қолданыстағы бизнестің сарапшылығында, жаралған, тарату және кәсіпорынның қайта құру, кәсіпорынның сатуының сияқты мүліктік кешеннің, акциялау, жекешелендіру, кредитті алу, акцияның пакетін сатуы туралы

білу – Лизингтік қызмет көрсету нарығының функциясы мен ұйымдастырудың мәнін, оны мемлекеттік реттеу формалары, қазіргі заңдылықтарын, әдістемелік нормативтік құжаттарын, Қазақстандағы және басқа елдердегі лизингтік қатынастарды.

игеру – Әр-түрлі лизингтік келісім шарттарды, лизинг объетісін қабылдау мен беру актысын және басқа да құжаттарды дұрыс құрастыру және толтыру.

меңгеру- студенттер лизингтік қызмет нарығы сегментінде кәсіби жұмыс істеудің әдістерін меңгеруі керек.

пратикалық дағдыларды иемдену; өздігінен-өзі әзірлеу сарапшылықтың құрылысының материалдық және материалдықемес активтің сарапшылығының өзгешеліктерін.

Основы лизинга

Пререквизиты курса: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Государственное регулирование экономики, Маркетинг, Финансы, Теория и практика менеджмента.

Постреквизиты курса: Применение полученных знанийнапрактиках с использованием их материалов при написании и защите дипломной работы.

Цель курса – изучение теории и практики совершенствования лизинговых сделок как важнейшей формы экономических связей в различных сферах деятельности, позволяющих более полно использовать достижения научно-технического прогресса и обновлять основной капитал во всех отраслях и сферах экономики;

Содержание дисциплины: «Основы лизинга» является специальной экономической дисциплиной, необходимой для формирования современных кадров практически для любой отрасли экономики, особенно в сфере материального производства и услуг Компетенции:

В результате изучения дисциплины студент должен.

иметь представление: об области применения полученных знаний в сфере лизинга.

знать и понимать: Сущность функций и организацию рынка лизинговых услуг, формы его государственного регулирования, современное законодательство, методические нормативные документы, регламентирующие лизинговые отношения в Казахстане и других странах.

уметь: Правильно составить и оформить контракт на различные виды лизинговых сделок, составить акт приема-передачи объекта лизинга и др.документы владеть: методами профессиональной работы на узких (отраслевых) сегментах рынка лизинговых услуг .

приобрести практические навыки: экономические расчеты и оценки, составлять отчеты по оценке.

Leasing bases

Prerekvizita of a course: Economic theory, Macroeconomic, Microeconomics, State regulation of economy, Marketing, Finance, Theory and practice of management.

Course post-requisites: Application received the znaniynapraktikakh with use of their materials during the writing and protection of the thesis.

The course purpose – studying of the theory and practice of improvement of leasing transactions as most important form of economic relations in various fields of activity allowing more fully to use achievements of scientific and technical progress and to update fixed capital in all branches and economy spheres;

Content of discipline: "Leasing bases" is the special economic discipline necessary for formation of modern shots practically for any branch of economy, especially in the sphere of production of goods and Competence services:

Competences:

As a result of discipline studying the student has to.

to have idea: about a scope of the gained knowledge in the leasing sphere.

and to understand the nobility: Essence of functions and the organization of the market of leasing services, forms of its state regulation, the modern legislation, the methodical normative documents regulating the leasing relations in Kazakhstan and other countries.

to be able: It is correct to make and issue the contract on different types of leasing transactions, to make the delivery-acceptance certificate of object of leasing and other documents to own: methods of professional work on narrow (branch) segments of the market of leasing services.

to gain practical skills: economic calculations and estimates to make reports on an assessment.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


14

ПП/ ПД/ PD

Стратегическое планирование

Стратегиялық жоспарлау

Strategic planning

SP 4309 KV

2

3

3

5

к.э.н., профессор Зуйков А.А.
Стратегиялық жоспарлау

Курстың пререквизиті: Менеджмент

Курстың постреквизиті: алған білімдерінің тәжирибелік қолдануы.

Максаты: Стратегиялық жоспарлаудың негізгі әдістері мен ерекшеліктері туралы түсінікті беру, қоғам әл-ауқаты үшін экономикалық жоспарлаудың маңыздылығын анықтау; болашақ экономист менеджерлерді экономикалық үдерістерді жоспарлау облысында практикалық қызмет үшін қажетті білімдер, дағдыларға үйрету.

Мазмұны: «Стратегиялық жоспарлау» пәні мемлекеттік басқару мамандығының жоғары оқу орын ішіндегі компонент блогының құрамдық бөлігі болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау басқа ғылымдар арасында маңызды орын алады. Экономикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Пән мазмұны болып экономикалық жоспарлаудың әдістерін, құралдарын, объектілерін, субъектілерін зерттеу және мақсаттарын талдау табылады.


Құзырлар: студент

  • стратегиялық жоспарлаудың негізгі түсініктерін ұсынуын білу;

  • ел, аймақ пен кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық және интеллектуалды потенциалын, оның заңдылықтарын, шарттарын, мүмкіншіліктерін білу мен түсіну;

  • стратегиялық жоспарды әзірлеуін білу;

  • стратегиялық жоспарлауды құру әдістерін иелену;

  • кәсіпорындарға стратегиялық жоспарлау нәтижелерін еңгізу талдауын иемдену тиiстi.
Стратегическое планирование

Пререквизиты курса: Менеджмент

Постреквизиты курса: Практическое применение полученных знаний

Цель: обеспечить фундаментальную, базовую, теоретическую, экономическую подготовку специалистов, получение знаний студентами по основополагающим понятиям теории и практики стратегического управления.

Содержание дисциплины: Стратегическое планирование занимает важное место среди наук. Является неотъемлемой частью экономического образования. Содержание стратегического планирования заключается в исследовании основных инструментов стратегического планирования и механизмов их действия и взаимодействия. Дисциплина “Стратегическое планирование” является составной частью блока внутривузовского компонента специальностей государственного управления.

Компетенции: студент должен

Иметь представление об основных понятиях стратегического планирования;

Знать и понимать закономерности, условия, возможности, социально-экономический и интеллектуальный потенциал страны, регионов и предприятий;

Уметь разрабатывать стратегические планы;

Владеть методикой составления стратегических планов;

Приобрести практические навыки анализа результатов внедрения стратегических планов на предприятии.


Strategic planning

Prerequisites of the course: Мanagement

Postreguisites of the course: Practical application of the received knowledge:

Purpose: to provide fundamental, basic, theoretical, economic training of specialists, knowledge acquisition by students on fundamental concepts of the theory and practice of strategic management.


Content of discipline: Strategic planning takes an important place among sciences. Is an integral part of economic education. The content of strategic planning consists in research of the main instruments of strategic planning and mechanisms of their action and interaction. The discipline "Strategic planning" is a component of the block of an intra high school component of specialties of public administration.

Competences: the student has

To have idea of the basic concepts of strategic planning;

Nobility and understand regularities, conditions, opportunities, social and economic and intellectual potential of the country, regions and the enterprises;

To be able to develop strategic plans;

To own a technique of drawing up strategic plans;

To gain practical skills of the analysis of results of introduction of strategic plans at the enterprise.


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


15

БП/БД/BD

Іскерлік байланысын жүргізу тактикасы

Корпоративная культура и этика организации

Corporate culture and ethics of the organization

EDO 2206KV

2

3

3

5

к.э.н., доцент Саурукова А.К.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Похожие:

Дисциплины по выбору iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Дисциплины по выбору iconПрограмма дисциплины по выбору «Инфекционные болезни»
Подготовка аспирантов, владеющих знаниями, практическими умениями и навыками по инфекционным болезням у детей и освоение комплекса...
Дисциплины по выбору iconНа конкурс по выбору компаний поставщиков Продукции в подразделения Сбербанка России
Приложение 1-1 к Порядку проведения конкурса по выбору компаний – поставщиков заготовок банковских карт в подразделения Сбербанка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница