Дисциплины по выбору
НазваниеДисциплины по выбору
страница5/55
Дата конвертации21.02.2016
Размер5 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Кэд-Маркетинг-2014-20151.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Халықаралық маркетинг

Курстың пререквизиті: Маркетинг.

Курстың постреквизиті: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар өндірістік практиканы өту мен бітіру жұмысын жазу үшін қажет.

Курстың мақсаты: әйгілі шетел және отандық кәсіпорындар қызметінің мысалында практикалық дағдыларды игеру және халықаралық маркетингтің теориялық қағидаларын, элементтерін және өткізку тәсілдерін студенттердің оқуы болып табылады.

Компетенции:

Түсінігі болу керек: халықаралық маркетинг мәні.

Білу: халықаралық маркетингтегі зерттеу әдістері; фирманың халықаралық коммуникациялық саясаты;

Игеру: халықаралық маркетингті ұйымдастыру мен бақылау жөнінде түсініктері болуы; халықаралық маркетинг мәнін, спецификациясын, оның халықаралық бизнеспен байланысын;

Меңгеру : халықаралық маркетингтік зерттеудерді жүргізу ерекшеліктерін; халықаралық рыноктарда бағалық және тауарлық стратегияларын;

Тәжірибелік дағдыларды иемдену керек: - отандық және халықаралық компанияның теориялық және тәжірибелік әрекеттеріндегі сұрақтарды қарастыруды білуі.

Международный маркетинг

Пререквизиты: Маркетинг

Постреквизиты: Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождении производственной практики и написании выпускной работы.

Цель: Основной целью дисциплины является изучение студентами теоретических принципов, элементов, приемов реализации международного маркетинга и овладение практическими навыками их применения на примерах деятельности известных зарубежных и отечественных фирм.

Содержание дисциплины:

Компетенции:

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление: об области применения полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

знать и понимать:

сущность, специфику международного маркетинга его связь с международным бизнесом; особенности проведения международных маркетинговых исследований; товарные и ценовые стратегии на международных рынках, а также другие вопросы теории и практики деятельности отечественных и международных компаний;

уметь: применять основные понятия, принципы международного маркетинга; проводить сегментацию международного рынка; разрабатывать комплекс маркетинга применительно к рынку конкретной страны; приобрести практические навыки:производить сбор, обработку и анализ различных видов информации; проводить маркетинговые исследования на международном рынке.

владеть: навыками объективной оценки возможностей применения международного маркетинга в деятельности предприятия; организации изучения внешних рынков; разработки ценовой политики предприятия при выходе на международный рынок.

приобрести практические навыки: овладеть методами маркетинговых исследований в области зарубежных рынков

International marketing

Prereguisites of the course:Marketing,

Postreguisites of the course:Knowledge, abilities and skills, got at the study of discipline needed at passing of productive practice and writing of final work.

Purpose: The primary purpose of discipline is a study by the students of theoretical principles, elements, receptions of realization of the international marketing and capture by practical skills of their application on the examples of activity of well-known foreign and home firms.

Soderzhaniye:

Competences:

to have idea: about a scope of the gained knowledge in the professional activity.

and to understand the nobility:

essence, specifics of the international marketing its communication with the international business; features of carrying out the international market researches; commodity and price strategy in the international markets, and also other questions of the theory and practice of activity of the domestic and international companies;

to be able: to apply the basic concepts, the principles of the international marketing; to carry out segmentation of the international market; to develop a marketing complex in relation to the market of the concrete country; to get practical навыки:производить collecting, processing and the analysis of different types of information; to conduct market researches in the international market.

to own: skills of an objective assessment of opportunities of application of the international marketing in enterprise activity; organizations of studying of foreign markets; development of price policy of the enterprise at an entry into the international market.

to gain practical skills: to seize methods of market researches in the field of the foreign marketsМамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности 3.2. Маркетинг в отраслях экономики// Elective modules of certainЦикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

оf credits

Кредит саны

К-во кредитов

оf credits

ESTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


11

БП/БД/BD

Инновациялық менеджмент

Инновационный менеджмент

Іnnovation management

IM 2301KV

2

3

2

3

Лялька А.Ю. ст.преподаватель
Инновациялық менеджмент

Курстың пререквизиттері: Менеджмент

Курстың постреквизиттері: өндірістік менеджмент, стратегиялық менеджмент, инвестициялық менеджмент, жобаларды басқару

Мақсаты: инновацияларды басқару функциялар мен тәсілдердің ғылыми білімдерін мен теоретикалық пен практикалық тәдирибелерді жинақтау

Мазмұны: XXI ғасырда ғылыми-техникалық прогресс елдердің экономикалық дамуын белгілейді. Ғылыми зерттеулер мен ғылыми-техникалық зерттемелерге тиімді жағдайларды жасаған ғана елдер әлемжүзілік бәсекелестікте жеңеді№

Құзырлар: студент

  • менеджменттің міндеттерін, заманауі инновациялық ұйымның менеджерінің рөлін ұсынуын білу;

  • ұйымның инновациялық дамуына әсер ететін сыртқы және ішкі факторларын, инновациялық қызметінің кейбір кезеңдерін қаржыландыруын және венчурлық қаржыландыруын білу мен түсіну;

  • инновациялық жауапкершілік пен әлеуметтік еліктіргендікт жағынан кәсіпорын қызметін сыртқы және ішкі нарықтарда талдауын білу;

  • инновациялық коммуникациялар жағынан адам тәртібін талдауын иелену;

  • инновация жағынан дұрыс басқарушылық шешімдері қабылдауын иемдену тиiстi.
Инновационный менеджмент

Пререквизиты курса: Менеджмент

Постреквизиты курса: Производственный менеджмент, Стратегический менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Управление проектами.

Цель: обобщение теоретического и практического опыта и научные знания о функциях и методах управления инновациями, нововведениями в микро - и макроуровне. Также обучение студентов принятия стратегических, тактических решений в инновационной сфере.

Содержание дисциплины: Уровень экономического развития стран в XXI веке будут определять научно-технический прогресс и интеллектуализация основных факторов производства. В глобальной экономической конкуренции выиграют страны, которые обеспечат благоприятные условия для научных исследований и научно-технических разработок. Основой развития экономического потенциала страны являлось и являются инновационная деятельность — создание производств и структур на базе новых или прогнозируемых научно-технических ресурсов, опирающихся на новейшие научно-технические достижения.

Компетенции: студент должен

Иметь представление о задачах менеджмента, роли менеджера в современной инновационной организации;

Знать и понимать факторы внешней и внутренней среды влияющие на инновационное развитие организации; финансирование отдельных этапов инновационной деятельности и венчурном финансировании;

Уметь проанализировать деятельность фирм на внешнем и внутреннем рынках с точки зрения инновационной ответственности и социальной вовлеченности;

Владеть навыками анализа поведение человека с точки зрения инновационных коммуникаций;

Приобрести практические навыки принятия правильных управленческих решений в сфере инноваций.

Іnnovation management

Prerequisites of the course: Мanagement

Postreguisites of the course: Production management, Strategic management, Investment management, Management of projects.

Purpose: synthesis of theoretical and practical experience and scientific knowledge of functions and methods of control over innovations, innovations in micro - and macrolevel. Also training of students of adoption of strategic, tactical decisions in the innovative sphere.

Contents: Level of economic development of the countries in the XXI century will be defined by scientific and technical progress and intellectualization of major factors of production. In the global economic competition will win the countries which will provide favorable conditions for scientific researches and scientific and technical development. Basis of development of economic capacity of the country was and are innovative activity — creation of productions and structures on the basis of the new or predicted scientific and technical resources relying on the latest scientific and technical developments.

Competences: the student has

To have idea of problems of management, a role of the manager in the modern innovative organization;

Nobility and understand factors of the external and internal environment the organizations influencing innovative development; financing of separate stages of innovative activity and venture financing;

To be able to analyse activity of firms in the external and internal markets from the point of view of innovative responsibility and a social involvement;

To own skills of the analysis behavior of the person from the point of view of innovative communications;

To gain practical skills of adoption of the correct administrative decisions in the sphere of innovations.


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


12

БП/БД/BD

Стратегическое планирование

Стратегиялық жоспарлау

Strategic planning

SP 1309 KV

1

2

3

5

к.э.н, доцент Зуйков Алексей Алексеевич
Стратегиялық жоспарлау

Курстың пререквизиті: Менеджмент

Курстың постреквизиті: алған білімдерінің тәжирибелік қолдануы.

Максаты: Стратегиялық жоспарлаудың негізгі әдістері мен ерекшеліктері туралы түсінікті беру, қоғам әл-ауқаты үшін экономикалық жоспарлаудың маңыздылығын анықтау; болашақ экономист менеджерлерді экономикалық үдерістерді жоспарлау облысында практикалық қызмет үшін қажетті білімдер, дағдыларға үйрету.

Мазмұны: «Стратегиялық жоспарлау» пәні мемлекеттік басқару мамандығының жоғары оқу орын ішіндегі компонент блогының құрамдық бөлігі болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау басқа ғылымдар арасында маңызды орын алады. Экономикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Пән мазмұны болып экономикалық жоспарлаудың әдістерін, құралдарын, объектілерін, субъектілерін зерттеу және мақсаттарын талдау табылады.


Құзырлар: студент

  • стратегиялық жоспарлаудың негізгі түсініктерін ұсынуын білу;

  • ел, аймақ пен кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық және интеллектуалды потенциалын, оның заңдылықтарын, шарттарын, мүмкіншіліктерін білу мен түсіну;

  • стратегиялық жоспарды әзірлеуін білу;

  • стратегиялық жоспарлауды құру әдістерін иелену;

  • кәсіпорындарға стратегиялық жоспарлау нәтижелерін еңгізу талдауын иемдену тиiстi.
Стратегическое планирование

Пререквизиты курса: Менеджмент

Постреквизиты курса: Практическое применение полученных знаний

Цель: обеспечить фундаментальную, базовую, теоретическую, экономическую подготовку специалистов, получение знаний студентами по основополагающим понятиям теории и практики стратегического управления.

Содержание дисциплины: Стратегическое планирование занимает важное место среди наук. Является неотъемлемой частью экономического образования. Содержание стратегического планирования заключается в исследовании основных инструментов стратегического планирования и механизмов их действия и взаимодействия. Дисциплина “Стратегическое планирование” является составной частью блока внутривузовского компонента специальностей государственного управления.

Компетенции: студент должен

Иметь представление об основных понятиях стратегического планирования;

Знать и понимать закономерности, условия, возможности, социально-экономический и интеллектуальный потенциал страны, регионов и предприятий;

Уметь разрабатывать стратегические планы;

Владеть методикой составления стратегических планов;

Приобрести практические навыки анализа результатов внедрения стратегических планов на предприятии.


Strategic planning

Prerequisites of the course: Мanagement

Postreguisites of the course: Practical application of the received knowledge:

Purpose: to provide fundamental, basic, theoretical, economic training of specialists, knowledge acquisition by students on fundamental concepts of the theory and practice of strategic management.


Content of discipline: Strategic planning takes an important place among sciences. Is an integral part of economic education. The content of strategic planning consists in research of the main instruments of strategic planning and mechanisms of their action and interaction. The discipline "Strategic planning" is a component of the block of an intra high school component of specialties of public administration.

Competences: the student has

To have idea of the basic concepts of strategic planning;

Nobility and understand regularities, conditions, opportunities, social and economic and intellectual potential of the country, regions and the enterprises;

To be able to develop strategic plans;

To own a technique of drawing up strategic plans;

To gain practical skills of the analysis of results of introduction of strategic plans at the enterprise.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


13

БД

Лизинг негіздері

Основы лизинга

Leasing bases

OL 3202KV

2

3

3

5

к.э.н., доцент

Кунхожаев Д.Н.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Похожие:

Дисциплины по выбору iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Дисциплины по выбору iconПрограмма дисциплины по выбору «Инфекционные болезни»
Подготовка аспирантов, владеющих знаниями, практическими умениями и навыками по инфекционным болезням у детей и освоение комплекса...
Дисциплины по выбору iconНа конкурс по выбору компаний поставщиков Продукции в подразделения Сбербанка России
Приложение 1-1 к Порядку проведения конкурса по выбору компаний – поставщиков заготовок банковских карт в подразделения Сбербанка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница