Дисциплины по выбору
НазваниеДисциплины по выбору
страница4/55
Дата конвертации21.02.2016
Размер5 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Кэд-Маркетинг-2014-20151.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Бизнес – жоспарлау

Курстың пререквизиті Бизнес- коммуникациялар Курстың постреквизиті: Кәсіпорын экономикасы; Баға белгілеу.

Курстың мақсаты – Кәсіпорынды дамыту болжамдары мен нақтылы әрекеттері қаржы көздерінің нәтижесінде жүзеге асырылатыны.

«Бизнес-жоспарлау» - пәні шаруашылық субъектілерінің жұмысын жоспарлаудың барлық аспектілерін оқып үйренуге бағытталады.

Негізгі аспектісі ол- бизнес-жоспар жасаудың әдістемесін құру.

Құзырлар: студент

бизнес-жоспарлаудың әдістерін, бизнес-жоспардың басқарудағы тәсілдемесін мен орындауын ұсынуын білу;

қазіргі ждағдайда бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын мен рөлін білу мен түсіну;

бизнес-жоспарды құруын білу;

бизнес жоспарды әзірлеуін, талдауды істей алу, бизнестің тәуекелдерін бағалауын иелену;

бизнес жоспарды жазуын, талдауын мен презентациясын жасауын иемдену тиiстi.


Бизнес планирование

Пререквизиты: Бизнес- коммуникации/ Постреквизиты: Экономика предприятия, Ценообразование

Цель: сущность современного планирования заключается в действиях, направленных от ориентации на товары к финансовым интересам предприятия.

Содержание дисциплины: Дисциплина «Бизнес-планирование» направлена на изучение всех аспектов плановой деятельности хозяйствующих субъектов. Основной акцент сделан на методику разработки бизнес- плана

Компетенции:

Компетенции: студент должен

Иметь представление о методах бизнес - планирования, подходах к управлению и реализации бизнес-плана;

Знать и понимать: структуру, содержание и роль бизнес-плана в современных условиях;

Уметь: составить бизнес-план;

Владеть методами разработки бизнес плана; навыками анализа, оценки рисков в бизнесе;

Приобрести практические навыки написания и анализа бизнес-плана, его презентация.


Business Planning

Prereguisites of the course: Business сommunications

Postreguisites of the course:Business Economics, Pricing

Purpose: the essence of modern planning includes activities designed to focus on the goods to the financial interests of the company.

Soderzhaniye: The discipline of "Business Planning" aims to explore all aspects of the planned activities of economic entities. The main focus is on the method of developing a business plan

Competences: the student has

To have idea of methods business - planning, approaches to management and implementation of the business plan;

And to understand the nobility: structure, the contents and business plan role in modern conditions;

To be able: to make the business plan;

To own methods of development of the business plan; skills of the analysis, assessment of risks in business;

To get practical skills of writing and the business plan analysis, its presentation.


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


7

ПП/ ПД/ PD

Кәсіпорын экономикасы/Экономика предприятия /enterprise Economy

EP 2304KV

2

4

2

3

к.э.н, доцент Назарчук И.М.
Кәсіпорын экономикасы

Курстың пререквизиттері: экономикалық теория

Курстың постреквизиттері: ұлттық экономика

Мақсаты: Бұл пәнді беру мақсаты болып шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады.

Мазмұны: Кәсіпорында жоспарлаудың теориясы мен практикасы, кәсіпорында жоспарлы қызмет етудің қағидалары мен әдістері; кәсіпорындағы технико-экономикалық және жедел-өндірістік жоспарлау; оптималды басқару шешімдерін қабылдау мақсатындағы жоспарлау.

Құзыреттілігі: Студент қоғамда болып жатқан әлеуметтік экономикалық оқиғаларды, процестерді талдай білуі қажет және олардың болашақтағы мүмкін дамуын болжай білуі қажет; есеп жоспарларының экономикалық бөлімдері үшін есептемелерді жасап үйренуі қажет, оларды негіздей білуі және жұмыс нәтижесін ұйымдағы қалыптасқан стандарттарға сәйкес жасауы қажет.

Құзыреттілігі: Студент міндетті

болжау: теориялық ережелерін терең зерттеу және оларда яғни студенттерде теориялық ережелер мен экономикалық талдауда эконометрикалық модельдеу аппаратын практикалық қолдану методикасын негіздеу болып табылады.

Білу және түсіну: негізгі қағидаларды білуі қажет, адамның адамгершілік позициясының негізгі қағидаларын білуі керек; адамның іс әрекеттерін адамгершілік қағидаларымен ұштастыруы керек; қоғамның негізгі этикалық проблемаларын талдай білуі қажет.

білу: негіздерді және кәсіпкерлікті дамыту менгеру

Иемдену: организациялық стандарттарды зерттеу және шешім қабылдау

Экономика предприятия

Пререквизиты курса: экономическая теория

Постреквизиты курса: национальная экономика

Цель: Целью преподавания дисциплины является освоение студентами необходимого объема знаний основных понятий об экономических законах и показателях эффективности работы предприятия.

Содержание: Теория и практика планирования на предприятии, принципы и методы осуществления плановой деятельности на предприятии; технико-экономическое и оперативно-производственное планирование на предприятии; планирование для целей обоснования принятия оптимальных управленческих решений.

Компетенции:

Компетенции: студент должен

Иметь представление Теория и практика планирования на предприятии, принципы и методы осуществления плановой деятельности на предприятии

Знать и понимать: технико-экономическое и оперативно-производственное планирование на предприятии;

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расче

Владеть методы осуществления плановой деятельности на предприятии;

Приобрести практические навыки представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

enterprise economy.

Prerekvizita of a course:

Course post-requisites:

Purpose: The purpose of teaching of discipline is development by students of necessary volume of knowledge of the main concepts about economic laws and indicators of overall performance of the enterprise.

Contents: The theory and practice of planning at the enterprise, the principles and methods of implementation of planned activity at the enterprise; technical and economic and day-to-day production planning at the enterprise; planning for justification of adoption of optimum administrative decisions.

Competences: the student has to

To have idea the Theory and practice of planning at the enterprise, the principles and methods of implementation of planned activity at the enterprise

And to understand the nobility: technical and economic and day-to-day production planning at the enterprise;

To be able: to analyze socially significant problems and the processes happening in society, and to predict their possible development in the future; it is capable to carry out necessary for drawing up economic sections of plans расче

To own methods of implementation of planned activity at the enterprise;

To gain practical skills to represent results of work according to the standards admitted to the organizations


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

оf credits

Кредит саны

К-во кредитов

оf credits

ESTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


8

ПП/ ПД/ PD

Бизнес коммуникации

Бизнес коммуникациялар

Вusiness communication

BK 2307KV

2

5

2

3

к.э.н., доцент

Кунхожаев Д.Н.
Бизнес коммуникациялар

Курстың пререквизиті: Микроэкономика

Курстың постреквизиті: Менеджменттің теория мен практикасы, Іскерлік қатынастар әдебі, Маркетингтік коммуникациялар, Маркетингті басқару, Қызметкерлерді басқару, Тұтынушылар қылығы, Жобаларды басқару.

Мақсаты: тәртіпті оқыту мақсаты болып табылады, қатысу ара үдеріс басқарманың сыртқыэ кономикалық қызметпен, отыру бас басқару лауазымдарда білімді әдіс және әдіс-айлалардың тактика құзырлық келіссөз, мәдениеттің жанасушылық, ырғақтың, білімнің этика және этикеттің, негіздердің атануы, іскер хат алысу, жасау мәжіліс және әңгіме жас маман деген сұрау

Пәннің мазмұны: туралы бар жеке өзгешелік және жанасушылықтың жеке стиліне деген әсер ететін тұлғаның ұрғашылыктарының; жеке және топты коммуникацияның тиімді пішінінің ұйымының дағдысының дамуы.

Құзырлар: студент

  • бизнес-коммуникациялардың экономика жүйесінде мен экономикалық қызметтегі орнын ұсынуын білу;

  • келіссөздер үдересінің заманауі этикеттің негізгі ережелерін, іскерлік хат жазысу элементтерін мен түрлерін, келіссөздердің документациясын мен нәтижелерін құруын білу мен түсіну;

  • іскерлік серіктестің тұлғалық мен ситуациялық өзгеруін, келіссөздердің сәттілік болу үшін психологиялық жөнге салуын білу;

  • басқармашылық пен шаруашылық жағдайларды талдау әдістерін иелену;

  • келіссөздердің динамикасын байқауымен олардың үдерісінде психологиялық климаттың рөлін, іскерлік серіктеспен жеке бас аралық тілдесуін ұйымдастыруын иемдену тиiстi.
Бизнес коммуникации

Пререквизиты курса: Микроэкономика

Постреквизиты курса: Теория и практика менеджмента, Этика деловых отношений, Маркетинговые коммуникации, Управление маркетингом, Управление персоналом, Поведение потребителей, Управление проектами.

Цель: прояснить структуру бизнес коммуникаций, причины их нарушений и способы преодоления коммуникационных барьеров.

Содержание дисциплины: Вопросы коммуникации, обмена служебной информацией, лидерства и соответствующего эффективного управления в информационную эпоху являются одними из самых насущных в практике менеджмента. Пребывание на управленческих должностях требует от молодых специалистов знание методов и приемов тактики ведения переговоров, культуры общения, такта, знания этики и этикета, основ публичного выступления, деловой переписки, проведения совещаний и бесед.

Компетенции: студент должен

Иметь представление о месте бизнес-коммуникаций в системе экономики и экономической деятельности;

Знать и понимать: основные правила современного этикета при переговорных процессах; элементы и виды деловой переписки, документации по подготовке и итогам переговоров;

Уметь: анализировать личностную и ситуационную изменчивость делового партнера и мотивов переговоров; создавать психологический настрой на успешность переговоров.

Владеть методами анализа управленческих и хозяйственных ситуаций;

Приобрести практические навыки отслеживания динамики хода переговоров и роль психологического климата в их процессе; организации межличностного общения с деловым партнером.

Вusiness communication

Prerequisites of the course: Microeconomika

Postrequisites of the course: Theory and practice of management, Ethics of business relations, Marketing communications, Management of marketing, Human resource management, Behavior of consumers, Management of projects.

Purpose: The purpose of teaching is involved in the management of foreign economic activity, stay in managerial positions require young professionals knowledge of methods and techniques of negotiation tactics, culture, communication, tact, knowledge, ethics and etiquette, basic public speaking, business writing, meetings and discussions

Content of the discipline: understanding of existing individual characteristics and properties of the individual, affecting the individual style of communication, the development of skills of the organization of effective forms of individual and group communications.

Competences: the student has

To have idea of a place of business communications in system of economy and economic activity;

And to understand the nobility: the basic rules of modern etiquette at negotiation processes; elements and types of business correspondence, documentation on preparation and results of negotiations;

To be able: to analyze personal and situational variability of the business partner and motives of negotiations; to create a psychological spirit on success of negotiations.

To own methods of the analysis of administrative and economic situations;

To gain practical skills of tracking of dynamics of a course of negotiations and a role of psychological climate in their process; organizations of interpersonal communication with the business partner.Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


9

ПП/ ПД/ PD

Логистика

Логистика

Logistics

Log 2308KV

2

3

2

3

ст.преподаватель Кадырова К.Ж.
Логистика

Курстың пререквизиті:

Курстың постреквизиті: Маркетингі зерттеу, Маркетингі басқару

Максаты: Логистиқалық операциалардың теориялық және практикалық негіздерін оқу .

Пәннің мазмұны: Логистика түсінігінің мәні, оның концепциялары ен қағидалары. Материалдық ағымдар, логистикалық операциялар мен жүйелер, сатылымдық логистика, Өндірісітк логистика, тараталымалы логистика, трансопорттық логистика, логистикадағы қорлар, қоймалау, жүк өңдеу және қаптама, логистикалық қызмет, Логистикалық әкімшілік, Жаһандық логистикаық жүйелер

Құзырлар: студент

  • транспортау, қоймалау мен тағы басқа операцияларды жоспарлау, бақылау мен басқаруының теория мен практикасын ұсынуын білу;

  • логистиканың мәнін, қағидаларын, материалдық ағындарының, логистикалық операциялар мен жүйенің ерекшеліктерін, логистиканың функционалдық салаларының негізгі құралдарын білу мен түсіну;

  • баламаларды өндеуін мен ең жақсысын таңдауын, теоретикалық білімдерді тәжирібемен байланыстыруын білу;

  • өнеркәсіптің тауар қорларын басқару, тауар жабдықтауын ұйымдастыру, тауарлардың тиімді логистикалық схемаларын қолдану әдістерін иелену;

  • кәсіпорынның логистикалық стратегиясын өндеуін иемдену тиiстi.
Логистика

Пререквизиты курса: Маркетинг.

Постреквизиты курса: Маркетинговые исследования, Управление маркетингом.

Цель: изучение теоретических и практических основ логистичекого управления движением материального и связанные с ним информационных и финансовых потоков.

Содержание дисциплины: Сущ­ность понятия логистики, ее концепции и принципы.

Материальные потоки, логи­стические операции и системы. Закупочная ло­гистика. Производствен­ная логистика. Распредели­тельная логистика.

Транспортная логистика. Информацион­ная логистика. Запасы в логистике. Складирование, грузопереработка и упаковка. Логистический сервис. Логистическое администрирование. Глобальные логистические системы.

Компетенции: студент должен

Иметь представление: теории и практики планирования, контроля и управления транспортировкой, складированием и др. операциями;

Знать и понимать: сущность понятия логистики, ее концепцию и принципы; характерные особенности материальных потоков, логистических операций и систем; основные составляющие функциональных областей логистики;

Уметь: разрабатывать альтернативы и выбирать лучшую в сложившихся условиях; увязать теоретические знания с реальной практикой хозяйствования;

Владеть: методами управления товарными запасами организации, организации товароснабжения, выбора рациональных логистических цепей и схем товародвижения;

Приобрести практические навыки: в области разработки логистической стратегии предприятия.

Logistics

Prerequisites of the course: Marketing

Postreguisites of the course: Market researches, management of marketing.

Purpose: development by students of theoretical knowledge in the field of the concept, methods and models of the logistic organization of trade processes; formation of the competences, allowing to make effective decisions in professional activity of bachelors on the Commerce profile of the Trade Business direction regarding the merchandising organization.

Contents: Logistics. Concept, purposes and tasks. The basic principles of effective use of logistics in commercial practice of the enterprise. Logistic information systems. Strategy and planning in logistics. Methods of an assessment of logistic expenses and way of their optimization. The organization of management of services in logistics. Purchasing, production, distributive types of logistics. Warehousing development of systems. Stockpile management. Transport logistics. Features of logistics in branch spheres.


Competences: the student has

To have idea: theories and practicians of planning, control and management of transportation, warehousing, etc. operations;

And to understand the nobility: essence of concept of logistics, its concept and principles; characteristics of material streams, logistic operations and systems; main components of functional areas of logistics;

To be able: to develop alternatives and to choose the best at this conjuncture; to coordinate theoretical knowledge to real practice of managing;

To own: methods of control over commodity stocks of the organization, organization of a tovarosnabzheniye, choice of rational logistic chains and merchandising schemes;

To gain practical skills: in the field of development of logistic strategy of the enterprise.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


10

ПП/ ПД/ PD

Халықаралық маркетинг

Международный маркетинг

International Marketing

MM 3302KV

3

5

2

3

ст.преподаватель Кадырова К.Ж.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Похожие:

Дисциплины по выбору iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Дисциплины по выбору iconПрограмма дисциплины по выбору «Инфекционные болезни»
Подготовка аспирантов, владеющих знаниями, практическими умениями и навыками по инфекционным болезням у детей и освоение комплекса...
Дисциплины по выбору iconНа конкурс по выбору компаний поставщиков Продукции в подразделения Сбербанка России
Приложение 1-1 к Порядку проведения конкурса по выбору компаний – поставщиков заготовок банковских карт в подразделения Сбербанка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница