Дисциплины по выбору
НазваниеДисциплины по выбору
страница3/55
Дата конвертации21.02.2016
Размер5 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Кэд-Маркетинг-2014-20151.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Кәсіпкерлік қызметтер Негіздер

Пререквизиты курсты : Статистикалық әдістер үнемдеулерде

Постреквизиты курсты : кәсіпорындар Үнемдеулер ; Кәсіпкерлік құқық.

Курстың мақсаты – кәсіпкерлікке әлеуметтік - экономикалық жағдаят басқаруларға облыста теориялық және жаттығу білімдермен студенттердің қамтамасыз ету керек, Қазақстанда кәсіпкерлік қызмет басты бағыттар бойынша білімдерде кешенде студенттерде құрастыру керек және алу көмектесу кәсіпкерлік-жоспарға кәсіпкерлік қызметте, әзірлеуде табысты енгізуде жаттығу дағдылар.

Пәндерге зерттеуге нәтижеде студент тиісті.

Ұсыныс алу керек : теориялық және жаттығу негіздер туралы, институциональной және кәсіпкерліктер заң шығарушы базасылар және кәсіпкерлік қызметтер дағдылар ектіру керек.

Білу және түсіну :

Ұғымдардың экономикалық жағдаят мазмұн және мәні « кәсіпкер », « кәсіпкерлік », « кәсіпкерлік » қызмет ; кәсіпкерлік қызметтер қағидалар және шарттар ; кәсіпкерлік қызметтер түрлер.

Білу : негізді процесстер ерекшелеу сол немесе кәсіпкерлік қызметтер басқа түрдің ; кәсіпкерлік қызметтер табыстылықтар мінездемені беру керек ; құрау коммерциялық және басқа келісім шартылардың түрлері және кәсіпкерлік-жоспарлы;

иелену;: кәсіпкерлік қызметте облыста терминологиямен ; дағдылармен және білімдермен, қажетті кәсіпкерлік қызмет тиімділік баға үшін.

Жаттығу дағдыларды алу : тауарлар, нарықтар, бәсекешілер туралы мәліметтер жиынның, ойға алған шаруаларға жетістікке ықпал ететін факторларды айқындау.

Основы предпринимательской деятельности

Пререквизиты курса: Статистические методы в экономике

Постреквизиты курса: Экономика предприятия; Предпринимательское право.

Цель курса – обеспечить студентов теоретическими и практическим знаниями в области социально-экономического управления предпринимательством, сформировать у студентов комплекс знаний по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности в Казахстане и помочь приобрести практические навыки в успешном введении предпринимательской деятельности, в разработке бизнес-плана.

В результате изучения дисциплины студент должен.

иметь представление: о теоретических и практических основ, институциональной и законодательной базы предпринимательства и привить навыки предпринимательской деятельности.

знать и понимать:

экономическое содержание и сущность понятий «предприниматель», «предпринимательство», «предпринимательская деятельность»; принципы и условия предпринимательской деятельности;виды предпринимательской деятельности.

уметь: выделить базовые процессы того или иного вида предпринимательской деятельности; дать характеристику успешности предпринимательской деятельности; составлять коммерческие и иные виды договоров и бизнес-планов;

владеть:терминологией в области предпринимательской деятельности; навыками и знаниями, необходимыми для оценки эффективности предпринимательской деятельности.

приобрести практические навыки: сбора информации о товарах, рынках, конкурентах, выявлять факторы, влияющие на успех задуманного дела.

Fundamentals of Entrepreneurship Valuation

Prereguisites of the course: Statistical Methods in Economics

Competencies:

Postreguisites of the course: As a result of discipline studying the student has to.

to have idea: about theoretical and practical bases, institutional and legislative base of business and to impart skills of business activity.

and to understand the nobility:

economic contents and essence of the concepts "businessman", "business", "business activity"; principles and conditions of business activity; types of business activity.

to be able: to allocate basic processes of this or that type of business activity; to give the characteristic of success of business activity; to make commercial and other types of contracts and business plans;

vladet:terminologiya in the field of business activity; skills and knowledge necessary for assessment of efficiency of business activity.

to gain practical skills: collection of information about goods, the markets, competitors to reveal the factors influencing success of conceived business.

.


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


5

БП/БД/BD

Этика делового общения

Іскерлік қатынастар этикасы

Ethics of business communication

EDO 2206KV

2

3

3

5

к.э.н., доцент Саурукова А.К.
Іскерлік қатынастар этикасы

Курстың пререквизиттері: Экономикалық теория,

Курстың постреквизиттері: дипломдық бітіру жұмысы.

Мақсаты: Адами фактор, әскер қатынастар мәдениеті бүгінде еңбек ұжымы мен кәсіпорынның тиімді қызметінің маңызды шарты болып табылады. Бұл кез келген қоғамдық өмірде адами фактор, жалпы адами нормалар мен құндылықтар тиімді өндірістің қажетті құраушысы болып келетінімен байланысты. Бұл адамдардың өзара әркеттесуі жағдайында ерекше талаптарды орнатады – бұл пратикалық этиканың талабы

Мазмұны: Қарым қатынастың әдістемелік процессін, қатынастардың жеке стилін оның деңгейін зерттеу; коммуникативті, перцептивті, интерактивті қатынастар мүмкіндігін зерттеу; тәжірибе жүзінде психотехниктік позитивтік қарым қатынасты зерттеу.

Құзырлары:

Мағлұмат алу негізгі этикалық ұғымдарда, туралы моралдіқ талаптарда к жұмыстың стильсінің және іскер адамның ажары;

білу және түсіну: негізгі этикалық ұғымдар туралы моралдіқ талаптарды жұмыстың стильсінің және іскер адамның ажарын;

білу: белгілі нысанға ұсталықтың техниканың игерушіліг іскер жанасушылық адамның түрлі санаттарымен жұмысын келтіру

иелену: әсердің дағдыларының серіктеске және клиентураға әдіс және өзінің мүддесінің және тиімді ынтымақтастықтың табысының тиімді қамсыздандыруының тактикалық әдіс-айлаларымен, іскер жанасушылықтың адамдық шамаларымен;

пратикалық дағдыларды иемдену; шеңбер мен іскер және ресми бет және шетелдер(қарамастан және қоғамдық) серіктестермен іскер жанасушылықтың шегінде іскер хаттама, этикалық шамалардың,, ара нормативтік құжат және халықаралық конвенцияларда бас негіз тарихи тәжірибенің және ішінара бекітулі этикет талап.

Этика делового общения

Пререквизиты курса: экономическая теория

Постреквизиты курса: Практическое применение полученных знаний

Цель: Целью данного курса является освоение студентами этических основ и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях.

Содержание дисциплины: адаптированные к практическим нуждам сведения об основных этических понятиях, о моральных требованиях к стилю работы и облику делового человека. Деловая этика – это этика ведения переговоров с партнёрами; этика ведения документации; использование этических методов конкуренции.

Компетенции: студент должен

иметь представление: об этических понятиях, о моральных требованиях к стилю работы и облику делового человека;

знать и понимать: сущность, содержание, формы делового общения;

уметь: сформировать умения по использованию техники делового общения в работе с различными категориями людей;

владеть: навыками воздействия на партнера и клиентуру методами и тактическими приемами рационального обеспечения своих интересов и достижения эффективного сотрудничества, нравственными нормами делового общения;

приобрести практические навыки: в сфере делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях.

Ethics of business communication

Prereguisites of the course: Economic theory

Postreguisites of the course:graduation work

Purpose: increase of business culture of experts, development of communicative competence and skills of effective communication in the professional environment.

Contents: Studying of teoretiko-methodological aspects of process of communication; research of individual style of communication, level of sociability of self-checking in communication; communicative, perceptual, interactive abilities in communication activity; development of practical skills, the psychotechnician of frictionless positive partner interaction in communication.

Competences:

to have idea: about the basic ethical concepts, about moral requirements to style of work and shape of the businessman;

and to understand the nobility: essence, contents, forms of business communication;

to be able: to create abilities on use of equipment of business communication in work with various categories of people;

to own: skills of impact on the partner and clients methods and tactical methods of rational ensuring the interests and achievements of effective cooperation, ethical standards of business communication;

to gain practical skills: in the sphere of business communication with business both officials and foreign (and public) partners within the business protocol, ethical standards, the requirements of the etiquette which have developed on the basis of historical practice and partly of fixed in normative documents and the international conventions.


Цикл ООД

БД ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


6

ПП/ ПД/ PD

Бизнес- планирование

Бизнес – жоспарлау

Business Planning

BP 3306KV

3

5

2

3

к.э.н, доцент Зуйков А.А.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Похожие:

Дисциплины по выбору iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Дисциплины по выбору iconПрограмма дисциплины по выбору «Инфекционные болезни»
Подготовка аспирантов, владеющих знаниями, практическими умениями и навыками по инфекционным болезням у детей и освоение комплекса...
Дисциплины по выбору iconНа конкурс по выбору компаний поставщиков Продукции в подразделения Сбербанка России
Приложение 1-1 к Порядку проведения конкурса по выбору компаний – поставщиков заготовок банковских карт в подразделения Сбербанка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница