Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі
страница1/3
Дата конвертации21.02.2016
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/172428.doc
  1   2   3Пәнді оқу бағдарламысының (SYLLABUS) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы


Педагогика пәні бойынша 5В010801 – Дене шынықтыру және спорт, 5В012000 –Кәсіби білім, 5В010300—Педагогика және психология, 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В011900-Шет тілі

мамандықтарының студенттеріне арналған


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)


Павлодар, 2013


Пәнді оқу бағдарламысының Нысан

(SYLLABUS) парағы ПМУ ҰСН 7.18.4/19


БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы

_______________Сарбалаев Ж.Т.

«___»_____________20 ___ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Жомартова А.Д.


Психология және педагогика кафедрасы


Педагогика пәні бойынша


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Оқу жұмыс бағдарламасы оқу жоспары және В010801 – Дене шынықтыру және спорт, 5В012000 –Кәсіби білім, 5В010300—Педагогика және психология, 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В011900-Шет тілі мамандықтарының ҚР МЖМБС ТОЖ (ҚР БжҒМ 10.04.2012ж №158 бұйрығымен енгізілген) жоспары негізінде әзірленген, С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінде мақұлданған.

Кафедра отырысында ұсынылған 20 _ ж. «___ « ________ № хаттама

Кафедра меңгерушісі ______ Бурдина Е.И. “____”______20 ___ж.

ГП факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен қабылданды

20 _ж. «_____» ________ № ____ хаттама

ГП факультетінің оқу-әдістемелік ОӘК төрайымы _______Ксембаева С.К.

«____»______ 20 ___ж.

1 Оқу пәннің паспорты

Пән атауы: Педагогика


Міндетті пән

Оқу мерзімі және кредит саны

Барлығы – 3 кредит

Курс:1, 2

Семестр:2, 3,4

Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат

Дәрістер - 30 сағат

Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат

Зертханалық - жоқ

СӨЖ – 90 сағат

Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы көлемі - 135 сағат

Қорытынды бақылау түрі емтихан –2,3,4 семестрде


Пререквизиттер: Педагогика пәнін меңгеру үшін студенттер келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: әлеуметтану, жалпы психология, мамандыққа кіріспе, педагогика тарихы.

Постреквизиттер: Педагогика пәнінен алынған білім, білік, дағдылары келесі пәндерді оқу кезінде керек: кәсіби іс тәжірибелер түрлері, педагогикалық психология, ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі.

2.Оқытушы туралы мәлемет және контактілік ақпарат:

АЖТ: Жомартова Айсулу Далеловна аға оқытушы

Кафедра «Психология және педагогика» аудитория 149

Телефон _____________


3. Пәні, мақсаттары мен міндеттері

Пән нысаны: болашақ педагогтың балалармен жұмыс істеуде қолданылатын педагогикалық әдістері мен технологиялары саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру


Пән мақсаты: студенттердің балаларды оқыту, тәрбиелеу жұмысының ерекшеліктерін молынан танып, біліп алуларына мүмкіншілік жасау.

Пән міндеттері:

- студенттердің педагогика ғылымы бойынша білімдерін қенейту және терендету;

- студенттердің педагогика саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдерін қалыптастыру;

- мектеп балаларымен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы іскерліктермен қаруландыру;

- студентерді мектеп балаларының дамыту мен тәрбиелеу заңдылықтары, білім беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие үдерісті ұйымдастыруының мазмұны, формалар, әдістері туралы біліммен қаруландыру;

- студенттердің тәжірибелі мектепке дейінгі тәрбие жұмысына теориялық тұрғыдан мән беруін қамтамасыз ету.


4. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

білу керек:

- педагогика ғылымының міндеттері мен пәнін;

- орта білім беру мекемелерінің оқу тәрбие үдерісінің мазмұнын, міндеттері мен мақсаттарын;

- балалардың жас ерекшеліктерінің педагогикалық сипаттамасын, оларды оқыту мен тәрбиелеу ерекшеліктерін;


игеру керек:

- балаларды тәрбиелеудің түрлі формалары, әдістері мен тәсілдерін пайдалана алу;


құзыретті болу керек:

- педагогиканың заманауи мәселелері мен өзектілігінде.5 Тақырыптық жоспар


Оқытудың түрлері бойынша академиялық сағаттарды үлестіруі


п/п


Тақырыптар атауы

Аудиторияда оқитын сабақ сандары мен түрлері

СӨЖ

дәрістер

тәж(семинар) сабақтар

Зертхеналық және дербес сабақтар

Барлығы


Оның құрамындағы СОӨЖ

1

Тақырып 1 Педагогиканың жалпы негіздері. Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде

1
-

5
2

Тақырып 2 Педагогиканың әдіснамалық негіздері

1

1

-3

Тақырып 3 Педагогиканың аксиологиялық негіздері
1

-

5

5

4

Тақырып 4 Педагогикада мақсатты анықтау. Оқушы тулғасын дамыту, әлеуметтендіру және тәрбиелеу
1

-

5
5

Тақырып 5 Оқушы тұлғасы - тәрбиенің объекті және субъекті

Тұтас педагогикалық процесте оқушы тұлғасының базалық мәдениетін қалыптастыру

2
-

5
6

Тақырып 6 Дамудың жас және жекелік ерекшеліктері

Оқушыларға жекелік-даралық тұрғыдан қарау
1

-

5
7

Тақырып 7 Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі

Мектепте 12-жылдык білім беруге өтуде педагогикалық процесті ұйымдастыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі. Мектепте 12-жылдык білім беруге өтуде педагогикалық процесті
ұйымдастыру ерекшеліктері

2

1

-

5

5

8

Тақырып 8 Білім берудің жаһандануы
1

-

5
9

Тақырып 9 Тәрбие теориясы. Тәрбиенің мәні.

2
-

5
10

Тақырып 10 Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
1

-

5

5

11

Тақырып 11 Тәрбие процесінде тұлғаны қалыптастыру

Отбасы - өзіндік педагогикалық жүйе

2
-

5
12

Тақырып 12 Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері, құралдары және формалары
1

-

5

3

13

Тақырып 13 Дүниеге көзқарас - қалыптасушы тұлғаның негізі
1

-

5
14

Тақырып 14 Ұжым - тәрбие құралы

Ұжымда оқушы тұлғасын қалыптастыру

2
-

5
15

Тақырып 15 Оқыту теориясы. Дидактика педагогикалық ғылымдар жүйесінде. Оқытудың қазіргі кезеңдік жүйелері.

2

1

-

5

2

16

Тақырып 16 Оқыту процесі - тұтас жүйе.

2

1

-17

Тақырып 17 Оқытудың заңдары, заңдылыктары және принциптері.

Оқушылардың ақыл-ой әрекетін қалыптастыру жүйесі.

2

1

-

5
18

Тақырып 18 Қазіргі білім берудің мазмұны

2
-

5
19

Тақырып 19 Қазіргі кезеңдегі оқытудың әдістері мен құралдары. Оқушыларды тұлғаға бағыттап оқыту

2
-

5
20

Тақырып 20 Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың формалары. Сабақ - тұтас жүйенің элементі

2

1

-
2,5

21

Тақырып 21Оқыту процесінің сапасын педагогикалық бақылау. Оқушы дамуының мониторингі

2
-

5
22
Тақырып 22 Оқушылардың оқуын мотивациялау. Оқыту процесінде оқушылардың танымдык іс-әрекетін белсендіру

2

1

-23

Тақырып 23 Оқытудың педагогикалық технологиясы. Оқушылардың ұжымдык танымдык іс-әрекетін ұйымдастыру

2

1

-


Барлығы

30

15

-

90

22,5


6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1 Тақырып Педагогиканың жалпы негіздері. Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде.


Жоспар

1) Педагогика ғылымы.

2) Педагогика ғылымының адамтану жүйесінде алатын орны.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Педагогика ғылымы жөнінде жалпы түсінік. Педагогиканың категориялық аппараты. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның кұрылымы..


Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;

Тақырып 2 Педагогиканың әдіснамалық негіздері.


Жоспар

  1. Педагогика ғылымы, оның зерттеу пәні.

  2. Педагогика ғылымының әдіснамасы.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Педагогика ғылымының әдіснамасы туралы түсінік. Педагогиканың философиялык негіздемесі. Педагогика әдіснамасының жалпы ғылыми деңгейі. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері..

Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 5 Оқушы тұлғасы - тәрбиенің объекті және субъекті

Тұтас педагогикалық процесте оқушы тұлғасының базалық мәдениетін қалыптастыру.

Жоспар

  1. Тұлға түсінігі.

  2. Тұлағының дамуы мен қалыптасу үдерісі.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

«Тұлға» түсінігі, оның дамуы мен қалыптасуы. Тұлға дамуының қазіргі кездегі теориялары. Тұлға - тәрбие максаты.

Адам, индивид, тұлға. Тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторлар. Адам дамуындағы және оның тұлғасының қалыптасуындағы биологиялылық және әлеуметтілік. Даму және тәрбие. Іс-әрекет - даму факторы. Тұлғаның өзіндік дамуындағы белсенділіктің ролі. Тұлға дамуының ішкі және сырткы факторлары. «Тұлғаның өзін-өзі дамытуы» түсінігі.

Әдебиет [1,2]

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 7 Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі.

Жоспар

  1. Мектепте 12-жылдык білім беруге өтуде педагогикалық процесті ұйымдастыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі.

  2. Мектепте 12-жылдык білім беруге өтудің педагогикалық процессі.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Педагогикалық жүйе туралы түсінік. Білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының принциптері. Қазақстандағы білім беру жүйесіне жалпы сипаттама. Үздіксіз білім беру жүйесі. Түрлі деңгейлік білім беру. Мектеп - үздіксіз білім берудің базалық деңгейі және әлеуметтік-педагогикалық жүйе. Қазақстан Республикасындағы оқу-тәрбие мекемелері. Мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беретін мекемелер. Гимназиялар, лицейлер, колледждер.

Жалпы білім берудің мазмұнын дамытудың болашағы. Жалпы орта білім беретін 12-жылдық мектептің моделін құру.

Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 9 Тәрбие теориясы. Тәрбиенің мәні.

Жоспар
  1   2   3

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
В050300 – Психология мамандығының сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі
С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінде мақұлданған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі
Пән атауы: ҚР-сының техникалық және кәсіптік оқыту жүйесінің мазмұны мен құрылымы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының ғылым және Білім миністірлігі
...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым миністірлігі
Сейфуллин Ж. Т., Сейтхамзина Г. Ж. Қазақстанның жер кадастры (Оқу құралы) – Алматы: 2012 – бет
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница