Курс – 3
НазваниеКурс – 3
страница9/9
Дата конвертации20.02.2016
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Дүние_жүзілік_география3.DOC
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Студенттердің білімін бағалау кестесі.

Б а ғ а л а у

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның пайыздық баламасы.

Бағалаудың дәстүрлік жүйесі.

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А -

3,67

90-94

В +

3,33

85-89


Жақсы

В

3,0

80-84

В -

2,67

75-79

С +

2,33

70-74Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

ҚанағаттанарлықсызӘдебиеттер тізімі.

1.Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно- терминалогический словарь. М; 1983

2. Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии. М., Мысль.,1980

3. Гладкевич Г.И. Введение в экономическую и социальную географию. Смоленск, 1994,1997

4. Дмитриевский Ю.Д., Вольф М.Б. География сельского хозяйства. М., 1980

5. Максаковский В.П. «Географическая культура». М., 1998

6. Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию М., МГУ,1970

7. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М; Мысль,1973

8. Семевский Б. Введение в экономическую географию,, Л,,1978.

9. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию М., 2001

10. Калашникова Т.М. Экономическое районирование М., 1982

11. Ковалев С.А., Ковальская Н.Я. География населения СССР. М.,1980

12. Экономическая и социальная география. Основы науки. Под ред. Голубчик М.М. – М.: Владос ,2003

13. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. 1: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа,2003

14. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн 2. Региональная характеристика мира. – М.: Дрофа,2007

15. Хрущев А.Г. География промышленности. – М.: Мысль,1986

16. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: Учебное пособие для 10-11 кл. школ гуманитарного профиля.- М.: Просвещение,2001

17. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.,1989

18. Родионова И.А. Политическая карта мира: учебно-справочное пособие по географии. М.: Московский лицей,2000

19. Ром В.Я. Экономическая и социальная география СССР –М.: Просвещение .1986

20. Экономическая и социальная география в СССР. История и современное развитие.- М.: Просвещение,1977

21.Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем.- М.: Просвещение ,1980

22. Географические проблемы устойчивого развития.- Уральск,2001

23. Лаппо Г.М. География городов.- М.: Владос,1997

24. Краткие итоги переписи населения 1999 года в Республике Казахстан,- Алматы.: 1999

25. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера-М.,1990- с. 263

26. Развитие народного хозяйства в Западном Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы.- Материалы международной научно- практической конференции, посвященной 40-летию ЗКАТУ.- Уральск,2003


«Дүние жүзілік география» пәні бойынша глоссарий


1.Экономико-географиялық жағдай – қандай да бір обьект, аудан немесе қала экономикалық маңыздылығы.

2.Географиялық еңбек бөлінісі – қоғам еңбек бөлінісінің таралу түрі.

3.Географиялық ойлау – біріншіден территориямен байланысты, өзінің қорытындыларын картада көрсету, 2-ден бір элемент немесе бір саланың байланысты кешені.

4.Экономикалық аудан – бұл өзінің маманданған, ерекшеленген шаруашылықтың кешенді дамуымен, географиялық жағдайымен, табиғи және еңбек ресурстары.

5.Қоғамды территориалды ұйымдастыру – материалдық кәсіпорын өндірісінң таралуы және тұрғындардың табиғатты пайдалану байланысына өзара байланыстылығына әрекет етуші аудан мақсатында.

6.Территория – бұл құрлықтың бір бөлігі оның табиғи және антропогендік ерекшеліктерімен.

7.Локалитет – бұл геотаралудың кешенді ұяшығы, өзіне 3 міндетті элементті қамтиды: орынды ресурс базасы және мекен ету негізі, елді мекен, тұрғындардың концентрация орны және технокешен (кәсіпорын мен коммуникация) табиғат ресурстарын қайта өңдеу.

8.Шаруашылық диверсификациясы – ауданның салалық құрылымының күрделенген процессі, еңбектің жаңа салаларының дамуы мен пайда болуы.

9.Территорияның бөлінуі – ауданның құрылымдың территориалдық бөліну үрдісі.

10.Делимитация – мемлекеттік шекараның жалпы өту бағытының анықталуы және оның географиялық картаға түсірілуі.

11.Демаркация – белгілі орынға мемлекеттік шекара сызығын өткізу және оның өзіне тән шекаралық белгілерінің қойылуы.

12.Территория сыйымдылығы - өзгермейтін жағдайларға байланысты фактілік және тығыздың арасындағы қатынас.

13.Өндіріс күштерінің таралу ерекшеліктері – бұл жалпы объективті себепті- ілесушілік қоғамдық өндіріспен территорияның арасындағы, таралу аспектінен соңғы дамудың анықталу байланысы.

14.Интеграция – географиялық білім арасындағы үлкен процесі, көбінесе жалпы белгілерінің өсуімен ерекшеленеді.

15.Инфроқұрылым - өндірісте тікелей қатысы жоқ материальдық жүйе, желі, бірақ өндіріс үрдісіне қажет.

16. Классификация – сандық белгілеріне қарай өзара бөлінетін объект тобы, ал бұнда сапалық бөліну көрші класстар бойынша объект дамуының қозғалысын немесе иерархиялық тәртіп.

17.Комплекс – жоғарғы деңгейлі және зат, энергия және ақпараттық құрайтын жүйе, жоғары энергетикалық үнемдеу және ішкі ортамен салыстырғанда үлкен тұрақтылық жүйесі.

18.Мегаполис – бірлескен урбандалған ареалға біріккен қалалардың өсуі.

19.Миграция – адамдардың территория бойынша көшіп-қонуы.

20.Орналасудың тірек қалақаны – ірі орталықтармен олардың қосатын магистральдық бірігуі.

21.Территорияны игеру – территорияны халық шаруашылығына қосу, бұған дейін табиғи өзгермеген ландшафтқа ие.

22.Шаруашылықтың салалық құрылымы – бұл бөлінген, өндірістік емес шаруашылықтың құрамы бұл немесе басқа территориалдық объект.

23.Периферия – орталыққа қарсы және басқа территорияны қосатын бірлігі.

24.Таралу – геотерритория бойынша құбылыстардың таралуы.

25.Территориалдық құрылым – бұл таралымда міндетті жағдай байланыстардың болуы.

26.Типология – зерттелгелі тұрған объектінің турлері бойынша бөлінуі, бұл сапалық белгілері бойынша ерекшеленеді.

27.Урбанизация - қала тұрғындарының өсу процессі, ондағы тұрғындар концентрациясы, әсіресе үлкен қалаларда және қалалық өмір таралған.

28.Фактор – белгілі – бір күш, процесті өткізу үшін керек күштер бірлігі.

29.Экономикалық әлеуметтік география – қалыптасу үрдісі, даму мен территориядағы әлеуметтік-экономикалық жүйе және осы жүйелерді басқару туралы ғылым.


7. Лабораториялық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар – лабораториялық сабақтар бағдарлама бойынша жоспарланбаған.

7.1. Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар

  1. Курстық жұмыстын тақырыбы:


1. Орталық Азия елдері

2. Батыс Еуропа елдері

3. Турцияның экономикалық географиялық жағдайына сипаттама

4. Канада экономикалық географиялық жағдайына сипаттама

5. Солтүстік Еуропа экономикалық географиялық жағдайына сипаттама

6. Оңтүстік Еуропа экономикалық географиялық жағдайына сипаттама

7. Шығыс Еуропа экономикалық географиялық жағдайына сипаттама

8. Дүниежүзінің химиялық өнеркәсібі

9. Автомобиль өнеркәсібі

10. Дүниежүзінің сауда проблемасы


Курс саясаты және іс-жосығы.


Курс саясаты оқу үрдісінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті. Әрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді.


СТУДЕНТТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.


Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайды студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір неше сағат бойынша жиналған балдарын есептеп жүру керек.

  1. Сабаққа қатысу.

Студент саббаққа қатысуға міндетті: қалдырған сабақтар пәнінің оқу-әдістеме көлемінде орындалу қажет.

  1. Аудиториядағы тәртіп.

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефонын сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысу қажет.

  1. Үй тапсырмасы.

Үй тапсырмасы, соның ішінде ОЖСӨЖ және СӨЖ міндетті түрде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмасы негізінде қорытынды баға шығарылады.

  1. Жеке тапсырмалар.

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат, баяндама ретінде орындалып қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

  1. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.

  1. Сөздік. Барлық 15 апта барысында студент дәрістен басқа дәптер бастап. оған тақырыптар бойынша жаңа сөздерді міндетті түрде жазып жүру керек.

  2. Презентация. 15 апта бойы студент берілген тақырып бойынша өзінің қорытынды жұмысын компьютерлік бағдарлама арқылы орындап тапсыру керек.

  3. Номенклатура. 10-14 апта аралығында міндетті түрде барлық аталған континенттер бойынша номенклатураны тапсыру қажет. Уақыты кешіккен сайын бал саны да азая бастайды. Мүлдем тапсырмаған студент емтиханға жіберілмейді.Аралық тексеру және қортынды аттестациялау.

1-7 апталардағы тақырыптар (немесе модулдар) бойынша тексеру сұрақтары.

1.Ежелгі замманан қазірге дейін

2.Планетаны игерудің қазіргі ауқымы

3.Табиғи ресурстар.

4.Табиғи ресурстар және экономикалық даму

5.Минерал ресурстар

6.Жер ресурстары

7.Тұщы су ресурстары

8.Орман ресурстары

9.Дүние жүзілік мұхит ресурстары

10.Ресурстардың басқа да түрлері.

11.Халық

12.Халықтың саны және оның өсіп-өнуі

13.Нәсілдік және этностық құрам

14.Діни құрам

15.Еңбек ресурстары және жұмыспен қамтылу.

16. Халықтың орналасуы және қоныстану түрлері.

17. Халықтың миграциясы.

18.Дүние жүзінің саяси картасы

19.Дүние жүзі саяси картасының қалыптасуы.

20.Елдердің түр-түрге саралануы.

21.мемлекеттің аумағы және мемлекеттік құрылыс

22. Халықаралық ұйымдар.

23.Саяси география

24.Дүниежүзілік шаруашылық

25.Халықаралық еңбек бөлінісі және дүниежүзілік шаруашылық

26.Ғылыми-техникалық революция және өндіргіш күштердің орналасуы.

27.Энергетика

28.Өңдеуші өнеркәсіп

29.Ауыл шаруашылығы

30. Көлік

31.Халықаралық экономикалық байланыстар.


8-15 апталардағы тақырыптар (немесе модулдар) бойынша тексеру сұрақтары.

Пікірлесуге (коллоквиумге) арналған сұрақтар.


1. Аймақтық география

2. Дүние жүзінің тарихи- географиялық аймақтары

3. Дамыған елдер.

4. Дамушы елдер.

5. Америка Құрама штаттары

6. Канада

7. Батыс Еуропа елдері.

8. Шығыс Еуропа елдері.

9. Азия елдері.

10. Жапония

11. Қытай Халық Республикасы

12. Үндістан

13.Африка елдері.

14.Латын Америкасы елдері.

15. Австралия мен Мұхиттық аралдары елдері

16. Елдердің экономикалық интеграциясы

17.Адамзаттың ғаламдық проблемалары.

18. Жер шарында бейбітшіліктің сақталуы

19. Экологиялық проблема

20.Демографиялық проблема

21.Азық-түлік проблемасы

22.Энергетика және шикізат проблемасы

23.Дамушы елдердің артта қалған қалушылығын жою

24.Дүние жүзілік мұхит проблемасы

25.Ғаламдық проблемалардың өзара байланысы


12. Оқу үрдісіне қажетті програмаллық және мультимедийлік көмек – 1 ғимарат, 102 аудитория және 5 ғимарат 26 аудитория- электронды оқулық – «География» Максаковский, 10 класс


13. Арнаулы аудитория, кабинет және лаборатория тізімдері – жоқ.


14. Емтиханға дайындалу сұрақтары.

1.Ежелгі замманан қазірге дейін

2.Планетаны игерудің қазіргі ауқымы

3.Табиғи ресурстар.

4.Табиғи ресурстар және экономикалық даму

5.Минерал ресурстар

6.Жер ресурстары

7.Тұщы су ресурстары

8.Орман ресурстары

9.Дүние жүзілік мұхит ресурстары

10.Ресурстардың басқа да түрлері.

11.Халық

12.Халықтың саны және оның өсіп-өнуі

13.Нәсілдік және этностық құрам

14.Діни құрам

15.Еңбек ресурстары және жұмыспен қамтылу.

16. Халықтың орналасуы және қоныстану түрлері.

17. Халықтың миграциясы.

18.Дүние жүзінің саяси картасы

19.Дүние жүзі саяси картасының қалыптасуы.

20.Елдердің түр-түрге саралануы.

21.мемлекеттің аумағы және мемлекеттік құрылыс

22. Халықаралық ұйымдар.

23.Саяси география

24.Дүниежүзілік шаруашылық

25.Халықаралық еңбек бөлінісі және дүниежүзілік шаруашылық

26.Ғылыми-техникалық революция және өндіргіш күштердің орналасуы.

27.Энергетика

28.Өңдеуші өнеркәсіп

29.Ауыл шаруашылығы

30. Көлік

31.Халықаралық экономикалық байланыстар.

32. Аймақтық география

33 Дүние жүзінің тарихи- географиялық аймақтары

34. Дамыған елдер.

35. Дамушы елдер.

36. Америка Құрама штаттары

37. Канада

38. Батыс Еуропа елдері.

39. Шығыс Еуропа елдері.

40. Азия елдері.

41. Жапония

42. Қытай Халық Республикасы

43. Үндістан

44.Африка елдері.

45.Латын Америкасы елдері.

46. Австралия мен Мұхиттық аралдары елдері

47. Елдердің экономикалық интеграциясы

48.Адамзаттың ғаламдық проблемалары.

49. Жер шарында бейбітшіліктің сақталуы

50. Экологиялық проблема

51.Демографиялық проблема

52.Азық-түлік проблемасы

53.Энергетика және шикізат проблемасы

54.Дамушы елдердің артта қалған қалушылығын жою

55.Дүние жүзілік мұхит проблемасы

56.Ғаламдық проблемалардың өзара байланысы


Тест сұрақтары


1. Бөліктердің бір бүтінге айналуы.

1) Интеграция, 2) Еңбек бөлінісі. 3) Сауда, 4) Валюталық жүйе.


2. Экономиканың өзара бейімделуі, олардың ұдайы өндіріс процесіне енуі.

1) Экономикалық интеграция, 2) Халықаралық қатынас. 3) Халықаралық еңбек бөлінісі. 4) Қаржы.


3. Сауда экономикалық одақтың қисынды түрде аяқталған формасы.

1) Кедендік одақ, 2) сауда, 3)Еңбек бөлініс, 4) қаржы.


4. Елдар арасында өндірісінің барлық сфераларының еркін қозғалуына әсер ететін кедергілер.

1) Ортақ нарық, 2) Сауда, 3)Халықаралық қатынас. 4) еңбек бөлінісі.


5. Тарифтер мен квоталарда өзара алып тастау.

1) Еркін сауда, 2) Кедендік. 3) Сауда, 4) Еңбек бөлінісі.


6. Қатысушы елдердің келісілген экономикалық саясаты.

1) Экономикалық одақ. 2) Еркін сауда. 3) Кедендік одақ. 4) Ортақ нарық.


7. Қатысушы елдердің шаруашылық субьектілерінің қызмет етуінің заңдылық базасы.

1)Толық экономикалық интеграция. 2)Интеграция, 3)Толық емес интеграция. 4)Қаржы


8. Интеграция процестердің әлемдік орталығы.

1) батыс Европа, 2) Шығыс европа, 3) Солтүстік европа, 4) Оңтүстік европа.


9. 1995 жылы Европалық одаққа қанша мемлекет кірді.

1) 12, 2) 15. 3) 20. 4) 24.


10. Швеция Европалық одаққа қай жылы кірді.

1) 1995 ж. 2) 1990 ж. 3) 1999 ж. 4) 2000 ж.


11. Финляндия Европалық одаққа қай жылы кірді.

1) 1995 ж. 2) 1998 ж. 3) 1996 ж. 4) 2001 ж.


12. Оқулық сабақтарын жүргізуге арналған мультимедиялы бағдарламалар жоспарланбаған.

13. Арнаулы кабинет тізімі жоспарланбаған.6 корпус, оқу кестесі бойынша.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Курс – 3 iconИнтеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Курс рассчитан на пять семестров. Он начинается в 5 семестре (3 курс) и заканчивается в 9 семестре (5 курс). Таким образом, изучение...
Курс – 3 iconКурс лекций по макроэкономике А. А. Фридман
Особенность предлагаемого курса в том, что он соединяет в себе вводный курс и курс промежуточного уровня по степени охвата материала,...
Курс – 3 iconКурс – 3
«География» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 3-курс студенттерге арналған
Курс – 3 iconКурс – 1
«География» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 2-курс студенттерге арналған
Курс – 3 iconКурс – 4 Семестр –8
Курс бағдарламасы Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым және білім министрлігі 11. 05. 2005 №289
Курс – 3 iconКурс – 3
Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «Туризм» мамандығы студенттеріне...
Курс – 3 iconПәннің оқу-әдістемелік кешені. Курс – 3 Семестр – 6 Кредит саны – 3
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс – 3 iconКурс – 3
Курс бағдарламасына (Sillabus) 200 / 200 оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар
Курс – 3 iconКурс – 3
Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес 050507 «менеджмент» мамандығы...
Курс – 3 iconКурс – 1 Семестр – 1,2 Кредит саны 2
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде (Астана қаласы,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница