Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
Скачать 417.89 Kb.
НазваниеКіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
страница1/4
Дата конвертации20.02.2016
Размер417.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/01/27/54c721f7c0673.doc
  1   2   3   4

G-041.07.05.13-2013

ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ

1 бас.

Бет тен
СЕМЕЙ Қ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ:


1. №1 тақырып: Кіріспе: Экология – ғылым ретінде анықтамасы. Экологияның мақсаты , есептері және әдістері. Экологияның даму тарихы. Экология – табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдалану базасы ретінде.

2.Мақсаты: Студенттерге экологияның маңыздылығын, мақсатын, есептерін, әдістерін ашып көрсету, экологияның ғылым ретіндегі даму этаптарымен таныстыру.

3.Дәріс тезисі:

Адамзат үшінші мыңжылдыққа аяқ баса отырып, өзінің антропцентриялық көзқарасынан ауытқи бастады, сонымен қатар, өркениеттің технократтық моделінің кемшіліктерін түсініп, көрген сияқты. Биосфера коэволюция ұғымы қазіргі қауым арасында кең дамуда. Оның мағынасы- адамзат табиғаттың заңымен үндесе отырып дамуы және табиғаттың ерекшеліктерін ескеру, оған зиян тигізбей іс-әрекетін орындау, балансталған тіршілік ету.

Табиғатқа тұтыныушылық сипаттағы көзқарас – антрпоцентрикалық көзқарас болып табылады, яғни адам әрқашан биосферанын ортаңғы бөлігін иемденіп жатыр. Екінші бір көзқарас –биоцентрикалық көзқарас болып табылады. Бұл ретте – адам орталық фигура болуға қалай лайықты болса, солай басқа да тіршілік иелері сөзсіз орталық орынға лайық. Экологияның үшінші көзқарасы –экоцентрикалық (орталығы -экожүйе) болып келеді. Бұл дегеніміз – жалпы жердің өмір сүруін жақсартуға бағытталған барлық дұрыс әректтер ортаңғы рольде.

Тұлғаның конституциялық құқығының, яғни қолайлы қоршаған орта мен шынайы экологиялық ақпарат алудың негізгі, шынайы кепілі болып халықтың жоғары, азаматтық экологиялық сана –сезімі табылады. Қазіргі кезде экологиялық білім алу қажеттілігі өткір мәселелердің бірі болып табылады. Сонымен қоса, қоғамда экологиялық мәдениет пен экологиялық мәдени тұлғаны қалыптастыру кез-келген мемлекттің алдыңғы орындағы проблемалары болып табылады.

Биосфера ғаламдық әлеуметтік табиғи жүйе болып табылады. Соған орай, оның тіршілік барысы биоалуандылықпен ғана шектелмейді, сол жүйенің құрамдас бөлігі болып табылатын - әлуеметтік, экологиялық құрамға тәуелді.

Экология пәнінің балық оқу орындарына міндетті пән түрінде енуі - қазіргі заманның жаңа бір жоғары белесі. Экология курсының енгізілуі – сол оқу орынындағы студенттерге табиғатқа деген дұрыс көзқарасты қалыптасытырып, табиғат ресуртсарына тұтыныушылық көзқараспен ғана қараудың дұрыс еместігін көрсету, табиғатпен үйлесімді тіршілік ету бастамаларын үйретеді. Мұның барлығы кез-келген профильдегі дәрігер маманына да қажет болып табылады.

«Экология» термині грек тілінен аударғанда «oikos» - үй, «logos» - ғылым деген мағынаны береді. Экология- қоршаған орта мен ондағы тіршілік иелерінің өзара қарым қатынасын зерттейтін ғылым.

4. Көрнекі материал: слайдтар.

5. Әдебиет

Негізгі:

1.Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : учебник / Ү. И. Кенесариев, Н.Ж Жакашов. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 с. : ил.

2.Оспанова Г.С. Экология : учебник / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - 2-е изд. - Алматы, 2009. - 405 б.

3.Бейсенова Р.Р. Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы. Алматы:«Эверо», 2012 ж.-146 с.

4.Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық : учебник / Ж. Ж. Жатқанбаев. - Алматы : Зият, 2004. - 210 с.

5.Алишева, Куляш. Экология. : учебник / К. Алишева. - [б. м.] : НАS, 2006. - 303 с. : ил

6.Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : учебное пособие / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2007. - 90 с.

7.Иванов В.П. Общая и медицинская экология. : учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова ; ред. В. П. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 507 с. : ил

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Устойчивое развитие, вводный курс – Логос. Москва – 2006.

Қосымша:

1.Экология : учебник / ред. В. В. Денисов. - Изд. третье, исправл. и допол. - Ростов н/Д ; М. : Издательский центр"МаРТ", 2006. - 768 с.

2.Коробкин В.И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. - (Высшее образование)

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с.

4.Концепция экологической безопасности РК, Астана, 2002.

5.Доклад конференции 00Н по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1, Нью_Йорк,1993.

6.Экологический кодекс РК, Астана 2007.

7.Марфенин Н.Н. Концепция устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитич кий ежегодник)

8.Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие для студ.высш. учеб.заведений / Пивоваров Ю.П., Королик В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 512 с

9.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібекова , З. К. Тоқмолдаева , С. С. Әлібеков ; ред.: Ү. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.

10.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібеков, З. К. Тоқмолдаева, С. С. Әлібеков. - Алматы : Эверо, 2009. - 142 с. : ил

11.Қуатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум : учебное пособие / А. Т. Қуатбаев. - Алматы, 2006. - 172 с. - (Қазақстан білім және ғылым министрлігі)

12.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау: 4000-ға жуық термин. : словарь. - Алматы : Мектеп, 2002. - 389 б.

13.Шилов И.А. Экология : учебное пособие / И. А. Шилов. - 4-е изд., стериотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 512 с.

14.Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007. - 302 б.

15.Экология человека Ю.А. Габов Караганда, 2012.

6.Бақылау сұрақтары (кері байланыс):

1. Экологияның негізгі есептерін атаңыздар.

2. Аут-, дем-, синэкология нелерді зерттейді?


1. №2 тақырып: Даралар экологиясы – аутэкология. Қоршаған ортаның экологиялық факторлары. Негізгі тіршілік орталары және оларға сипаттама.

2.Мақсаты: Студенттерді экологияның негізгі факторларымен, тірішіліктің өмір сүру орталарымен, аутэкология ұғымыен таныстыру.

3.Дәріс тезисі:

Экологияның басқа ғылымдармен компетенттілігін аша түсу үшін тірі материяның ұйымдасу деңгейін айқыдап алған жөн: молекулалық, жасушалық, ұлпалық, мүшелік, ағзалық, популяционды-түрлік, экожүйелік және биосфералық.

Экология ғылымының негізгі зерделеу облысы болып экожүйелік деңгей саналады. Экожүйелік деңгей алдыңғы екі деңгейді және соңғы биосфералық деңгейді қамтиды. Әр деңгейді жеке талдап өтейік.

Түр концепциясын талқылайтын болсақ, «тіршілік үшін күресте табиғи сұрыпталу түрлерді айқындайды» дейтін Дарвинизм «теориясы» пайда болғанға дейін 1809 жылы сол заманның көрнекі эволюционисті Ж.Б. Ламарк жануарлар жүйесінің принципін түсіндіруде келесі тезистерді ұсынған болатын:

1. Түрлер баяу болса да өзгеріске ұшырайды.

2. Түрдің шекарасының білінбеу себебі, олар ауыспалы белдемдермен тіке байланысты. Басқа сөзбен айтқанда, түр деген болмайды. Адам жануарларды, өсімдіктерді, микроағзаларды жіктеуде осы ұғымға сүйенеді, себебі, бұл жұмысты жеңілтедіп тұрады.

Ж.Б. Ламарктың көзқарасын ұсыну себебіміз, түрдің шынайыллығын арттыра түсу, яғни түрдің өзіне тән ерекшеліктері болады. Соның 7 –ін қарастырып өтейік:

- Ұйымдасудың арнайылылық типі: белгілі бір түр дараларын келесі бір түр дараларынан ажыратып тұратын арнайы өзіне тән сипаттар.

- географиялық айқындығы (бейімделуі): жер шарында түрдің нақты бір жерже мекен етуі, ареал – түр дараларының мекен ету ортасы.

- экологиялық айқындығы (бейімделуі): температура, ылғалдылық, қысым және т.б. қоршаған ортаның физикалық факторлар мәнінің нақты диапазонында түрд дараларының өмір сүруі.

- дифференцалдылық: түр даралардың кішкене топтарынан құралған.

- дискреттілік: белгілі бір түр даралары келесі бір түр дараларынан – хиатуспен ажыратылған. Хиатус – ұрықтану мерзімдерінің келіспеушілігі, гибридтердің стерильділігі, арнайы қылықтық реакциялар сияқты изоляционды механизмдермен айқындалады.

- туа білу қабілеті: даралардың көбеюі екі жолмен жүреді: жыныссыз және жыныстық. Жыныссыз көбеюде түрде өзгергіштік қабілеті төмен деңгейде болса, жыныстық көбеюде атас мен анасынан алған қасиеттер негізінде дүниеге келген жаңа ұрпақт ажаңа қасиеттер көп болады.

- сандарының шектеулігі: түрлер саны периодты және периодсыз өзгерістерге ұшырайды.

Экологияның зерттеу аймағына жеке даралар мен олардың популяцияларының өлі табиғат ортасымен қарым қатынсаы түседі. Соның ішінде тірі орта мен өлі ортаның арасындағы қарым қатынастың даму, көбею, тіршілік үшін күрес механизмдері, популяциялар мен бірлестіктер құрылымы мен динамикасы және олардың биоценозда өтіп жатқан процестегі алар орны туралы мәліметтерді жинастырады. Мысалы, физиолог, ағзада жүріп жатқан процестердің температураға тәуелділігн зерттесе, эколог температураның өзгеруі ағзаның көбеюі мен дамуына, оның онтогенезінің ұзақтығына, қоректік байланыстар сипатына, биологиялық процестер жылдамдығы мен бағытына қалай әсер етеіндігін бағалайды.

4. Көрнекі материал: слайдтар.

5. Әдебиет

Негізгі:

1.Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : учебник / Ү. И. Кенесариев, Н.Ж Жакашов. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 с. : ил.

2.Оспанова Г.С. Экология : учебник / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - 2-е изд. - Алматы, 2009. - 405 б.

3.Бейсенова Р.Р. Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы. Алматы:«Эверо», 2012 ж.-146 с.

4.Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық : учебник / Ж. Ж. Жатқанбаев. - Алматы : Зият, 2004. - 210 с.

5.Алишева, Куляш. Экология. : учебник / К. Алишева. - [б. м.] : НАS, 2006. - 303 с. : ил

6.Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : учебное пособие / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2007. - 90 с.

7.Иванов В.П. Общая и медицинская экология. : учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова ; ред. В. П. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 507 с. : ил

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Устойчивое развитие, вводный курс – Логос. Москва – 2006.

Қосымша:

1.Экология : учебник / ред. В. В. Денисов. - Изд. третье, исправл. и допол. - Ростов н/Д ; М. : Издательский центр"МаРТ", 2006. - 768 с.

2.Коробкин В.И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. - (Высшее образование)

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с.

4.Концепция экологической безопасности РК, Астана, 2002.

5.Доклад конференции 00Н по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1, Нью_Йорк,1993.

6.Экологический кодекс РК, Астана 2007.

7.Марфенин Н.Н. Концепция устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитич кий ежегодник)

8.Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие для студ.высш. учеб.заведений / Пивоваров Ю.П., Королик В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 512 с

9.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібекова , З. К. Тоқмолдаева , С. С. Әлібеков ; ред.: Ү. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.

10.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібеков, З. К. Тоқмолдаева, С. С. Әлібеков. - Алматы : Эверо, 2009. - 142 с. : ил

11.Қуатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум : учебное пособие / А. Т. Қуатбаев. - Алматы, 2006. - 172 с. - (Қазақстан білім және ғылым министрлігі)

12.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау: 4000-ға жуық термин. : словарь. - Алматы : Мектеп, 2002. - 389 б.

13.Шилов И.А. Экология : учебное пособие / И. А. Шилов. - 4-е изд., стериотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 512 с.

14.Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007. - 302 б.

15.Экология человека Ю.А. Габов Караганда, 2012.


6.Бақылау сұрақтары (кері байланыс):

1. қоршаған ортаның негізгі экологиялық факторларын атаңыздар.

2. Аутэкология деген не? Нені зерттейді?

3. Қанша тіршілік ортасы бар?


1. №3 тақырып: Популяциялар экологиясы – демэкология. Популяция түрдің тіршілік ету формасы ретінде және оның негізгі критерийлері.

2.Мақсаты: Студенттерді демэкологиямен, популяция ішіндегі түрішілік және түраралық қатынастармен таныстыру.

3.Дәріс тезисі:

Табиғатта маңызды рольді түраралық бәсекелестік алады. Түраралық бәсекелестік – екі түрге жататын даралар бір тіршілік көздеріне (тағам, кеңістік және т.б.) күресүде туындайтын бәсекелестік байланыс. Бұл байланыстың пайда болуына себеп болатын фактор – бір түрдің ресурс көздерін пайдалануы келесі бір түрдің жойылуына қауіп төндіруі.

Түрішілік бәсекелестік түраралыққа қарағанда қатаңдау болып келеді, алайда мынан ескерген жөн- екі түр арасындағы бәсекелестік олардың сұраныстары өте ұқсас болғанда да қаттты болып келеді. Тіпті сұраныстары өте ұқсас екі түр даралары бір жерде мекен етпейді, оның біреуі міндетті түрде екінші түрмен ығыстырылады. Бұл жай заң статусына ие болды. Заң атауы – бәсекелестік ығыстыру принципі немесе Гаузе принципі. Г.Ф. Гаузе бұл құбылысты ең алғаш инфузориялармен дәлелдеген болатын.

4. Көрнекі материал: слайдтар.

5. Әдебиет

Негізгі:

1.Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : учебник / Ү. И. Кенесариев, Н.Ж Жакашов. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 с. : ил.

2.Оспанова Г.С. Экология : учебник / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - 2-е изд. - Алматы, 2009. - 405 б.

3.Бейсенова Р.Р. Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы. Алматы:«Эверо», 2012 ж.-146 с.

4.Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық : учебник / Ж. Ж. Жатқанбаев. - Алматы : Зият, 2004. - 210 с.

5.Алишева, Куляш. Экология. : учебник / К. Алишева. - [б. м.] : НАS, 2006. - 303 с. : ил

6.Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : учебное пособие / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2007. - 90 с.

7.Иванов В.П. Общая и медицинская экология. : учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова ; ред. В. П. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 507 с. : ил

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Устойчивое развитие, вводный курс – Логос. Москва – 2006.

Қосымша:

1.Экология : учебник / ред. В. В. Денисов. - Изд. третье, исправл. и допол. - Ростов н/Д ; М. : Издательский центр"МаРТ", 2006. - 768 с.

2.Коробкин В.И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. - (Высшее образование)

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с.

4.Концепция экологической безопасности РК, Астана, 2002.

5.Доклад конференции 00Н по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1, Нью_Йорк,1993.

6.Экологический кодекс РК, Астана 2007.

7.Марфенин Н.Н. Концепция устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитич кий ежегодник)

8.Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие для студ.высш. учеб.заведений / Пивоваров Ю.П., Королик В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 512 с

9.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібекова , З. К. Тоқмолдаева , С. С. Әлібеков ; ред.: Ү. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.

10.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібеков, З. К. Тоқмолдаева, С. С. Әлібеков. - Алматы : Эверо, 2009. - 142 с. : ил

11.Қуатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум : учебное пособие / А. Т. Қуатбаев. - Алматы, 2006. - 172 с. - (Қазақстан білім және ғылым министрлігі)

12.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау: 4000-ға жуық термин. : словарь. - Алматы : Мектеп, 2002. - 389 б.

13.Шилов И.А. Экология : учебное пособие / И. А. Шилов. - 4-е изд., стериотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 512 с.

14.Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007. - 302 б.

15.Экология человека Ю.А. Габов Караганда, 2012.
  1   2   3   4

Похожие:

Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы icon«6М090200»-Туризм» мамандығы бойынша
Демалыс адам әрекетінің бөлігі ретінде. Рекреация анықтамасы адамның тұрақты жерінен тыс жердегі әрекеті ретінде. Туризм – рекреацияның...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconШетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
Мамандықты кәсіби бағытталған шетел тілінде кірістіру. Кәсіби бағытталған шетел тілін пән ретінде адам өмірінің анықтамасы ретінде...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconТақырып Кіріспе. Заттардың агрегаттық күйі
Массалар әрекеттесуші заңының анықтамасы. Кр мен Кс, олардың арасындағы байланыс. Гомогенді және гетерогенді реакциялардың мысалдарын...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconӘл- фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті География және табиғатты пайдалану факультеті Энергоэкология кафедрасы
Экология ғылымының анықтамасы, мақсат, міндеттері, басқа ғылымдармен байланыс. Экологияның табиғатты қорғау функциясы
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconТеориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде
Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы icon1-4дәріс (4 – сағатқа есептелген) Тақырыбы: Кіріспе. Химиялық экология пәніне түсінік. Жер бетінің тірі қабаты-биосфера. Тірі организмдер
В051200 «Химия» мамандығының іі-курс студенттеріне арналған «Химиялық экология» пәнінің
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconЛекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері»
Биология ғылымы негізінде екІ үлкен салаға бөлінеді. Организмшц құрылысы мен пішінін тексеретін сала-сын — морфология десе, ал опың...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Жұмыс бағдарламасы 050608 Экология мамандығының Қр мжмбс 08. 323-2006ж және типтік бағдарламасы ро экология секциясының кеңесі баспаға...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дамуының қарқындылығына орай, коммуникациялардың прогрессивті нысандары пайда болуда. Сондықтан қазіргі таңда коммуникаңиялық саясаттың...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Экология-бірге өмір сүретін өсімдіктер мен жануарлар туралы ғылым ( американ ғалымы Ф. Клементс, 1920 ж.)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница