«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор
Скачать 235.52 Kb.
Название«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор
Дата конвертации20.02.2016
Размер235.52 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_13/03/27/5152b7babd71c.doc
«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ


ЖАЛПЫ ГИГИЕНА ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ


ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ФАКУЛЬТЕТІ


«Бекітемін»

Білім беру қызметі жөніндегі

проректор, м.ғ.д., профессор

___________ Жақсылықова Г.Ә

«____»____________2009 ж


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


«Экология және тұрақты даму» пәні бойынша


Пән коды: ЕСО 1106

Мамандығы: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Оқу сағаттарынынң көлемі: 90 (2 кредит)

Курс: 1

Дәріс: 10

Тәжірибелік сабақтар: 20

Семестр: 1-2

СӨЖ: 30 Емтихан: 2 сем

СОӨЖ 30


АСТАНА 2009


Жұмыс бағдарламасы 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 5.04.019-2008 МЖБС «Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі ережелеріне» сәйкес өзгертіліп, ҚР 2006 жылғы МЖБС негізінде құрастырылған.


Жұмыс бағдарламасы пәндік - әдістемелік комиссия мәжілісінде талқыланды.


№ ____ хаттама «____»_________________2009 ж


ПӘК төрайымы м.ғ.к Сариева А.Ә.


«Астана медициналық университеті» АҚ ОӘК мақұлданды


№ ____ хаттама «____»_________________2009 ж


ОӘК төрайымы м.ғ.д., профессор Жақсылықова Г.Ә


2.1 Кіріспе

Қазіргі кездегі экология – бұл ағзалардың, оның ішінде адамның да ортамен арақатынастарын зерттеумен, адамзат қоғамның ортаға әсер ету маштабын және рұқсат етілетін шектерін анықтаумен, бүл әсерлерді азайту немесе оларды толық бейтарап ететін мүмкіншіліктерді зерттеумен айналысатын ғылым. Стратегиялық тұрғыдан бұл адамзаттың тірі қалуы туралы және бүкіл жер планетасында жаһандық масштабқа ие болып бара жатқан экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғыльм.

Қазақстан Республикасының экологиялық және саяси тұрақтылығы, оның экологиялық және ұлттық қауіпсіздігін экологиялық мәселелерді шешпейінше мүмкін болмайды оны шешудің ең маңызды құрам бөлігі халыққа экологиялық білім беру. Табиғатпен қоғамның ара-қатынасының стихиялық дамуы адамзаттықты экологиялық апаттың шегіне жеткізді. Экологиялық тәрбиелеу мен білімнің жеткіліксіздігі көп деген өндірістік өрістердегі сияқты түзелмейтін қателіктерге, ғылымдарда және толык, барлық шаруашылық қызметтерде, сонымен қатар денсаулық қорғау өрістерінде де соқтырады. Соңдықтан экологиялық білімділік кез келген саладағы дәрігердің мамандық қызметіне де және қалыптасуда ажырамайтын сыңары болуы қажет.


2.2 Пәннің мақсаты:

- экологиялык білімнің негізін қалыптастыру, барлық табиғаттық шаралардың дәрістік негізі больш есептелінетін, соның ішінде адамды экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар, оның денсаулығын сақтау; :

- сананы экологизациялау және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу, рұқсат етілген болашақ мамандарға экологиялық білімді тек тар мамандар ықыласына ғана емес, соңымен қатар қоғамның экологиялық кризистен шығуьша және түрақты даму жолы бойынша қозғалуына ықпал етеді.


2.3 Пәннің міндеттері.

1. Студенттерді экологияның іргелі негіздерімен — көбіне ағзалардағы ара-қатьнастардың жалпы заңдылықтарымен және олардьң табиғи жағдайдағы ортамен қауымдастығымен таныстыру.

2. "Қоғам-табиғат" жүйесіндегі қарым-қатынас, биосфералық үрдістердегі арнайы адам ролі туралы түсініктеме беру.

3. Қоршаған орта және адам денсаулығына антропогендік әсерлердің салдарын көруді үйрету.

4. Қоршаған табиғат ортасын қорғау әдістемелеріне, рационалды табиғатты қолдану және негізгі принциптері туралы түсініктеме беру.

5. Қоршаған орта нысандарының сапасын бағалауға, преморбидтік жағдайда дамуында мүмкіншілігінше экологиялық факторлардың ролін белгілеу және индивидуалды аурулары.

6.Тұрғындардың экологиялық білімдерін жоғарылатуға, табиғатты қорғауға салауаттандыру және табиғатты рационалды қолдану үшін экологиялық білімдерін көрсетуге үйрету.


2.4 Оқытудың соңғы нәтижелері

Студент білуі тиіс:

- Экологияны оқьпудағы мақсаты, міндеті және нысандары.

- Экологияның даму тарихын және оның аяғына тұруында маңызды роль атқарған көрнекті ғалымдар.

- Қазіргі кездегі экологияның құрлымы, әдістері және оның басқа ғылымдармен байланысы.

- Экологиялық білімнің ішіндегі жалпы экологияны (биоэкология) білу, оның мақсатын және құрлымын білу.

- Экологиялық факторлар және олардың ағзаға жалпы заңдылықпен әсер етуі.

- Популяциялық дамуының арнайы заңдылықтары, олардың эволюция үрдісіндегі маңызы және бейімделуі.

- Экологиядағы экожүйе концепциясының маңызы. Экожүйенің құрамы мен қасиеті. Экожүйенің өзіндік реттелуінің гомеостатикалық механизмі.

- Биосфераның құрамы, шегі және құрлымы. Орта түзуші қасиеті және тірі заттардын биосферадағы функциясы.

- Биосфераның негізгі қасиеті мен механизмі. және бұлардың потенциалды өлімсіздікті қамтамасыз етуі. Зат айналымның маңызы.

- Биосфера эволюциясы. В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы оқытудағы қалаушы белгілері.

- Адам экологиясы, әлеуметтік және қолданбалы экологияның негізгі ережелері және мазмұны.

- Жалпы экология принциптері және заңдарымен адам қызметінде келісімді деңгейі.

- Атмосфераның жаһанды ластануының экологиялық салдары (жылулық эффект, озон қабатындағы тесігі, қышқыл жаңбырлар), атмосфераның аймақтық және жергілікті ластануы.

- Ластанған атмосфералық ауаның адам денсаулығына және өмір жағдайьша әсері.

- Гидросфераның негізгі экологиялық проблемалары және тұрғындар денсаулығы.

- Литосфераға антропогендік әсерлердің экологиялық салдары адамның денсаулығына әсері.

- Биогеохимиялық аймақтардың табиғи және жасанды экологиялық белгілері.

- Биотикалық қауымдастыққа антропогендік әсерлердің салдары.

- Қазіргі кездегі қалалардың және ауыл тұрғындардың экологиялық мәселелері және тұрғьшдар денсаулығының ерекшеліктері.

- Энергетиканың экологиялық мәселелері.

- Қазақстанның экологиялық мәселелері және оларды шешу долдары

- Қоршаған ортаның жағдайын бағалау әдістері және критерилері

- Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері және рационалды табиғатты қолдану.

- Қоршаған ортаны қорғау облысындағы ҚР заңдылықтары.

- Табиғатты қолдануды реттеудегі мемлекеттік механизмдері.

- ҚР қоршаған ортасымен табиғи ресурстарымен жүргізілетін бірынғай мемлекеттік мониторинг жүйесінің мақсаты міндеттері және қызметі.

- Қорғау облысындағы стандарттық ролі және сертификациясы. КР экологиялық экспертизаның мақсаты және міндеттері.

- Қоршаған ортаның қорғаудағы экономикалық механизмдері.

- Қоршаған табиғи ортаның сапасын нормалаудағы негізгі принциптері.

- Қоршаған ортаны инженерлік қорғау бойынша шаралар.

- Қоршаған ортаны қорғау облысындағы халықаралық бірлестік ролі.

- Қоршаған ортаны қорғаудағы халықаралық - құқықтық қағидалары.

- Экологиялық мәселелерді шешу үпгін экологиялық тәрбиелеу және білімділіктің экологиялық белгілері.

Істей алуы тиісті:

- Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды рационалды қолдану сұрақтары туралы нормативті және анықтама әдебиеттерімен өздік жұмыс істеу.

- Оқылуға жататын экологиялық тұрғыдағы міндеттерді және нысандарды бөліп көрсету.

- Экология заңдарының қолданбалы белгілерін бағалау.

- «Эмердженттілік» қағиданы және В. Шелфордтың толеранттық заңын практикалық жұмыстарда қолдануы, лиметтеуші факторды бөліп көрсетуді және экологиялық фактордың өзара әрекеттесулері мен әсер етуі концепциясының толеранттық шегіне тигізетін ықпалын есепке алуды.

- Гомеостаз популяциясын жастық құрлымын және популяция динимикасьшың мәліметтерін қолдана отырып шамамен бағалау.

- Экожүйе тұрақтылығына әсер ететін факторларды көрсету. Трофикалық тізбекте ластаушылардың биологиялық жинақталуы заңдылықтарын ескеру.

- Биосферада немесе оның жеке топтарында ішкі аралық әсерлермен, өзгерістерді мүмкіншілігінше көру.

- Биосфераның жүйелік заңдылықтарындағы білімін мамандық сұрақтарды шешуде бір жол ретінде қолдану және биосфераның қызметінің заңдылықтарын кәсіптік сұрақтарды шешудегі жолдардың бірі ретінде қолдана білу.

- Кәсіптік сұрақтарын шешу әдістерінің бірі ретіндегі ағзамен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуі, популяция өз қызметін атқару, экожүйе, биосфера заңдылықтары туралы білімді қолдануды.

- Қоршаған ортаны бағалаудың және ауру алдындағы жағдайдың және жеке адаммен халық арасындағы ауруларының дамуындағы экологиялық факторлардың ролін атап көрсетуді.

- Аурулардың алдын алу, халық экологиялық сауаттылығын жоғарлату, табиғатты рационалды пайдалану үшін экологиялық білімдерін қолдануды.

2.5 Пәннің алғы реквизиттері: молекулярлы биология және медициналық генетика

2.6 Пәннің кейінгі реквизитттері: жалпы гигиена, қоғамдық денсаулық сақтау

2.7 Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, СӨЖ, СОӨЖ тақырыптық жоспары


Дәрістердің тақырыптық жоспары
Дәрістердің тақырыптары

Өткізудің түрі

Сағат көлемі

1

Қазіргі кездегі экология пәні, міндеттері, зерттеу нысандары мен оқыту әдістері. Қысқаша даму тарихы. Биосфера жаһандық экожүйе ретінде. Биосфераның экологиялық мәселелері


Кіріспелі дәріс


1

2

Жердің табиғи қорлары және табиғатты рациональды қолдану. Қазіргі кездегі жаһандьқ әлеуметтік экологиялық мәселелері.


Мәселелі дәріс


1

3

Атмосфера – биосфера элементі. Атмосфера ластануының халық денсаулығына әсері


Мәселелі дәріс

1

4

Гидросфера- биосфераның маңызды элементі. Су көздерінің ластануы және халық денсаулығына әсері


Мәселелі дәріс


1

5

Литосфера – биосфера элементі. Топырақ ластануының көздері мен сипаттамасы. Қазақстандағы табиғи және жасанды биогеохимиялық шет аймақтар және республика аймақтарындағы халық денсаулығының ерекшеліктері


Мәселелі дәріс


1


6

Экологиялық жағдай және адам денсаулығы.Қоршаған орта жағдайын бағалау. Қоршаған ортаның ластануын интегралдық көрсеткіш ретінде тұрғындар денсаулығы


Мәселелі дәріс


17

Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс және тұрақты даму

Кіріспелі дәріс

1

8

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі бағыттары және рациональды табиғатты қолдану

Өзекті мәселелер


1

9

Табиғат және Қоғамның стратегиялық өзара қатынасы. ҚР тұрақты дамуға өту концепциясы

Кіріспелі дәріс


1

10

Қоршаған орта мониторингі және жағдайды болжау

Кіріспелі дәріс

1

Жалпы сағаты

10Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
Тақырыптар

Өткізудің түрі

Сағат көлемі

1

Әлеуметтік және қолданбалы экологияның негізгі ережелері мен мазмұны. Медициналық экология қолданбалы экологияның саласы ретіндеСеминар


2

2

Адамзат қоғамының қалыптасуы мен дамуындағы табиғаттың ролі.

семинар

2

3

Қоршаған орта ластануының себептері, оның әлеуметтік-экономикалық және экологиялық зардаптары. Табиғатты пайдалану облысындағы жоспарлау мен басқару және табиғатты қорғау туралы заңдары.семинар2

4

Атмосфераның экологиялық мәселелері. Атмосфера ластануының халықтың денсаулығына және өмір сүру жағдайына әсері.


Семинар

2

5

Су ресурстары, тұщы су қорларын шектеу, өндірістердің дамуы мен су қоймаларының ластануы, су ластануынан келетін зардаптарсеминар2

6

Топырақ ресурстары және оларды қорғау. Шөлейттену мәселесі және олармен күресу жолдары


семинар


2

7

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері. Экологиялық құқық негіздері. Қоршаған ортаны инженерлік қорғау


Семинар

2

8

Ғылыми –техникалық прогресс және қоршаған ортаның ластануы. Өндіріс орындарының дамуы және қоршаған ортаға оның әсері


Семинар


2

9

Урбанизация және оның табиғи ресурстарға әсері. Табиғи ортаның сапасы және халық денсаулығының жағдайысеминар2 сағат

10

Табиғат және Қоғамның стратегиялық өзара қатынасы. Тұрақты дамуға өту концепциясы.


Семинар

2

Жалпы сағаты

20Студенттердің оқытушының басқаруымен орындайтын өздік жұмыстарының жоспары
Тақырыптар

Өткізудің түрі

Сағат көлемі

1

Экологияға кіріспе. Биосфера туралы ілім.

Семинар

2

2

Адамның биосфералық үрдістерде алатын орны. Адамды қоршаған ортасы және өзіне тән ерекшеліктері. Адам популяциясының өсу және даму проблемалары.Семинар2

3

Табиғи ресурстар адамның өмір сүру сақталу үшін лиметтеуші фактор ретінде оларды пайдалану мен және таусылуымен байланысты мәселелерСеминар2

4

Аралық бақылау №1

коллоквиум

2

5

Гидросфераның экологиялық мәселелері. Су ластануының халық денсаулығына әсері. Судың ластануын интегралды бағалау


Семинар


2

6

Солтүстік Каспий мен Балқаштың қазіргі экологиялық жағдайы. Қышқылдық жаңбырлар, Жердің Озон қабатының және климаттың өзгеруінің қазіргі себептері мен салдарыСеминар2

7

Литосфераға антропогендік әсер ету. Топырақтың химиялық және биологиялық ластануы және халық денсаулығы. Топырақтың ластануын интегралды бағалауСеминар2

8

Табиғи ресурстар және табиғатты тиімді пайдалану. Ормандар. Жер байлықтары. Ормандардың экономикалық ресурстары. Өсімдіктер және жануарлар әлеміне антропогендік әсер ету. Өсімдіктердің ластануын бағалауСеминар2

9

Аралық бақылау № 2

Коллоквиум

2

10

Қазіргі кездегі қалалардың және ауылдық елді мекендердегі экологиялық мәселелер. Ғылыми техникалық прогресс және қоршаған ортаның ластануы. Өндірістің дамуы және қоршаған ортаға тигізетін әсері


Семинар


2

11

Әртүрлі елдердегі қоршаған ортаны қорғау және халықаралық бірлестіктердің маңызы. Таби,атты қорғаудық экономикалық механизмдері мен табиғатты тиімді пайдалануСеминар2

12

Қоршаған ортаның сапасын интегралды бағалау ретіндегі халық денсаулығының негізгі көрсеткіштеріСеминар2

13

Табиғи ортаны жағдайын бақылауды ұйымдастыру. Халық денсаулығына қоршаған ортаның факторларының әсерін зерттеудің әдістемесіСеминар2

14

Экологиялық дағдарыс: себептері мен салдары. Тұрақты даму концепциясының экологиялық принциптері. Демографиялық жарылыс және оның салдары.


Семинар


2

15

Аралық бақылау - №3. Қорытынды консультация

Коллоквиум Консультация бойынша сұрақтар

1

1

Жалпы сағаты

30Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ)
Тақырыптар

Өткізудің түрі

Сағат көлемі

1

Экологияның даму тарихы. Жалпы экология пәні, мақсаты мен міндеттері, құрылымы.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау

1

2

Тірі ағзалармен экологиялық факторлардың әсер ету компенсациясының механизмдері

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

3

Тіршілік ету ортасы және экологиялык факторлар

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

4

Өмір сүрудің популяциялық және экожүйелік деңгейлері

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

5

Ноосфера биосфераның жоғарғы эволюция сатысы ретінде. Ноосфера туралы В .И. Вернадскийдің ілімі.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

6

Адамның биологиялық түр_ретінде эволюциялық ерекшеліктері

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау

1

7

Адамзат қоғамының қалыптасуындағы табиғаттың ролі

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау

1

8

Атмосфера негізгі қасиеттері және оның экологиялық мәні.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

9

Гидросфера биосфераның элементі және табиғи қоры ретінде Дүние жүзілік мухиттың экологиялық мөселелері. Ірі су қоймаларын құрудың негативті зардаптары.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

10

Литосфераның экологиялық функциялары. Тау жыныстарының, олардың массивтері мен кендері.


Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

11

Мәңгілік үсу аудандарының игеруінің экологиялық зардаптары

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

12

Қазақстан фаунасы мен флорасының түрлік әртүрлілігі. Биоресурстардың экологиялық мәселелері

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

13

Қорықтық территориялар - табиғатты қорғаудың бір формасы ретінде. Қызыл кітап: мақсаты мен міндеттері.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

14

Қоршаған ортаны қорғаудың генетикалық зардаптары.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

15

Арал дағдарысы: себептері мен салдары

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

16

Қала урбанизациялық жүйе ретінде. Урбожүйе спецификалық қасиеттері, табиғи қасиеттерінің ерекшелігі. Биосфераға экстремальды әсерлер

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

17

Қоршаған ортаның химиялық, биологиялық, физикалық факторлары адамның ауруларының себептері мен дамуы мүмкін факторлары. Қауіп-қатердің еркінді факторлары.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

18

Биотехнологияның, гендік инженерияның, өсімдіктер мен жануарлардың интрудциясының биоқауіпсіздік мәселелері.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

19

Әскери-өндірістік кешен және мекен ету ортасы. Халықаралық ядролық қозғалыс

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

20

Мемлекеттік емес және халықаралық ұйымдардың экологиялық мәселелерді шешудегі ролі.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

21

Ластаушы заттарды трансшекаралық тасымалдаудың мәселелері.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

22

Әлемдік мұхиттардың экологиялық мәселелері.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

23

Семей полигонына қатысты территориялардың қазіргі экологиялық жағдайы.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау

1

24

Адамның экологиялық қоры және генофонды. Қоршаған ортаға антропогенді әрекет нәтижесінде шартты түрде дамитын салдарынан қоздырғыштарының және оларды тасымалдаушылардың қасиеттерінің өзгеру.Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

25

Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері. Экологиялық тәрбиелеу және білім беру.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

26

Қоршаған ортаны қорғау жөнінде халықаралық бірлестіктер

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

27

Биосфера дамуындағы экологиялық дағдарыс және одан шығу жолдары

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау

1

28

ҚР қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жергілікті басқару және мемлекеттік билік лауазымдары.

ҚР қоршаған ортаны қорғау жөніндегі негізгі заңды қүжаттары.

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау1

29

ҚР «Тұрақты даму концепциясы – 2024». Өзектілігі

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау


1

30

ҚР экологиялық жағдай. ҚР қолайсыз апат аймақтарындағы халық денсаулығының жағдайы

Тақырыптарды меңгеру, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау

1

Барлығы: 30 сағат


2.8 Оқу және оқыту әдістері

Дәрістер: жалпы шолу, өзекті мәселелер

Тәжірибелік сабақтар: семинарлар, ситуациялық есептер шығару, кіші топтармен жұмыс (PBL): іскерлік ойындар, жағдайларды талдау, жағдайларды модельдеу.

Оқытушының басқаруымен студенттердің өздік жұмыстары: әдебиеттермен, мәліметтердің электрондық базасы және компьютерлік оқыту бағдарламаларымен жұмыс істеу, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау, эссе.

Студенттердің өзіндік жұмысы: әдебиеттермен, мәліметтердің электрондық базасы және компьютерлік оқыту бағдарламаларымен, ситуациялық есептер шығару, қоршаған ортаның сапасын диагностикалау, алгоритімдерін құрастыру және шартты аурулардың экологиялық алдын алу, тестік тапсырмаларды шешу, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау, эссе.

2.9 Білімін бағалау

Ағымды бағалау: тестілеу, жазбаша, ауызша сұрау, бағдарланған бақылау, ситуациялық есептер шығару, орындалған тапсырмалардың нәтижелерін тексеріп, толтыру және т.б., аз топты топтармен жұмыс істегенде топтық және өзін-өзі бағалау.

Аралық бақылау: коллоквиум

Қорытынды бағалау: емтихан

    1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. «Қоршаған ортаны қорғау туралы » Заңы, 15.07.97ж

2.Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Экология және халық денсаулығы. Алматы, 2003.

3.Сағьнбаев Г.К. Экология негіздері. Алматы, 1995.

4.Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. Экология. Алматы, «Ғылым»,2001.

Қосымша:

  1. Шілдебаев Ж.Б. Қызықты экология. Алматы, 2000.

  2. Оразбаева Р.С.,Дәрібаева А «Экология» оқулық 2004ж

  3. Саданов А.А, Абжалелов А.Б «Экология негіздері» 2003 ж


2.11 Қосымша:

Форма № 1. Жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамасы 2009-2010 жж


Пәндік келісім

Материалдың мөлшерлестілік өзгерістері туралы ұсыныстар

Хаттама № және кафедра мәжілісі

өткен күн.

Пәннің алғы реквизиттері

1.Молекулярлы биология және медициналық генетика

Қоршаған орта мен адамның іс-әрекеті нәтижесінде болатын генетикалық өзгерістер. Адамзат қоғамының қалыптасуы мен дамуындағы табиғаттың ролі.


Хаттама №____


«___»________20 ж


Каф. меңгерушісі

_________________
Аралық пәндер
Құқық негіздері

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР заңдары

Хаттама №____


«___»________20 ж


Каф. меңгерушісі

_________________


Пәннен кейінгі реквизиттері

1. Жалпы гигиена

Қоршаған орта факторларының гигиеналық нормалары. Зерттеу әдістері.

Хаттама №____


«___»________20 ж


Каф. меңгерушісі

_________________


2. Қоғамдық денсаулық

Қоршаған орта факторларының денсаулыққа, адамның демографиялық көрсеткіштеріне, популяция, аурушаңдылыққа әсері.

Хаттама №____


«___»________20 ж


Каф. меңгерушісі

_________________Еңбек және коммуналды гигиена курсымен

Гигиена кафедрасының меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор Л.Н.Салпынов

Похожие:

«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі Проректор м.ғ. д.,профессор
Бұл мәселе мен экология, география (медициналық география), химия (аналитика, қалдықтардан тазарту), экономика (қоршаған ортаның...
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор
Жұмыс бағдарламасы 051301 – «Жалпы медицина» мамандығына жалпы гигиена пәні бойынша бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде...
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор
Физиология-1 пәні, қарапайым физиологиялық процестерге, физиологиялық қызметтердің нейро- гуморальдық реттелуіне, тіршілік ету негізіне,...
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор
Жұмыс бағдарламасы Қр дсм білім, ғылым және кадр ресурстары департаментімен 18 маусым 2007 ж бекітілген «Физиология» пәні бойынша...
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор icon«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор iconОқу-әдістеме жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ. д., профессор Ибышев Е. С
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор iconБірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор iconҒылыми және клиникалық қызмет жөніндегі проректор м.ғ. д.,профессор
АҚ «Астана медицина университеті» ректоры м.ғ. д.,профессор Шайдаров Мажит Зейнуллович
«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жұмысы жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор iconБілім беру қызметі жөніндегі
Жұмыс бағдарламасы 5В130200 «Стоматология» мамандығының Қазақстан Республикасының 2006 ж мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница