Қмму ф 4/3-08/01
НазваниеҚмму ф 4/3-08/01
Дата конвертации18.02.2016
Размер49.7 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Biologiya/1kurs/Ecologia i ustoichivoevoe razvitie/kaz/metod recom/SRS/9.doc
ҚММУ Ф 4/3-08/01

ҚММУ БЕ 4/01Қарағанды мемлекеттік медицина университетті

Тағам гигиенасы, жалпы гигиена және экология кафедрасы


Студенттердің өзіндік жұмысына араналған әдістемелік нұсқаулар


Тақырыбы: «Экологиялық проблемаларды шешуде мемлекеттік емес (МЕҰ) және халықаралық ұйымдардың алатын орны»


Пән: ЕкоUR 1106 «Экология және тұрақты даму»

Мамандық: 5B011300 «Биология»

Курс: 1

Құрастырушысы: оқытушы Чурекова В.И.


Карағанды 2013


Жалпы гигиена және экология курсының отырысында

талқыланды және қабылданды

Хаттама № __ « ___» ________ 20___ ж.

Жалпы гигиенаға және экологияға жауапты __________ М.Г. Калишев


Тақырыбы: «Экологиялық проблемаларды шешуде мемлекеттік емес (МЕҰ) және халықаралық ұйымдардың алатын орны»


Мақсаты: Экологиялық мәселелерді шешуде үкіметтік емес (ҮЕҰ) және халықаралық ұйымдардың жұмысының негізгі принциптерін зерделеу


 • Тапсырмалар

 1. тақырып бойынша негізгі көздерді таңдау мен зерделеу;

 2. библиографияны құрастыру;

 3. ақпаратты өндеу және жүйелеу;

 4. реферат жоспарын дайындау;

 5. рефератты құрастыру және ресімдеу. • Орындау формасы: рефератты дайындау және қорғау, презентациялар.
 • Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

Рефераттың, презентацияның үлгі құрылымы:

 1. Титул парағы (форма бойынша ресімделеді);

 2. Мазмұны (басталатын бетін көрсетіп тарауларды рет-ретімен баяндау);

 3. Кіріспе (зерттелетін мәселелнің мәні құрастырылады, тақырыпты таңдауды негізделеді, маңыздылығы мен өзектілігі, рефераттың мақсаттары мен міндеттері анықталады);

 4. Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімінің әрбір тарауы жеке мәселені немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алыңғы бөлімнің логикалық жалғауы болып табылады;бұл бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі.);

 5. Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша нәтижелер қорытылады немесе жалпы түйіндер беріледі, ұсыныстар жасалады);

 6. Әдебиеттер тізімі.

Рефератты ресімдеуге қойлытын талаптар:

 1. Рефераттың көлему 10-15 бет болу керек* (*қосымшалар реферат көлеміне кірмейді);

 2. Баяндама стилистакалық және грамматикалық сауатты болу керек;

 3. Мәтінді баяндау бағытымен сілтеелер мен қолданылған әдебиеттер жазылу керек;

 4. Библиография талаптарға сай ресімделу керек.
 • Тапсыру мерзімдері: пән бойынша соңғы сабаққа дейін.
 • Бағалау критерийлері: рефератты (презентацияны) бағалау шкаласына сәйкес әріптік жүйе бойынша келесі критерийлер бойынша бағаланады: рефераттың (презентацияның) мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге сәйкестігі, тақырыпты ашу мен әдебиеттерді пайдалану толықтығы, материалды жалпылай және қысқаша түйіндерді жасай алатындығы, реферат құрылымы мен ресімделуі қойылатын талаптарға сәйкестігіумение требованиям («Студенттердің үлгерімін бағалаудың рейтингілік жүйесі туралы Негізгі ережелері»).


Әдебиеттер

Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиет:

 • Кенесариев Ү.И. Экология және тұрғындар денсаулығы : Оқу қуралы. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 б.

 • Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : медициналық жоғары оқу орындар мен колледждерге арналған оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2009. - 250б.

Қосымша:

 • Экология.Радиация.Денсаулық : VI-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, тамыз 28,2010ж. - Семей, 2010. - 432 с

 • Экология. Радиация. Денсаулық : VII-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция тамыз 27,2011ж. - Семей, 2011. - 328 с.


Орыс тілінде:

Негізгі:

 1. Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Экология и здоровье населения: Учебник для медицинских ВУЗов и колледжей. Алматы. 2002. – 260 с.

 2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2010. – 602 с.

 3. Передельский Л.В. Экология : учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М.: Проспект, 2009. - 512 с


Қосымша:

 1. Быков А.Т. Восстановительная медицина и экология человека: руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.

 2. Коваленко Л.И. Основы экологии и охраны природы : учебник / под ред. А. П. Арзамасцева. - М. : Медицина, 2008. - 416 с.

 3. Медицинская экология : учеб.пособие для студ. мед.вузов / ред. А. А. Королев. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 208 с.

 4. VI Международная научно-практическая конференция «Экология. Радиация. Здоровье», 28 авг.2010г. - 432с.

 5. Методические рекомендации по проведению социально-гигиенического мониторинга населенных пунктов, прилегающих к территориям, подверженным воздействиям космодрома "Байконур" и улучшению здоровья населения. - Алматы, 2008. - 20с.

 6. Никитин А.И. Вредные факторы среды и репродуктивная система человека: ответственность перед будущими поколениями. - 2-е изд., доп. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2008. - 240 с

 7. Папа О.М. Социальная экология : учеб. пособие. - М.: Дашков и К, 2010. - 176 с.

 8. Северный Казахстан: проблемы и решения: монография / Ю. А. Габов [и др.]. - Астана, 2011. - 254 с.

 9. Шапошникова И.А. Таблица Менделеева в живых организмах : универсальное учеб. пособие по биологии, химии и экологии / И. А. Шапошникова, И. В. Болгова. - М.: БИНОМ, 2010. - 248 с.

 10. Центральный Казахстан: проблемы и решения: монография / Ю. А. Габов [и др.]. - Караганда, 2011. - 298с.

 11. Экологический кодекс Республики Казахстан: Принят 9 января 2007г. - Алматы: Бико, 2007. - 192 с. - (Прил.к "Официальной газете")

 12. Экология города : учеб. пособие / ред. В. В. Денисов. - М. : МарТ, 2008. - 832 с.

 13. Экология промышленного региона и здоровье населения: материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 70-летию академика НАН РК Г.А.Кулкыбаева, 22-23 октября 2010 г. / КГМУ; гл. ред. Ж. Е. Баттакова. - Караганды, 2010. - 463 сАғылшын тілінде:

 1. Bodenova T.G. Elected lectures on ecology : Educatіonal manual / Bodenova, T.G., Kalіsһev M.G. - Karaganda, 2008. - 92 с
 • Бақылау:
  1. Өндірістік экологиялық бақылау.

  2. Қазақстанның ірі кәсіпорындарында өндірістік бақылауды бағалау.

  3. Өндірістік мониторингті және есептілікті жүргізуде кәсіпорындарға жәрдемдесуде үкіметтік емес ұйымдардың рөлі.

  4. Тұрақты өндіріс және тұтыну орталықтары.

Похожие:

Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму өӘК төрағасы м.ғ. д., профессор В. Б. Молотов-Лучанский
Молотов-Лучанский Вилен Борисович – м.ғ. д., ҚМму оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф 4/3-07/02
Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф. 4/3 – 08/02
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Медицина қызметінің түрлері
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф 4/3--06/03
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф 4/3-08/01 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница