Кредиттер саны және оқыту мерзімі
Скачать 277.23 Kb.
НазваниеКредиттер саны және оқыту мерзімі
страница1/2
Дата конвертации16.02.2016
Размер277.23 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/179081.doc
  1   2

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

құрылымдық сызбанұсқасы

(Sillabus)


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түріҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


Физикалық және коллоидты химия


ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

5В070900- Металлургия мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

бекіту парағы (Sillabus)


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түрі


БЕКІТЕМІН

Декан ХТжЖТ факультеті

__________Ахметов К.К.

201_ж. «___» ___________


Құрастырушы: аға оқытушы__________ Оралтаева А.С.


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


Физикалық және коллоидты химия


ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

5В070900- Металлургия мамандыққа арналған


Бағдарлама 201_ж. «___» __ бекітілген жұмыс бабындағы жұмыс оқу бағадарламасының негізінде әзірленген.

201_ж. «___» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі м.а. ____________ Несмеянова Р.М.


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің

оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

201_ж. «___» ___ хаттама № _


ОӘК төрайымы_____________ Каниболоцкая Ю.М.


1. Оқу пәнінің төлқұжаты

Пәннің атауы: Физикалық және коллоидты химия

ПЭК пәні

Кредиттер саны және оқыту мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 4 - Химия

Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер – 15 сағат.

Практикалық сағаттар – 15 сағат

Зертханалық жұмыстар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат.

Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат.

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат

Бақылау түрі

Емтихан - 4 семестр

Пререквизиттер:

Физикалық химияны ойдағыдай меңгеру үшін студенттер жоғары математиканың толық курсын (әсіресе, дифференциалдық анализ және интегралдық есептеулер, функциялардың анализі, ықтималдық теориясы түсініктері), жалпы физика толық курсын (атом құрылысы, электр құбылыстары, молекулалық физика, кванттық физика түсініктері), химия курсын жете білу қажет.

Постреквизиттер:

Коллоидты химия;

Физика-химиялық талдау әдістері;

Техникалық термодинамика және химия-технологиялық өндірістің энерготехнологиясы.

Оқытушы жайлы мәліметтер:

аға оқытушы Оралтаева Алмагуль Слямбековна,

оқытушы Жангазин Саян Берікұлы

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы (А-511)

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Тел. (8-7182) 673651

Е-mail: hiht_2007@mail.ru oraltayeva@mail.ru


3. Пәннің мақсаты мен міндеттері

5В060600 - Химия мамандықтары бойынша негізгі пән болып табылады.

Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге осы пәннің теориялық негіздері химиялық технология мамандарына қолданылуы туралы мағлұматтар беру

Пәннің зерделеу міндеттері – химиялық процестердің негізгі мәселелерін, химиялық процестерге әр түрлі физикалық параметрлер мен химиялық құрамының физикалық қасиеттеріне ықпалын қарастыру.

4.Студенттердің біліміне, дағдыларына, істей білу қабілеттіліктеріне қойылатын талаптар

Оқыту міндеттері:

  • студенттердің қазіргі химия ғылымының негізін, химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгеру;

  • зертханалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, қорытынды шығара білу;

  • әр түрлі есептерді шығара білу, қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау.

Пәнді оқудағы студенттердің алатын негізгі білімі

  • физикалық химиядан керекті пәндерді ойдағыдай оқу үшін және қазіргі техникада қолданылатын жаңа химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті жан-жақты білім алу;

  • химиялық алу тәжірибесінің негіздерімен таныстыру;

  • халық шаруашылығын химияландыру және химияның дамуымен байланысты сұрақтар мәні мен мағынасын игеру;

  • өндірістің экологиялық проблемаларымен таныстыру.

Пәнді оқу арқылы студенттердің негізгі істеп білу қабілеттерінің қалыптасуы

  • теориялық және есептемелік сипатты химиялық есептерді шешуі;

  • анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану;

  • тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, химиялық есеп шығару, техникалық меңгеру5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Сабақтың түрі бойынша академиялық сағаттарды бөлу


р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрі бойынша аудиториялық сабақтардың саны

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

Зерт.

Барл.

оның ішінде СМӨЖ

1


Тақырып 1. Кіріспе

Физикалық химия курсы пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні.

2

1

2

10

2

2

Тақырып 2. Заттың құрылысы. Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.

2

3

-

10

6

3

Тақырып 3. Химиялық термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1,2 бастамасы.

4

4

6

10

4

4

Тақырып 4. Ерітінділер.

2

2

2

10

4

5

Тақырып 5. Химиялық кинетика.

2

2

5

10

3

6

Тақырып 6. Электрохимия

3

3

-

10

3,5

Всего 135 (3 кредит)

15

15

15

90

22,5
6. Дәріс сабақтарының тақырыптары:


1. Кіріспе. Физикалық және коллоидты химия курсы пәні мен мазмұны.

Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық және коллоидты химияның мәні.

1.1 Физикалық химияның даму тарихы. Физикалық химияның философиялық аспектілері.

2. Заттың құрылысы

2.1 Заттың құрылысы. Молекулалардың электрлік қасиеттері.Дипольды момент. Тұрақты және ауыспалы электр өрісіндегі полярлы және полярсыз молекулалардың поляризациясы.

2.2 Поляризацияның температурадан тәуелділігі. Клаузиус- Моссоти және Дебай теңдеуі. Электрлі диполь моментін анықтау. Молекулалық рефракция. Молекула құрылысын анықтау үшін рефракцияны колдану. Лорентц- Лоренц теңдеуі.

3. Химиялық термодинамика негіздері.

3.1 Химиялық процестерге термодинамиканың бірінші заңын қолдану. Термодинамиканың негізгі түсініктері: жүйе, күй параметрлері,ішкі энергия,энетальпия. Оқшауланған, ашық, жабық жүйелер. Термодинамиканың бірінші заңы. Термохимия. Тұрақты көлем мен қысымдағы процестің жылуы.Түзілу жылуы ( энтальпия ). Жылу эффектілерін есептеу. Жылу эффектісінің температурадан тәуелділігі.Киргофф теңдеуін интегралдау.

3.2 Химиялық процестерге термодинамиканың екінші заңын қолдану. Өздігінен жүретін және жүрмейтін процестер. Химиялык процестердің бағытын анықтау. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Максималды жұмыс. Энтропия және термодинамикалық мүмкіндік. Энтропияның өзгеруі жабық жүйедегі процестің бағытын анықтау критерийі

Планк постулаты. Энтропияны есептеу. Изобаралық- және изохоралық- изотермиялық потенциалдар ( Гиббс және Гельмгольц энергиялары ). Қалыпты жағдайдағы реакция бағытын анықтау. Изобаралық ,изохоралық потенциал өзгеруінің температурадан тәуелділігі. Химиялық реакциялардағы сипаттайтын функциялардың өзгерісі. Химиялық потенциал және процестің бағыты.

3.3 Химиялық тепе-теңдік термодинамикасы. Химиялық тепе-теңдік. Тепе-теңдік константасы және оны есептеу.Гетерогенді реакциялар үшін тепе-теңдік константасы.Жүйенің изобаралы-изотермиялық потенциалының оның құрамынан тәуелділігі. Химиялық реакция изотермасының теңдеуі. Химиялық ұқсастық. Тепе-теңдік константасының температурадан тәуелділігі.

3.4 Фазалық тепе- теңдік. Фазалар арасындағы термодинамикалық тепе- теңдік. Фаза, компонент,еркіндік дәрежесі түсініктер.

Гиббс фазалар ережесі. Фазалық ауысу жылуының температурамен және

қысыммен байланысы. Клаузиус-Клапейрон теңдеуін интегралдау және қорытындылау. Фазалар ережесін біркомпонентті жүйе күйінің диаграммасына қолдану.

4. Ерітінділер.

4.1 Екі компоненті жүйелер. Ерітінділердің жалпы сипаттамалары. Ерітінді бетіндегі бу қысымы. Рауль заңы. Идеал ерітінділер. Активтілік,активтілік коэффициенті. Сұйықтықтағы газдар ерітіндісі. Газдар ерігіштіктеріне электролит концентрацияларының әсері. Генри заңы. Сұйық-

сұйық ерітінділері. Өзара шекті еру. В.Ф. Алексеев жұмыстары. Сұйық-

сұйық ерітінділері бетіндегі бу қысымы. Рауль заңынан ауытку. Коноваловтың бірінші заңы. Құрам- бу,қайнау температурасы- құрам қысымының қүй диаграммасы. Айдау,ректификаттау. Коноваловтың екінші заңы.

Азеотропты қоспалар.

Өзара ерімейтін сұйықтықтардың жүйесі бетіндегі бу қысымы. Су буымен айдау принципі. Кристал –сұйық тепе-теңдігі. Физика-химиялық анализ. Д.И.Менделеев жұмыстары. Термиялық анализ, салқындау қисықтары. Екі компонентті жүйенің балқу диаграммасы. Жәй эвтектикамен, тұрақты қосылыстың түзілуімен, компоненттердің шексіз еруімен жүретін жүйенің диаграммасы.

4.2 Үш компонентті жүйелер, үш компонентті жүйенің графикалық өрнегі.Екі сұйық фаза арасындағы үшінші компоненттің таралуы. Таралу коэффициенті. Нернст-Шилов теңдеуі. Үштік жүйедегі тепе-теңдік. Ерітінділерден экстракциялау принципі.

5. Химиялық кинетика

5.1 Химиялық реакцияның жылдамдығы. Формальды кинетиканың негіздері. Кинетикалық теңдеу. Жылдамдық константасы.Реакцияның реттілігі мен молекулярлығы. Реттілік пен молекулярлықтық сәйкес келмеуі.Мономолекулалық реакциялардың механизмі,1-ші және 2-ші реттілікпен жүруі. Реакция реттілігін анықтау жолдары. Күрделі реакциялар:қайтымды, параллельді, кезегімен жүретін.

Реакцияның тұрақталатын сатысы.Реакция жылдамдығының температурадан тәуелділігі. Активтену энергиясы. Активтену энергиясын есептеу. Стериялық фактор. Активті комплекс.Фотохимиялық реакциялар. Энштейннің эквивалентті заңы.Квантты шығым. Жоғары энергиялардың сәулелерінің химиялық әрекеті.Судың радиолизі. Тізбекті реакциялар. Тізбекті реакциялардың кинетикасының ерекшеліктері. Жай және тармақталған тізбектер. Радикалдар. Тізбекті реакциялар теориясы бойынша Н.Н. Семеновтың еңбектері. Гетерогенді процестердің ерекшеліктері. Еру және кристалдану кинетикасы. Гетерогенді реакциялар теориясы.

5.2 Катализ. Катализатордың жалпы сипаттамасы. Ингиторлар. Катализатордың ерекшеліктері. Катализаторлардың активтену энергиясына әсері. Гомогенді катализ. Гомогенді катализ теориясы. Аралық өнімдер ролі.

Гомогенді катализ кезіндегі энергияның өзгеруі. Автокатализ. Гетерогенді катализ. Физикалық және химиялық адсорбция. Беттіқ катализатордың құрылымы. Гетерогенді катализ сатылары. Гетерогенді катализ кезіндегі энергияның өзгеруі. А.А. Баландиннің гетерогенді катализ теориясының негіздері. Промоторлар. Катализаторлардың улануы. Катализаторлар.

6. Электрохимия

6.1 Электролиттер ерітінділері. Аррениустың электролиттік диссоциациясы және оның кемшіліктері. И.А.Каблуковтың жұмыстары. Күшті электролиттер теориясының негізгі ережелері.Активтілік және электролиттердің активтілік коэффициенті. Иондық күштер. Иондық күш ережесі. Активтілік коэффициентінің иондық күштен тәуелділігі.Электролит ерітінділерінің меншікті және эквивалентті электр өткізгіштігі, олардың концентрациядан тәуелділігі.Шексіз сұйылтқандағы эквивалентті электрөткізгіштік. Иондардың қозғалыштығы.Тәуелсіз иондардың қозғалу заңы. Электрөткізгіштікті өлшеуді практикалық қолдану.

6.2 Электродты процестер, гальваникалық элементтер. Екі фаза шегарасындағы потенциадың тууы. Металл-ерітінді шегарасындағы қос электрлі қабаттың құрылымы. Нернст теңдеуі.Гальваникалық элемент және оның электрқозғаушы күші. Гальваникалық элементтің электрқозғаушы күшін термодинамикалық есептеу. Химиялық және концентрлі гальваникалық элементтер. 1-ші және 2-ші ретті электродтар, тотығу-тотықсыздану электродтары. Стандарт элементтер және электродтар.ҚЭҚ өлшеу әдісі. рН- мәнін потенциометрлік анықтау.

Шыны электрод. Электролиз кезіндегі химиялық процестер. Аса кернеу. Аса кернеудің практикалық мәні.7. ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫТақырыптар атаулары

Зертханалық жұмыстың атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

5

1

Кіріспе


Химиялық зертханада қауіпсіздік сақтау техника ережелері.

Физикалық және коллоидты химияның зертханалық жұмыстарды орындайтын кезіндегі шараларымен танысу .

Жұмысты конспект түрінде дәптерге жазу, қойылған сұрақтарға жауап беру.

Жақыпбекова Н.О., Қырбаева Н.С., Төребекова Г.З., Шынғыспаева Б.М. Физикалық және коллоидты химия. Алматы, Кітап баспасы, 2006,280 бет.

[9]

2

Химиялық термодинамика негіздері

Тұз еруінің интегралды жылуын анықтау

1. Калориметр деген аспаппен жұмыс істеу принциптерімен танысу.

2. Екі тәжірибені орындау: КСl тұзының белгілі еру жылуы арқылы калориметр тұрақтысын анықтау, зерттеудегі тұздың еру жылуын анықтау.

3. талдауды орындау; алынған нәтижелерді есептеу және талдау

4. талдау нәтижелерінің растығын тексеру, нәтижелерді талдау, жұмысты дәптерге жазу.

5

Химиялық кинетика


Химиялық реакцияның реттілігін анықтау

1.Тәжірибедерді орындау:

Белгілі ерітіндіде Fe және I иондары арасындағы реакцияның ретін анықтау.

2. талдауды орындау; алынған нәтижелерді есептеу және талдау

3. талдау нәтижелерінің растығын тексеру, нәтижелерді талдау, жұмысты дәптерге жазу.
Тәжірибелік жұмыстардың мазмұныТақырыптар атаулары

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

Тақырып 1

Кіріспе Физикалық химия курсы пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні.

Есептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10], 3-5 бетТақырып 2

Идеал газдардың заңдары: Бойль-Мариотт, Гей-Люссак,Менделеев-Клапейрон, Дальтон, Авогадро.Есептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару


[10], 3-5 бет;

Тақырып 4

Химиялық термодинамика негіздеріЕсептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10], 5-24 бет


Тақырып 5


Химиялық кинетика


Есеп шығару жолдарымен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару
[10],39-49 бет бет


Тақырып 6

Электрохимия


Есеп шығару жолдарымен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10],24-38 бетОСӨЖ тапсырмаларыОСӨЖ тақырыптары

Сағат саны

Тапсырма түрі

Әдебиеттер
1

Кіріспе

Физикалық химия курсы пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні


2

Әдебиеттермен жұмыс жүргізу арқылы орындауға тақырыптарды таңдау және негіздеу.

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

2

Заттың құрылысы. Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.

6

Баяндаманың мәтінін әзірлеу

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

3

Химиялық термодинамика негіздері4

Баяндаманың мәтінін әзірлеу

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

4

Ерітінділер

4

Баяндама, есептер, сұрақтар

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

5

Химиялық кинетика.

3

Реферат, баяндама, презентация

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

6

Электрхимия

3,5

Баяндама, презентация

негізгі 1-9,

қосымша 10-16


Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі
Жұмыс

түрлері

Жұмыс тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Глоссарий

Физикалық химия пәнінің негізгі түсініктері

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

3 апта
4-ші апта

2

Реферат

Газ заңдары

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

3 апта
7-шы апта

3

Межелік бақылау


коллоквиум

8-ші апта

4

Глоссарий

Химиялық термодинамика

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

2 апта
11-ші апта

5

Реферат

Химиялық кинетика

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

2 апта
12-ші апта

6

Реферат

Дисперсті жүйелер

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

2 апта
14-ші апта

7

Межелік бақылау


коллоквиум

15-ші аптаТапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Айлар

Қаңтар-ақпан

Наурыз-сәуір

Сәуір-мамыр

Күндер


27.01.2014

03.02.2014

10.02.2014

17.02.2014

24.02.2014

043 03.2014

10.03.2014

17.03.2014

24. 03.2014

01.04.2014

07.04.2014

14.04.2014

21.04.2014

28.04.2014

05.05.2014

прямая соединительная линия 2


Тапсырма Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зертх.жұмыст.тапсыру

 

*
*
*
*

*
*
*
*

Эссе немесе глоссарий

 


*Презентация

 


*Коллоквиум

 
**
Реферат немесе баяндама
*


*
Әртүрлі тапсырмалар*

*


Межелік бақылау

 **

Баға пайызбен

 100100
 


  1   2

Похожие:

Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconКредиттер саны және оқыту мерзімі
В072100- органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттеріне арналған
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconПәннің атауы: Сапа менеджментті Кредиттер саны мен меңгерудің мерзімі

Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconКредиттер саны мен меңгерудің мерзімі (2013 жылы түскен)
М020100-Философия мамандығының күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған «Білім философиясы» пәні бойынша
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі icon9 сынып. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
Халық саны,оның өзгеру себептері. Таяу және алыс шетелдердегі қазақ халқының саны. Қазақ диаспорасы
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconКонкурс бойынша тағайындау және кафедра меңгерушісімен еңбек шартын жасау конкурсқа қатысу туралы арызды қабылдау мерзімі аяқталған күннен бастап екі ай мерзімі ішінде жүргізіледі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы №635 Бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconТерістаңбалы ауылдық округінің 2015 жылғы
Зейнеткерлер саны 52 адам. Өндірістік мекемелер саны – шаруа қожалық – 16, бастауыш мектеп – 1, негізгі мектеп – 1, фельдшерлік пункт...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconҚолы) (аты-жөні)
Бір аптада 3 кредит сағат саны болу тиісті, әр аптадағы кредит – сағат саны үш байланыс сағаттан (дәріс, семинар) және үш сағат ОқСӨЖ...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі icon2011 жылдағы Жұмыспен қамту орталығының жұмысы жөнінде
Курчатов қаласы бойынша «Оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу» бірінші бағыт бойынша жіберілген қатысушылардың жалпы саны 35...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі icon«Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінің 5В011300«Биология» мамандығының Семей қаласы, 2011 ж
Сондықтан боә биологияны не үшін оқыту қажет, қалай оқыту керек, нелерге оқыту керек және биологияны оқыту процесінде балаларды қалай...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница