Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде
НазваниеТеориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде
Дата конвертации16.02.2016
Размер87.5 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/112796.doc
Әдістемелік ұсыныстар Ф ҰН ПМУ 7.18.3/40

мен нұсқаулардың алғашқы парағы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


География және туризм кафедрасы


Пәнді оқытуға арналған


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛАР


Туризмология негіздері пәні бойынша


5B090200-Туризм, 050609-География мамандықтарының студенттері үшін


Павлодар

Пәнді оқытуға арналған Ф ҰН ПМУ 7.18.3/41

әдістемелік ұсыныстар

мен нұсқауларды

бекіту парағы

бекіту


БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

__________ Н.Э.Пфейфер

«___»___________20 ж.


Құрастырушы: аға-оқытушы М.М. Алькеев __________

Пәнді оқытуға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛАР

Туризмология негіздері пәні бойынша

5B090200-Туризм, 050609-География мамандықтарының студенттері үшін


География және туризм кафедрасы

« » 20 ж., хаттама № кафедра мәжілісінде ұсынылды


Кафедра меңгерушісі ______________ Д.Д. Есімова

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

« » 20 ж., хаттама №

ОӘК төрағасы __________________ Р.Ж. Нұрғожин

ХТжЖФ деканы___________ Қ.Қ.Ахметов «__»_______________20 ж.


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжӘҚБ бастығы __________ А.А. Варакута «____» ___________ 20 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «_____»______________20__ж. Хаттама №____


Теориялық курстың мазмұны


Тақырып № 1. Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде.

Экономикалық және әлеуметтік география, қоғам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара әрекеттесуі. Зерттеу объекты мен пәні. Құрылымы, ондағы туризм географиясының орны. Туризм географиясының мақсаттары мен міндеттері. Туризм және оның географиялық зерттелуінің дамуының негізгі кезеңдері.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Туризм географиясының зерттеу аясы?

 2. География салаларының өзара байланысын көрсетіңіз

 3. Туризм географиясының мақсаты неде?

 4. Туризм географиясының міндеттері неде?

 5. Туризмнің зерттелу сатыларына сипаттама беріңіз

Әдебиет: 1 - С. 3-5, 2 - С. 6-11, 3 - С. 4-7,

Тақырып № 2. Туризмнің даму тарихы.

Туризмнің тарихын географиялық тұрғыдан оқу. Туризм географиясының теориялық негіздері. Туризмнің өзгеше жақтары. Әр елдердің географтарының үлесі және туризм георафиясының орнығуы.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Туризмнің даму тарихы неден басталады?

 2. Туризмнің даму тарихын зерттеудің қажеттілігі неде?

 3. Туризм географиясының теориялық негіздері не?

 4. Туризм географиясының басқа ғылым салаларымен байланыстары қандай?

 5. Туризм географиясының даму тарихына қандай зерттеушілер үлес қосқан?

Әдебиет: 1 - С. 25-26, 2 - С. 15-18

Тақырып № 3. Рекреациялық география мен туризм географиясының қатынасы.

Бос уақыттың негізгі функциялары. Демалыс, рекреация, туризм ұғымдарының ара қатынасы. Рекреациялық географияның міндеттері. Туризм географиясының мақсаттары мен міндеттері. Туризм географиясында қолданылатын негізгі түсініктер мен терминология. Турист және туризм түсініктерінің анықтамасы. Туризм географиясы географиялық және басқа ғылымдар жүйесінде.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Рекреация дегеніміз не?

 2. Рекреациялық географияның зерттеу аясы?

 3. Рекреациялық географияның міндеттері неде?

 4. Труизм географиясын қандай түсініктер мен терминдер сипаттайды?

 5. Туризм географиясының ғылым жүйесіндегі орны қандай?

Әдебиет: 3 - С. 24-25, 4 - С. 47-52

Тақырып № 4. Рекреациялық қажеттіліктер мен негізгі функциялары.

Рекреациялық іс-әрекет, оның ерекшеліктері және туризмдегі жобалау. Рекреациялық іс әрекеттің қоғамдық функциялары. Рекреациялық қажеттіліктер ұғымы, рекреациялық іс әрекеттің ұйымдастырудың негізі. Рекреациялық қажеттіліктерді зерттеудің бағыты мен әдістері. Рекреациялық жолдар. Сұраныс функциялары. Рекреациялық іс әрекет әлеуметтік экономикалық құбылыс ретінде, оның түпкі мазмұны, формалары мен түрлері, құрылымы және классификациясы.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Рекреациялық іс әрекеттің ерекшеліктері неден байқалады?

 2. Рекреациялық іс әрекет қоғам үшін қандай қызмет атқарады?

 3. Сұраныс қызметтеріне не жатады?

 4. Рекреациялық іс әрекеттің қандай түрлері бар?

 5. Рекреациялық іс әрекеттің формалары?

Әдебиет: 5 - С. 73-74, 6 - С. 35-37

Тақырып № 5. Туристік-рекреациялық ресурстар.

Территорияға рекреациялық баға берудің әдістемесі және демалыс пен туризм мақсатында территорияны аудандастыру. Туризмнің классификациясы. Туристік аудандардың қалыптасуының негізгі алғышарттары, олардың классификациясы мен бағасы. Туризм дамуының табиғи алғышарттары. Туризм дамуының әлеуметтік экономикалық алғышарттары. Туристік рекреациялық ресурстар. Территорияға рекреациялық баға берудың критерийлерімен әдістемесі. Демалыс пен туризм мақсатында территорияны аудандастыру. Туристік ауданның анықтамасы, оған тән белгілері мен жақтары. Туристік аудандастырудың таксономиялық бірліктері.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Туристік рекреациялық ресурстар дегеніміз не?

 2. Туристік рекреациялық ресурстарға не жатады?

 3. Аймаққа рекреациялық баға беру үшін қандай критерийлер қолданылады?

 4. Туристік аудан деген не?

 5. Туристік аудандастырудың қандай таксономиялық бірліктері бар?

Әдебиет: 7 - С. 57-62

Тақырып № 6. Территориялық-рекреациялық жүйе рекреациялық географияның дамуының негізі.

Рекреациялық жүйелерді оқудағы ғылымдардың өзара әсерлері. Территориялық рекреациялық жүйенің өзара байланыстары мен рекреациялық сыйымдылық туралы түсінк. Рекреациялық және территориялық жүйе туралы түсінік (ТРЖ) (В.С.Преображенский, Л.И.Мухина, Ю.А.Веденин, И.В.Зорин). Рекреациялық жүйелердің антропоцентрлік мағынасы.


Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Территориялық рекреациялық жүйе деген не?

 2. Оның рекреациялық географияның дамуында орны қандай?

 3. Аймақтық рекреациялық жүйелер арасында қандай байланыстар орнатылады?

 4. Рекреациялық жүйелер жайында зерттеулер жүргізген ғалымдар?

 5. Рекреациялық жүйелердің антропогендік маңынасы неде?

Әдебиет: 6 - С. 68-72, 7 - С. 101-110, 8 - С. 67-70

Тақырып № 7. Туризмнің дамуы және табиғатты қорғау.

Туризмнің қоршаған ортаға тигізетін әсері. Туристік территорияларды тиімді пайдаланудың шаралары. Экотуризм туралы ұңым.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Туризм мен табиғат арасында қандай байланыс бар?

 2. Туризм табиғат қалай әсер етеді?

 3. Туризмнің қоршаған ортаға әсер етудің жағымды жақтары неде?

 4. Туризмнің қоршаған ортаға әсер етудің жағымсыз жақтары неде?

 5. Экотуризм деген не?

Әдебиет: 7 - С. 109-110, 8 - С. 73-78

Тақырып № 8. Қазіргі туризмнің классификациясы.

Формалары, класстары және түрлері. Дүние жүзілік халықаралық туризмнің қазіргі рекреациялық аудандары және дүние жүзі бөліктерінің басты туристік орталықтары.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Қазіргі туризмнің жіктемесі деген не?

 2. Қандай жіктемелік критерийлер бар?

 3. Туризмнің қандай сыныптары ажыратылады?

 4. Әлемдік туризмнің қандай рекреациялық аудандары бөлінеді?

 5. Әлемнің басты туристік орталықтарын атап көрсетіңіз

Әдебиет: 1 - С. 44-50, 9 - С. 13-19

Тақырып № 9. Туризм экономикасының негіздері.

Туризм экономикасы туралы түсінік, кәзіргі шақтағы жұмысының экономикалық механизмі мен туризмнің экономика сферасына әсері. Туризмнің әлеуметтік экономикалық түпкі мәні және негізгі функциялары. Туристік сұраныс, ұсыныс және туристік өнім туралы ұғым.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Туризм экономикасына не кіреді?

 2. Туризмнің қандай экономикалық санаттарын білесіз?

 3. Туризмнің экономика саласы екендігін дәлелдеңіз

 4. Туристік сұраныс деген не?

 5. Труистік ұсыныс деген не?

Әдебиет: [10] - С. 14-20, [11] - С. 16-30

Тақырып № 10. Туризм индустриясы және туристік нарықтың ерекшелігі мен туристік шаруашылық.

Туризмнің менеджменті мен маркетингі туралы ұғым. Туризм халық шаруашылығының саласы. Туризмнің шаруашылық дамуына әсері. Туристік шаруашылық (туристік инфраструктура туралы ұғым: қону базасы, тамақтану базасы, коммуникация базасы, қосарлы базасы). Туристік сала және оның ішкі салалары. Туристік қозғалыстың құрылымы мен басқарылуы, ұйымдастырылуы. Қоғамдық еңбектің территориялық бөліну жүйесіндегі туризмнің орны мен ролі. Туризмнің территориялық ұйымдастырылуының шарттары мен факторлары. Туризм менеджменті мен маркетингі. Маркетинг әдістері.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Туризм индустриясы деген не? Оған не кіреді?

 2. Туризм менеджменті нені зерттейді?

 3. Туризм инфрақұрылымына не жатады?

 4. Қоғамдық еңбек бөлінісінде туризм қандай рөл атқарады?

 5. Туризм маркетингі деген не? Оның қандай әдістері бар?

Әдебиет: [11] - С. 63-69, [8] - С. 90-101

Тақырып № 11. Халықаралық туризмнің ерекшеліктері мен кәзіргі даму тенденциясының негізгі факторлары.

Халықаралық туризм, оның қоғамдық өнімді өндіру мен тарату процесңндегі ролі. Шетел туризмі және елдердің экономикалық дамуы. Халықаралық туризм дамының негізгі факторлары.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Халықаралық туризмнің қандай ерекшеліктері байқалады?

 2. Халықаралық туризмнің дамуында қандай заңдылықтар байқалады?

 3. Халықаралық туризмнің дамуына қандай факторлар әсер етеді?

 4. Шетелдік туризмнің ерекшеліктері неде?

 5. Халықаралық туризмнің даму болашағы

Әдебиет: [12] - С. 57-60, [8] - С. 123-130

Тақырып № 12. Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастың экономикалық құбылысы

Дүние жүзілік туристік сұраныстың негізгі кескіндері. Дүние жүзілік туристік сұраныстың статистикасы мен кәзіргі тенденциялары. Дүние жүзілік халықаралық туризмнің кәзіргі географиясы негізгі рекреациялық аудандары және дүние жүзі бқліктерінің басты туристік орталықтары.

Өз-өзін тексеру сұрақтары:

 1. Әлемдік туристік сұраныс деген не?

 2. Әлемдік туристік сұраныстың заңдылықтары?

 3. Әлемдік рекреациялық аудандарды атаңыз

 4. Әлемдік туристік сұраныс қандай статистикалық мәліметтермен сипатталады?

 5. Халықаралық туризм географиясының даму болашағы

Әдебиет: [12] - С. 64-70, [8] - С. 133-134


Әдебиет

Негізгі:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері – А.: «Қазақ университеті», 2004

 2. Анискин Ю.П. Общий менеджмент: Учебник по общей теории менеджмента. – М.: РМАТ, 1997

 3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 4. Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: Учеб. Пособие. – М.: Советский спорт, 1999.

 5. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 6. Ердавлетов С.Р. География туризма – А.: Атамұра, 2000

 7. Сергеев Т.К. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 2004

Қосымша:

 1. Гостиничный и туристический бизнес. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1998.

 2. Гуляев В.Г. Туристские перевозки (документы, правила, формуляры, технология). – М.: Финансы и статистика, 1998.

 3. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. – М.: РМАТ, 1997.

 4. Ильина Е,Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учебник для туристских колледжей и вузов. – М.: РМАТ, 1998.

 5. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Похожие:

Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconМазмұны Кіріспе і-тарау. Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы мен шетелдік тәжірибесі
Тарау. Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті дамыту және жетілдірі жолдары
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Халықаралық туризм тарихы» курстың пәні және объектісі, туризмді оқып білуде оның рөлі. «Саяхаттар» және «туризм» ұғымдардың байланысы....
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде icon«6М090200»-Туризм» мамандығы бойынша
Демалыс адам әрекетінің бөлігі ретінде. Рекреация анықтамасы адамның тұрақты жерінен тыс жердегі әрекеті ретінде. Туризм – рекреацияның...
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconБатыс Қазақстан облысының туризм инфрақұрылымын дамыту
Туризм тікелей және жанама түрде экономиканың 32 түрлі саласының дамуына септігін тигізетін көрінеді. Туризм өз бойына байлық пен...
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconТуризм саласындағы маркетингтің ерекшелігі Абатов Е. А
Туризм әлемдік экономикалық маңызды, тез қарқынмен дамып келе жатқан саланың бірі болғандықтан, туризм саласын зерттеу, оның өзекті...
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconПән тақырыптарының мазмұны Тақырып Саясат әлем теориялық зерттеу объектісі ретінде
Саясаттың мақсаты мен құралдары. Саясат мүмкіндік өнері ретінде. Саяси болмыстың құрылымы. Саясат әлемінің мазмұны. Саясатты кәсіби...
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде icon050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»

Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconКіріспе
Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақ мәдениетпен және табиғатпен тілдесумен тікелей байланысты, жәке және ұжымдық...
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
Теориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде icon«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан студенттерге арналған бағдарлама
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница