Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Скачать 239.5 Kb.
НазваниеҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Дата конвертации16.02.2016
Размер239.5 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://repository.kaznmu.kz/13241/1/СРС.doc

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы

оқу-әдістемелік кешен


«ҚР халық денсаулығын кешенді бағалау»

элективті циклы бойынша


СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ТАЛДАУЛАР


Құрастырушы: м.ғ.к. Айтманбетова А.А.


Курс: төртінші


2012


Тақырып 1. ДЕНСАУЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰЛТТЫҚ МҮДДЕСІ РЕТІНДЕ


Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын талдап, қосымша ақпараттар іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жасау.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Берілген тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау үлгісі: баяндама, реферат, презентация.

Орындау критерилері:

1. Өзіндік дайындық сұрақтары бойынша тақырып материалын меңгеру.

2. Өзіндік дайындыққа қосымша әдебиеттер қолдану.

3. Сұрауда мәліметті меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ барлық тапсырмаларын дұрыс әрі толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетінше орындау.

6. Мәліметтерді жүйелей білу және аргументтелген қорытындылар жасай білу.

Өткізу мерзімдері: Күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес.

Бағалау критерилері: жұмыс бағдарламасы мен силлабуста келтірілген.

Әдебиет:

1. Аканов А.А., Куракбаев К.К., Чен А.Н., Ахметов У.И. Организация здравоохранения Казахстана. – Астана.Алматы, 2006. – 232 с.

2. Аканов А.А., Камалиев М.А. Система здравоохранения Республики Казахстан: современное состояние, проблемы, перспективы. К вопросу о финансовой устойчивости в системах здравоохранения. 2010 - 56 с.

3. Аканов А.А., Нурманов К.Д., Арингазина А.М. и соавт. Общественное здравоохранение: основные подходы и принципы определения и удовлетворения потребностей человека. – Алматы, 2007. -136 с.

4. Государственная программа «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы, от 29 ноября 2010 года.

5. Шарманов Т.Ш. Алматинский рубеж мирового здравоохранения (от Алматы к новому тысячелетию человеческого развития). Алматы-Вашингтон-Женева, 2008. 184 с.

Бақылау (сұрақтар):

 1. «Денсаулық» терминіне түрлі интерпретацияда анықтама беру.

 2. Денсаулықты құрайтын негізгі компоненттер.

3. Денсаулықты зерттеудің төрт деңгейі.

4. Халық денсаулығына мониторинг.

5. Азаматтар денсаулығының ұлттық мүдде ретінде елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын үлесі.


Тақырып 2. ЖҰҚПАЛЫ АУРУШЫЛДЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕ РЕТІНДЕ.

Мақсаты: Жұқпалы аурушылдықтың маңызды мәселе ретіндегі медициналық-әлеуметтік ерекшеліктерін зерттеу.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын зерттеп және ақпаратты қосымша қарастыру жүргізу.

2. Реферат жасау.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау үлгісі: баяндама, реферат, презентациялар.

Орындау критерилері:

1. Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын қарастыру.

2. Өзіндік дайындыққа қосымша әдебиеттер қолдану.

3. Сұрау барысында материалды жақсы игеру деңгейі.

4. СӨЖ барлық тапсырмаларын дұрыс әрі толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетінше орындау.

6. Материалдарды жүйелей білу және аргументтелген қорытынды жасау.

Өткізу мерзімдері: Күнтізбелік-тақырыптық жосапрыға сәйкес.

Бағалау критерилері: жұмыс бағдарламасы мен силлабуста келтірілген.

Әдебиет:

1. Лисицын Ю.П., Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. - М.. 2002.-416 с. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. - С.-Петербург, 2000.-914 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 3. Организация медицинской помощи. - М.: Медицина, 2003.- 456 с.

4. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 с.

5. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения // Статистический ежегодник.

Бақылау (сұрақтар):

1. Жұқпалы аурушылдық медициалық-әлеуметті мәселе ретінде.

2. Жұқпалы аурушылдықтың эпидемиологиялық аспектілері.

3. ҚР жұқпалы аурушылдықтың құрылымы.

4. ҚР жұқпалы аурушылдықтың аймақтық ерекшеліктері.

5. ҚР жұқпалы аурушылдықтың жасқа қарай ерекшеліктері.


Тақырып 3. ВИЧ / СПИД как медико-социальная проблема.


Мақсаты: Изучить медико-социальные особенности ВИЧ/СПИД человека как приоритетную проблему.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Бағалау критерилері: жұмыс бағдарламасы мен силлабуста келтірілген.

Әдебиет:

1. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Назирова И.Н. и соавт. Руководство по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. - Астана, 2007. – 115 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 2. Организация медицинской помощи. - М.: Медицина, 2003.- 456 с.

3. Доскалиев Ж.А., Диканбаева С.А., Аканов А.А. Управление организацией и проведением мероприятий по профилактике наиболее значимых заболеваний. - Алматы, 2004. – 47 с.

4. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 с.

5. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения // Статистический ежегодник.

Бақылау (сұрақтар):

 1. Эпидемиология и особенности течения ВИЧ/СПИД.

 2. Факторы риска передачи вирусной инфекции.

 3. Возрастно-половые и социальные особенности ВИЧ/СПИД.

 4. Стратегия профилактики ВИЧ/СПИД человека.

 5. Принципы санитарного просвещения населения.


Тақырып 4. Алкоголизм как медико-социальная проблема.


Мақсаты: Изучить медико-социальные особенности алкоголизма как приоритетную проблему.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

 1. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Айтжанова Г.Б. Руководство по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. – Алматы, 2002. – 250 с.

 2. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Назирова И.Н. и соавт. Руководство по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. - Астана, 2007. – 115 с.

 3. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 с.

 4. Рахметова С.Р., Михалкина Н.И. Валеология (Практические занятия). –Алматы: АГУим. Абая, 2001.- 57 с.

 5. Государственная программа «Здоровый образ жизни» на 2008-2016 годы.

Контроль (вопросы):

 1. Алкоголизм как медико-социальная проблема.

 2. Причины алкоголизма и предрасположенность.

 3. Эпидемиология, возрастно-половые и региональные особенности алкоголизма.

 4. Медицинские и социальные последствия алкоголизма.

 5. Организация борьбы с алкоголизмом.Тақырып 5. Наркомания как медико-социальная проблема.


Мақсаты: Изучить медико-социальные особенности наркомании как приоритетную проблему.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

 1. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Айтжанова Г.Б. Руководство по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. – Алматы, 2002. – 250 с.

 2. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Назирова И.Н. и соавт. Руководство по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. - Астана, 2007. – 115 с.

 3. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 с.

 4. Рахметова С.Р., Михалкина Н.И. Валеология (Практические занятия). –Алматы: АГУим. Абая, 2001.- 57 с.

5. Государственная программа «Здоровый образ жизни» на 2008-2016 годы.

Контроль (вопросы):

 1. Наркомания как медико-социальная проблема.

 2. Причины наркомании и предрасположенность.

 3. Эпидемиология, возрастно-половые и региональные особенности наркомании.

 4. Медицинские и социальные последствия наркомании.

 5. Организация борьбы с наркоманией.


Тақырып 6. Инфекции, передающиеся половым путем как медико-социальная проблема


Мақсаты: Изучить медико-социальные особенности инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

 1. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Айтжанова Г.Б. Руководство по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. – Алматы, 2002. – 250 с.

 2. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Назирова И.Н. и соавт. Руководство по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. - Астана, 2007. – 115 с.

 3. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 с.

 4. Рахметова С.Р., Михалкина Н.И. Валеология (Практические занятия). –Алматы: АГУим. Абая, 2001.- 57 с.

5. Государственная программа «Здоровый образ жизни» на 2008-2016 годы.

Контроль (вопросы):

 1. ИППП как медико-социальная проблема.

 2. Эпидемиология, возрастно-половые и региональные особенности ИППП.

 3. Медицинские и социальные последствия ИППП.

 4. Организация борьбы с ИППП.

 5. Стратегия профилактики ИППП.


Тақырып 7. Эндокринные болезни и нарушения обмена веществ как медико-социальная проблема.


Мақсаты: Изучить медико-социальные особенности эндокринных болезней и нарушений обмена веществ.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 с. Доскалиев Ж.А.,

2. Диканбаева С.А., Аканов А.А. Управление организацией и проведением мероприятий по профилактике наиболее значимых заболеваний. - Алматы, 2004. – 47 с.

3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 с.

4. Щепин О.П., Медик В.А., Стародубов В.И. Изучение здоровья населения на современном этапе развития общества//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2005.- №5.- С.3-6.

5. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения //Статистический ежегодник.

Контроль (вопросы):

 1. Эндокринные болезни как медико-социальная проблема.

 2. Эпидемиологические аспекты, смертность.

 3. Возрастно-половые и региональные особенности: уровень, динамика, структура.

 4. Временная нетрудоспособность, инвалидность.

 5. Факторы риска и стратегия профилактики эндокринных болезней и нарушений обмена веществ.Тақырып 8. Здоровье семьи


Мақсаты: Научиться анализировать состояние здоровья семьи, детей и подростков. Освоить методологию исследования состояния здоровья семьи.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Айтжанова Г.Б. Руководство по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. – Алматы, 2002. – 250 с.

2. Девятко В.Н., Куралбаев Б.С., Захаров И.С., Исаев Д.С., Чен А.Н. Ключевые аспекты развития региональных программ общественного здравоохранения. – Алматы, 2004. – 342 с.

3. Девятко В.Н., Исаев Д.С., Абылкасимов Е.А. Основы социальной медицины в охране здоровья матери и ребенка. – Алматы, 2002. – 299 с.

4. Исаев Д.С., Бейсембекова Г.К. Проблемы репродуктивного здоровья в современных условиях. - Алматы, 1995. - 129 с.

5. Руководство по профилактической деятельности врача общей практики (семейного врача)/ Под. Ред. А.В.Шаврова, В.Г. Маймулова. – СпБ.: Санкт-Петербургская ГМА им. И.И.Мечникова, 1997. – 298 с.

Контроль (вопросы):

1. Медико-социальные аспекты образа жизни современной семьи в Казахстане.

2. Основные факторы риска образа жизни современной семьи в Казахстане.

3. Особенности заболеваемости по обращаемости к семейным врачам в различных странах.

4. Скрининговые исследования здоровья семьи, правила проведения.

5. Методические подходы к исследованию здоровья семьи.


Тақырып 9. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПОВЕДЕНИЕ


Мақсаты: Изучить направление охраны репродуктивного здоровья как важнейшей составляющей системы охраны здоровья матери и ребёнка.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Девятко В.Н., Исаев Д.С., Абылкасимов Е.А. Основы социальной медицины в охране здоровья матери и ребенка. – Алматы, 2002. – 299 с.

2. Исаев Д.С., Бейсембекова Г.К. Проблемы репродуктивного здоровья в современных условиях. - Алматы, 1995. - 129 с.

3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения. – Алматы, 1995. – 364 с.

5. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000.– 914 с.

Контроль (вопросы):

1. Определение репродуктивного здоровья.

2. Факторы риска возникновения и развития нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

3. Нравственно-половое воспитание в охране репродуктивного здоровья населения.

4. Планирование семьи.

5. Влияние социальных факторов на частоту абортов.


Тақырып 10. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ


Мақсаты: Изучить общетеоретические концепции качества жизни, связанного со здоровьем.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное здоровье. – М.:Медицина, 2003. – 368 с.

3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения. – Алматы, 1995. – 364 с.

5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 с.

Контроль (вопросы):

1. Определение качества жизни, основные компоненты структуры качества жизни.

2. Качество жизни как интегральный критерий эффективности лечебно-оздоровительных

мероприятий.

3. Качество жизни в контроле качества медицинской помощи.

4. Показатели и методы оценки качества жизни.

5. Качество жизни в Казахстане.


Тақырып 11. ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ.


Мақсаты: Изучить теоретические и методологические основы валеологии.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Арингазина А.М., Егеубаева С.А. Укрепление здоровья: теория и планирование программ. - Алматы, 2003. – 158 с.

2. Валеология: учебник для ВУЗов. - Алматы, 2000. – 50 с.

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное здоровье. – М.:Медицина, 2003. – 368 с.

4. Рахметова С.Р., Михалкина Н.И. Валеология (практические занятия). – Алматы: АГУим.Абая, 2001. – 57 с.

5. Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения: Учебное руководство/ Под ред. Ю.П.Лисицина. – Москва, 1998. – 698 с.

Контроль (вопросы):

1. Определение валеологии и санологии, их различие.

2. Теории и модели укрепления здоровья.

3. Наиболее распространенные классификации факторов риска и методы их диагностики.

4. Интегральная оценка индивидуального здоровья.

5. Методы укрепления здоровья и распространенные системы оздоровления.


Тақырып 12. ЗДОРОВЬЕ В ЕЖЕГОДНЫХ ПОСЛАНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РК


Мақсаты: Ознакомиться с актуальными направлениями охраны здоровья, иметь представление о проблемах развития здравоохранении и намеченных государством путях совершенствования оказания медицинской помощи.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 годы. – Астана, 2004.

2. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2011г.

3. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». – Астана, 2007.

4. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики». – Астана, 2008.

5. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию». – Астана, 2009.

Контроль (вопросы):

1. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию». – Астана, 2009.

2. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Новое десятилетие –

новый экономический подъем – новые возможности Казахстана». – Астана, 2010.

3. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана». – Астана, 2011.

4. Цель и задачи и ожидаемые результаты Государственной программы «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы.

5. Цель и задачи системы здравоохранения в Концепции перехода РК к устойчивому развитию на 2007-2024 гг.


Тақырып 13. информационные технологии в здравоохранении.


Мақсаты: Изучить информационные ресурсы здравоохранения, их современные особенности и пути совершенствования.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 3. Экономика и управление здравоохранением. – М.:Медицина, 2003. – 392 с.

3. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 528 с.

4. Чен А.Н. Руководитель здравоохранения в Казахстане. Теория, методология и практика обучения / Под редакцией М.К. Кульжанова. – Алматы, 2001.

5. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000. – 914 с.

Контроль (вопросы):

1. Основы информатизации здравоохранения.

2. Типы и принципы построения информационных систем управления в здравоохранении информационных систем управления в здравоохранении.

3. Показатели качества компьютерной системы.

4. Применение информационных технологий в здравоохранении.

5. Использование метода прогнозирования в здравоохранении.


Тақырып 14. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ.


Мақсаты: Ознакомить с понятиями медицинской этики и деонтологии, изучить важнейшие проблемы и задачи медицинской этики на современном этапе, ознакомиться с государственным регулированием взаимоотношения врача и пациента, с правовой защитой врача и пациента.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Камалиев М.А., Буздаева С.С. Медико-социологическая оценка теневого сектора здравоохранения/ Центрально-Азиатский журнал по общественному здравоохранению. – Алматы, 2005. - № 4. - 51-57.

2. Муминов Т.А., Камалиев Т.А. Анализ здравоохранения с позиций социального маркетинга.- Алматы, 2003.- 170 с.

3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 с.

4. Сагиндыкова А.Н. Конституционно-правовые проблемы охраны здоровья граждан в Республике Казахстан. – Алматы, 1997. – 167 с.

5. Сарымсакова Б.Е. Актуальные проблемы биоэтики / Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. – Алматы, 2002. - № 2. - ч.1.

Контроль (вопросы):

1. Понятие медицинской этики и деонтологии.

2. Нормативно-законодательные основы медицинской этики и деонтологии в Казахстане.

3. Врачебные ошибки, ответственность врачей за качество диагностики и лечения.

4. Проблема неформальных платежей в здравоохранении Казахстана.

5. Типы конфликтных ситуаций во врачебной практике, пути решения.


Тақырып 15. ЗАРУБЕЖНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.


Мақсаты: Ознакомить с существующими системами здравоохранения в зарубежных странах, их достижениями и недостатками.

Тапсырма:

1. Изучить вопросы темы и провести дополнительный поиск информации.

2. Представить реферат.

3. Сделать доклад по данной теме.

4. Представить презентацию по теме.

Орындау үлгісі: доклад, реферат, презентации.

Орындау критерилері:

1. Изучение материала темы по всем вопросам для самоподготовки.

2. Использование для самоподготовки дополнительной литературы.

3. Хороший уровень знания материала при опросе.

4. Правильное и полное выполнение всех заданий СРС.

5. Самостоятельное выполнение заданий.

6. Умение систематизировать материал и представить аргументированное заключение.

Өткізу мерзімдері: Согласно календарно тематическому плану.

Литература:

1. Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 2. Организация медицинской помощи. – М.:Медицина, 2003. – 456 с.

3. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для студентов мед.вузов / Под ред. В.А.Миняева, Н.И.Вишнякова. – 4-е изд. – М.:МЕДпресс-информ, 2006. – 528 с.

4. Тульчинский Т.Н., Вараввикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в современную науку. – Иерусалим, 1999. -1028 с.

5. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000.– 914 с.

Контроль (вопросы):

1. Государственная система здравоохранения: основные принципы, особенности.

2. Частная система здравоохранения и ее особенности.

3. Преимущества и недостатки различных систем здравоохранения.

4. Проблемы и тенденции развития систем здравоохранения в различных странах.

5. Система здравоохранения в США, Великобритании, Канады, Японии, Бенилюкс, Арабских странах, странах Южной Америки, Африканском регионе.беттің беті


Похожие:

Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы iconСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы icon«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1
Тақырып: Микробиология пәні, мақсаты және міндеттері. Микробиологияның ғылыми қалыптасуының негізгі кезеңдері. Қоғамдық денсаулық...
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж
УСемей каласы Неврология,психиатрия, наркология кафедрасы құрастырды Типтік оқу бағдарламасының негізінде,2012 ж кр –ның мемлекеттік...
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы iconМейірбике ісі
Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырылды
Қоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница