Лекция: 45 сағ
НазваниеЛекция: 45 сағ
страница1/16
Дата конвертации16.02.2016
Размер2.08 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Econ/Kalybekova.KasEcon.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“ Экономика жєне ќ±ќыќ ” факультеті

“Экономика” кафедрасы


“Кәсіпорын экономикасы ” пәні бойынша

050506 “Экономика”

мамандықтарының студенттері үшін

С И Л Л А Б У С


Кредит №1,2,3

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 5- семестр, 3 кредит

Лекция: 45 сағ.

Лаборатория сабақтар:

СӨЖ: 45 сағ

ОБСӨЖ: 45 сағ

Барлық сағат саны:135 сағ

Қорытынды бақылау: емтихан 3- семестр


Аралық бақылау саны: (кредит бойынша)3

Барлық балл саны: 100 (кредитке)

Құрастырған: оқытушы Калыбекова. Ә

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ“Кєсіпорын экономикасы” пәні бойынша 050506 “Экономика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.


Оқу - әдістемелік кешен тип тік бағдарлама негізінде құрасытырылған.

Тип тік бағдарламаның індексі:


Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

№ Хат тама______ “_____”2006ж.

Кафедра меңгерушісі________________


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған

№ Хат тама______ “_____”2006ж.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:____________


Факультет Кеңесінде мақұлданған


№ Хат тама______ “_____”2006ж.

Факультет кеңесінің төрағасы_____________


050506 - мамандарын дайындайтын кафедра меңгерушісімен келісілген___________________

Мазмұны


 1. Абстракт ................................................................

 2. Курстың мақсаты ..................................................

 3. Курстың міндеті ....................................................

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ........................

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет.....

 6. Студентке арналған ережелер .................................

 7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі .....................................................................

 8. Лекция сабақтарының мазмұны ........................................

 9. Семинар сабақтарының мазмұны ....................................

 10. СӨЖ – жоспары, мазмұны ...............................................

 11. ОБСӨЖ – сабақтарының жоспары, мазмұны ................

 12. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері:

а) жазбаша бақылау жұмысы

б) коллоквиум

в) т.б.

 1. Студенттердің академиялық білімін рейтинг тік бақылаужүйесі.....................................................................

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы ............................

 1. АБСТРАКТ


Оқу - әдістемелік кешені “Кәсіпорын экономикасы” пәні бойынша 050506“Экономика”, мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС – практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


Пәннің міндеті:

Б±л курсты оќу студенттерді ќалыптасќан ќ±ќыќтыќ, экономикалыќ , ќаржылыќ жєне єкімшілік ортада кєсіпорын ќызмет етуініњ жања механизмініњ білімі мен студенттерді ќаруландыру м‰мкіндігін береді.Оќу ‰рдісінде , студенттер кєсіпорында ж‰ретін экономикалыќ ќ±былыстар мен ‰рдістердіњ мєнін ,олардыњ µзара байланысы мен µзара тєуелділігін терењ т‰сінуді , оларды ж‰йелеу мен модельдей білуді, факторладыњ єсерін аныќтауды, жетілген нєтижелерді баѓалауды, µндіріс тиімділігін арттыру резервтерін аныќтауды ‰йрену керек.


Пәннің мақсаты:

Бұл пәнді беру мақсаты болып шаруашылық жүргізудің нарықтық типі жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде

студенттердің экономикалық ойын дамыту болып табылады.


4. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Он ішінде

семестр

қорытынды

лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

3

135

45
45

455-семемтихан

№1 кредит

45

15
15

15

№2 кредит

45

15
15

15

№3 кредит

45

15
15

15
 1. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Лекция студентке тақырапты игеруде неге назар

аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру,

тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек

СӨЖ студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген

тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді


ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің

өзіндік жұмысы. Материалды сабақ үстінде

оқытушының көмегімен оқып меңгеру. Оқытушы

тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін

тексереді, бақылайды.


1.1.Жалпы мєліметтер.


 1. Лектор: Калыбекова Ә.

“Экономика”кафедрасы № корпус, кабинет.

Телефон 203

Кафедрада болу уаќыты дейін.


  1. Курсты µткізу уаќыты жєне орны.


Аты-жµні.

Курсты µткізу уаќыты, орны

Байланыстырушы мєлімет.

Аудиториялыќ сабан

ОБС¤Ж

Телефон

1.

Калыбекова Ә.


Лекция

Уаќыты______

Ауд №______Уаќыты______

Ауд №______

Тел:________

Каб:________

Корпус______  1. Курстыњ пререквизиттері:

 1. Экономикалыќ теория.

 2. Макроэкономика .

1.4 Курстыњ постреквизиттері.

 1. ¤ндірісті ±йымдастыру.

 2. Статистика.6. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules);

 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.7.Оќу саѓаттарыныњ кредитке сєйкес таќырып бойынша

бµліну кестесі.Тақырыбы және қысқаша мазмұны

Лекция сағат саны

С¤Ж


ОБС¤Ж

1

Кәсіпорын экономикасы және оның негізгі факторлары.

1

1

1

2

Кәсіпкерлік қызмет және оның негізгі түрлері.


1

1

1

3

Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық- құқықтық нысандары.

1

1

1

4

Кәсіпорын түрлері.


1

1

1

5

Кәсіпорынның ықшам және үлкен ортасы.

1

1

1

6

Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасы.


1

1

1

7

Экономиканы мемлекеттік реттеу және индикативті жоспарлау.

1

1

1

8

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі.


1

1

1

9

Тауар және тауар саясаты.


1

1

1

10

Баға стратегиясы және баға түрлері.


1

1

1

11

Өндіріс құрылымы және өндірістік процесс.


1

1

1

12

Өндірістік цикл және өндіріс типтері

.

1

1

1

13

Кәсіпорын қызметінің тоқтауы.


1

1

1

14

Банкроттың алдын алу.


1

1

1

15

Кәсіпорынның басқару қызметі.


1

1

1
Барлығы:


15

15

15Қазақстан Республикасы Білім және ѓылым Министрлігі


“Сырдария” университеті
“Экономика жєне ќ±ќыќ” факультеті

“Экономика” кафедрасы


“Кәсіпорын экономикасы” пәні бойынша 050508 “Экономика”

мамандықтарының студенттері үшін


ЛЕКЦИЯНЫҢ ҚЫСҚАША КУРСЫ


Кредит 1


Жетісай-2006 ж
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Лекция: 45 сағ iconФ со пгу 03. 1/10
Оқу жұмыс жоспарынан көшірме: 3-курс, 5-семестр, аптасына 1 сағ. дәріс, 1,5 сағ. тәжірибешілік, бақылау түрі – емтихан, СӨЖ, аптасына...
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 30 сағ
Мектеп педагогикасы” пәні бойынша 050116-“География”– мамандығының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 68 сағ
Эем-дегі практикум” пәні бойынша 010510,050111 “Информатика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының студенттері үшін
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 30 сағ
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 11. 05
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 52 сағ
Информатика” пәні бойынша 050102 “ПБӘ”, 050117“Қазақ тілі”, 050119 “Математика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 30 сағ
...
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 15 сағ
...
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 15 сағ
Философия” пәні бойынша 050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 45 сағ iconЛекция: 15 сағ
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница