Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 179.91 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации16.02.2016
Размер179.91 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/102381.doc

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


Стандарттау пәнінен


5В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)


мамандығының студенттеріне арналған


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар
Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной

Мамандық бойынша Нысан

элективтік пәндер каталогы ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағларламасын

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)

20__ж. «___»____________


Құрастырушылар: _________ аға оқытушы, магистр Искакова Д.А.

(қолы)


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


Стандарттау пәні бойынша

5В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының студенттеріне арналған


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20__ ж. «______»______________ әзірленген.


20 ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Шумейко И.А.

(қолы)


Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20 ж. «__» __________ № ____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________20 ж.

(қолы) (күні)


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ___________ Тоқтағанов Т.Т. «___»________20 ж.

(қолы) (күні)

ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 20 ж.

(қолы) (күні)


Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 20 ж. № _____ хаттама.


1 Пәннің оқыту мақсаты – «Стандарттау» пәні бірінші арнайы пән болып табылады және стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша бакалавр қызметінің мақсаттық саласымен таныстыруды мақсат етіп қояды.


Пән міндеттері:

Тәртіп зерттеуі нәтижесінде және келесі инженер қызметте студент тиісті білу:

- метрология негіздері, техникалық әдістер және машина жасайтын өнім өлшеулерінің құралдары;

- квалиметрия негіздері және стандарттаудың;

- замандас стандарттау нормативті құжаттары және оның теориялық және заң шығаратын базаның;

- көрсеткіштерді машина жасайтын өнім сапалары және әдістер олардың анықтаманың;

- сапа қамтамасыз ету инженер - техникалық жақын келуі.


Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

- стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістмелік негіздері туралы түсінігі болуы керек;

- стандарттаудың мәні мен мазмұнын, стандарттарды әзірлеу технологиясын, стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарын сақтауды мемлекеттік бақылау жұйесін білуі керек;

- стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, стандарттарды әзірлеу ережелерін практикада қолдана білу, стандарттарға өзгерістер енгізуді және оларды жоюды, стандарттау бойынша ақпараттық базаны қолдана білуі керек;

- стандарттау бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу; қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау; стандарттау бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелі тексеруді жұзеге асыру; стандарттау саласындағы озық отандық және шет елдік тәжірибені зерделеу және жүйелендіру дағдыларын игеруі керек;

- стандарттаудың құқықтық және заңдық саласында, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру саласында, нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде құзыретті болуы керек.


2 Пререквизиттер

«Стандарттау» пәнін зерделеу алдында оқытылатын пәндерінің тізімі:

- Жоғары математика . Бөлімдер: Фурье қатарлары; Фурье интегралдары; ықтималдық теориясы; элементтер математикалықтың статистиктар.

- Физика. Бөлімдер: электр және магнетизм; оптика; сәулелену кванттық табиғат, тербелулер және толқынның.


3 Постреквизиттер

Тәртіптің, келесі зерттеу жанында қайсылардың тәртіп білімдері қажетті: метрология, сертификаттау, философия, өлшеудің жалпы теориялары.

4 Пәннің мазмұны4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практикалық

зертханалық

СРС

1

2

3

4

4

5

1

Кіріспе

1


2

Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі

1

2
4,5

3

Стандандарттау объектілері

1
5

4

4

Өнімді штрихтап кодтау

14

5

ИСО стандарттарын және шет елдердің ұлттық стандарттары

15

6

Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың салааралық кешендері

15

7

Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері

1

2
5

8

Стандарттау әдістері

15

9

Өнім сапасының көрсеткіштерін және оның элементтерін стандарттау

2

2

5

5

10

Әр түрлі салаларды стандарттау

1

1,5
5

11

Сапа менеджменті жүйелерін стандарттау

25

12

Стандарттаудың экономикалық тиімділігі

2
5

5

БАРЛЫҒЫ

15

7.5

15

52,54.2 Пән тақырыптарының мазмұны1 тақырып. Кіріспе.

Стандарттау мәні және міндеттері. Дамудың негізгі кезеңдері. Ғылыми - техникалық алға басуға арналған стандарттау мағына және замандас өнеркәсіптер оның ролі. [9. 4-6 б.; 13. 5-14 б.]. Стандарттаудың негізгі міндеттері [11. 23-24 б.].

Стандарттаудың ғылым ретінде пайда болу тарихы. Мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізгі ережелері. Қазақстан Республикасында стандарттаудың құқықтық ережелері. ҚР «Техникалық реттеу туралы» Заңы, ҚР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы. Өнімді штрихтап кодтау саласындағы нормативтік құжаттар. Мемлекетаралық стандарттар. ИСО халықаралық стандарттары. Қолдану тәртібі. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың салааралық кешендері. Құрылымы және арналуы. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Кешенді стандарттау. Озық стандарттау. Өнім сапасының көрсеткіштерін және оның элементтерін стандарттау. Стандарттау – сапаны басқарудың негізі. Әр түрлі салалардағы стандарттау. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі.


2 тақырып. Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі

Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы. Негізгі ережелері мен баптары. Өнім, процесстер мен қызметтердің қауіпсіздігін және сапасын қамтамасыз етуде стандарттаудың атқаратын ролі.

Тұтынушылар құқықтарын қорғау қызметіндегі стандарттау. Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы.

Мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізгі ережелері. Мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізін құраушы стандарттар. Стандарттау жөніндегі органдар мен қызметтер.

[3. 12-18 б; 12. 14 б; 4. 177-180 б; 9. 15-33 б, 34-40; 11. 25-38 б].


3 тақырып. Стандарттау объектілері

Стандарттау объектілері. Стандарттау бойынша жұмыстарды мемлекеттік басқару. Мемлекеттік стандарттау жүйесін ұйымдастыру құрылымы. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасында стандарттау бойынша жұмсыстарды ақпараттық қамтамасыз ету. Нормативтік құжаттар туралы ақпарат. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау. Стандарттау туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық. Мемлекеттік стандарттау бойынша жұмыстарды қаржыландыру. Стандарттау бойынша техникалық комитеттер. Стандарттарды әзірлеу тәртібі.

[9.178-184 б.; 12.17-20 б.].


4 тақырып. Өнімді штрихтап кодтау

Шет елде жұмыс істеу тәжірибесі. Өнімнің штрихты коды, оның тағайындалуы және қолдану тәртібі. Кодтың құрылымы. Өнімді штрихтап кодтау саласындағы нормативтік құжаттар.

Қазақстан территориясында ТМД елдерінің стандарттау бойынша нормативтік құжаттарын қолдану тәртібі.

[9.7-10 б.; 3.19-20 б.; 12.58-59 б.; 11.38-40 б.; 4.193 б.].


5 тақырып. ИСО стандарттарын және шет елдердің ұлттық стандарттары

ИСО стандарттарын және шет елдердің ұлттық стандарттарын қолдану тәртібі.

[12. 83-113 б.; 9. 79-91 б., 98-100 б., 108-144 б.; 4. 204-210 б.; 10. 156-164 б.].


6 тақырып. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың салааралық кешендері.

Құрылымы және тағайындалуы. Өнімді өндіріске әзірлеуді және қоюды стандарттау (ӨӘҚС). Еңбек қауіпсіздігі саласындағы стандарттау (ЕҚОС). Конструкторлық құжаттаманы стандарттау (ҚҚС). Технологиялық құжаттаманы стандарттау (БТҚС). Жіктеуді стандарттау және техника-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты кодтау (ЖСТЭӘАК). Құжаттама жүйелерін стандарттау (ҚЖС). Бақылау әдістерін және қабылдау ережелерін стандарттау. Таңбалауды, орауды, тасымалдау мен сақтауды стандарттау. Өндірісті және ғылыми-зерттеу жұмыстарын метрологиялық қамтамасыз етуді стандарттау. Нормативтік-ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі.

[4. 3-6 б; 5. 48 б.].


7 тақырып. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері

Стандарттаудың мақсаттары, объектілері және деңгейлері. Стандарттардың нормативтік құжаттары және түрлері.

Стандарттау әдістерінің жіктелуі. Стандарттау объектілерін жүйелік талдау, оңтайландыру және болжау.

[5. 20-37 б.; 4. 7-12 б.; 7. 54-57 б.; 1. 7-12 б.].


8 тақырып. Стандарттау әдістері

Басым сандар жүйесі және параметрлік қатарлар. Бірыңғайлау, агрегаттау және өзара ауыстырымдылық негізі ретінде. Кешенді стандарттау. Озық стандарттау.

[5. 37-43 б.; 1. 18 б.; 7. 57-63 б.].


9 тақырып. Өнім сапасының көрсеткіштерін және оның элементтерін стандарттау

Сапаны арттыруға әсер ететін көрсеткіштер мен факторлар. Шикізат өнімдері, материалдар мен жартылай дайын өнімдер сапасының көрсеткіштерін стандарттау. Машиналар тетіктері сапасының көрсеткіштерін стандарттау. Машиналар мен жабдықтар сапасының көрсеткіштерін стандарттау. Стандарттау – сапаны басқарудың негізі.

[1,5. 44-45 б.].


10 тақырып. Әр түрлі салаларды стандарттау

Стандарттау және маркетинг. Қызметтерді стандарттау. Экологиялық стандарттау.

[1,5. 46-50 б.].


11 тақырып. Сапа менеджменті жүйелерін стандарттау

Сапа менеджменті жүйелерін стандарттау. Сапа менеджменті жүйелеріне халықаралық стандарттар. Сапа менеджменті жүйелерін стандарттауды жетілдіру.

[14. 3-19 б.; 5. 264-267 б.; 4. 361-364 б.].


12 тақырып. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі

Өнімнің өмірлік циклінің әр түрлі сатыларында стандарттаудың экономикалық тиімділігінің негізгі көздері. Стандарттарды енгізудің экономикалық тиімділігі. Өнімді игеру мерзімдерін қысқартуда стандарттаудың атқаратын ролі.

[2,14. 18-29 б.; 7. 233-240 б.].


4.3 Зертханалық сабақтардың тізімі мен тақырыптары


№1 (2 дәріс) Практика қол жеткізілген деңгейіне қатысты стандарттау объектілеріне қойылатын жоғары талаптар мен нормаларды айқындау.

№2 (9 дәріс) Өнім сапасының көрсеткіштері және оны қолдану салалары мен арналары бойынша оны әзірлеу технологиясы арасындағы өзара байланысты анықтау. Кешенді стандарттау дәрежесін анықтау.

№3 (12 дәріс). Техникалық деңгейдің перспективалы көрсеткіштерін және өнім сапасының деңгейін қолдану салалары мен арналары бойынша анықтау. Перспективалы талаптары бар стандарттарды енгізуден болатын экономикалық тиімділікті анықтау.

Зерханалық практикум практикалық есептерді шешу немесе зертханалық жабдықтарсыз қойылған проблеманы реферат түрінде сипаттау түрінде жүргізілуі мүмкін.


4.4 Практикалық сабақтардың тізімі мен тақырыптары

Практикалық мақсаттың лекциялық материал жұмыстардың - бекіту, жобалауда практикалық іскерлік дағдыларының тауып алуы және есеп-қисаптарда, іскерлік нормативті - техникалық құжатнамамен, стандарттармен пайдалану, чертеждердің оқуы.

1) 2 тақырып – Стандарттудың заңды базасы.

2) 7 тақырып – Параметрлік қатарлар.

3) 9 тақырып – Стандарттардың талаптарын ықшамдау.

4) 10 тақырып –Қызметтерді стандарттау.


4.4 Студенттерінің өзара жұмысының мазмұны


СӨЖ түрлерінің тізімі

Өздік жұмыстың орындалуы жанында студенттердің дербес жұмыс мақсатымен ең басты және қосымша әдебиет дербес зерттеу, стандарттардың бөлек жайларының және нормативті - техникалық құжатнамаларды келеді, лабораториялық жұмыстарға дайындауға және емтихандарға.
СӨЖ түрлері

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Стандарттау мәні және міндеттері.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
2

Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
3

Мемлекеттік стандарттау жүйесін ұйымдастыру құрылымы.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
4

Өнімнің штрихты коды

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
5

ИСО стандарттары

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
6

Стандарттардың салааралық кешендері

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
7

Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
8

Басым сандар жүйесі және параметрлік қатарлар

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
9

Сапаны арттыруға әсер ететін көрсеткіштер мен факторлар

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
10

Әр түрлі салаларды стандарттау

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
11

Стандарттаудың экономикалық тиімділігі

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы
Барлығы52,5


Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі:

1 тақырып. Стандарттау мәні және міндеттері. Дамудың негізгі кезеңдері. Ғылыми - техникалық алға басуға арналған стандарттау мағына және замандас өнеркәсіптер оның ролі.

2 тақырып. Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы. Негізгі ережелері мен баптары. Өнім, процесстер мен қызметтердің қауіпсіздігін және сапасын қамтамасыз етуде стандарттаудың атқаратын ролі. Тұтынушылар құқықтарын қорғау қызметіндегі стандарттау. Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы.

3 тақырып. Стандарттау объектілері. Стандарттау бойынша жұмыстарды мемлекеттік басқару. Мемлекеттік стандарттау жүйесін ұйымдастыру құрылымы. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасында стандарттау бойынша жұмсыстарды ақпараттық қамтамасыз ету. Нормативтік құжаттар туралы ақпарат.

4 тақырып. Шет елде жұмыс істеу тәжірибесі. Өнімнің штрихты коды, оның тағайындалуы және қолдану тәртібі. Кодтың құрылымы. Өнімді штрихтап кодтау саласындағы нормативтік құжаттар.

5 тақырып. ИСО стандарттарын және шет елдердің ұлттық стандарттарын қолдану тәртібі.

6 тақырып. Өнімді өндіріске әзірлеуді және қоюды стандарттау (ӨӘҚС). Еңбек қауіпсіздігі саласындағы стандарттау (ЕҚОС). Конструкторлық құжаттаманы стандарттау (ҚҚС). Технологиялық құжаттаманы стандарттау (БТҚС). Жіктеуді стандарттау және техника-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты кодтау (ЖСТЭӘАК). Құжаттама жүйелерін стандарттау (ҚЖС).

7 тақырып. Стандарттаудың мақсаттары, объектілері және деңгейлері. Стандарттардың нормативтік құжаттары және түрлері.

Стандарттау әдістерінің жіктелуі. Стандарттау объектілерін жүйелік талдау, оңтайландыру және болжау.

8 тақырып. Басым сандар жүйесі және параметрлік қатарлар. Бірыңғайлау, агрегаттау және өзара ауыстырымдылық негізі ретінде. Кешенді стандарттау. Озық стандарттау.

9 тақырып. Сапаны арттыруға әсер ететін көрсеткіштер мен факторлар. Шикізат өнімдері, материалдар мен жартылай дайын өнімдер сапасының көрсеткіштерін стандарттау. Машиналар тетіктері сапасының көрсеткіштерін стандарттау. Машиналар мен жабдықтар сапасының көрсеткіштерін стандарттау. Стандарттау – сапаны басқарудың негізі.

10 тақырып. Стандарттау және маркетинг. Қызметтерді стандарттау. Экологиялық стандарттау.

11. тақырып. Өнімнің өмірлік циклінің әр түрлі сатыларында стандарттаудың экономикалық тиімділігінің негізгі көздері. Стандарттарды енгізудің экономикалық тиімділігі. Өнімді игеру мерзімдерін қысқартуда стандарттаудың атқаратын ролі.


5 Әдебиет

Негізгі

1 Техникалық реттеу туралы: ҚР Заңы – Астана, 2004.

2 Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы: ҚР Заңы – Алматы, 2000.

3 Аскаров Е.С. Стандартизация, метрология и сертификация. – Алматы: 2006. – 308 б.

4 Швандар В.А. и др. Стандартизация и управление качеством продукции.

5 М. Самсаев. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негiздерi және техникалық өлшеу. Сапа менеджментi. Алматы: Бастау, 2008.- 261 б.


Қосымша

12. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Раков, В.И. Корольков и др.; Под ред. А.В. Ракова. – М.: Мастерство, 2002. – 208 с.

14. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Стандартизация: Учебное пособие для студ. высших и средних спец. учебных заведений.- М.: Логос, 2002. – 240с.

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)


мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме


СтандарттауОқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит

тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)

Барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

барлы

ғы

дәр

пр.

Зерт

бар

лығы

ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

37,5

52,5

3


3

2

37,5

15

7,5

15

52,5

26,25


Кафедра меңгерушісі _________Шумейко И.А. 20__ж. «___» ________

(қолы)

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница