Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 456.82 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница3/3
Дата конвертации16.02.2016
Размер456.82 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/45018.doc
1   2   3

Әдебиеттер


Негізгі әдебиеттер


1 История политических и правовых учений / под ред. Несерянц В.С., издание 2, Издательство «Стреотип», Москва, 1997.

2 История политических и правовых учений / под ред. Несерянц В.С., издание 2, Издательство «Стреотип», Москва, 1998.

3 История политических и правовых учений / под ред. Несерянц В.С., издание 2, Издательство «Стреотип», Москва, 1999.

4 История политических и правовых учений / под ред. Несерянц В.С., издание 2, Издательство «Стреотип», Москва, 2000.

5 История политических и правовых учений / под ред. Лейст О.Э., Москва, 2000.

6 История политических и правовых учений /Кратикий учебный курс под ред. Несерянц В.С., издание 2, здательство «Стреотип», Москва, 2000.

7 История права и правосудия в лицах / Алматы, 1996

8 Международные право в Истории казахстана и Средней Азии/ Алматы, 1991.

9 Нараодная педогогика/ Педогогичечкие воззрения нарродо Средней Азии и Казахстана, Москва, 1991

10 Вопросы государство и права в трудах социалистов –утопистов 16-17вв./ Лейст О.Э., Москва, 1996


Қосымша әдебиеттер


11 Политика. Аристотель. Соч./ Москва, 1989

12 Социально-этические трактаты аль-Фараби/алматы,1992

13 Записка Судебной Реформы. Ш.валиханов./Алматы,1999

14 декларация независмости. Т.Джефорсон/Алматы,1999

15 Идея Всеобщей истории во всемирно-гражданском плане «К вечному миру». И. Кант/Алматы, 1999

16 Государь.Н. Макиавелли./Алматы 2001

17 О духе законов. Ш.Л. монтьеске./ Москва, 1999

18 Город Солнца. Компанелла/Москва, 1969.

19 Трактаты Ж.Ж. руссо/Москва, 1990

20 Фиолсофия права. Гегель/Москва, 1990

21 Манфиест Комунистической партии. К.Маркс, Ф.Энгельс/Москва, 1976

22 Казахстан-2030.Послание президента страны народу Казахстана. Процветание, безапасность и лушение благосостояния всех казахстанцев. Н.А. Назарбаев/Алматы,1998

23 Политическая и правовая история Казахстана: документы и материалы конца 19 начала 20 веков. С.Сартаев / Алматы, 2000


11 Курс саясаты

Баға қою критерийлері


Максималды балл дұрыс және белгіленген мерзім мен сабаққа 100% қатысуы кезінде қойылады

 1. Дәріске қатысу – 2 б.

 2. Дәріс конспекті – 1 б.

 3. Тәжірибелерге қатысу – 1 б.

 4. Семинарлардағы конспект – 2 б.

 5. Семинарда жауап беру – 5 б.

Межелік бақылау – 20 б.

Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.


Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік бақылау жазбаша өткізіледі. Межелік бақылау сұрақтарын студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты аяқтаудың бағасы: жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ 8.01.1-05 4 пункті “Студенттердің білімін балл-рейтингілік жүйе бойынша бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады.


Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

 3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

 4. Сағыз шайнамауы.

 5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

 6. Сабаққа уақытында келу.

 7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

 8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

 9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

 10. Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.

Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.

Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)


Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100

4

А


Өте жақсы

Сынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3.33

В+


Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген


«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән бойынша әр студенттің қорытынды рейтингісі анықталады. Бақылау түрлерінің үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады:

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.

Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде – 80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән бойынша балдармен белгіленетін (И) қорытынды рейтинг 2 таблицаға сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық сессия кезінде объективті емес баға үшін туған жағдайларды шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға арыз апелляциялық комиссияның төрайымының атына емтиханнан соң келесі күннің 13 сағатына дейін арнайы бланкіде тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық комиссия арызды емтиханнан кейінгі келесі күні 17 сағатта жұмыс күні аяқталысымен қарастыра бастайды және апелляцияға арызды оқып жатқанның қатысуынсыз қарастыра алады. Апелляциялық комиссия апелляция қорытындыларын апелляця жөнінде арыз жасау бланкісіндегі апелляциялық комиссияның әр бір сұрақ бойынша шешімін қарастырады. Апелляцияның қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция барысында оқып жатқанның семестрлік (емтиханға дейін) рейтингтің ауысуы қабылданбайды.


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі пән бойынша 5В030100 Юриспруденция мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

050301 Құқықтану мамандығының сырттай бөлімінің студенттерінің ағымдағы бақылау шараларының 2010-2011 оқу жылына арналған күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрлері

Жоғарғы балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау нысаны

1 сабақ үшін

всего

Дәріс сабақтарына қатысу

2

18

1 сабақта

Кесте бойынша

Қатысу

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

4

36

1 сабақта

Кесте бойынша

Қатысу

Студенттердің өз бетімен дайындалатын тапсырмалары және оны тапсыру
46

1 сабақта

Кесте бойынша

Қорғау

Барлығы  

 

100

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық
1   2   3

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница