Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница1/18
Дата конвертации16.02.2016
Размер1.61 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Регионоведение.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Специальность: 5В050500 – «Регионоведение»

Базовое образование: Среднее
Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /

Курс /

Cours

Семестр/

Семестр/

Semestr

Кредит саны/

К-во кредитов

/of credits

Кредит саны/

К-во кредитов/

of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


1

БД


Ұлттық, аймақтық және ғаламдық қауіпсіздік мәселелері

Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасностей

Problems of national, regional and global security

UAGRM 3212- KV

PNRGB 3212-KV

PNRGS 3212-KV


3

5

2

3

к.и.н., доцент

Бектемисова В. А.

Заманауи қақтығыс және оларды реттеу әдістері

Современные конфликты и методы их урегулирования

Contemporary conflicts and methods of their settlement.

ZKORA 3213KV

SKMU 3213-KV

CCMS 3213-KV

3

5

2

3

к.и.н., доцент

Абдулина А. Т.

БҰҰ қауымдастығының аймақтық қақтығыстарды шешу қызметі

Деятельность ООН по разрешению региональных конфликтов

The activities of the United Nations Organisation in solving of regional conflicts

BUUKAKSHK 3214-KV

DOONRK 3214-KV

AUNOSRK 3214-KV

3

5

2

3

к.полит.н., доцент

Аксакалова М. К.
Ұлттық, аймақтық және ғаламдық қауіпсіздік мәселелері

Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы.

Курстың постреквизиттері: Геосаясат, Жаңа әлемдегі халықаралық қатынас, Қазіргі халықаралық қатынастардағы аймақтық мәселелер.

Мақсаты: студенттердің ұлттық, аймақтық және ғаламдық қауіпсіздік мәселелері туралы білімін жетілдіру.

Құзіреттілігі: студент міндетті

1) Ұғымы болу керек: жағдайындағы халықаралық қатынастардағы қауіпсіздік мәселелерін жете түсінуі қажет;

2) Білу керек: пән бойынша алған білімі мен қалыптасқан түсініктерін жақсы маманды қалыптастыруға пайдалану;

3) Меңгеру керек: пән бойынша алған білімі негізінде күрделі проблемеларды шешіп, шешім қабылдау, білімдер жинағын кіріктіріп, тұжырымдау;

4) Жасай алуы қажет: коммуникативті, көшбасшылық қабілеттерін дамыту, жаңа жағдайларда этикалық және әлеуметтік жауапкершіліктерді ескере отырып, жеке ұстанымын қалыптастыра білу;

  1. Практикалық білім алу:алған білімін жетілдіру, қиын жағдайларда шешім қабылдай білу; алған білімін қазіргі қоғамды демократизациялау үдерісінде қолдана білу;

Аннотация: «Ұлттық, аймақтық және ғаламдық қауіпсіздік мәселелері» пәні қазіргі заманда әлемдік қоғамдастық алдында көлденең тұрған проблемалардың бірі – халықаралық қауіпсіздік мәселесін ұлттық, аймақтық және ғаламдық көлемде қарастырады.


Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасностей

Пререквизиты курса Политология, История стран Европы и Америки, История стран Азии и Африки, История международных отношений.

Постреквизиты курса: Геополитика, Современные проблемы международных отношений, Современные проблемы регионов в международных отношениях.

Цель: сформировать знания у студентов о национальной, региональной и глобальной безопасности : проблемы урегулирования

Компетенции: студент должен

-1) иметь представление о международной безопасности в условиях глобализации, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области;

-2) знать и понимать: сущность, цели и принципы проблем национальной, региональной и глобальной безопасности ;основные методологические принципы национальной, региональной и глобальной безопасности; основную терминологию дисциплины;

- 3) уметь: разбираться ,формулировать, интегрировать знания, справляться со сложными вопросами и выносить решения на основе полученной информации по проблеме международной безопасности;

-4) владеть: знаниями, полученными в своей области для решения важнейших проблем в сфере международной безопасности в условиях глобализации ;

-5) приобрести практические навыки: принимать решения в трудных ситуациях,уметь применять полученные знания в процессе демократизации современного общества; формирование лидерских качеств, формирование личной позиции и суждений в новых или незнакомых ситуациях.

Аннотация: Дисциплина «Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасностей» рассматиривает одну из актуальных проблем современности – проблему международной безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Ethno-political conflicts in the post-Soviet space

Prerequisites: Political Science, History of Europe and America, History of Asia and Africa, the history of international relations.

Postrequisites: Geopolitics, Current Problems of International Relations, Modern problems of regions in international relations. 

The purpose of the course: to develop student’s knowledge about ethno-political conflicts in the post-Soviet space: the problem of settlement

Competencies: а student must

1) have an idea: demonstrate knowledge and understanding in the field of international security in the context of globalization, including the elements of the most advanced knowledge in the field;

-2) know and understand: To apply their knowledge and understanding of the problems of national, regional and global security for the formation and development of a good specialist;

- 3) be able to: to formulate and integrate the knowledge to deal with complex issues and make decisions based on the information received on the issue of international security;

4) own: to develop communication skills, the ability to form leadership skills, the formation of personal attitudes and judgments in new or unfamiliar situations, taking into account ethical and social responsibility for the application of the judgment and knowledge;

-5) acquire practical skills:Covershenstvovat knowledge gained in their area to address critical issues related to international security in the context of globalization, to be able to make decisions in difficult situations, be able to apply the knowledge gained in the process of democratization in modern society.

Annotation:Ethno-political conflict is a classic form of manifestation of ethno-political conflicts emerging as the internal contradictions of ethnic relations, and transforming into external in their transition to the stage of ethno-political conflict. The basis of ethno-political conflict is a contradiction of interests of different ethnic groups, ethnic elites and movements to receive some or all of the spectrum of powers of the state, as well as the rationale and implementation of claims of secession.

Заманауи қақтығыс және оларды реттеу әдістері

Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы.

Курстың постреквизиттері: Геосаясат, Жаңа әлемдегі халықаралық қатынас, Қазіргі халықаралық қатынастардағы аймақтық мәселелер.

Мақсаты: Заманауи қақтығыс және басқару әдістерінің концепциялары мен теорияларын тану

Құзіреттілігі: студент міндетті

1) Ұғымы болу керек: Студент жаһандану жағдайындағы қақтығыстар мен оларды реттеу мәселелерін жете түсінуі қажет;

2) Білу керек: Пән бойынша алған білімі мен қалыптасқан түсініктерін жақсы маманды қалыптастыруға пайдалану;

3) Меңгеру керек: Пән бойынша алған білімі негізінде күрделі проблемеларды шешіп, шешім қабылдау, білімдер жинағын кіріктіріп, тұжырымдау;

4) Жасай алуы қажет: Коммуникативті, көшбасшылық қабілеттерін дамыту, жаңа жағдайларда этикалық және әлеуметтік жауапкершіліктерді ескере отырып, жеке ұстанымын қалыптастыра білу;

5)Практикалық білім алу: Алған білімін жетілдіру, қиын

жағдайларда шешім қабылдай білу; алған білімін қазіргі қоғамды демократизациялау үдерісінде қолдана білу;

Аннотация:Курс заманауи қақтығыс және қақтығыстар концепциялары мен теорияларымен таныстырады, қақтығыстардың себебі мен тарихи тамырын сараптайды; осы мәселелер мен құбылыстарды түрлі теория және әдіснама аясында талқылайды; қақтығыстық концепциялардың тарихи эволюциясына баға береді; «суық соғыс» және одан кейінгі жылдардағы, сондай-ақ, этникалық және ұлттық қақтығыстарды шешу механизмдерінің түрлі жолдарын сараптау.

Современные конфликты и методы их урегулирования

Пререквизиты курса: Политология, История стран Европы и Америки, История стран Азии и Африки, История международных отношений.

Постреквизиты курса: Геополитика, Современные проблемы международных отношений, Современные проблемы регионов в международных отношениях.

Цель: ознакомление студентов с современными теориями и концепциями о конфликтах; 

Компетенции: студент должен

1) иметь представление: о современных конфликтов и методов их урегулирования, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области;

-2) знать и понимать: полученные знания и понимание в области проблем современных конфликтов и методов их урегулирования для формирования и развития в себе качеств хорошего специалиста;

- 3) уметь: формулировать, интегрировать знания, справляться со сложными вопросами и выносить решения на основе полученной информации по проблеме урегулирования современных конфликтов;

-4) владеть: развивать коммуникативные способности, способность формирования лидерских качеств, формирование личной позиции и суждений в новых или незнакомых ситуациях, с учетом этической и социальной ответственности за применение этих суждений и знаний;

-5) приобрести практические навыки: полученные в своей области для решения важнейших проблем в сфере урегулирования современных конфликтов в условиях глобализации, уметь принимать решения в трудных ситуациях,уметь применять полученные знания в процессе демократизации современного общества.

Аннотация:данный курс знакомит студентов с современными теориями и концепциями о конфликтах; 
Проводить анализ исторических корней и причин конфликтов; обсуждение этих проблем и явлений в рамках различных теорий и методологий; оценка исторической эволюции этих концепций; обсуждение различных вариантов и механизмов разрешения конфликтов в годы после периода «холодной войны», в частности, этническим и национальным конфликтам.

Contemporary conflicts and methods of their settlement.

Prerequisites: Political Science, History of Europe and America, History of Asia and Africa, History of international relations.

Postrequisites: Geopolitics, Current Problems of International Relations, Modern problems of regions in international relations.

The purpose of the course: to acquaint students with the latest theories and concepts of conflict;

Competencies: а student must

1) have an idea: the student must demonstrate knowledge and understanding of contemporary conflicts and methods of solving them, including elements of the most advanced knowledge in the field;

-2) know and understand: To apply their knowledge and understanding of the problems of today's conflicts and their resolution methods for the formation and development of a good specialist;

-3) be able to: to formulate and integrate the knowledge to deal with complex issues and make decisions based on the information received on the settlement of current conflicts;

4) own: to develop communication skills, the ability to form leadership skills, the formation of personal attitudes and judgments in new or unfamiliar situations, taking into account ethical and social responsibility for the application of the judgment and knowledge;

-5) acquire practical skills: Covershenstvovat knowledge gained in their area to address the most important problems in the field of settlement of the current conflicts in the context of globalization, to be able to make decisions in difficult situations, be able to apply the knowledge gained in the process of democratization in modern society.

Annotation:This discipline acquaints the students with theories and concepts of conflict.

Analysis historical roots and causes of conflicts, discuss of these problems and events within various theories and methodologies, evaluate historic evolution of these concepts, discuss various options and mechanisms, solving conflicts in the years after the "cold war", in particular, ethnic and national conflicts.

БҰҰ қауымдастығының аймақтық қақтығыстарды шешу қызметі

Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы.

Курстың постреквизиттері: Геосаясат, Жаңа әлемдегі халықаралық қатынас, Қазіргі халықаралық қатынастардағы аймақтық мәселелер.

Мақсаты: БҰҰ қауымдастығының аймақтық қақтығысты шешуі концепциялары мен теорияларын тану.

Құзіреттілігі: студент міндетті

1) Ұғымы болу керек: студент осы саладағы неғұрлым озық білімді қоса отырып, БҰҰ қауымдастығының аймақтық қақтығыстарды шешудегі қызметін жете түсінуі қажет;

2) Білу керек: БҰҰ қауымдастығының аймақтық қақтығыстарды шешудегі қызметі саласы бойынша алған білімі мен қалыптасқан түсініктерін жақсы маманды қалыптастыруға пайдалану;

3) Меңгеру керек: БҰҰ қауымдастығының аймақтық қақтығыстарды шешудегі қызметі бойынша алған білімі негізінде күрделі мәселелерді шешіп, шешім қабылдау, білімдер жинағын кіріктіріп, тұжырымдау;

4) - Жасай алуы қажет: к оммуникативті, көшбасшылық қабілеттерін дамыту, жаңа жағдайларда этикалық және әлеуметтік жауапкершіліктерді ескере отырып, жеке ұстанымын қалыптастыра білу;

5)Практикалық білім алу: алған білімін жетілдіру, қиын жағдайларда шешім қабылдай білу; алған білімін қазіргі қоғамды демократизациялау үдерісінде қолдана білу;


Курстың сипаты: пәннің негізгі мазмұны Біріккен Ұлттар Ұйымының қазіргі халықаралық саяси институттар мен әлемдік саяси үдерістер жүйесіндегі орны мен ролін оқыту болып табылады.

Деятельность ООН по разрешению региональных конфликтов

Пререквизиты курса Политология, История стран Европы и Америки, История стран Азии и Африки, История международных отношений.

Постреквизиты курса: Геополитика, Современные проблемы международных отношений, Современные проблемы регионов в международных отношениях.

Цель: дать знания студентам о деятельности ООН по разрешению региональных конфликтов

Компетенции: студент должен

1) иметь представление:о деятельности ООН по разрешению региональных конфликтов, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области;

-2) знать и понимать: место и роль Организации Объединенных Наций в системе современных международных политических институтов и в мировом политическом процессе; деятельность ООН по разрешению региональных конфликтов;

- 3) уметь: формулировать, интегрировать знания, справляться со сложными вопросами и выносить решения на основе полученной информации по деятельности ООН по разрешению региональных конфликтов;

-4) владеть: коммуникативными способностями, способностью формирования лидерских качеств, формирования личной позиции и суждений в новых или незнакомых ситуациях, с учетом этической и социальной ответственности за применение этих суждений и знаний;

-5) приобрести практические навыки: полученные в своей области для решения важнейших проблем в сфере деятельности ООН по разрешению региональных конфликтов, уметь принимать решения в трудных ситуациях,уметь применять полученные знания в процессе демократизации современного общества.

Аннотация: Содержание изучения дисциплины является

место и роль Организации Объединенных Наций в системе современных международных политических институтов и в мировом политическом процессе. 

The activities of the United Nations Organisation in solving of regional conflicts

Prerequisites: Political Science, History of Europe and America, History of Asia and Africa, the history of international relations.

Postrequisites: Geopolitics, Current Problems of International Relations, Modern problems of regions in international relations.

The purpose of the course: to give the students knowledge about the activities of the United Nations Organization in solving regional conflicts.

Competencies: student must

1) have an idea demonstrate knowledge and understanding of contemporary conflicts and methods of solving them, including elements of the most advanced knowledge in the field;

-2) know and understand: To apply their knowledge and understanding of the problems of today's conflicts and their resolution methods for the formation and development of a good specialist;

- 3) be able to: to formulate and integrate the knowledge to deal with complex issues and make decisions based on the information received on the settlement of current conflicts;

4) own: to develop communication skills, the ability to form leadership skills, the formation of personal attitudes and judgments in new or unfamiliar situations, taking into account ethical and social responsibility for the application of the judgment and knowledge;

-5) acquire practical skills: Covershenstvovat knowledge gained in their area to address the most important problems in the field of settlement of the current conflicts in the context of globalization, to be able to make decisions in difficult situations, be able to apply the knowledge gained in the process of democratization in modern society. Annotation:The content of the discipline is the position and the role of the United Nations in the system of international political institutions and political process in the world.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /

Курс /

Cours

Семестр/

Семестр/

Semestr

Кредит саны/

К-во кредитов

/of credits

Кредит саны/

К-во кредитов/

of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


2

БД


Аударма теориясы мен практикасы

Теория и практика перевода

Theory and Practice of Translation

ATP 3201-KV

ТРР 3201-КV

TPT 3201-KV

3

6

3

5

ст. препод.

Даулетова Г.О.

Тіл бойынша іс жүргізу мамандығы

Делопроизводство на языке специализации

Paperwork in the language of specialization

TIJM 3202-KV

DpnYAS 3202-KV

PLS 3202-KV

3

6

3

5

препод.

Даулетова Г. О.

Техникалық аударма мәселелері

Проблемы технического перевода

Problems of technical translation

TAM 3203-KV

PTP 3203-KV

PTT 3203-KV

3

6

3

5

ст.препод.

Куттыкадамова М. Г.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница