Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Скачать 213.72 Kb.
НазваниеРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Дата конвертации16.02.2016
Размер213.72 Kb.
ТипРабочая программа
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/29896.doc
 

Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06
Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігіС.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы


Жұмыс бағдарламасы

Инженерлік психология пәні


050702 – Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика мамандығы студентеріне арналған


Павлодар
Лист утверждения к рабочей Форма

программе дисциплины, Ф СО ПГУ 7.18.1/07
разработана на основании каталога
элективных дисциплин
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

________________ Пфейфер Н.Э.

«___»_____________200___ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Матаев Б.А.

Психология және педагогика кафедрасы

Жұмыс бағдарламасы«Психотерапия» пәні бойынша 050702 – Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика мамандығы студентеріне арналған


Ж±мыс баѓдарламасы 050503 – психология мамандыѓыныњ оќу жоспары мен элективтік пєндер каталогы негізінде ќ±растырылѓан. ПМУ ѓылыми кењесініњ мєжілісінде бекітілді 2007 ж. «30» 05 № 9 хаттама.


Кафедра мәжілісінде ұсынылды . 200 ж.

Хаттама №


Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева Г.М


Филология , журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“ ” . 200 ж. Хаттама №


ОӘК Төрайымы ____________ М.В. Семенова.


КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ____________ Ж.Т. Сарбалаев “ ” . 200 ж.


ОӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы ________________Л.Т. Головерина “_____”________200 ж.

1. Пәннің міндеттері мен мақсаттары:


1.1 Кіріспе. Нәтижелі басқару болу үшін инженерлік техникалық мамандықтардың курсында инженерлік психология пәні оқылады. Тәрбие мақсатына негізделген және теориялық методологиялық бағытта дайындалган маман нәтижелі басқарушы болу мүмкін. Соның негізінде осы пәннің мазмұны құрастырылган.

1.2. Пәнді оқу мақсаты:Тәрбиенің принциптері мен заңдылықтарына назар аударып басқару кезіңде нәтижелі бағыт алу үшін және дағдылар қалыптастыру.

Міндеттері:

 • психикалық феномендерді психологияның заңдылықтарын зерттеудің негізінде психиканың әртүрлі салалары бойынша студенттердің білімін жүйелеуі;

 • әртүрлі теория және психикалық фактілердің жүйелі-психикалық талдау процесінде студенттердің танымдық іс-әрекетінде іскерлік және дағдыны дамыту;

 • әлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың негізгі принциптерімен, бағыттар және идеяларымен танысу

 • -әр түрлі әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып ұжым мен топтармен жұмыс істей білу және профессиограмма құрастыра білу.

2. Пререквизиттер: жалпы психология, еңбек психологиясы, кәсиби психология, жас ерекшелік психологиясы, медициналық психология, әлеуметтік психология, психодиагностика және т.с.с.

Сабақ формалары ұжымдық, топтық және жеке тұлғалық.

Курс 45 сағатқа есептелген, оның ішінде 18 сағат – дәріс, 9 сағат – семинарлық сабақтар және 18 сағат СӨЖ.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер сынақ тапсырады.

Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3 Пәннің мазмұны


3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағат саны

Теор

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

6

1
Инженерлік психология пән ретінде.

1

1

1

2

Кәсіби даму теориялары.

1
1

3

Индивид және жеке тұлға компонеттері. Мамандық типтері.

1

1

1

4

Адам еңбек субъекті ретінде.

1
1

5

Таным процестері.

2

1

2

6

Іс- әрекет психологиясы.

1

1

1

7

Қарым- қатынас психологиясы.

2

1

2

8

Эмоциялық күш сферасының міңездемесі.

1

1

1

9

Тұлға қасиеттері.

1

1

1

10

Адам жарақаттары және оның коррекциясы.

1
1

11

Топ және ұжым психологиясы.

1

1

1

12

Қиқылжыл және оларды шешу жолдары.

1
1

13

Басқару психологиясының негіздері.

2

1

2

14

Басқару психологисының функциялары мен түрлері.

1
1

15

Өзін реттеу және қажеттілі түрткі саласындағы психодиагностика.

1
1

Барлығы

18

9

18


3.2 Дәрістік сабақтардың мазмұны


1 тақырып. Инженерлік психология ғылым ретінде. Инженерлік психология ұғымы және оның эргономикасымен байланысы. Инженерлік психологияның негізгі стратегиясы. Инженерлік психологиясының теориялық және практикалық міндеттер.

2 тақырып. Ұжым мекемесінің теорияларының элементері. Ұжым мекемелерінің аңықтамалары, «Ұжым» ұғымын әртүрлі тұрғадан қарау. Ұжым мекемелерінің құрудағы қағидалар. Ұжым мекемелерінің формалоры. Ұжымның иерархиялық құрылымы. Ұжым мекемелерінің негізгі теориялық ұғымдары: формализованность, централизация. Ұжым мекемелерінің даму фазалары.

3 тақырып. Индивид және жеке тұлға компонеттері. Мамандық типтері. Индивид ұғымы және негізгі компонентері. Адам, индивид, тұлға категорияларының байланысы. Тұлға құрылымы. Тұлға теориялары. Тұлғаның мамандықтық түруының психологиялық аспектлері. Мамандық типологиясы. Мамандық сарыптау. Д.Сьюпер бойынша мамандыққа түру этаптар.

4 тақырып. Адам еңбек субъекті ретінде. Адам инженерлік іс-әрекетінің субъектісі ретінде. Еңбектегі психологиянің мазмұны мен аспектілері. Адам өзін өзі бақылау жуйесі ретінде. Адамның еңбек және кәсіби бағыттары. Инженерлік іс- әрекетіндегі психологиялық тәсілдер мен техникалар. Инженерлік мамандығындағы тұлғалардың психикалық ерекшеліктері.

5 тақырып. Таным процестері. Зейін туралы ұғым. Ырықсыз және ырықты зейін: зейіннің бұл түрлерінің пайда болу себептерінің мән-жайы. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейіннің бөлінуі. Түйсік пен қабылдау ұғымы. Түйсікті бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну. Түйсіктердің түрлері. Қабылдаудың зат түрде болуы, тұтастығы, құрылысы, тұрақтылығы және мәнді түрде реттелуі. Ойлау әрекеті таным үрдісінің ең жоғарғы түрі екендігі туралы ұғым. Ойлау әрекеттер. Ой мен сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің байланысты бірлігі. Ойлаудың физиологиялық негізі. Үнсіз сөйлеу және сөйлеудегі жасырын реакцияның ойлау процесінде атқаратын ролі. Ес туралы түсінік. Ес жайындағы теориялар. Ес және адамның іс-әрекеті. Естің физиологиялық негіздері. Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял – адамның нақты іс-әрекетінің өзіндік бір түрі. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұн. Арман және практикалық іс-әрекет. Қиялдың физиологиялық негізі.

6 тақырып. Іс- әрекет психологиясы. Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекетпен субъектінің белсенділігі. Қажеттілік белсенді әрекетінің негізі. Адамдардың іс-әрекеттеріндегі бірлестігі мен қоғамдық сипаты. Адама санасы мен іс-әрекеттің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің құрылысы.

Адамның негізгі іс-әрекет түрлері. Ойын және оның психологиялық сипаты. Баланың дамып жетілуіндегі ойынның ролі. Оқу әрекеті және оның психологиялық сипаты. Еңбек әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

7 тақырып. Қарым- қатынас психологиясы. Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынастың сан салалары. Коммуникативті қатынас. Интерактивті (өзара ықылас-ынта) және перцептивті (тікелей сезімдік) қатынастар. Қатынас пен іс-әрекет бірлігі.

Жеке адамдар арасындағы дау-дамайдың пайда болу себептері және оларды реттеп отыру шаралара. Қарым-қатынастағы кері байланыс.

8 тақырып. Эмоциялық күш сферасының міңездемесі. Эмоция. Сезім туралы ұғым. Адамның сезімі мен қажеттіліктері. Сезімнің таным әрекеттерінде және практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезімді бастан кешірудің түрлері. Аффектер. Көңіл-күй. Стресс. Сезімнің қорғаушы күші. Ерік туралы түсінік. Адамның ниет қалауларының өрісі және ерікті іс-әрекеттері. Ерікті әрекеттердің негізгі сапалары. Құштарлық және ықыласынта. Ерікті әрекет сатылары. Шешім қабылдау және оның психологиялық сипаты. Өз еркімен әркімнің өзін-өзі күштеуі. Бақылауды шектеу. Жауапкершілік. Ерік сапаларын қалыптастырып отырудын жолдары. Ерікті әрекеттерді қалыптастыруда ұжымның ролі. Ерік және адамның өз еркін тәрбиелеудің міндеттері.

9 тақырып. Тұлға қасиеттері. Темперамент туралы ұғым. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің тұрақтылығы мен орнықтылығы. Темпераменттер туралы ілім. Темпермаенттің физиологиялық негіздері. Темперамент қасиеттерінің пайда болуына тұқым қуалаушылық арқылы берілетін факторлардын әсері. Мінез туралы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінездің құрылысы. Психологиядағы мінез туралы ілім. Қылық және мінездің қалыптасуы. Қабілет жайында түсінік. Қабілет және іс-әрекет. Қабілеттің көлем және сапа жағынан сипаттамасы. Қабілеттің құрылысы. Қабілеттің жалпы түрлері мен жеке түрлері. Нышан және қабілет.

10 тақырып. Тұлға жарақаттары және оның коррекциясы. Психологиялық деңсаулықтың құрылымы. Психологиялық деңсаулыққа әсер тигізуші факторлар. Бұзылуқшылық критериялары және түрлері. Психологиялық деңсаулықты сақтау жолдары. Психологиялық коррекция. Психокоррекциялық жұмыстың мазмұны мен әдістері. Психокоррекция процесінің ерекшелігі. Психокоррекциялық процестің спецификасы.

11 тақырып. Топ және ұжым психологиясы. Топтар және оның классификациясы. Топтық түрлері; шартты, түпкілікті, үлкен және кіші, ресми және ресмисіз т.б. топтар. Топтардың даму деңгейі – олардың іс-әрекет процесінде жеке адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарының қалыптасуы арқылы сипатталады. Топтардың даму деңгейінің өсуіне қарай бөлінуі: ұжымдар, ассоциациялар, корпорациялар, диффузиялық топтар.

12 тақырып. Қиқылжыл және оларды шешу жолдары. Тұлға аралық қиқылжылдар классификациясы. Тұлға аралық қиқылжылдар және Тұлға аралық қатынастар. Тұлға аралық қиқылжылдар психологиялық көріністері. Топ қиқылжылдарының классификациясы. Топ қиқылжылдарының ерекшеліктері. Басшы мен топ арасындағы қиқылжылдар. Өзара келусу процессі, оның функциялары және мазмұны. Өзара келусу процессіндегі қылық моделі. Өзара келусу технологиялары, стратегиялары және тактикалары.

13 тақырып. Басқару психологиясының негіздері. Басқару психологиясының пәні және басқару ғылымындағы орны. Басқару психологиясы психология білімінің саласы ретінде. Басқару психологиясының даму тарихы. Басқару психологиясының негізгі категориялары. Басқару іс-әрекетін зертейтін негізгі бағыттар. Басқару іс-әрекетін жалпы қағидалары. Басқару технология ретінде.

14 тақырып. Басқару психологисының функциялары мен түрлері. Мақсат құру функциясы. Ұжым миссиясы. Ұжымдағы мақсаттар типологиясы: иерархиялық статусы бойынша, байланыс белгісі бойынша, функционалды критериялар, уақытша жетістіктер критериялары, мазмұны бойынша. Басқару мақсаттарының классификациялары. Жобалау функциясы. Жоспарлау функциясы. Жоспарлау процессінің құрылымы. Жоспарлау типологиясы. Жоспарлау қағидалары.

15 тақырып. Өзін реттеу және мамандықтағы қажеттілі түрткі. Түрткі және қажеттілік диагностикасы. Талаптану деңгейінің диагностикасы. Өзіндік реттеу және қажеттілік саласын концептуалдық суреттеу. Түрткілер және қажеттіліктер диагностикасы. О.Орлованың қарым-қатынас және қажеттілік жетістіктерінің сұраунамасы. Талаптану деңгейінің диагностикасы. Түрткілер және қабілеттер диагностикасы.


3.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны


1 тақырып. Инженерлік психология ғылым ретінде. Инженерлік психология ұғымы және оның эргономикасымен байланысы. Инженерлік психологияның негізгі стратегиясы. Инженерлік психологиясының теориялық және практикалық міндеттер.

2 тақырып. Индивид және жеке тұлға компонеттері. Мамандық типтері. Индивид ұғымы және негізгі компонентері. Адам, индивид, тұлға категорияларының байланысы. Тұлға құрылымы. Тұлға теориялары. Тұлғаның мамандықтық түруының психологиялық аспектлері. Мамандық типологиясы. Мамандық сарыптау. Д.Сьюпер бойынша мамандыққа түру этаптар.

3 тақырып. Таным процестері. Зейін туралы ұғым. Ырықсыз және ырықты зейін: зейіннің бұл түрлерінің пайда болу себептерінің мән-жайы. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейіннің бөлінуі. Түйсік пен қабылдау ұғымы. Түйсікті бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну. Түйсіктердің түрлері. Қабылдаудың зат түрде болуы, тұтастығы, құрылысы, тұрақтылығы және мәнді түрде реттелуі. Ойлау әрекеті таным үрдісінің ең жоғарғы түрі екендігі туралы ұғым. Ойлау әрекеттер. Ой мен сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің байланысты бірлігі. Ойлаудың физиологиялық негізі. Үнсіз сөйлеу және сөйлеудегі жасырын реакцияның ойлау процесінде атқаратын ролі. Ес туралы түсінік. Ес жайындағы теориялар. Ес және адамның іс-әрекеті. Естің физиологиялық негіздері. Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял – адамның нақты іс-әрекетінің өзіндік бір түрі. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұн. Арман және практикалық іс-әрекет. Қиялдың физиологиялық негізі.

4 тақырып. Іс- әрекет психологиясы. Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекетпен субъектінің белсенділігі. Қажеттілік белсенді әрекетінің негізі. Адамдардың іс-әрекеттеріндегі бірлестігі мен қоғамдық сипаты. Адама санасы мен іс-әрекеттің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің құрылысы.

Адамның негізгі іс-әрекет түрлері. Ойын және оның психологиялық сипаты. Баланың дамып жетілуіндегі ойынның ролі. Оқу әрекеті және оның психологиялық сипаты. Еңбек әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

5 тақырып. Қарым- қатынас психологиясы. Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынастың сан салалары. Коммуникативті қатынас. Интерактивті (өзара ықылас-ынта) және перцептивті (тікелей сезімдік) қатынастар. Қатынас пен іс-әрекет бірлігі.

Жеке адамдар арасындағы дау-дамайдың пайда болу себептері және оларды реттеп отыру шаралара. Қарым-қатынастағы кері байланыс.

6 тақырып. Эмоциялық күш сферасының міңездемесі. Эмоция. Сезім туралы ұғым. Адамның сезімі мен қажеттіліктері. Сезімнің таным әрекеттерінде және практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезімді бастан кешірудің түрлері. Аффектер. Көңіл-күй. Стресс. Сезімнің қорғаушы күші. Ерік туралы түсінік. Адамның ниет қалауларының өрісі және ерікті іс-әрекеттері. Ерікті әрекеттердің негізгі сапалары. Құштарлық және ықыласынта. Ерікті әрекет сатылары. Шешім қабылдау және оның психологиялық сипаты. Өз еркімен әркімнің өзін-өзі күштеуі. Бақылауды шектеу. Жауапкершілік. Ерік сапаларын қалыптастырып отырудын жолдары. Ерікті әрекеттерді қалыптастыруда ұжымның ролі. Ерік және адамның өз еркін тәрбиелеудің міндеттері.

7 тақырып. Тұлға қасиеттері. Темперамент туралы ұғым. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің тұрақтылығы мен орнықтылығы. Темпераменттер туралы ілім. Темпермаенттің физиологиялық негіздері. Темперамент қасиеттерінің пайда болуына тұқым қуалаушылық арқылы берілетін факторлардын әсері. Мінез туралы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінездің құрылысы. Психологиядағы мінез туралы ілім. Қылық және мінездің қалыптасуы. Қабілет жайында түсінік. Қабілет және іс-әрекет. Қабілеттің көлем және сапа жағынан сипаттамасы. Қабілеттің құрылысы. Қабілеттің жалпы түрлері мен жеке түрлері. Нышан және қабілет.

8 тақырып. Топ және ұжым психологиясы. Топтар және оның классификациясы. Топтық түрлері; шартты, түпкілікті, үлкен және кіші, ресми және ресмисіз т.б. топтар. Топтардың даму деңгейі – олардың іс-әрекет процесінде жеке адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарының қалыптасуы арқылы сипатталады. Топтардың даму деңгейінің өсуіне қарай бөлінуі: ұжымдар, ассоциациялар, корпорациялар, диффузиялық топтар.

9 тақырып. Басқару психологиясының негіздері. Басқару психологиясының пәні және басқару ғылымындағы орны. Басқару психологиясы психология білімінің саласы ретінде. Басқару психологиясының даму тарихы. Басқару психологиясының негізгі категориялары. Басқару іс-әрекетін зертейтін негізгі бағыттар. Басқару іс-әрекетін жалпы қағидалары. Басқару технология ретінде.

3.4 СӨЖ мазмұны.
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны

1

Оқытылатын пән бойынша библиографиялық әдебиет тізімін құру

Конспект-картотека

Дәптер тексеру

1

2

«Инженерлік психологияның басқа психологияның практикалық салаларымен байланысы» тақырыбы бойынша коспект жазу.

Конспект

Сабаққа қатысу

1

3

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

4

Кесте құру: «Инженерлік психологияның негіздері» келесі графаларды толтыру: дисциплинаның аңықтамасы, негізгі теориялары мен концепциясылары, әдістері, негізін қалаушылар.

Кесте

Қорғау

1

5

Аудиторлы сабаққа кірмеген материалды оқу.

Есеп беру

Реферат

3

6

Шетел және отандық психологтардың инженерлік психологияға қосқан үлесінің анализын жасап, салыстыру.

Кесте

Қорғау

1

7

Семестірлік тапсырманы орындау

Реферат (және басқаша)

Қорғау

2

8

Инженер мамандығындағы психикалық құбылыстардың ерекшеліктері.

Баяндама

Қорғау

1

9

Басқару психологиясының функцияларының классификациялары.

Коспект

Ауызша жауап

1

10

Бақылау жұмыстарына дайындық.
РК1, РК2, коллокиум (тестілеу)

2

БАРЛЫҒЫ

18


3.5 Студенттердің дербес оқу тақырыптары.


1 тақырып. Инженерлік психология ғылым ретінде. Инженерлік психология ұғымы және оның эргономикамен манызы. Инженерной психологияның негізгі стратериясы. Инженерлік психологияның теореялық және практикалық мендеттер.

2 тақырып. Кәсіби даму теориясы. Д.Сьюпер даму теориясы. Дж.Холланд типтік теориясы. Э.Гинзберг теориясы. Мамандық типологиясы. Мамандықтық қажеттік. Д.Сьюпер және Хейвигхерстбойынша мамандық қалыптасу жолдары. Қәсіби оқыту және қәсіби техникалық ойлауды қалыптастыру.

3 тақырып. Жеке дара адамды қоғамдану. Жеке дара адамды қоғамдану ұғымы. Жеке дара адамды қоғамданудың психологиялық механизмдері. Жеке дара адамды қоғамдану сфералары;.іс әрекет, оқу, еңбек және т.б. СЧМ деңгейінің инженерлік психологиялық бағалау. Инженердін «Оперативті ойлауы» .

4 тақырып. Адамның жұмыс істеу және травма алудың психологиялық аспектілері. Жаракаттарды алдың алу. Жаракаттанудың психологиялық аспектлері. Адамның жұмыс істеу қабілеті. Қауыпты жағдайлар кезінде психологиялық кезендер. Адам өзін өзі регуляциялық жуйе ретінде. Адамның еңбек және мамандық бағыттары. Адамның жасқа сай даму этаптары.

5 тақырып.Ұжым және топ психологиясы. Кіші және үлкен топтар және оның түрлері. Жеке адамдар арасында қарым қатынастарды зерттеу әдістері. Ұжымдағы лидер деген ұғым. Қақтығыс және олар арасындағы қатынастар типологиясы. Қақтығыс жағдайлар және олардың пайда болуы, дамуы, шешілуі. Ұжымдағы қақтығыстарды басқару.

6 тақырып. Ұйымдастыру және түрткілеу функциясы. Ұйымдастыру функциясы ұйымның қалыптасу кезенінде негізгі процессі ретінде. Қызметтерді ұйымдастыру ерекшеліктері. Делегирование ұғымы және оның қағидалары. Түрткілеу функциясы және қажеттілік иерархиясы (А. Маслоу, Ф. Герцберг, В.А. Петровский бойынша).

7 тақырып. Басқару міндеттерің шешу психологиясы. Басқару міндеттері ерекшеліктері. Ф. Пейн и Андерсон бойынша басқару стилдер. Басқару міндеттерінің классификациясы. Ұжымдағы басқару жағдайларың шешу ерекшеліктері. Басқарушының міңез-қылығының ролі. Шешім қабылдау функциясының ерекшеліктері. Жеке тұлғалық және топтық шешім қабылдау ерекшеліктері.

8 тақырып. Бақылау функциясының ерекшеліктері. Бақылау аңықтамасы, оның мақсаты мен міндеттері. Бақылау процессінің түрлері мен кезендері. Еңбек процессіне және нәтижеге бақылау. Ішкі және сыртқы бақылау стратегиялары. Бақылаудың жағымды және жағымсыз жақтары


Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности(ей)


050702 – Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі


Пәннің атауы. Инженерлік психология___


Оқу түрі

Бақылау түрі

Сағ. бойынша студенттердің жұм. көлемі

Семестр және курс бойынша сағаттың бөлінуі


емтихан

сынақ

КЖ

КР

РГР

Бақылау жұмысы

барлығы

Дәріс

Тәж

лаб

СӨЖ

Дәріс

Тәж

лаб

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ


ЖОБ базасында күндізгі
5


5 семестр

6 семестр

18

9
18


Ф СО ПГУ 7.18.1/10


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Хаккер, В. Инженерная психология и психология труда. –М., 1985.

 2. Смирнов, Б.А. Инженерная психология. Экономические проблемы. –М., Экономика, 1983.

 3. Жарқыбаев Қ. Психология. – «Мектеп» – Алматы, 1994.

 4. Жарықпаев Қ. Психология терминдерінің қазақша-орысша сөздігі. – Алматы, 1976.

 5. Краткий психологический словарь./под ред. А.В. Петровского.–М., 1985.

 6. Мусина В.С. Мектеп жасына дейінгі бала психологиясы. Аударма оқулық. – Алматы, Мектеп, 1986.

 7. Общая психология. Курс лекций. /под ред. Е.И. Рогова.–М., 1995.

 8. Общая психология./под ред. В.В. Богословского.–М., 1986.

 9. Общая психология./под ред. А.В. Петровского.–М., 1986.

 10. Педагогикалық және класс ерекшелігі психологиясы (аударма). – Алматы, Мектеп, 1987.

 11. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии. – М., 1997.

 12. Психология./под ред. А.В. Петровского, П.Я. Ярошевского–М.,1999.

 13. Сәбет бап-баба. Жалпы психология. – Алматы, 2003.

Қосымша әдебиеттір тізімі:

 1. Словарь практического психолога.–М., 1998.

 2. Абульханова, К.А., Васина, Н.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. М.: Изд-во «Совершенство», 1998.

 3. Волков Ю.Г.,Мостовая И.В. Социология. (Учебник для вузов под ред.В.И.Добренькова).- М.,Экономика,1983

 4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975.

 5. Немов, Р.С. Психология, в 3 кн, кн 1 – М, 1999.

 6. Петровский, А.В. Личность, деятельность, коллектив –М., 1982.

 7. Психология и педагогика. Учебное пособие /под ред. К.Абульхановой и др. – М.: изд-во «Совершенство», 1998.

 8. Психология и педагогика. Учебное пособие /сост.А.А.Радугин. –М.: Изд.Центр, 1996.

 9. Рогов, Е.И. Общая психология. М.: ВЛАДОС, 1998.

 10. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: СПб: Питер, 1998.

 11. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. Р-на-Дону: «Феникс», 2000.

 12. Хрестоматия. Психология личности в трудах отечественных психологов /Сост. Л.В.Куликов, «Питер», 2000.

 13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб: Питер. 2000.

Похожие:

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Түркістан уалаятының газетіндегі» публицистиканың баспасөзбен тоғысуын байыптап бағалап беру
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница