Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 268.65 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Дата конвертации16.02.2016
Размер268.65 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/29899.doc
 

Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігіС.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
«Инженерлік психология» пәнінен

050702 – Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Павлодар
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев «___»_____________2007 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Матаев Б.А.


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

«Инженерлік психология» пәні бойынша

050702 – Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика мамандығы студенттеріне арналған


Ж±мыс баѓдарламасы 050503 – психология мамандыѓыныњ оќу жоспары мен элективтік пєндер каталогы негізінде ќ±растырылѓан. ПМУ ѓылыми кењесініњ мєжілісінде бекітілді 2007 ж. «30» 05 № 9 хаттама.


«_____»__________ 2007ж №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________2007ж.

Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева Г.М


Филология , журналистика жєне өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________2007ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________ М.В. Семенова.


КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева Г.М

«_____»__________ 2007ж


Ұстаз туралы мәлімет


Матаев Берік Айтбайұлы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149

СҰӨЖ қабылдау күндері – сенбі күні, 149 ауд.


Пән туралы мәлімет

Нәтижелі басқару болу үшін инженерлік техникалық мамандықтардың курсында инженерлік психология пәні оқылады. Тәрбие мақсатына негізделген және теориялық методологиялық бағытта дайындалган маман нәтижелі басқарушы болу мүмкін. Соның негізінде осы пәннің мазмұны құрастырылган.

Пәнді оқу мақсаты:Тәрбиенің принциптері мен заңдылықтарына назар аударып басқару кезіңде нәтижелі бағыт алу үшін және дағдылар қалыптастыру.

Міндеттері:

 • психикалық феномендерді психологияның заңдылықтарын зерттеудің негізінде психиканың әртүрлі салалары бойынша студенттердің білімін жүйелеуі;

 • әртүрлі теория және психикалық фактілердің жүйелі-психикалық талдау процесінде студенттердің танымдық іс-әрекетінде іскерлік және дағдыны дамыту;

 • әлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың негізгі принциптерімен, бағыттар және идеяларымен танысу

 • -әр түрлі әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып ұжым мен топтармен жұмыс істей білу және профессиограмма құрастыра білу.

Жалпы психология, еңбек психологиясы, кәсиби психология, жас ерекшелік психологиясы, медициналық психология, әлеуметтік психология, психодиагностика және т.с.с. психология салаларымен байланысты

Сабақ формалары ұжымдық, топтық және жеке тұлғалық.

Курс 45 сағатқа есептелген, оның ішінде 18 сағат – дәріс, 9 сағат – семинарлық сабақтар және 18 сағат СӨЖ.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер сынақ тапсырады.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Хаккер, В. Инженерная психология и психология труда. –М., 1985.

 2. Смирнов, Б.А. Инженерная психология. Экономические проблемы. –М., Экономика, 1983.

 3. Жарқыбаев Қ. Психология. – «Мектеп» – Алматы, 1994.

 4. Жарықпаев Қ. Психология терминдерінің қазақша-орысша сөздігі. – Алматы, 1976.

 5. Краткий психологический словарь./под ред. А.В. Петровского.–М., 1985.

 6. Мусина В.С. Мектеп жасына дейінгі бала психологиясы. Аударма оқулық. – Алматы, Мектеп, 1986.

 7. Общая психология. Курс лекций. /под ред. Е.И. Рогова.–М., 1995.

 8. Общая психология./под ред. В.В. Богословского.–М., 1986.

 9. Общая психология./под ред. А.В. Петровского.–М., 1986.

 10. Педагогикалық және класс ерекшелігі психологиясы (аударма). – Алматы, Мектеп, 1987.

 11. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии. – М., 1997.

 12. Психология./под ред. А.В. Петровского, П.Я. Ярошевского–М.,1999.

 13. Сәбет бап-баба. Жалпы психология. – Алматы, 2003.

Қосымша әдебиеттір тізімі:

 1. Словарь практического психолога.–М., 1998.

 2. Абульханова, К.А., Васина, Н.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. М.: Изд-во «Совершенство», 1998.

 3. Волков Ю.Г.,Мостовая И.В. Социология. (Учебник для вузов под ред.В.И.Добренькова).- М.,Экономика,1983

 4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975.

 5. Немов, Р.С. Психология, в 3 кн, кн 1 – М, 1999.

 6. Петровский, А.В. Личность, деятельность, коллектив –М., 1982.

 7. Психология и педагогика. Учебное пособие /под ред. К.Абульхановой и др. – М.: изд-во «Совершенство», 1998.

 8. Психология и педагогика. Учебное пособие /сост.А.А.Радугин. –М.: Изд.Центр, 1996.

 9. Рогов, Е.И. Общая психология. М.: ВЛАДОС, 1998.

 10. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: СПб: Питер, 1998.

 11. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. Р-на-Дону: «Феникс», 2000.

 12. Хрестоматия. Психология личности в трудах отечественных психологов /Сост. Л.В.Куликов, «Питер», 2000.

 13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб: Питер. 2000.3. Пәннің мазмұны


3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағат саны

Теор

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

6

1
Инженерлік психология пән ретінде.

1

1

1

2

Кәсіби даму теориялары.

1
1

3

Индивид және жеке тұлға компонеттері. Мамандық типтері.

1

1

1

4

Адам еңбек субъекті ретінде.

1
1

5

Таным процестері.

2

1

2

6

Іс- әрекет психологиясы.

1

1

1

7

Қарым- қатынас психологиясы.

2

1

2

8

Эмоциялық күш сферасының міңездемесі.

1

1

1

9

Тұлға қасиеттері.

1

1

1

10

Адам жарақаттары және оның коррекциясы.

1
1

11

Топ және ұжым психологиясы.

1

1

1

12

Қиқылжыл және оларды шешу жолдары.

1
1

13

Басқару психологиясының негіздері.

2

1

2

14

Басқару психологисының функциялары мен түрлері.

1
1

15

Өзін реттеу және қажеттілі түрткі саласындағы психодиагностика.

1
1

Барлығы

18

9

18


Дәрістік сабақтардың мазмұны


1 тақырып. Инженерлік психология ғылым ретінде. Инженерлік психология ұғымы және оның эргономикасымен байланысы. Инженерлік психологияның негізгі стратегиясы. Инженерлік психологиясының теориялық және практикалық міндеттер.

2 тақырып. Ұжым мекемесінің теорияларының элементері. Ұжым мекемелерінің аңықтамалары, «Ұжым» ұғымын әртүрлі тұрғадан қарау. Ұжым мекемелерінің құрудағы қағидалар. Ұжым мекемелерінің формалоры. Ұжымның иерархиялық құрылымы. Ұжым мекемелерінің негізгі теориялық ұғымдары: формализованность, централизация. Ұжым мекемелерінің даму фазалары.

3 тақырып. Индивид және жеке тұлға компонеттері. Мамандық типтері. Индивид ұғымы және негізгі компонентері. Адам, индивид, тұлға категорияларының байланысы. Тұлға құрылымы. Тұлға теориялары. Тұлғаның мамандықтық түруының психологиялық аспектлері. Мамандық типологиясы. Мамандық сарыптау. Д.Сьюпер бойынша мамандыққа түру этаптар.

4 тақырып. Адам еңбек субъекті ретінде. Адам инженерлік іс-әрекетінің субъектісі ретінде. Еңбектегі психологиянің мазмұны мен аспектілері. Адам өзін өзі бақылау жуйесі ретінде. Адамның еңбек және кәсіби бағыттары. Инженерлік іс- әрекетіндегі психологиялық тәсілдер мен техникалар. Инженерлік мамандығындағы тұлғалардың психикалық ерекшеліктері.

5 тақырып. Таным процестері. Зейін туралы ұғым. Ырықсыз және ырықты зейін: зейіннің бұл түрлерінің пайда болу себептерінің мән-жайы. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейіннің бөлінуі. Түйсік пен қабылдау ұғымы. Түйсікті бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну. Түйсіктердің түрлері. Қабылдаудың зат түрде болуы, тұтастығы, құрылысы, тұрақтылығы және мәнді түрде реттелуі. Ойлау әрекеті таным үрдісінің ең жоғарғы түрі екендігі туралы ұғым. Ойлау әрекеттер. Ой мен сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің байланысты бірлігі. Ойлаудың физиологиялық негізі. Үнсіз сөйлеу және сөйлеудегі жасырын реакцияның ойлау процесінде атқаратын ролі. Ес туралы түсінік. Ес жайындағы теориялар. Ес және адамның іс-әрекеті. Естің физиологиялық негіздері. Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял – адамның нақты іс-әрекетінің өзіндік бір түрі. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұн. Арман және практикалық іс-әрекет. Қиялдың физиологиялық негізі.

6 тақырып. Іс- әрекет психологиясы. Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекетпен субъектінің белсенділігі. Қажеттілік белсенді әрекетінің негізі. Адамдардың іс-әрекеттеріндегі бірлестігі мен қоғамдық сипаты. Адама санасы мен іс-әрекеттің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің құрылысы.

Адамның негізгі іс-әрекет түрлері. Ойын және оның психологиялық сипаты. Баланың дамып жетілуіндегі ойынның ролі. Оқу әрекеті және оның психологиялық сипаты. Еңбек әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

7 тақырып. Қарым- қатынас психологиясы. Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынастың сан салалары. Коммуникативті қатынас. Интерактивті (өзара ықылас-ынта) және перцептивті (тікелей сезімдік) қатынастар. Қатынас пен іс-әрекет бірлігі.

Жеке адамдар арасындағы дау-дамайдың пайда болу себептері және оларды реттеп отыру шаралара. Қарым-қатынастағы кері байланыс.

8 тақырып. Эмоциялық күш сферасының міңездемесі. Эмоция. Сезім туралы ұғым. Адамның сезімі мен қажеттіліктері. Сезімнің таным әрекеттерінде және практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезімді бастан кешірудің түрлері. Аффектер. Көңіл-күй. Стресс. Сезімнің қорғаушы күші. Ерік туралы түсінік. Адамның ниет қалауларының өрісі және ерікті іс-әрекеттері. Ерікті әрекеттердің негізгі сапалары. Құштарлық және ықыласынта. Ерікті әрекет сатылары. Шешім қабылдау және оның психологиялық сипаты. Өз еркімен әркімнің өзін-өзі күштеуі. Бақылауды шектеу. Жауапкершілік. Ерік сапаларын қалыптастырып отырудын жолдары. Ерікті әрекеттерді қалыптастыруда ұжымның ролі. Ерік және адамның өз еркін тәрбиелеудің міндеттері.

9 тақырып. Тұлға қасиеттері. Темперамент туралы ұғым. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің тұрақтылығы мен орнықтылығы. Темпераменттер туралы ілім. Темпермаенттің физиологиялық негіздері. Темперамент қасиеттерінің пайда болуына тұқым қуалаушылық арқылы берілетін факторлардын әсері. Мінез туралы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінездің құрылысы. Психологиядағы мінез туралы ілім. Қылық және мінездің қалыптасуы. Қабілет жайында түсінік. Қабілет және іс-әрекет. Қабілеттің көлем және сапа жағынан сипаттамасы. Қабілеттің құрылысы. Қабілеттің жалпы түрлері мен жеке түрлері. Нышан және қабілет.

10 тақырып. Тұлға жарақаттары және оның коррекциясы. Психологиялық деңсаулықтың құрылымы. Психологиялық деңсаулыққа әсер тигізуші факторлар. Бұзылуқшылық критериялары және түрлері. Психологиялық деңсаулықты сақтау жолдары. Психологиялық коррекция. Психокоррекциялық жұмыстың мазмұны мен әдістері. Психокоррекция процесінің ерекшелігі. Психокоррекциялық процестің спецификасы.

11 тақырып. Топ және ұжым психологиясы. Топтар және оның классификациясы. Топтық түрлері; шартты, түпкілікті, үлкен және кіші, ресми және ресмисіз т.б. топтар. Топтардың даму деңгейі – олардың іс-әрекет процесінде жеке адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарының қалыптасуы арқылы сипатталады. Топтардың даму деңгейінің өсуіне қарай бөлінуі: ұжымдар, ассоциациялар, корпорациялар, диффузиялық топтар.

12 тақырып. Қиқылжыл және оларды шешу жолдары. Тұлға аралық қиқылжылдар классификациясы. Тұлға аралық қиқылжылдар және Тұлға аралық қатынастар. Тұлға аралық қиқылжылдар психологиялық көріністері. Топ қиқылжылдарының классификациясы. Топ қиқылжылдарының ерекшеліктері. Басшы мен топ арасындағы қиқылжылдар. Өзара келусу процессі, оның функциялары және мазмұны. Өзара келусу процессіндегі қылық моделі. Өзара келусу технологиялары, стратегиялары және тактикалары.

13 тақырып. Басқару психологиясының негіздері. Басқару психологиясының пәні және басқару ғылымындағы орны. Басқару психологиясы психология білімінің саласы ретінде. Басқару психологиясының даму тарихы. Басқару психологиясының негізгі категориялары. Басқару іс-әрекетін зертейтін негізгі бағыттар. Басқару іс-әрекетін жалпы қағидалары. Басқару технология ретінде.

14 тақырып. Басқару психологисының функциялары мен түрлері. Мақсат құру функциясы. Ұжым миссиясы. Ұжымдағы мақсаттар типологиясы: иерархиялық статусы бойынша, байланыс белгісі бойынша, функционалды критериялар, уақытша жетістіктер критериялары, мазмұны бойынша. Басқару мақсаттарының классификациялары. Жобалау функциясы. Жоспарлау функциясы. Жоспарлау процессінің құрылымы. Жоспарлау типологиясы. Жоспарлау қағидалары.

15 тақырып. Өзін реттеу және мамандықтағы қажеттілі түрткі. Түрткі және қажеттілік диагностикасы. Талаптану деңгейінің диагностикасы. Өзіндік реттеу және қажеттілік саласын концептуалдық суреттеу. Түрткілер және қажеттіліктер диагностикасы. О.Орлованың қарым-қатынас және қажеттілік жетістіктерінің сұраунамасы. Талаптану деңгейінің диагностикасы. Түрткілер және қабілеттер диагностикасы.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны


1 тақырып. Инженерлік психология ғылым ретінде. Инженерлік психология ұғымы және оның эргономикасымен байланысы. Инженерлік психологияның негізгі стратегиясы. Инженерлік психологиясының теориялық және практикалық міндеттер.

2 тақырып. Индивид және жеке тұлға компонеттері. Мамандық типтері. Индивид ұғымы және негізгі компонентері. Адам, индивид, тұлға категорияларының байланысы. Тұлға құрылымы. Тұлға теориялары. Тұлғаның мамандықтық түруының психологиялық аспектлері. Мамандық типологиясы. Мамандық сарыптау. Д.Сьюпер бойынша мамандыққа түру этаптар.

3 тақырып. Таным процестері. Зейін туралы ұғым. Ырықсыз және ырықты зейін: зейіннің бұл түрлерінің пайда болу себептерінің мән-жайы. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейіннің бөлінуі. Түйсік пен қабылдау ұғымы. Түйсікті бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну. Түйсіктердің түрлері. Қабылдаудың зат түрде болуы, тұтастығы, құрылысы, тұрақтылығы және мәнді түрде реттелуі. Ойлау әрекеті таным үрдісінің ең жоғарғы түрі екендігі туралы ұғым. Ойлау әрекеттер. Ой мен сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің байланысты бірлігі. Ойлаудың физиологиялық негізі. Үнсіз сөйлеу және сөйлеудегі жасырын реакцияның ойлау процесінде атқаратын ролі. Ес туралы түсінік. Ес жайындағы теориялар. Ес және адамның іс-әрекеті. Естің физиологиялық негіздері. Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял – адамның нақты іс-әрекетінің өзіндік бір түрі. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұн. Арман және практикалық іс-әрекет. Қиялдың физиологиялық негізі.

4 тақырып. Іс- әрекет психологиясы. Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекетпен субъектінің белсенділігі. Қажеттілік белсенді әрекетінің негізі. Адамдардың іс-әрекеттеріндегі бірлестігі мен қоғамдық сипаты. Адама санасы мен іс-әрекеттің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің бірлік принципі. Адамның іс-әрекетінің құрылысы.

Адамның негізгі іс-әрекет түрлері. Ойын және оның психологиялық сипаты. Баланың дамып жетілуіндегі ойынның ролі. Оқу әрекеті және оның психологиялық сипаты. Еңбек әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

5 тақырып. Қарым- қатынас психологиясы. Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынастың сан салалары. Коммуникативті қатынас. Интерактивті (өзара ықылас-ынта) және перцептивті (тікелей сезімдік) қатынастар. Қатынас пен іс-әрекет бірлігі.

Жеке адамдар арасындағы дау-дамайдың пайда болу себептері және оларды реттеп отыру шаралара. Қарым-қатынастағы кері байланыс.

6 тақырып. Эмоциялық күш сферасының міңездемесі. Эмоция. Сезім туралы ұғым. Адамның сезімі мен қажеттіліктері. Сезімнің таным әрекеттерінде және практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезімді бастан кешірудің түрлері. Аффектер. Көңіл-күй. Стресс. Сезімнің қорғаушы күші. Ерік туралы түсінік. Адамның ниет қалауларының өрісі және ерікті іс-әрекеттері. Ерікті әрекеттердің негізгі сапалары. Құштарлық және ықыласынта. Ерікті әрекет сатылары. Шешім қабылдау және оның психологиялық сипаты. Өз еркімен әркімнің өзін-өзі күштеуі. Бақылауды шектеу. Жауапкершілік. Ерік сапаларын қалыптастырып отырудын жолдары. Ерікті әрекеттерді қалыптастыруда ұжымның ролі. Ерік және адамның өз еркін тәрбиелеудің міндеттері.

7 тақырып. Тұлға қасиеттері. Темперамент туралы ұғым. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің тұрақтылығы мен орнықтылығы. Темпераменттер туралы ілім. Темпермаенттің физиологиялық негіздері. Темперамент қасиеттерінің пайда болуына тұқым қуалаушылық арқылы берілетін факторлардын әсері. Мінез туралы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінездің құрылысы. Психологиядағы мінез туралы ілім. Қылық және мінездің қалыптасуы. Қабілет жайында түсінік. Қабілет және іс-әрекет. Қабілеттің көлем және сапа жағынан сипаттамасы. Қабілеттің құрылысы. Қабілеттің жалпы түрлері мен жеке түрлері. Нышан және қабілет.

8 тақырып. Топ және ұжым психологиясы. Топтар және оның классификациясы. Топтық түрлері; шартты, түпкілікті, үлкен және кіші, ресми және ресмисіз т.б. топтар. Топтардың даму деңгейі – олардың іс-әрекет процесінде жеке адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарының қалыптасуы арқылы сипатталады. Топтардың даму деңгейінің өсуіне қарай бөлінуі: ұжымдар, ассоциациялар, корпорациялар, диффузиялық топтар.

9 тақырып. Басқару психологиясының негіздері. Басқару психологиясының пәні және басқару ғылымындағы орны. Басқару психологиясы психология білімінің саласы ретінде. Басқару психологиясының даму тарихы. Басқару психологиясының негізгі категориялары. Басқару іс-әрекетін зертейтін негізгі бағыттар. Басқару іс-әрекетін жалпы қағидалары. Басқару технология ретінде.

СӨЖ мазмұны.
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны

1

Оқытылатын пән бойынша библиографиялық әдебиет тізімін құру

Конспект-картотека

Дәптер тексеру

1

2

«Инженерлік психологияның басқа психологияның практикалық салаларымен байланысы» тақырыбы бойынша коспект жазу.

Конспект

Сабаққа қатысу

1

3

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

4

Кесте құру: «Инженерлік психологияның негіздері» келесі графаларды толтыру: дисциплинаның аңықтамасы, негізгі теориялары мен концепциясылары, әдістері, негізін қалаушылар.

Кесте

Қорғау

1

5

Аудиторлы сабаққа кірмеген материалды оқу.

Есеп беру

Реферат

3

6

Шетел және отандық психологтардың инженерлік психологияға қосқан үлесінің анализын жасап, салыстыру.

Кесте

Қорғау

1

7

Семестірлік тапсырманы орындау

Реферат (және басқаша)

Қорғау

2

8

Инженер мамандығындағы психикалық құбылыстардың ерекшеліктері.

Баяндама

Қорғау

1

9

Басқару психологиясының функцияларының классификациялары.

Коспект

Ауызша жауап

1

10

Бақылау жұмыстарына дайындық.
РК1, РК2, коллокиум (тестілеу)

2

БАРЛЫҒЫ

18


Студенттердің дербес оқу тақырыптары.


1 тақырып. Инженерлік психология ғылым ретінде. Инженерлік психология ұғымы және оның эргономикамен манызы. Инженерной психологияның негізгі стратериясы. Инженерлік психологияның теореялық және практикалық мендеттер.

2 тақырып. Кәсіби даму теориясы. Д.Сьюпер даму теориясы. Дж.Холланд типтік теориясы. Э.Гинзберг теориясы. Мамандық типологиясы. Мамандықтық қажеттік. Д.Сьюпер және Хейвигхерстбойынша мамандық қалыптасу жолдары. Қәсіби оқыту және қәсіби техникалық ойлауды қалыптастыру.

3 тақырып. Жеке дара адамды қоғамдану. Жеке дара адамды қоғамдану ұғымы. Жеке дара адамды қоғамданудың психологиялық механизмдері. Жеке дара адамды қоғамдану сфералары;.іс әрекет, оқу, еңбек және т.б. СЧМ деңгейінің инженерлік психологиялық бағалау. Инженердін «Оперативті ойлауы» .

4 тақырып. Адамның жұмыс істеу және травма алудың психологиялық аспектілері. Жаракаттарды алдың алу. Жаракаттанудың психологиялық аспектлері. Адамның жұмыс істеу қабілеті. Қауыпты жағдайлар кезінде психологиялық кезендер. Адам өзін өзі регуляциялық жуйе ретінде. Адамның еңбек және мамандық бағыттары. Адамның жасқа сай даму этаптары.

5 тақырып.Ұжым және топ психологиясы. Кіші және үлкен топтар және оның түрлері. Жеке адамдар арасында қарым қатынастарды зерттеу әдістері. Ұжымдағы лидер деген ұғым. Қақтығыс және олар арасындағы қатынастар типологиясы. Қақтығыс жағдайлар және олардың пайда болуы, дамуы, шешілуі. Ұжымдағы қақтығыстарды басқару.

6 тақырып. Ұйымдастыру және түрткілеу функциясы. Ұйымдастыру функциясы ұйымның қалыптасу кезенінде негізгі процессі ретінде. Қызметтерді ұйымдастыру ерекшеліктері. Делегирование ұғымы және оның қағидалары. Түрткілеу функциясы және қажеттілік иерархиясы (А. Маслоу, Ф. Герцберг, В.А. Петровский бойынша).

7 тақырып. Басқару міндеттерің шешу психологиясы. Басқару міндеттері ерекшеліктері. Ф. Пейн и Андерсон бойынша басқару стилдер. Басқару міндеттерінің классификациясы. Ұжымдағы басқару жағдайларың шешу ерекшеліктері. Басқарушының міңез-қылығының ролі. Шешім қабылдау функциясының ерекшеліктері. Жеке тұлғалық және топтық шешім қабылдау ерекшеліктері.

8 тақырып. Бақылау функциясының ерекшеліктері. Бақылау аңықтамасы, оның мақсаты мен міндеттері. Бақылау процессінің түрлері мен кезендері. Еңбек процессіне және нәтижеге бақылау. Ішкі және сыртқы бақылау стратегиялары. Бақылаудың жағымды және жағымсыз жақтары

Бақылау шаралардың календарлық графигі


1 рейтинг

Аптаның

1

2

3

4

5

6

7

8


РК

Балдар жинағы


Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

15

2

15

2

15

2

17

20


100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс


Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы

( СРС )

6

6

6

6

6

6

6

6
48

Шекаралық бақылау

20

20

2 рейтинг

Аптаның

9

10

11

12

13

14

15

РК 2

Балдар жинағы


Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

10

2

24

2

28

2

30

100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс


Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2
14

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2
14

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы

( СРС )

6

6

6

6

6

6

6
42


Шекаралық бақылау


30

30У - қатысу, Дз - үй тапсырма , Б - бақылау жұмыс , П - практикалық жұмыс , РК - шекаралық бақылау

Қорытынды емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Көшіру емтихандарда немесе жазбаша жұмыстардың орындалуы жанында тиым салынған.

Қорытынды бағалау балдарда тәртіппен формуламен анықталады:

Р1+ Р 2

И =---------------*0,3+ Э

2

Қайда Р1, Р 2, КР , Э - балдар сәйкесті , толғандар 1-4 рейтинг қорытындылай , алынғандар орындалу сапасының артынан және қорғаныштың курстық жұмыстың және емтиханда , анықталатындар 100 сәнді шкалаға ;

0,3,0,2 және 0,5- лайықтылар таразылар үлестер, анықталғандар ғалыммен кеңеспен университетті.

Егер сіздер орташасыз бағалауды емтиханда алу ( кемірек 50 балл ), анау сіздердің қорытынды рейтингіңіз тәртіппен анықталмайды , ал ақпартізімге бағалау киіліп тозады « орташасыз ».


Бағыт саясаты


Академиялық мінез-құлық саясат және оқытушы әдептанулары және студенттерді университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу . Оқулық процесте белсенді қатысу қажетті қабылдау ( сұрақтардың орнатып қоюы оқылатын оқулық материалмен және өлшенген және қисынды жауаптардың беруі , оқуға арналған маңызды өз өзіне меншікті бақылауларымның келеді ). оқытушыға және курстастарға орынды жату . Қашан дауыстап рұқсат етілмейді оқытушы , әңгімелер сөйлегенде , екінші ескертуден кейін студент дәрісханадан алыстатылады . Жұмыстар өткізбеу ( ауру оқиғасында немесе басқа орынды себепке мәліметті қажетті пайдалануына беру ), жіберілген жұмыстар оқытушымен айқын уақытқа жұмыспен өтеу . Жұмыстарға кешікпеу ( кешігу мүмкін 5 минут , болмаған жағдайда студент жұмысқа рұқсат етілмейді . Алдын ала кешігу объективті себебін немесе кіргізуді қажетті хабарлау ). үй тапсырмалар талапты орындау . Дайын жазбаша материалдар дер кезінде тапсыру . Бақылау жұмыс уақытына көшіру , тестілеулер , емтиханды тиым салынған . Оқытушы кеңестерінің қатысуы міндетті . Жұмыстардың уақытына кәрез телефондар тиісті сөндірілген болу . Тиым салынған жұмыстардың уақытына шайнайтын өшіргішті шайнау .

Бағалаулардың ұсыну белгісі бағыт бөлек компоненттілерімен.

Тапсырмалардың дәл және дер кезінде орындалуы жанында барынша көп бал ұсынылады және бағыт жұмыстарының жүз пайыздық қатысуында .

Қатысу учётесі жанында және лекцияларға студент жұмыстары, практикалық жұмыста :

- лекцияларға қатысу , материал конспектілеуі -2 балл ( қатысу 1 балл , конспекті барысы 1 балл );

- қатысу практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс -2 балл ( қатысу 1 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 1 балл );

- орындалу және үй тапсырма қорғанышы -6 балл.

Бірінші 20 балл шекаралық бақылау құрастырады , екінші шекаралық бақылау -30 балл . Тестілеу түрінде өткізілуге . 20(30) сұрақ алдын ала ескерілген : сұраққа жауап дұрыс -1 балл .

Дұрыс жауаптардың саны қосындыланады .

Көрсетілген талаптардың орындалусызы жанында толықсыз немесе айып пұл балдарды ұсынылады

Айып пұл бал білімдердің бағалау схемасынан аралап шығуға орналастырады .

Мысалы :

Лекция қатысусызы ( орынды себепсіз ) (-1 балл талапқа сай болады );

(-1 балл лекция толықсыз конспектісі талапқа сай болады );

Қатысу практикалық жұмыста (-1 балл топ жұмысында қатысу ) және т. д.

Барынша көп және айып пұл балдардың арақатынастары есепке ала бағыт аяқтайтын бағалау шығарылады . Бағыт тәртіппен зачет беруімен аяқталынады . Зачетте белгілер келесілер болуға ескеру : әрбір сұраққа анықталады 100 балл , олардан :

100 балл - қойылған сұрақтарға жүйелі және жеткілікті жауап береді ;

85-75 балл - твёрдо материалды біледі, және жетекші сұрақтарсыз жауап береді , проблемамен әдебиетте реттейді ;

74-50 балл - біледі тек ең басты материал, проблемамен әдебиетте шатасады , жеткіліктісіз толық берілген сұрақтарға жауап береді ;

49-0 балл - жеткілікті толық және дұрыс жауап бере алмайды , соның ішінде және берілген сұрақтарға , проблемамен әдебиетті білмейді .

Жинағы емтиханда бағыт аяқтайтын 100 балл студент тиісті теріп алу .


Табыстарды тілейміз !

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница