Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 236.29 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Дата конвертации16.02.2016
Размер236.29 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/32839.doc
 

Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігіС.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
«Еңбек психологиясы» пәнінен

050503 – психология бакалавр

мамандығы бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Павлодар
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________2007 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н.А.


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


«Еңбек психологиясы» пәні бойынша

050503 – психология бакалавр мамандығының студеттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді ҚР МЖМБС 3.08.056-2004 және ПМУ ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді.


«_____»__________ 2007ж №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________2007ж.

Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева Г.М


Филология , журналистика жєне өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________2007ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________ М.В. Семенова.


КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева Г.М

«_____»__________ 2007ж

Ұстаз туралы мәлімет


Кударова Назгүл Әбілбек қызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149

СҰӨЖ қабылдау күндері – сенбі күні, 149 ауд.


Пән туралы мәлімет

Бұл бағдарламада еңбек психологиясы пәні бойынша теориялық және тәжірибелік пәннің тақырыптық жоспарлары ұсынылған.

Пәнді оқу мақсаты: «Еңбек психологиясы» пәні бойынша студенттердің еңбек спецификасының құрылымындағы бағыттаулығымен қамтамасыздандыру

1. Еңбек субъекті ретіндегі адам белсендігінің аспектісі туралы ғылыми жинақталған жалпы елестер және ғылыми түсініктер жүйесін қалыптастыру.

2. Еңбек психологиясының гностикалық және конструктивтік әдістерін меңгеру.

3. Жеке дара мен топтық еңбек субъектілердің әр түрлі белсенділік мәліметіндегі фактілер мен заңдылықтарға назарын дамыту және нығайту.

Курсты зерттеу нәтижесінде студент мынаны білуі тиіс: инженерлік психологияның пәні мен мақсаты, еңбек психологиясының даму тарихы, мамандық іс-әрекет психологиясы, мамандық іс-әрекет субъектісінің психологиясы, қауіпсіздік техника негіздеріне қойылатын жалпы талаптар.

Курстың теориялық мазмұнында еңбек психологиясы пәнінің субъектісі мен объектісі толық қарастырылға.

Ал курстың тәжірибелік бөлімінде еңбек іс-әрекетінің психикалық реттеуіштері: білімдер, икемдер, мамандық тәжірибесі, құндылықтар бағыттаулары, қызығушылықтар, мақсаттар, түрткілер, мамандық сана-сезімі мәселелері қарастырылған.

Пререквезиттер:

- жалпы психология;

- әлеуметтік психология,

- жас ерекшелік психология;

- педагогикалық психология;

- дифференциалдық психология.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі

 

  1. Анастази А. Психологическое тестирование кн 2 –М 2002

  2. Бодров В. А. История советской психологии труда –М 1983

  3. Климов Е.А. Введения в психологию труда. –М., 1998

  4. Климов Е.А. Психология профессионала. –М., 1996

  5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. –М 1975

  6. Леонова А. Б., Чернышова О. Н. Психология труда современное состояние и перспективы рзвития –М 1995

  7. Психология труда. /Под ред .А.В Карпова –М., 2004

  8. Пряжников Н.С., Пряжникова Е .Ю Психология труда и человеческого достоинства – М 2001

  9. Платонов О системе психологии –М 1987

  10. Петровский А. В. Общая психология –М 1977


Қосымша әдебиеттір тізімі:


11.Андреева Г. Н. Социальная психология –М 1988

12.Донцов А. И. Психология коллектива –М 1984

13.Золина З. М. Руковотство по физиологии труда –М 1983

14.Израд К. Е .Эмоции человека –М 1980

15.Ильин В. П. Мотивация и мотивы –М 2000

16.Китаев-Смык Л. А. Психология стресса –М 1983

17.Карпов А. В. Психологический анализ трудовой деятельности Ярославль 1988

18.Карпов А. В. Психология менедмента –М 1999

19.Кокурина И. Г. Методика изучения трудовой мотивации –М 1990

20.Леонова А. Б. Медведев В. И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности –М 1988

21.Платонов К. К. Проблемы способности –М 1972

22.Суходольский Г. В. Основы психологической теории и деятельности –Л 1994

23.Кудрявцев Т. В. Психология профессионального обучения и воспитания

24.Шадриков В. Д. Деятельность и способность –М 1994

26.Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессионвльной деятельности –М 1982

Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағат саны

Теор

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі

4
14

2

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі
4

12

3

Еңбек психологиясының негізгі түсініктері

44

Еңбек объектісі және құрылымы
4

6

5

Кәсіби іс-әрекеттегі субъект психологиясы

4

4

6

6

Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы

4

2

6

7

Еңбектің психикалық басқарушылары
4

12

8

Еңбек субъектісінің кәсіби даму кезеңдері

4
6

9

Кәсіпкер тұлғасының дамуы

4
6

10

Психологиялық кәсіпке кіріспе.
4
11

Кәсіпті психологиялық топтастыру

4

4
12

Профессиография


2

4

7

Барлығы : 135

30

30

75Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі

Еңбек психологиясы –еңбек және еңбекші туралы психологиялық білімдер саласы ретінде. Еңбек психологиясы құрылымының жалпы сипаттамасы. Еңбек психологиясы оқу пәні және кәсіп ретінде. Адам және кәсіп туралы психологиялық және пәнаралық ғылыми білімдерддің аралас аймақтары.

2 тақырып. Еңбек психологиясының негізгі әдістері

Еңбек психологиясының әмпирикалық танымдық әдістері: бақылау және оның түрлері; И.Н. Шпильрейн және С.Г. Геллерштейн өңдеген еңбек әдісінің маңызы; сұрақтама әдістер (әңгімелесу, интервью, анкета); құжаттарды зерттеу әдісі; экспериментті бағалау әдісі; іс-әрекет өнімдерін талдау әдісі; қате әрекеттерді талдау әдісі; биографиялық әдіс; А.А. Лялуновтың алгоритмдік әдісі; тәуелсіз сипаттамаларды жалпылау әдісі.

3 тақырып. Еңбек психологиясының негізгі түсініктері

Еңбектің психологиялық белгілері. «Эргатикалық функция», «эргатикалық жүйе» түсінігі, эргатикалық функцияның негізгі түрлері және оның еңбек тарихындағы эволюциясы

4 тақырып. Еңбек объектісі және құрылымы

Еңбек объектісі және негізгі түрлері. Еңбек пәні еңбек объектісі белгілерінің психикалық бейнелерін бағдарлаушы және тұрақты әлеуметтік жүйе ретінде. Еңбек мақсаттары (объективті тапсырылған және субъективті қабылдаған). Психикалық ақиқат ретінде еңбек әрекеті, оынң түрлері. Еңбек құрал-жабдықтары және оның түрлері (қолдық, механикалық, автоматикалық және автоматтандырылған, функционалдық). Еңбектің объективті және субъективті жағдайлары.

5 тақырып. Кәсіби іс-әрекеттегі субъект психологиясы

Еңбек субъектісі және оның құрылымындағы (сыртқы және ішкі).

Еңбек субъектісі «еңбек процесі» жүйесіндегі ең негізгі компонент ретінде. Еңбек субъектісі әр деңгейлі жүйе ретінде. Еңбек субъектісінің сыртқы құрылымы: («бөлек іс-әрекет»), психологиялық әрекеттер мен операциялар (іскерліктер мен дағдылар). Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы (іс-әрекеттің ішкі жағдайлары): кәсіби іс-әрекеттің мотивациялық, когнитивті, эмоционалды-ерікті көрсеткіштері.

6 тақырып. Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы

Кәсіби іс-әрекет құрылымындағы басқарушы және коммуникативті процестер. Қабілеттер кәсіби іс-әрекет факторы ретінде. Қабілет және интеллект. Интеллект кәсіби іс-әрекет басқарушысы ретінде. Адамның еңбек процесіне керек, өзекті кәсіби маңызды сапалар. ІС-әрекеттің жеке-дара стилі.

7 Еңбектің психикалық басқарушылары

Еңбек психикалық басқарушыларының негізгі топтарына қысқаша шолу (объект бинесі; субъект бейнесі; субъект-объектілі, қатынас бейнелері). Кәсіпкердің өзіндік сана-сезімі, оның құрылымы, қалыптасу жағдайлары. Еңбек іс-әрекетіндегі, тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы өзіндік ұйымдастырушылықтың ролі.

8 тақырып. Еңбек субъектісінің кәсіби даму кезеңдері

Адамның жастық дамуы еңбек субъектісі ретінде. Еңбек субъектісінің кәсіпке дейін дамуы (Д.Б. Эльконин., Е.А. Климов типологиясы). «Кәсіп таңдау» кезеңіндегі еңбек субъектісінің дамуы (кәсіби «старт» және өмірлік жолды жобалау. Кәсіби дайындық кезеңіндегі даму және кісіпкер қалыптасуы.

9 тақырып. Кәсіпкер тұлғасының дамуы

Кәсіптендірілу тұлғаны кәсіпкерге айналдыру процесі ретінде. Кәсіптендірілудің негізгі кезеңдері. Тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы прогрессивті кезең. Кәсіби іс-әрекет мотивтерінің қалыптасуы. Кәсіби білімдер мен көзқарастардың қалыптасуы. Кәсіби маңызды сапалардың қалыптасуы. Тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы регрессивті кезеңнің дамуы. Тұлғаның кәсіби деформациясы.

10 тақырып. Психологиялық кәсіпке кіріспе

«Кәсіп», «мамандық», «іскерлік», «лауазым» түсініктері. Еңбек постысының құрылымы (еңбектің тапсырылған мақсаттары, еңбек міндеттері, еңбек құралдарының жүйесі; кәсіби міндеттер жүйесі; құқық жүйесі, өндірістік орта, еңбектің заттық және әлеуметтік жағдайлары.).

11 тақырып. Кәсіпті психологиялық топтастыру

Кәсіпті топтастыруды құрастырудың психологиялық белгілері. Қолдану мақсаттары. Кәсіпті топтастырудың принциптері. Кәсіпті психологиялық топтастыруға қысқаша шолу. Кәсіптің көп белгілі және көп деңгейлі психологиялық топтастыруы (Е.А. Климов бойынша кәсіптің негізгі түрлері, кластары, білімдері, топтары), оның құрылымы және қолдану мүмкіндіктері. Дж. Холланд бойынша кәсіпті топтастыру.

12 тақырып. Профессиография

Профессиография адамның кәсіби іс-әрекетін жән кәсіпті психологиялық зерттеу құралдары ретінде.

Психологиялық профессиографияның принциптері мен әдістері. Кәсіби іс-әрекетті жүйесі зерттеу әдіснамасы. Профессиография бағдарламасы. Профессиография қорытындыларын көрсету формалары (профессиограмма және психограмма). Профессиография әр түрлі кәсіптік іс-әрекет түрлеріне тахникалық және психофизиологиялық мінездеме беруші ретінде. Профессиографияны құру ерекшеліктері. Профессиография сызбалары: ақпараттық диагностикалық, әдістемелік болжамалылық.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі

Еңбек психологиясы –еңбек және еңбекші туралы психологиялық білімдер саласы ретінде. Еңбек психологиясы құрылымының жалпы сипаттамасы. Еңбек психологиясы оқу пәні және кәсіп ретінде. Адам және кәсіп туралы психологиялық және пәнаралық ғылыми білімдерддің аралас аймақтары. Аталған тақырып бойынша студеттердің білімдерін тексеру.

2 тақырып. Еңбек психологиясының негізгі әдістері

Еңбек психологиясының әмпирикалық танымдық әдістері: бақылау және оның түрлері; И.Н. Шпильрейн және С.Г. Геллерштейн өңдеген еңбек әдісінің маңызы; сұрақтама әдістер (әңгімелесу, интервью, анкета); құжаттарды зерттеу әдісі; экспериментті бағалау әдісі; іс-әрекет өнімдерін талдау әдісі; қате әрекеттерді талдау әдісі; биографиялық әдіс; А.А. Лялуновтың алгоритмдік әдісі; тәуелсіз сипаттамаларды жалпылау әдісі.

Аталған тақырып бойынша студенттердің докладтарын тыңдау, сонымен қатар студенттердің тақырып бойынша білімдерін тексеру.

3 тақырып. Еңбек психологиясының негізгі түсініктері

Еңбектің психологиялық белгілері. «Эргатикалық функция», «эргатикалық жүйе» түсінігі, эргатикалық функцияның негізгі түрлері және оның еңбек тарихындағы эволюциясы. Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

4 тақырып. Еңбек объектісі және құрылымы

Еңбек объектісі және негізгі түрлері. Еңбек пәні еңбек объектісі белгілерінің психикалық бейнелерін бағдарлаушы және тұрақты әлеуметтік жүйе ретінде. Еңбек мақсаттары (объективті тапсырылған және субъективті қабылдаған). Психикалық ақиқат ретінде еңбек әрекеті, оынң түрлері. Еңбек құрал-жабдықтары және оның түрлері (қолдық, механикалық, автоматикалық және автоматтандырылған, функционалдық). Еңбектің объективті және субъективті жағдайлары. Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

5 тақырып. Кәсіби іс-әрекеттегі субъект психологиясы

Еңбек субъектісі және оның құрылымындағы (сыртқы және ішкі).

Еңбек субъектісі «еңбек процесі» жүйесіндегі ең негізгі компонент ретінде. Еңбек субъектісі әр деңгейлі жүйе ретінде. Еңбек субъектісінің сыртқы құрылымы: («бөлек іс-әрекет»), психологиялық әрекеттер мен операциялар (іскерліктер мен дағдылар). Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

6 тақырып.Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы

Кәсіби іс-әрекет құрылымындағы басқарушы және коммуникативті процестер. Қабілеттер кәсіби іс-әрекет факторы ретінде. Қабілет және интеллект. Интеллект кәсіби іс-әрекет басқарушысы ретінде. Адамның еңбек процесіне керек, өзекті кәсіби маңызды сапалар. Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

7 Еңбектің психикалық басқарушылары

Еңбек психикалық басқарушыларының негізгі топтарына қысқаша шолу (объект бинесі; субъект бейнесі; субъект-объектілі, қатынас бейнелері). Кәсіпкердің өзіндік сана-сезімі, оның құрылымы, қалыптасу жағдайлары. Еңбек іс-әрекетіндегі, тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы өзіндік ұйымдастырушылықтың ролі. Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

8 тақырып. Еңбек субъектісінің кәсіби даму кезеңдері

Адамның жастық дамуы еңбек субъектісі ретінде. Еңбек субъектісінің кәсіпке дейін дамуы (Д.Б. Эльконин., Е.А. Климов типологиясы). «Кәсіп таңдау» кезеңіндегі еңбек субъектісінің дамуы (кәсіби «старт» және өмірлік жолды жобалау. Кәсіби дайындық кезеңіндегі даму және кісіпкер қалыптасуы. Аталған тақырып бойынша студенттердің докладтарын тыңдау, сонымен қатар студенттердің тақырып бойынша білімдерін тексеру.

9 тақырып. Кәсіпкер тұлғасының дамуы

Кәсіптендірілу тұлғаны кәсіпкерге айналдыру процесі ретінде. Кәсіптендірілудің негізгі кезеңдері. Тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы прогрессивті кезең. Кәсіби іс-әрекет мотивтерінің қалыптасуы. Кәсіби білімдер мен көзқарастардың қалыптасуы. Кәсіби маңызды сапалардың қалыптасуы. Тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы регрессивті кезеңнің дамуы. Тұлғаның кәсіби деформациясы Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

10 тақырып. Психологиялық кәсіпке кіріспе

«Кәсіп», «мамандық», «іскерлік», «лауазым» түсініктері. Еңбек постысының құрылымы (еңбектің тапсырылған мақсаттары, еңбек міндеттері, еңбек құралдарының жүйесі; кәсіби міндеттер жүйесі; құқық жүйесі, өндірістік орта, еңбектің заттық және әлеуметтік жағдайлары.). Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

11 тақырып.Кәсіпті психологиялық топтастыру

Кәсіпті топтастыруды құрастырудың психологиялық белгілері. Қолдану мақсаттары. Кәсіпті топтастырудың принциптері. Кәсіпті психологиялық топтастыруға қысқаша шолу. Кәсіптің көп белгілі және көп деңгейлі психологиялық топтастыруы (Е.А. Климов бойынша кәсіптің негізгі түрлері, кластары, білімдері, топтары), оның құрылымы және қолдану мүмкіндіктері. Дж. Холланд бойынша кәсіпті топтастыру. Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.

12 тақырып. Профессиография

Профессиография адамның кәсіби іс-әрекетін жән кәсіпті психологиялық зерттеу құралдары ретінде.

Психологиялық профессиографияның принциптері мен әдістері. Кәсіби іс-әрекетті жүйесі зерттеу әдіснамасы. Профессиография бағдарламасы. Профессиография қорытындыларын көрсету формалары (профессиограмма және психограмма). Аталған тақырып бойынша студенттердің білімдерін тексеру.


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект

Сабаққа қатысу


2

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

37

4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект, кестелер т.б.


Коллоквиум немесе сынақ

6

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Реферат


Рефератты қорғау

6

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу, емтихан)

4

Барлығы:

75


1 тақырып. Еңбек психологиясының сипаттамасына шолу

Жеке дара және топтық еңбек субъектілердің қалыптасу мен жұмыс жасау аймағындағы тәжірибелік мақсаттардың шешімдер, әдістері мен жолдарды өңдеу және олардың жағдайларын зерттейтін Еңбек психологиясы, еңбек пен еңбек ететіндер туралы ғылыми білімдер бағыты ретінде. Осы аталған сұрақтар бойынша конспект әзірлеу.

Әдебиеттер: [1] 19-35 бет, [6] 15-36 бет, қосымша әд. [4].

2 тақырып. Еңбек үрдісі және оның компоненттері

Еңбек өнімдері мен объектілері және олардың түрлері. Еңбек мақсаттары қалаған болашақтың субъектілік образдар ретінде. Еңбек құралдары мен құрал-саймандары және олардың жіктелуі.

Еңбек жағдайлары. Әр түрлі еңбек үрдістеріндегі объектік еңбек жағдайлардың жалпы түрлер сипаттамасына шолу. Аталған мәселелер бойынша семинар сабағына дайындалу.

Әдебиеттер: [2] 25-46 бет, [3] 39-60 бет, [6] 58-84 бет


3 тақырып. Еңбек субъектісі және оның құрылымы

Еңбек субъектісі эргатикалық жүйесінің басты компоненті ретінде. Еңбек субъектісінің зерттеу деңгейлері. Еңбек іс-әрекетінің психикалық реттеуіштері: білімдер, икемдер, мамандық тәжірибесі, құндылықтар бағыттаулары, қызығушылықтар, мақсаттар, түрткілер, мамандық сана-сезімі.

Атлған сұрақтар бойынша конспект дайындау.

4 тақырып. Еңбектегі жеке даралық мәселесі

Аудиториялық сабақ мазмұнына кірмеген материалды зерттеу. Қысқаша конспект әзірлеу.

Әдебиет: [2] 128-189 бет, [4] 96-107 бет, [5] 87-103 бет, [6] 108-122 бет.

5 тақырып. Психологиялық мамандықтану

Профессиографияның принциптері. Мамандықтың мақсаттары және оларды жүзеге асыруының еңбек әрекеттердің ерекшеліктері. Аталған сұрақтар бойынша отандық және шет елдердің әдебиеттерін қарастыру.

Әдебиет: [7] 22-35 бет, [8] 71-83 бет, қосымша. [6] 33-45 бет

6 тақырып. Еңбек мотивациясы

Хоторн эксперименттері, ғылыми басқаруындағы адамдар қатынасының концепциясы және еңбекпен қанағаттау мәселесі. Аталған сұрақтар бойынша семинар сабағына дайындалу.

7 тақырып. Адамның дамуы еңбектің субъектісі ретінде

Адамды дамыту мамандық өмірлік еңбегі мен еңбек субъектісі ретінде. Тұлғаның мамандық дамуының нормативтік күйзелістері. Еңбек психологиясы мен акмеология. Аталған сұрақтарды ескере отырып қысқаша конспект әзірлеу. Әдебиет: [3] 10-12 бет, [7] 13-59 бет, қосымша. [5] 24-35 бет


Бақылау шаралардың календарлық графигі


1 рейтинг

Аптаның

1

2

3

4

5

6

7

8


РК

Балдар жинағы


Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

15

2

15

2

15

2

17

20


100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс


Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы

( СРС )

6

6

6

6

6

6

6

6
48

Шекаралық бақылау

20

20

2 рейтинг

Аптаның

9

10

11

12

13

14

15

РК 2

Балдар жинағы


Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

10

2

24

2

28

2

30

100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс


Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2
14

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2
14

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы

( СРС )

6

6

6

6

6

6

6
42


Шекаралық бақылау


30

30У - қатысу, Дз - үй тапсырма , Б - бақылау жұмыс , П - практикалық жұмыс , РК - шекаралық бақылау

Қорытынды емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Көшіру емтихандарда немесе жазбаша жұмыстардың орындалуы жанында тиым салынған.

Қорытынды бағалау балдарда тәртіппен формуламен анықталады:

Р1+ Р 2

И =---------------*0,3+ Э

2

Қайда Р1, Р 2, КР , Э - балдар сәйкесті , толғандар 1-4 рейтинг қорытындылай , алынғандар орындалу сапасының артынан және қорғаныштың курстық жұмыстың және емтиханда , анықталатындар 100 сәнді шкалаға ;

0,3,0,2 және 0,5- лайықтылар таразылар үлестер, анықталғандар ғалыммен кеңеспен университетті.

Егер сіздер орташасыз бағалауды емтиханда алу ( кемірек 50 балл ), анау сіздердің қорытынды рейтингіңіз тәртіппен анықталмайды , ал ақпартізімге бағалау киіліп тозады « орташасыз ».


Бағыт саясаты


Академиялық мінез-құлық саясат және оқытушы әдептанулары және студенттерді университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу . Оқулық процесте белсенді қатысу қажетті қабылдау ( сұрақтардың орнатып қоюы оқылатын оқулық материалмен және өлшенген және қисынды жауаптардың беруі , оқуға арналған маңызды өз өзіне меншікті бақылауларымның келеді ). оқытушыға және курстастарға орынды жату . Қашан дауыстап рұқсат етілмейді оқытушы , әңгімелер сөйлегенде , екінші ескертуден кейін студент дәрісханадан алыстатылады . Жұмыстар өткізбеу ( ауру оқиғасында немесе басқа орынды себепке мәліметті қажетті пайдалануына беру ), жіберілген жұмыстар оқытушымен айқын уақытқа жұмыспен өтеу . Жұмыстарға кешікпеу ( кешігу мүмкін 5 минут , болмаған жағдайда студент жұмысқа рұқсат етілмейді . Алдын ала кешігу объективті себебін немесе кіргізуді қажетті хабарлау ). үй тапсырмалар талапты орындау . Дайын жазбаша материалдар дер кезінде тапсыру . Бақылау жұмыс уақытына көшіру , тестілеулер , емтиханды тиым салынған . Оқытушы кеңестерінің қатысуы міндетті . Жұмыстардың уақытына кәрез телефондар тиісті сөндірілген болу . Тиым салынған жұмыстардың уақытына шайнайтын өшіргішті шайнау .

Бағалаулардың ұсыну белгісі бағыт бөлек компоненттілерімен.

Тапсырмалардың дәл және дер кезінде орындалуы жанында барынша көп бал ұсынылады және бағыт жұмыстарының жүз пайыздық қатысуында .

Қатысу учётесі жанында және лекцияларға студент жұмыстары, практикалық жұмыста :

- лекцияларға қатысу , материал конспектілеуі -2 балл ( қатысу 1 балл , конспекті барысы 1 балл );

- қатысу практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс -2 балл ( қатысу 1 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 1 балл );

- орындалу және үй тапсырма қорғанышы -6 балл.

Бірінші 20 балл шекаралық бақылау құрастырады , екінші шекаралық бақылау -30 балл . Тестілеу түрінде өткізілуге . 20(30) сұрақ алдын ала ескерілген : сұраққа жауап дұрыс -1 балл .

Дұрыс жауаптардың саны қосындыланады .

Көрсетілген талаптардың орындалусызы жанында толықсыз немесе айып пұл балдарды ұсынылады

Айып пұл бал білімдердің бағалау схемасынан аралап шығуға орналастырады .

Мысалы :

Лекция қатысусызы ( орынды себепсіз ) (-1 балл талапқа сай болады );

(-1 балл лекция толықсыз конспектісі талапқа сай болады );

Қатысу практикалық жұмыста (-1 балл топ жұмысында қатысу ) және т. д.

Барынша көп және айып пұл балдардың арақатынастары есепке ала бағыт аяқтайтын бағалау шығарылады . Бағыт тәртіппен зачет беруімен аяқталынады . Зачетте белгілер келесілер болуға ескеру : әрбір сұраққа анықталады 100 балл , олардан :

100 балл - қойылған сұрақтарға жүйелі және жеткілікті жауап береді ;

85-75 балл - твёрдо материалды біледі, және жетекші сұрақтарсыз жауап береді , проблемамен әдебиетте реттейді ;

74-50 балл - біледі тек ең басты материал, проблемамен әдебиетте шатасады , жеткіліктісіз толық берілген сұрақтарға жауап береді ;

49-0 балл - жеткілікті толық және дұрыс жауап бере алмайды , соның ішінде және берілген сұрақтарға , проблемамен әдебиетті білмейді .

Жинағы емтиханда бағыт аяқтайтын 100 балл студент тиісті теріп алу .


Табыстарды тілейміз !

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница