Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 264.8 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Дата конвертации16.02.2016
Размер264.8 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/10745.doc
 

Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігіС.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
050119 шет тілі: екі шет тілі

мамандықтары бойынша оқитын студенттерге

«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Павлодар
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________2008 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Ксембаева С.К.


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша

050119 шет тілі: екі шет тілі бакалавр мамандығының студеттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың элективті каталогі негізінде жасалды.


ПМУ ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді.


«_____»__________ 2008ж №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________2008ж.

Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева Г.М


Филология , журналистика жєне өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________2008ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________ Жуманкулова Е.Н.


Ұстаз туралы мәлімет


Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149

СҰӨЖ қабылдау күндері – сәрсенбі күні, 149 ауд.


Пән туралы мәлімет


  1. Кіріспе

Қазіргі кезде Ќазаќстан Республикасында педагогикалыќ мањызды міндеттерірдіњ біірі µмірде, ќарым-ќатынаста, µзініњ сана-сезімініњ дамыта жєне ж‰зеге асыра білетін єлеуметтік-баѓдарланѓан т±лѓаныњ жан-жаќты мєдениетін тєрбиелеу.

« Тєрбие ж±мысынынњ теориясы мен єдістемесі» курсы базалыќ пєн ретінде педагог- м±ѓалімдерді кєсіби- педагогтік даярлау ж‰йесіне кіреді жєне « Педагогика» пєнініњ «Тєрбие теориясы» бµлімімен, сонымен бірге педагогикалыќ практикамен логикалыќ т±рѓыдан байланыста болады. Оныњ негізгі нормативтік ќ±жаты 3.08.0269 –2006 бакалавриат мамандыѓы бойынша 050119-шет тілі:екі шет тілі Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік міндетті стандарты болады.

1.2 Пәннің мақсаты: болашақ м±ѓалімдерді оќушылардыњ тєрбие ж±мысыныњ теориясы, єдістемесі жєне технология саласынан кєсіби-педагогикалыќ білікті маман ретінде ќалыптастыру.

1.3 Пәннің міндеттері:

Студенттерде оќушылармен тєрбие ж±мысыныњ теориясы, єдістемесі жєне техникасы саласында кєсіби-педагогтыќ білімдері жєне біліктіліктерді мењгеруді дамыту;

 • Студенттерге жалпы тәрбие теориясы бойынша білімдерін ќенейту жєне терендету;

 • Студенттерді оќушылардыњ тєрбие ж±мысыныњ теориясы, єдістемесі жєне технологиясы саласынан кєсіби-педагогтік білімдерді ќалыптастыру;

 • Студентерді оќушылардыњ тєрбие ж±мысына ќажетті эжалпы пеждагогтыік жєне арнайы білікттілікпен ќаруландыру: диагностикалыќ, маќсатќоюшылыќ, жобалаушылыќ, ±йымдастырушылыќ, коммуникативтік, аналитикалыќ.

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:

- баланыњ т±лѓалыќ ќалыптасуы жєне єлеуметтену процесін;

 • тєрбие ж±мысыныњ теориясын жєне єдістемесін;

 • тєрбие технологияларды оќу-тєрбие процесінде д±рыс пайдалану;

Пәнді оқу нәтижесінде студент мынадай біліктер мен дағдыларға ие болуы тиіс:

 • оқу-тәрбие жұмысын педагогикалық процестің заңдылықтарына, принциптеріне, тәрбие механизмдеріне сәйкес жүзеге асыру;

 • оқу-тәрбие міндеттерін қалыптастыру, тиісті іс-әрекет түрлерін, әдістері мен формаларын таңдай алу;

 • педагогикалық техниканы меңгеру;

 • ғылыми тұжырымдамаларға, құқықтық-нормативтік құжаттарға талдау жасау,

 1. Пререквизиттер: мамандыққа кіріспе, педагогика тарихы, ‰здіксіз педагогикалыќ практикасы.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 

Негізгі әдебиеттер

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Алматы, Дарын 2004

2.Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі\ Ред. басқарған С. Қариев. Алматы. 1999

3. Болдырев Н.И: Класс жетекшісі. Алматы: Мектеп, 1980

4. Күсаиынов А.Қ. Біз өз балалырымызды білеміз бе? Алматы,2004

5. Көпжасарова М. Оқушыларды кластан тыс жұмыстарда тәрбиелеу Алматы. 1978.

6. Оқушыларды сабақтан тыс уақытта тәрбиелеу. Алматы 1975.

7. Адамгершілікке тәрбиелеу әліппесі. Алматы 1998

8. Ұстаздық шеберлікке жету жолдары|\құрастырған Нұржанова Ж. Алматы1991

9. Педагогика. Курс лекций, Алматы: Нұрлы Әлем, 2003

10. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалрдың тәрбие тұжырымдамасы. Алматы 1995

11. Наурызбаев Ж. Ұлттық мектептің үшің тәрбие жұмысын жоспарлаудың үлгі нүсқасы. Алматы1995

12. Сапарғалиев Г. Оқушыларға праволық тәрбие беру туралы. Алматы 1988

Қосымша әдебиеттер

13 Ахметов Қ., Ермухамбетова Ж. Құқынды біл. Алматы

14 Саңғыспаев Н. Мектептен тыс мекемелердің әс тәжірибесінен Алматы 1972

15 Планирование воспитательной работы в классе. Метод.и пособие\под ред.Степанова Е.Н.М., 2000

16 Маленкова Л.И. Теория и методика воспитательной работы. М.2002

17 Қазақ мектептері мен мектепке дейінгі мекемелерінде имандылық эстетикалық тәрбие берудін кешенді бағдарламасы. \Қазақстан мұғалімі, 8.06.1990

Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/073.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағат саны

Д

Т

СӨЖ

1

2

3

4

51 бµлім. Тєрбие ж±мысыныњ теориясы мен єдістемесініњ жалпы негіздері.

Тєрбие ж±мысыныњ теориясы мен єдістемесініњ пєні жєне міндеттері

1

1

3Мектеп тєрбие ж‰йесі ретінде. Мектептегі тєрбие ж±мысыныњ ±йымдастырушылар тєрбие ж‰йесініњ субъектісі ретінде.

1

1

3Сыныптыњ тєрбие ж±мысыныњ ж‰йесі тєрбиелеуші жєне дамытушы ортаны ќалыптастырушы ретінде

1

1

32бµлім. Оќушылармен тєрбие ж±мыстарын ±йымдастыру

Сыныпта жєне мектептен тыс тєрбие ж±мысы

1

1

3Мектеп жєне сыныптыњ тєрбие ж±мысыныњ диагностикасы

1

1

3Оќушылардыњ сыныптан тыс тєрбие ж±мысныњ маќсатын ќою жєне жоспарлау

1

1

5Оќушылардыњ сыныптан тыс тєрбие ж±мысын ±йымдастыру

1

0,5

5Оќушылардыњ тєрбие ж±мыстарыныњ нєтижесін талдауы µз беттерінше талдау

0,5

1

5Барлығы сағат 45

7,5

7,5

30


Теоретикалық курстың мазмұны


1-тақырып Тєрбие ж±мысыныњ теориясы мен єдістемесініњ пєні жєне міндеттері

«Тєрбие ж±мысыныњ теориясы мен єдістемесі» « Педагогика» курсыныњ «Тєрбие теориясыныњ» бір саласы ретінде. Тєрбие ж±мысыныњ теориясы мен єдістемесі Педагогика курсының тәрбие теориясының бір саласы ретінде. Тәрбие жұмысының тенориясы мен әдістемесінің пәні, міндеттері, мәні мен ерекшеліктері. Негізгі ұғымдары: тәрбие, тәрбие жүйесі, тәрбиедегәе қарым-қатынас, тәрбие әрекеті, тәрбие жұмысы тәрбиелік шара, тәрбие технологияларары.

2-тақырып Мектеп тәрбие жүйесі ретінде.мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастырушылар тәрбие жүйесінің субъектісі ретінде.

Мектептегі тәрбие жүйесі мектептің біртұтас әлеуметтік-педагогикалық құрылымы және балалрды әлеуметтендіру мен дамытудың мақсатты факторы ретінде. Тәрбие жүйесін құру және дамыту міндеттері. Тәрбие жүйесінің компоненттері, олардың өзара әрекеттесуі. Тәрбие жүйесінің компоненттеріне сипаттама. Қазіргі мектептегі тәрбие жүйесі мазмұнының проблемалары. Тәрбие жүйесінің қалыптастыру кезендері, олардың ерекшеліктері. Тәрбие жүйесінің қалыптасу денгейін анықтау өлшемі. Тәрбие жүйесінің көптүрлігі, олардың ұқсастығы және әр түрлілігі. Мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастырушылар мектептің тәрбие жүйесінің субъектісі ретінде. Мектеп директорының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары және оның қызметі. Педагог – мұғалімнің тәрбиелік әрекеті. Сынып жетекшісі, мектеп психологы, әлеуметтік педагог, күнұзақ тобының тәрбиешісі, балалар, ата-аналар және басқадай мектептегі бірлестіктер мектептің жалпы тәрбие жүйесінде.

Сынып жетекшінің институты, оның тарихы және ол қазіргі кезенде. Сынып жеткешісі туралы ереже (сынып жетекшісінің құқықтық-нормативтік аспектісі). Сынып жетекшісінің міндеттері мен қызметі. Сынып жеткешісінің мазмұнды бағыты(оқу, денсаулық, өмір салты, демалыс және т.б.), әрекет түрлері мен формалары. Сынып жетекшісінің тәрбие әрекетінің нәтижелігі жағдайы(білімі мен біліктілігі, педагогтік мәдениет деңгейі мен пайдалы тұжырымдамасы, тәрбиеге қатысты сапасы және т.б.). сынып жетекшісі жұмысының вариантивтігі. Сынып жетекшісі жұмысының нәтижелігінің өлшемі. Мектептің тәрбие жүйесін басқару.

3-тақырып Сыныптың тәрбие жұмысының жүйесі тәрбиелеуші және дамытушы ортаны қалыптастырушы ретінде. Сыныптағы тәрбие жұмысының жүйесі мектептің тәрбие жүйесінің компоненті ретінде. Мектептің және сыныптың тәрбие жұмысы жүйесінің өзара байланыстылығы. Сыныптың тәрбие жүйесінде мектетің тәрбие жүйесі формаларын өзара байланысын қамтамасыз ету. Мектеп сыныбы тәрбие жұмысы жүйесінің бастапқы өзегі ретінде.

Орта – тәрбие жүйесінің компоненті. Сыныптың тәрбиелік жүйесі тәрбиелеуші және дамытушы орта ретінде. Педагогикалық ортаны құру оқушылардың тәрбие жүйесінің субъектілерінің әлеуметтенуі және қалыптасу проблемаларын шешу мүмкіндігі ретінде. Сыныптың тәрбиелеуші ортасы және оны дамыту. Сынып жетекшісінің тәрбиелеуші ортаны ұйымдатыру және дамыту әрекеті.

Сынып ұжымын қалыптастыру және дамыту оқушыларды тәрбиелеуші және дамытушы орта ретінде және қалыптастыру факторы, ұжымдық өзара әрекеттесуі негізінде оның мүшелерінің мүмкіндіктерін жүзеге асыруы. Балалардың әр түрлі әлеуметтік топтарын бірынғай бірлестікке ықпалдастыру. Ұжымдық әріптестіктің тұлғалық бағдарлығы. Балалар ұжымында жеке оқушымен жұмыс істеу әдістемесі. Дарынды және педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған балалармен тәрбие жұмысы. Сынып ұжымында оқушылардың өзін-өзі басқаруы: маңызы, принциптері, қызметтері. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамытудың нәтижелі шарттары. Оқушылардың өзін-өзі басқаруы ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғары органдары ретінде. Сыеыпта оқушылар жиналысын ұйымдастыру және өткізудің әдістемесі. Сынып жетекшісінің пән мұғалімдерімен өзара әрекеттесуі сынып оқушылардың тәрбиелеуші және дамытушы орта құрушы ретінде. Оқушылар ұжымымен жұмысында пән мұғалімдері және сынып жетекшісінің жалпы білімділік және тәрбиелік міндеттері.

Отбасы сынып оқушыларын тәрбиелеуші және дамытушы ортаны қалыптастырушы және баланың негізгі тәрбиеші ретінде. Сынып жетекшісінің оқушының отбасымен ұйымдастыру педагогикалық жұмысы. Ата –аналармен дәстүрлі және шығармашылық формадағы жұмыстар. Педагогтар, оқушылар және ата-аналардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру әдістемесі.

Балалардың ұйымдары мен бірлестіктері сынып оқушыларын тәрбиелеуші және дамытушы ортаны қалыптастыру ретінде, олардың белгілері, қазіргі кездегі қызметтері. Балалрдың бейресми ұйымдары мен бірлестіктері. Сынп жетекшісі және сынып оқушылары ресми және бейресми ұйымдары мен бірлестіктері.

2-бөлім.

4-тақырып Сыныпта және мектептен тыс тәрбие жұмысы. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы, тәрбие жүйесінде оның орны және рөлі. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының міндеттері, ұйымдастыру принциптері, қызметтері мен мазмұны, құралдары, формалары және әдістері. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының көптүрлілігі. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының негізгі формаларына сипаттама. Тәрбие жұмысында педагогикалық қолдау туралы түсінік, оның мәні және жүзеге асыру тәсілдері.

Мектептен тыс тәрбие жұмысы тәрбие жұмысының бөлінбес компоненты ретінде: міндеттері, ұйымдастыру принциптері, мазмұны, формалары және әдістері. Мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық талаптары. Мектептен тыс тәрбие мекемелерінің түрлері, қызметтері және міндеттері. Мектептен және сыныптың мектептен тыс мекемелерінің өзара әрекеттесуі, сондай- ақ қоғамдық ұйыдарымен және бірлестіктермен, білім, мәдені-ағартушылық ұйымдарымен, мәдені және ғылыми орталықтарымен, ұлттық мәдени орталықтар, Денсаулық ұлттық орталығы және т.б.

Оқушылардың мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының өзара байланысы.

5-тақырып Мектеп және сынып тәрбие жұмысының диагностикасы. Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмысының диагностикасы туралы түсінік және оның негізгі қызметі. Жалпы алғанда сыныптың педагогикалық үрдісінің диагностикалық жағдайы. Сыныптың оқу-тәрбие үрдісінің жағдайы туралы ақпарат(бастапқы, тактикалық, жедел) диагностиканың негізгі ретінде. Сыныптың педагогикалық үрдісінің негізгі сипаттамасы және олардың көрсеткіші. Сынптың педагогикалық үрдісінң сипаттамасы бойынша диагностикалық мәліметтер алудың зерттеу әдістемесі. Оқушылардың тәрбиелігі диагностикасы және сынып ұжымын даму деңгейі. Оқушылар және сынып ұжымы диагностикасы талаптар. Оқушылар және оқушылар ұжымы диагностикасының шамамен алынған бағдарламасы мен әдістемесі. Оқушының жеке басына және сынып ұжымына мінездеме жазу.

6-тақырып Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысының мақсатын қою және жоспарлау.

Мақсат, міндет және мақсатқоюшылық туралы жалпы түсінік, оқушылардың тәрбие жұмысында олардың маңызы. Мақсатқоюшылық кезендері және оны ұйымдастыру туралы әдістемелік қенес.

Тәрбие жұмысын жоспарлау оқушылар мен балалар ұжымының дамуын және мектеп пен сыныпта тәрбие жұмыстарының стратегиясын алдын-ала болжау, анықтау үрдісі ретінде. Диагностика мәліметтері және оқушылардың потенциалдық мүмкіндіктері, жалпы сынып ұжымы негізінде сыныптан тыс тәрбие жұмысына мақсат қою және жоспарлау. Тәрбие жұмысын жоспарлау көздері. Сынып жетекшісі, оқушылар және ата-аналар сыныптан тыс тәрбие жұмысына ұжым болып мақсат қою және: деңгейі, кезендері. Сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұжым болып мақсат қою және жоспарлау формалары.

Сыныптың тәрбие жұмысының жоспары – болашақтағы тәрбие жұмысының барысының көрінісі, оның жалпы стратегиялық бағыты және ұсақ деталдары – ретінде: қызметі, түріжәне құрылымы. Мектепте тәрбие жұмысының жоспарын құрудың педагогикалық талаптары. Мектептің және сыныптың сыныптан тыс тәрбие жұмысы жоспарының өзара байланысы.

7-тақырып Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

Сынып сағаты оқушылармен сыныптан тыс тәрбие сабағы ретінде түсінік: міндеттері, қызметі, ерекшеліктері, негізгі компоненттері, құрылымы. Сынып сағатының көптүрлілігі және олардың өзара байланысы. Сынып сағатын даярлау және өткізу әдістемесі. Сынып сағаты тақырыптарының таңдау. Сынып сағатының мақсатын, міндеттерін, формаларын, мазмұның, құралдарын, құрылымын және әдістемесін анықтау. Сынып сағатын ұйымдастыру талаптары( сыныптан тыс тәрбие сабақтары): жүйелік, кешенділік, бірізділік, пайдалылық, қарапайымдылық, әрекеттілік және т.б. Сынып сағаты конспекісін құру.

Ұжымдық шығармашылық істер: қызметі, принциптері, құрылымы, ұйымдастыру алгоритмдері. И.П. Иванов бойынша ұжымдық шығармашылық істерін сипаттамасы. Тәрбиелік шараларды ұйымдастырудың негізгі операциалары.

Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының бағыттары бойынша жалпы мектепшілік шаралары мен сынып сағаттарын даярлау және өткізу әдістемесі: этикалық әнгіме, әлеуметтік мәселелерді шешу әдістемесі, проектлеу жұмыстары, дисскуссия, экскурсиялар және т.б.

8 тақырып Оқушылардың тәрбие жұмыстарының нәтижесінің талдауы және өз беттерінше талдау.

Тәрбие жұмыстарын және оның талдау жаңа диагностикасы және сынып жетекшісінің тәрбиелеу әрекетіндегі күрделі кезең ретінде қайтадан диагностикалау, сонымен бірге тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ең күрделі кезені ретінде. Педагогикалық талдаудың рөлі және оның орны. Педагогикалық талдаудың түрлері және деңгейлері.

Тәрбие жұмыстарының формаларын талдау ерекшеліктері. Сыныпта тәрбиелік шараларды ұжым болып талдау. Сыныпта оқу жылында өткізілген тәрбиелік шараларды ұжым болып талдауды ұйымдастыру: мақсаты, талдау көзі және объектісі, даярлық барысы, өту кезендері, формасы.

Мектепте және сыныпта тәрбие жұмыстарын тәрбие субъектәлерінің өзіндік таддауы және өзіндік бағалауы. Педагогикалық рефлексия оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысының қажетті кезені ретінде.


Практикалық сабақтарының тақырыптары

 1. Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысы мектеп және сыныптың тәрбие жүйесінің көрінісі ретінде.

Мектептегі тәрбие жұмысына сипаттама.

Жалпы сыныптағы тәрбие жұмысының ерекшеліктері.

Сынып жетекшінің жоспары.

Жоспарлардың түрлері. Олардың үлгісін жасау.

 1. Оқушылардың тәрбие жұмысының диагностикасы.

Оқушылардың тәрбиелігінің диагностикасы.

Тәрбиелілігінің көрсеткіштерін таңдау және олардың мазмұнын анықтау.

Тәрбие жұмысындағы диагностикаларға сипаттама.

 1. Оқушылардың тәрбие жұмысына мақсат қою және жоспарлау.

Тәрбие жұмысының мақсаты, оған тарихи және заманауі сипаттама. Тәрбие жұмысты жоспарлау үлгілері.

 1. Елжандылық пен азаматтық, рухани-адамгершілік мәдениеті мен қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

Елжандылық пен азаматтыққа сипаттама.

Қазіргі заманда осы тәрбие түрлеріне қойылатын талаптар. Оқушылардың дамуында елжандылық пен азаматтықтың тәрбиелеуін ұйымдастыру.

 1. Оқу-танымдық қызығушылықты, интеллектік пен эстетикалық және экономикалық мәдениетті қалыптастыруда оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

Оқу және танымдық қызығушылықты дамыту жолдары.

Сынып жетекшінің жұмысында оқу танымдық, интеллекттік, эстетикалық және экономикалық тәрбиелердің мақсаты, мазмұны және ұйымдастыру формалары.

Сынып жетекшінің жоспарында бұл тәрбие түрлерінің алатын орны.

Тәрбие жоспарының үлгісін жасау.

 1. Экологиялық мәдениетті, отбасылық карым қатынас мәдениетің және салауатты өмір салтын қалыптастыруда оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

Экологиялық тәрбиенің мазмұны, ұйымдасытру жолдары.

Отбасылық тәрбиенің тұлғаның дамуында рөлі.

Салауатты салты қалыптастыру маңызды мәселе ретінде.

Сынып жетекшінің жұмысында осы тірбие түрлерін есепке алу және ұйымдастыру.

 1. Оқушылардың тәрбие жұмысының талдауы және өз беттерінше талдауы.

Өздігінен жасаған тәрбие шараны топтың алдына көрсету және талдау жасау.

Өздігінен жасаған тәрбие шараға өзіндік талдау жасау.


3.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі


Есеп беру ф-сы

Бақылау

түрі

Сағат

көлемі

күндізгі

1.

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу


7,5

2.

Тәжірибелік сабақтарына дайындық жасау

кестелер


сынақ

7,5

3.

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Реферат


Баяндаманы қорғау

5

4.

Реферат жасау

Жазба түрде

5

5.

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу, емтихан)

5

Барлығы 30

30


Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1.Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі курсының пәні, міндеттері.

Тақырыптың мазмұның графикалық кесте түрінде беру.

2. Мектеп тәрбие жүйе ретінде.

Пікірталас ұйымдастыру. Тақырыбы: мектепте сынып жетекшісі қажет пе, әлде оның қажеті жоқ.

3 Сыныптың тәрбие жүйесі тәрбиелеші және дамытушы ортаны қалыптастырушы ретінде.

Сыныптың тәрбие жүйенің үлгілерін жасау.( тәрбие сабағы, тақырыптық кеш, спорттық сайыс, интеллектуалдық ойын және т.с.

Оларға толдық, жанжақты талдау жасау.


Бақылау шаралардың қүнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8


РК

Балдар жинағы

Барынша балдар, соның ішінде

2

15

2

15

2

15

2

17

20


100

Дәріс және практикалық сабақтарға қатысу, топтық жұмыс

Лекцияларға қатысу

2

у

2

у

2

у

2

у

2

у

2

у

2

у

2

У
16

Практикалық жұмыстар

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз
16

өздігінен жасаған жұмыстар ( СРС )

6

6

6

6

6

6

6

6
48

Шекаралық бақылау

20

20

2 рейтинг

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

РК 2

Балдар жинағы

Барынша балдар, соның ішінде

2

10

2

24

2

28

2

30

100

Дәріс және практикалық сабақтарға қатысу, топтық жұмыс

Лекцияларға қатысу

2

у

2

у

2

у

2

у

2

у

2

у

2

у
14

Практикалық жұмыстар

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз

2

дз
14

өздігінен жасаған жұмыстар ( СРС )

6

6

6

6

6

6

6
42


Шекаралық бақылау


30

30У - қатысу, Дз - үй тапсырма , Б - бақылау жұмыс , П - практикалық жұмыс , РК - шекаралық бақылау

Қорытынды емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Көшіру емтихандарда немесе жазбаша жұмыстардың орындалуы жанында тиым салынған.

Қорытынды бағалау балдарда тәртіппен формуламен анықталады:

Р1+ Р 2

И =---------------*0,3+ Э

2

Қайда Р1, Р 2, КР , Э - балдар сәйкесті , толғандар 1-4 рейтинг қорытындылай , алынғандар орындалу сапасының артынан және қорғаныштың курстық жұмыстың және емтиханда , анықталатындар 100 сәнді шкалаға ;

0,3,0,2 және 0,5- лайықтылар таразылар үлестер, анықталғандар ғалыммен кеңеспен университетті.

Егер сіздер орташасыз бағалауды емтиханда алу (кемірек 50 балл), анау сіздердің қорытынды рейтингіңіз тәртіппен анықталмайды , ал ақпартізімге бағалау киіліп тозады «орташасыз».

Студенттердің өзіндік жұмыстарын межелік және қортынды бақылау

Студенттердің білімдерін бағалау жүйесі.

Балдық қортынды баға


Баға сан ретінде


Баға әріп ретінде

Дәстүрлі баға


емтихан

сынақ

95-100

4

А


өте жақсыесептелді

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+


жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+Қанағаттарлық.

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағат-сіз

есептелмейді

Бақылау шаралардың бөлінуы.


Бақылау түрлері

Баллдардың ен жоғарғы саны

1 рейтинг

100

2 рейтинг

100

1

Межелік бақылау, оның ішінде:

70

80

1.1

Сабақтарға қатысу

24

27

1.2

Топпен жұмыс жасау

24

27

1.3

Үй тапсырмасын тиянақты орындау

8

9

1.4

Үй тапсырмасын қорғау / тренинг жүргізу/

8

9

1.5

Бақылау жұмыс жасау

6

8

2.

Межелік бақылау

30

20Бағыт саясаты


Академиялық мінез-құлық саясат және оқытушы әдептанулары және студенттерді университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу . Оқулық процесте белсенді қатысу қажетті қабылдау ( сұрақтардың орнатып қоюы оқылатын оқулық материалмен және өлшенген және қисынды жауаптардың беруі , оқуға арналған маңызды өз өзіне меншікті бақылауларымның келеді ). оқытушыға және курстастарға орынды жату . Қашан дауыстап рұқсат етілмейді оқытушы , әңгімелер сөйлегенде , екінші ескертуден кейін студент дәрісханадан алыстатылады . Жұмыстар өткізбеу ( ауру оқиғасында немесе басқа орынды себепке мәліметті қажетті пайдалануына беру ), жіберілген жұмыстар оқытушымен айқын уақытқа жұмыспен өтеу . Жұмыстарға кешікпеу ( кешігу мүмкін 5 минут , болмаған жағдайда студент жұмысқа рұқсат етілмейді . Алдын ала кешігу объективті себебін немесе кіргізуді қажетті хабарлау ). үй тапсырмалар талапты орындау Дайын жазбаша материалдар дер кезінде тапсыру.

- лекцияларға қатысу , материал конспектілеуі -2 балл ( қатысу 1 балл , конспекті барысы 1 балл );

- практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс -2 балл ( қатысу 1 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 1 балл );

- үй тапсырма орындалуы 6 балл.

Бірінші шекаралық бақылау 20 балл, екінші шекаралық бақылау -30 балл .


Табыстарды тілейміз!

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница