«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Скачать 115.43 Kb.
Название«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Дата конвертации16.02.2016
Размер115.43 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/нефтехимия каз.doc
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ


ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯ, КАТАЛИЗ ЖӘНЕ МҰНАЙХИМИЯСЫ КАФЕДРАСЫ


Бекітілген

Ғылыми кеңес мәжілісінде

Хаттама № 2012 жыл Факультет деканы________Оңғарбаев Е.К.

«6M073900 – МҰНАЙХИМИЯСЫ» МАМАНДЫҒЫНА МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


АЛМАТЫ 2012

ҚР жалпы міндетті білім беру стандартына сәйкес дайындалған 6M073900 –Мұнайхимия мамандығына кешенді емтихан бағдарламасы. Бағдарлама құрастырушылар х.ғ.д., проф. Аубакиров Е.А., х.ғ.к., доцент Ташмухамбетова Ж.Х., х.ғ.к., доцент Сыздыкова Л.И.


Физикалық химия, катализ және мұнайхимиясы кафедрасынының мәжілісінде қарастырылған

Хаттама №____ ____________________2012 ж.


Кафедра меңгерушісі_______________________ Алдабергенов М.К.


Бағдарлама факультетінің әдістемелік бюросында қарастырылған


Хаттама № ____ _____________________ 2012 ж.


Факультетінің әдістемелік

бюро төраймы ___________________________Сыздыкова Л.И.


Факультетінің Ғылыми Кеңес отырысында бекітілген

Хаттама № ____ _____________________ 2012 ж.


Ғылыми Кеңестің төраймы,

факультет деканы __________________________Оңғарбаев Е.Қ.


Ғылыми хатшісі ____________________________Тусупбекова А.С.


МАЗМҰНЫ


1 6M073900 – Мұнайхимия мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының мақсаты мен міндеттері


6M073900 – Мұнайхимия мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының мақсатыүміткерлердің білім деңгейін анықтау болып табылады.

6M073900 – Мұнайхимия мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының негізгі міндеті – үміткерлердің әрі қарай магистратурада оқуын табысты оқуын жалғастыра алатындай білім деңгейін; магистрлік диссертацияны орындау барысында химия саласындағы қажетті теориялық және практикалық мәселелерді шешуге қажетті білімді жүйелі түрде меңгеру мүмкіндігін анықтау болып табылады.

Мамандық бойынша қабылдау емтиханының формасы – жазбаша. Емтихан тапсырушы өзінің билетіндегі сұрақтардың жауабын өзінің жауап парағына жазады. Жауап парағы шифрленген түрде болады және оны комиссия тексереді.


2 Білім беру бағдарламасына түсушілерге талаптар


Күтілетін дайындық деңгейі: бакалавр – 543930 - Мұнайхимия, 050606 - Химия, 050720 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 050721 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы;

Жоғарғы арнайы білім беру – 390140 – Органикалық технология мен материалдарының химиялық технологиясы, 390640 – Мұнай, газ және көмірдің химиялық технологиясы, 390840 – Полимерді өңдеу мен өндірудің химиялық технологиясы; 390540 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы, 390011 – Химия өндірісі мен химиялық кибернетиканың негізгі процестері; 390340 – Электротехнология және плазмохимия химиясы


3 Білімдендіруші бағдарламаның пререквизиттері


1. Органикалық химияның теориялық негіздері;

2. Жалпы химиялық технология;

3. Физикалық химия.


4 Емтихан тақырыптарының тізімі


«ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» пәні бойынша


Мұнайдың алкандары

1. Мұнай алкандарының физикалық және химиялық қасиеттері. Газ тәрізді, сұйық және қатты парафиндер.

Алкандарды идентификациялау

Алкандарды бөлу , тазалау. Мұнай фракциясындағы алкандарды анализдеу. Алкандарды сапалық анықтау, бөлу және идентификациялау. Алкандарды каталитикалық изомерлеу.


Мұнайдың нафтенді көмірсутектер

Нафтендердің физикалық және химиялық қасиеттері. Нафтендердің номенклатурасы және изомериясы. Нафтендерді талдау.


Нафтендерді идентификациялау әдістері

Нафтендерді сандық анықтау. Бөлу және оларды идентификациялау.


Нафтендердің химиялық қасиеттері

Гидрогенолиз. Бес және алты мүшелі цилоалкандарды изоқұрылысты парафиндерге гидрогенолиздеу бойынша ғалымдардың жұмыстары. Бес және алты мүшелі циклоалкандарды дегидрлеу. Циклоалкандарды каталитикалық изомеризациялау.


Мұнайдағы ароматты көмірсутектер

3. Ароматты көмірсутектердің физикалық және химиялық қасиеттері. Ароматты көмірсутектерді талдау.


Арендерді идентификациялау әдістері

Арендерді сандық анықтау. Бөлу және оларды идентификациялау. Мұнайдағы ароматты көмірсутектер және аралас құрылысты көмірсутектер.


Мұнайдың қанықпаған көмірсутектері

Олефиндердің физикалық және химиялық қасиеттері. Мұнай өнімдеріндегі диолефиндер.


Олефиндерді идентификациялау әдістері

Олефиндерді сандық анықтау, бөлу және идентификациялау.


Мұнайдың гетероатомды қосылыстары

Мұнайдың гетероатомды қосылыстары. Мұнайдың оттекті қосылыстары.
Мұнайдың азотты қосылыстары. Мұнайдың күкіртті қосылыстары.


Мұнайдың күкіртті органикалық қосылыстары

Мұнайдың күкіртті органикалық қосылыстарын утилизациялау проблемасының қазіргі жайы, оның химиялық, экологиялық және экономикалық аспектілері. Мұнайлы күкіртті концентраттарды практикада қолдану. Меркаптандар, сульфидтер, тиофендерді қолдану.


Мұнайдағы шайырлы-асфальтенді заттар

Мұнайдағы шайырлы-асфальтенді заттар.


Мұнайдың минералды компоненттері.

Мұнайдың минералды компоненттері. Жалпы сипаттамасы.


Фенолдарды пайдалану бағыттары

Фенолдар – отынға, майға және полимерлі материалдарға присадкалар.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

1. Несмеянов А.Н., Несмеянов К.А. Начала органической химии. М.: Химия, 1974 г.-Т.1, 2.

2. Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии. М.: Мир, 1978.- Т. 1, 2.

3. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. М.: МГУ, 2005. – Т.1-4.

4. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. М.: Мир, ВШ, 1990.

5. Шабаров Ю.С. Органическая химия. М.: Химия, 2000. -Т.1,2.

6. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа , 1990.

7. Терней А. Современная органическая химия. /под ред. Суворова Н.Н. М.:Мир, 1981.- Т. 1,2.

8. Кери Ф, Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. М.: Химия, 1981. – Т. 1,2.

9. Травень В.Ф. Органическая химия. М.: Академкнига, 2004. – Т.1,2.

Қосымша әдебиеттер

1. Общая органическая химия/ /под ред. Д. Вартона. М.:Химия, 1981.- Т.1-12.

2. Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия. 1984.

3. Марч Дж. Органическая химия. М.: Мир, 1987-1988. – Т. 1-4.

4. Казицина Л.А., Куплецкая Н.Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии в органической химии. М.: МГУ, - 1984.

5. Органический синтез. Учебное пособие для студентов./ под ред. Н.В. Васильева, Т.А. Смолина. М.: Просвещение, 1986.


«ЖАЛПЫ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» пәні бойынша


Мұнайдың маңыздылығы

Химиялық және мұнайхимиялық өнеркәсіпте мұнай көмірсутектерінің шикізат ретінде мәні.

Мұнай және газ қорлары

Мұнай және табиғи газ өндіру ресурстары мен өлшемі. ҚР мұнай және газ өндірудің географиясының өзгерісі.


Мұнайдың пайда болу теориялары

Мұнайдың органикалық, бейорганикалық, вулкандық, ғарыштық пайда болу теориялары. Қазырғы замаңгы мұнайдың пайда болу теориясы.


Мұнайдың жіктелуі

Геологиялық принцип бойынша мұнайдың жіктелуі. Өндірістік принцип бойынша мұнайдың жіктелуі. Химиялық принцип бойынша мұнайдың жіктелуі.


Мұнайдың құрамы

Мұнайдың химиялық құрамы. Мұнайдың фракциондық құрамы. Мұнай фракциялардың көмірсутекті құрамы бойынша жіктелуі.


Мұнай өнімдерінің және мұнайдың топтық құрамы

Мұнай өнімдерінің және мұнайдың топтық құрамын анықтау. Бензин фракциясының топтық құрамын және детализденген топтық құрамын анықтау. Керосин – газойлді фракциясының топтық құрамын және детализденген топтық құрамын анықтау. Май фракциясының құрылымдық-топтық құрамын анықтау.


Мұнайды өндіру біріншілік процестерінің технологиясы


Мұнайды өндіру біріншілік процестерінің технологиясы. Мұнайды дайындау технологиялары (тузсысдандыру, сусыздандыру, газды бөліп алу, стабилизациялау). Мұнайды тікелей айдау.


Мұнайды өндіру екіншілік процестерінің технологиясы


Мұнайды өндіру екіншілік процестерінің технологиясы. Қазырғы замаңғы мұнайхимиялық комплекстің негізгі технологиялық түйындары. Мұнайхимиялық комплекстің сызба-нұсқасы.


Синтез-газға нігізделенген органикалық синтезі

Көміртегі оксидтері мен сутектерінен көмірсутектер мен спирттердің синтезі. Катализаторлар.


Метанол өндірісі

Метанолды мұнайхимиялық синтез үшін балама шикізат ретінде қарастыру. Метанол - мұнайхимиялық синтез үшін шикі зат және жағармай. Метанолдың көмірсутекке өзгеруі. Жай метил эфирлері – жағармайдың көмірсутекті емес қоспасы.


Қалдықтарды утилизациялау мен залалсыздандырудың әдістері

Мұнай қалдықтарды утилизациялау мен залалсыздандырудың әдістері. Мұнайхимия өндірісінің экологиялық проблемаларын шешу.


Фишер-Тропша синтездері

Жағармай және мұнайхимиялық шикізаттарды өндірудегі көміртегі оксиді мен диоксидін қолдану. Фишер-Тропш әдісі. Механизмнің қазіргі көзқарастары. Мұнайхимиялық синтездің альтернативті синтездері.


Көмірдің маңызы

Көмір – мұнайхимиялық өнеркәсібіндегі мұнай мен табиғи газдың альтернативті шикі зат көзі.

Көмірдің технологиясы


Көмірсутек шикізатындағы көмірді өңдеу әдісі (термиялық еріту, гидроөртеу, деструктивті гидрлеу). Көмірді жартылай кокстеу және кокстеу. Кокстелген шайыр – ароматты шикізат көзі.


Көмірсутектерді тотықтыру технологиясы


Көмірсутектердің тотығуы: сұйықфазалы және буфазалы. Тотықтырғыштар. Оттекпен тотығудың тізбекті механизмі.


Катализаторлардың технологиясы

Мұнайды және мұнайлы шикі заттарды өндірістік өңдіру процестердегі катализаторлар. Каталитикалық мұнайхимиялық процестердін және катализаторлардың жіктелуі. Мұнай өнімдерді және мұнайды өңдіру процестерінің катализаторлары ретінде табиғи және жасанды алюмосиликаттар.


Мұнай өнімдерің және мұнайды қазіргі зерттеу әдістері

Мұнай құрамын және оңы өңдеудің өнімдерінің қазіргі зерттеу әдістері:, хроматография, спектралдық және масс-спектралдық әдістер, карбамид және тиокарбамид қосылыстары мен клатрантты қосылыстардың түзілуі, молекулалық елеуішті қолдану және т.б.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

1. Адельсон С.В., Вишнякова Т.П., Паушкин А.М. Технология нефтехимического синтеза. М., Химия. 1985.608с.

2. Лебедов Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М., Химия. 2001.840с.

3. Гейтс С., Кетцир Дж., др. Химия каталитических процессов. М.,Мир.1981.152с.

4. Магарил Р.З. Теоретические основы химических процессов переработки нефти:Учебн.пособие для вузов. Л.Химия.1985.

5. Нефедов Б.К., Радченко Е.Д., Алиев Р.Р. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти. М.Химия. 1992.


Қосымша әдебиеттер


1. Karakhanov E.A., Maksimov A.L. Catalysis by soluble Macromolecular Metal Complexes. In. Editors Wohrle E.D., Pomogailo A.D. Metal Complexes and Metals in Macromolecules. Synthesis, Structure and properties. 2003, Wiley-VCH GmbH@Co.KGaA. P.457-502.
2. Ляпина Н.К. Химия и физикохимия сераорганических соединений нефтяных дистиллятов. М.: Наука, 1984.
3. Камьянов В.Ф., Аксенов В.С., Титов В.И. Гетероатомные компоненты нефтей. Новисибирск: Наука, 1984.
4. Печуро Н.С., Панин Д.В., Песин О.Ю. Химия и технология синтетического топлива и газа. М.: Химия, 1986.
5. Шелдон Р.А. Химические продукты на основе синтез-газа. М.: Химия, 1987.
6. Пакетт Л. Основы современной химии гетероциклических соединений. М.: Мир, 1971.
7. Джилкрист Т., Старр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия. М.:Мир, 1986.
8. Хенрицци-Оливэ Г., Оливэ С. Химия каталитического гидрирования СО. М.: Химия, 1987.
9. Катализ в С1-химии (под ред. Клайма Л.) Ленинград: Химия, 1987.
10. Арутюнов В.С., Крылов О.В. Окислительные превращения метана. М.: Наука, 1998.

11..Суербаев Х.А Введение в нефтехимию. Алматы: Қазақ университеті.2002.

12. Суербаев Х.А. Катализ в нефтепереработке. Ч.3. Алматы: Қазақ университеті.2002.

13. Суербаев Х.А. Каталитические процессы в нефтеперерабатывающей промышленности. Алматы: Қазақ университеті.2002.

14. Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.:Химия.1982.360с.


«ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯ» пәні бойынша


Химиялық кинетиканың негіздері

Жабық жүйедегі элементар және формальды гомогенді бір бағыттағы реакциялардың формальды кинетикасы. Жабық жүйедегі реакция реттілігі мен қарапайым реакциялардың жылдамдық константасы. Химиялық реакция жылдамдығына температура әсері. Активтену энергиясы. Активтену энергиясын анықтау әдістері.


Күрделі реакциялардың кинетикасы

Қайтымды, параллельді, тізбектелген реакциялардың кинетикалық теңдеулері. Боденштейннің станционарлы концентрация әдісі.


Тізбекті реакциялар

Тізбекті реакциялардың негізгі сипаттамалары. Тармақталмаған тізбекті реакиялардың кинетикасы. Тармақталмаған тізбекті реакциялардың кинетикасы, Семенов теориясы.


Гетерогенді реакциялардың кинетикасы

Гетерогенді реакциялардың кинетикасы. Ішкі және сыртқы диффузия заңдылықтары. Гетерогенді химиялық реакциялардың кинетикалық жіне диффузиялық режимдері. Процестің лимиттеуші сатысын анықтау.


Химиялық тепе-теңдік

Фундаменталды теңдеулер және ашық жүйедегі тепе-теңдік жағдайлары. Әр түрлі типті гомогенді жүйелер үшін: идеал және реал газдар мен сұйық жүйелер үшін химиялық реакцияның изотерма теңдеуі. Химиялық реакцияның изотерма теңдеуі және процесс бағыты. Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы. Тепе-теңдік константасының температураға тәуелділігі. Вант-Гоффтың изобара және изохора теңдеулері.

Ле-Шателье-Браунның жылжымалы тепе-теңдік принципі. Абсолюттік энтропия арқылы тепе-теңдік константасын есептеу (Темкин-Шварцман әдісі).


Химиялық термодинамика

Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Термодинамиканың нөлінші және бірінші заңдары. Ішкі энергия, жылу, жұмыс, олардың физикалық және термодинамикалық мағнасы, өзара байланысы.


Термохимия

Гесс заңы, оның термодинамикалық тұрғыдан негізделуі. - Энтальпия, оның ішкі энергиямен байланысы. Жай заттар мен қосылыстардың түзілу және жану жылулары, олардың белгіленуі. Химиялық реакцияның жылуын есептеу үшін стандартты түзілу және жану жылуларды қолдану.

Жылусыйымдылық, оның түрлері және өзара байланысы.Жылусыйымдылық пен химиялық реакцияның жылу эффектісінің температураға тәуелділігі, Кирхгофф теңдеуі. Әр түрлі температурада химиялық реакциялардың және фазалық өзгерістердің жылу эффектілерін есептеу.


Энтропия

Термодинамиканың II-ші бастамасы, оның анықтамалары. Энтропия. Тепе-теңді және тепе-теңді емес процестердің энтропиясы. Энтропия — процестің бағытының критерийі. Әр түрлі процестердің және химиялық реакцияның энтропиясының өзгерісін есептеу теңдеулері. Планк постулаты. Заттың абсолютты әнтропиясы, оның температураға тәуелділігі.


Катализдің теориялары

Катализдік процестердің негізгі сипаттамалары. Гомогенді катализ, каталитикалық процестердің кинетикасының ерекшеліктері. Гетерогенді катализ. Гетерогенді катализдік реакциялардың кинетикасының ерекшеліктері.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

1. Оспанов Х.К., Қамысбаев Д.Х., Абланнова Е.Х., Шәбікова Г.Х. Физикалық химия. : Өскемен: ШҚМУ баспасы,- 1997- 575 б.

2. Оспанов Х.К., Қамысбаев Д.Х., Абланнова Е.Х., Шәбікова Г.Х. Физикалық химия. Алматы: Қазақ ун-ті,- 2002.- 688 б.

3. Жанабаев Б., Өтелбаев Б. Физикалық химия. Алматы: Респ. Баспа,-1994.-
236 б.

4. Түсіпбекова А.С., Мырзагалиева М.Г. «Физикалық химия» курсы бойынша бағдарламалар және есептер. Алматы: Қазақ ун-ті,- 2006.- 100 б.


Қосымша әдебиеттер

1. Жайлауов С. Физикалық химия. Алматы: Рауан,-1992.-251б.

2. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық химияның қысқаша курсы. Алматы: Білім,-1996.-223 б.

3. Шабикова Г.Х, Қайырбекова А.Ж. Физикалық химиядан есептер жинағы. Шымкент: ОҚТУ.- 1998.- 169 б.

Похожие:

«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 Мазмұны
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М061000-Гидрология» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарламаны г.ғ. д профессор Р. И. Гальперин, г.ғ. д профессор С. К. Давлетгалиев, г.ғ. д профессор М. Х. Сарсенбаев, г.ғ. к доцент...
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 Емтихан тақырыптарының тізімі
Дебиет теориясының негiзгi міндеттерi. Әдебиеттiң тарихы және әдебиет теориясы. Әдебиет теориясы және әдеби сын. Әдебиеттанудың даму...
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon6М020500 филология мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon6М021400 Әдебиеттану мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon6М021400 Әдебиеттану мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
«6M073900 – МҰнайхимиясы» мамандығына магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon6М021300 –лингвистика мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница