Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 479.76 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница2/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер479.76 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/110098.doc
1   2   3

3.4 Семинар сабақтарының тақырыптары

1.Педагогика пәні, категориялары мен әдістемелік негіздері. 2.Тұлғаның дамуы, қалыптасуы және оны тәрбиелеу. З.Педагогика ғылымындагы тэрбие мен оқытудың максат-

міндетгері.

4.Акыл-ой тәрбиесі және даму. Окушылардын ғылыми-дүниетанымын қалыптастыру.

5.0қушылардың қоғамдық-саяси және азаматтық тәрбиесі. Рухани-адамгершілік тәрбиесінің негіздері.

б.Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Еңбек тәрбиесі мен кәсіптік бағдар негіздері.

7.Тәрбие процесінің мәні және мазмұны. Тәрбиенің принциптері. 8.Тәрбиенің жалпы әдістері. Оқушьшар ұжымын ұйымдастыру және тәрбиелеу.

9.0тбасындағы тәрбие.

10.Оқыту процесі, оның теориялық жэне әдістемелік негіздері. 12,Оқыту процесінде білім берудің мазмұны.

ІЗ.Оқыту әдістері.

14.Оқыту процесін ұйымдастыру.

15 .Оқушылардың таным әрекетін белсендіруде қазіргі кездегі жаңа көзкарастар жүйесі.

І6.Қазақстан Республикасында халыққа білім беру жүйесі. 17.Мектептерді басқару жэне оған басшылық жасаудың

педагогикалық негіздері.


3.5 Күндізгі оқу бөліміне арналған СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тақырып бойынша дәріс сабақтарға дайындық

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


30

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Қорытынды реферат

Қорғау


30

4

Салыстыру кестелер, әдебиетті талдау

Тақырып б-ша кестелер


Есеп беру

5

5

Ғылыми баяндамалар

баяндама


Жазбаша баяндама

5

6

Глоссарий жасау

глоссарий


жазбаша

2

5

Бақылау іс-шараларына дайындалу


Р1, Р2 (тестілеу, емтихан)

3

Барлығы:

90


Өздік жүмыстарының тақырыптары

1 Қазіргі кездегі педагогика ғылымының негізгі бағыттары мен міндеттерін

анықтау.

2.Қазақстан Республикасында орта мектептердегі оку-тәрбие үрдісін

демократияландыру және ізгілендіру багытында атқарылып жатқан

жұмыстар бойынша педагогикалық озык тәжірибелерді жинау.

3."ХХІ ғасыр - өркениеттілік ғасырында адамнын жан-жақты мәдениетін

көтеру" мәселесі бойынша пікір алмасуды ұйымдастыру.

4.Мемлекеттік құжаттар және мерзімді педагогикалық басылымдар негізінде

бүгінде Қазақстан Республикасының оқушы жастарына қоғамдық-саяси жэне

азаматтык тәрбие беру тәжірибесін зерттеп, онын үлгісін кұру.

5.Қазакстан Республикасының орта мектептегі тәрбие жұмысын жетілдіруге

сай соңғы жылдары қабылдаған әр түр тұжырымдамалары негізінде

окушылардың рухани адамгершілік жэне эстетикалык тэрбиесінің

нэтижесінте талдау жасау.

6.Оқушылардың салауатты өмір салтын баянды ету шараларының бүгінгі

жағдайын зерттеу, озық үлгілер негізінде ұсыныстар әзірлеу.

7.Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы балалар козгалысының түрлерін, бағыттарын, жұмыс барысын анықтау нәтижесін талдау.

8. Үзіліссіз педагогикалық практика барысында белгілі бір мектеп және

сынып көлемінде оку-тәрбие жұмыстарының міндеттері және мазмұнымен

танысу, сондай-ак оның нәтижесін қорыту.


11 Курс саясаты

Оқытушы мен студенттердің академиялық этикасының саясаты университеттің ішкі тәртібінің ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Оқу үдерісіне белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу материалы бойынша сұрақтар қою, тиянақты жауаптар беру және өзіндік көзқарастарды таныту өте маңызды. Оқытушы мен курстастарды сыйлау керек. Оқытушы сөйлегенде, дауыстап әңгімелесуге болмайды, екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады. Сабақтарды орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір себеп анықтамамен расталуы қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын оқытушының анықтаған уақытында толықтырылуы тиіс. 10 минуттан артық кешіккен студент сабаққа жіберілмейді. Сабаққа кешігудің немесе келмеудің себептерін алдын-ала ескерген жөн. Үй тапсырмасын және басқа жазба жұмыстарды дерт кезінде тапсыру қажет. Бақылау жұмысын, тестті емтиханды тапсыруда көшіруге жол берілмейді. Оқытушының консультациясына қатысуы міндетті. Сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілген қалыпта болуы талап етіледі. Сағыс шайнауға, дөрекілік пен мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тыйым салынады.

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Мәселен, дәрісті орынды себепсіз босату үшін 2 балл шегеріледі (-2); дәрістің шала конспектіленгені үшін жарты балл кемітіледі (-0,5); тәжірибелік сабақтарда белсенділік танытпай, немқұрайды қатынасу ең кем дегенде жарты баллды шегеруімен (-0,5) жазаланады.

Межелік бақылау пәннің тиесілі кезеңде өтілген тақырыптары бойынша сынақ немесе коллоквиум түрінде ұйымдастырылады. Межелік бақылауда сырттай оқу бөлімі студенттер үшін келесі критерийлер ескеріледі:

РД=Р1 или РД=Р1*0,7+КР*0,3


Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

мұндағы Р1, Р2, АҮ– бірінші, екінші рейтингтің, ағымды үлгерімнің балдары;

РД=(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)

Қорытынды=РД*0,6+ҚБ*0,4

Толық дұрыс жауап 100 балмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанды жауап; балдардың шегерілуі жауаптың мәнін және дұрыстығын бұзбайтын кемшіліктердің кездесуімен байланысты;

89-75 балл - материалды толық игергендігі, мәселе бойынша әдебиеттерді білетіндігі көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа қойылады;

74-50 балл – студент тек негізгі материалды біледі, мәселе бойынша әдебиеттерді шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар қайырады;

49-0 балл – студент толық және дұрыс жауап беруге қауқарсыз, қосымша сұрақтар оған көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған.

Қорытынды бақылау. Курс пән бойынша тестілеу түрінде өтетін емтихан тапсыруымен аяқталады. Бақылау үстінде көшіріп жазуға тыйым салынады. Емтиханда студенттің әр қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады. Емтиханның жалпы бағасы дұрыс жауаптардың бағаларын қосу арқылы анықталады.

Курстың ақтық бағасы бұған дейінгі жинақталған барлық балдарды ескеру арқылы қойылады.

Егер студент емтиханда Ғ деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.


12 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

Міндетті әдебиеттер:

 1. Педагогика. Оқулық, Алматы : Print-S, 2005. -3646.

 2. Пидкасистый П.И. Педагогика .- М: 2001

 3. Подласый И.П. Педагогика. - Минск, 2006-631 с.

 4. Харламов И.Ф. Педагогика - Минск 2002

 5. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического
  процесса.- Алматы, 2005

Қосымша әдебиеттер:

 1. Коркина В.И. Дидактика в схемах и таблицах: Уч. Пособие.- КарГУ. Караганда: Изд-во ВО КарГУ, 2004

 2. Коянбаев Ж.Б., Коянбаев Р.М. Педагогика. Алматы,2002

 3. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: уч.пособие для студентов высшего педагогического заведения. М.,2002

 4. Педагогика. Курс лекций, Алматы: Нұрлы Әлем, 2003

 5. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Алматы, Дарын 2004

 6. Планирование воспитательной работы в классе. Метод.и пособие\под ред.Степанова Е.Н.М., 20005В050119 шет тілі: екі шет тілі
1   2   3

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница