Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 410.38 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница4/4
Дата конвертации15.02.2016
Размер410.38 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/27855.doc
1   2   3   4


Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар


1 тақырып. Әлеуметтік психология ғылым және оқу пәні ретінде. Әлеуметтік психологияның статусы мен жүйесі. Әлеуметік психологиядағы эксперименттің негізгі типтері мен ерекшеліктері.

2 тақырып. Әлеуметтік психологияның әдіснамалық мәселелері, оның табиғаты мен динамикасы. Әлеумеггік-психологиялық зерттеудегі сұрактама, бақылау, құжаттарды талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы.

3 тақырып. Әлеуметтік психологияның генезисі мен эволюциясы. Әлсумеітік психика ұғымы. Когнитивті диссонанс, коммуникативті акт, құрылымдық баланс теориясы.

4 тақырып. Қоғамдық сана мен қоғамдық психология. Әлеуметтік психологиядағы жеке адам феномені. А.Н.Леонтьевтің ic-әрекет теориясы және оны әлеуметтік психологияда пайдалану мүмкіндігі. Бірлескен ic-әрекет тұжырымдамасы және А.С.Макаренко, А.В.Петровский, Л.И.Уманский, А.И.Донцовтың тұжырым теориялары.

5 тақырып. Жеке адамды әлеуметтендірудің әлсуметтік-психологиялық құрылымы, жеке адамның рухани қуаты. Тұлғаны түсінудің әлеуметтік-психологиялық бағытының ерекшелігі, оның жалпы психология мен әлеуметтанудағы жеке адамды түсінуден айырмашылығы. Әлеуметтік психологаядағы тұлғаны зерттеудің дәстүрлері мен қазіргі жағдайы.

6 тақырып. Жеке адамды әлсуметтендіру факторлары, механизмдері мен құралдары. Ойын әдісі және оның модификациялары. Әлеуметтік-психологиялық кеңес бсрудің спецификасы. Әлеумсттік-психологиялық диагностика және әсер ету психотехникасы.

7 тақырып. ІІІағын топтардың әлсуметтік психологиясы. Олардың классификаииясы, түрлсрі мен функциялары. Шағын топ психологиясын зерттеудің негізгі теориялық бағдарлары (бекіту тсориясы, интеракционизм, өріс тсориясы, психоаналитикалық бағдар, социомстриялық бағдар, іс-әрекет бағыты, жүйе теориясы). Топтық құбылыстарды зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы.

8 тақырып. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиясы. Әлеуметтік класс, әлеумсттік қозғалыс ұғымдары. Жскс адамның ұлттық сана-сезімінің срскшслігі мен өмірлік бейнесі. Әлеуметтік жүріс-тұрыстың этномәдени варианттылығы. Этноцентризм мен этносаралық кикілжіңдсрдің әлеуметтік-психологиялық аспсктілері. Саяси әлеуметтену мен бұқараның талдау ситуацияларындағы жүріс-тұрысының психологиялық мәселелері. Діни қауымдастықтармен бірлестіктердің психололиялык сипаттамасы.

9 тақырып. Қауымдастық - қоғамдық-әлеуметтік феномен ретінде. Оның статусы мен модификациясы.

10 тақырып. Көпшілік психологиясы және тобыр психологиясы. Тобырдың әлеуметтік-психологиялық механизмдері мен динамикасы. Тобырдағы жеке адам жүріс-тұрысы. Үрей түсінігі. Бұқаралық жүріс-тұрыс заңдылықтарын түсіну үшін еліктеу, иландыру және жұқтыру процестерін зерттеудің маңызы.

11 тақырып. Қарым-қатынастың әлеуметтік психологиясы. Қарым-қатынас түрлсрі мен функциялары. Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері. Деструктивті қарым-қатынас түсінігі. Табысты қарым-қатынас факторлары. Тұлғааралық қарым-қатынасты зерттеулердің жаңа бағыты (В.Н.Куницына).

12 тақырып. Психологиялық қарым-қатынастың құрылымдары, дағдылары мен техникасы. Тезаурус түсінігі. Қарым-қатынастық кедергі типтері. Жеке адам мен қоғамның өзіндік санасы мен ттілдік сана мәселесі. Мәтін - әлеуметтік-психологиялық зерттеулердіңи пәні ретінде: құрастру заңдылықтары, қабылдау механизмдері, талдау тәсілдері. Тілдік стереотиптер мен тілдік этикет. Байланыс орнату, қолдау және шығудың тілдік ережелері.

13 тақырып. Әлеуметтік-психологиялық трснинг. Психотехникалық ойындар мен жаттығулар.

14 тақырып. Іс-әрекеттің әлеуметтік психологиясы, оның статусы мсн құрылымы. Бірлескен қызмет психологиясы. Қолданбалы психологиялық зерттеулерді орталықтандыру үшін психологиялық қызметті ұйымдастыру. Психологиялық қызмет іс-әрекеттеріндегі әлеуметтік психологияның орны.

15 тақырып. Кикілжің психологиясы, оның түрлері, функциялары және шешу тәсілдсрі. Тұлғааралық кикілжіндерді шешу мен реттеудің тәсілдері. Келіссөз кикілжіңді шешу тәсілі ретінде. Келіссөздерді жүргізу мен даярлау «технологиясы». Келіссөз жүргізудің негізгі әдістсрі. Келіссөзпроцесіндегі делдалдық.


Бақылау шаралардың календарлық графигі


1 рейтинг 4 семестр

Аптаның

1

2

3

4

5

6

7

8


РК

Балдар жинағы

Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

15

2

15

2

15

2

17

100


100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс

Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Семинар жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы (СРС)

3

3

3

3

3

3

3

3
24

Шекаралық бақылау

100

100

2 рейтинг 4 семестр

Аптаның

9

10

11

12

13

14

15

РК 2

Балдар жинағы

Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

10

2

24

2

28

2

100

100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс

Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2
14

Практикалық жұмыстың

3

3

3

3

3

3

3
21

Семинар жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2
14

Орындалу және үй тапсырмалар-дың қорғанышы (СРС)

3

3

3

3

3

3

3
21


Шекаралық бақылау


100

100


У - қатысу, Дз - үй тапсырма, Р-реферат, Б - бақылау жұмыс, П - практикалық жұмыс, РК - шекаралық бақылау

Қорытынды емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Көшіру емтихандарда немесе жазбаша жұмыстардың орындалуы жанында тиым салынған.

Қорытынды бағалау балдарда тәртіппен формуламен анықталады:

Р1+ Р 2

И =---------------*0,3+ Э

2

Қайда Р1, Р 2, КР , Э - балдар сәйкесті, толғандар 1-4 рейтинг қорытындылай, алынғандар орындалу сапасының артынан және қорғаныштың курстық жұмыстың және емтиханда, анықталатындар 100 сәнді шкалаға;

0,3, 0,2 және 0,5- лайықтылар таразылар үлестер, анықталғандар ғалыммен кеңеспен университетті.

Егер сіздер орташасыз бағалауды емтиханда алу (кемірек 50 балл), анау сіздердің қорытынды рейтингіңіз тәртіппен анықталмайды, ал ақпартізімге бағалау киіліп тозады «орташасыз».

Бағыт саясаты

Академиялық мінез-құлық саясат және оқытушы әдептанулары және студенттерді университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу. Оқулық процесте белсенді қатысу қажетті қабылдау (сұрақтардың орнатып қоюы оқылатын оқулық материалмен және өлшенген және қисынды жауаптардың беруі, оқуға арналған маңызды өз өзіне меншікті бақылауларымның келеді), оқытушыға және курстастарға орынды жату. Қашан дауыстап рұқсат етілмейді оқытушы, әңгімелер сөйлегенде, екінші ескертуден кейін студент дәрісханадан алыстатылады. Жұмыстар өткізбеу (ауру оқиғасында немесе басқа орынды себепке мәліметті қажетті пайдалануына беру), жіберілген жұмыстар оқытушымен айқын уақытқа жұмыспен өтеу. Жұмыстарға кешікпеу (кешігу мүмкін 5 минут, болмаған жағдайда студент жұмысқа рұқсат етілмейді. Алдын ала кешігу объективті себебін немесе кіргізуді қажетті хабарлау), үй тапсырмалар талапты орындау. Дайын жазбаша материалдар дер кезінде тапсыру. Бақылау жұмыс уақытына көшіру, тестілеулер, емтиханды тиым салынған. Оқытушы кеңестерінің қатысуы міндетті. Жұмыстардың уақытына кәрез телефондар тиісті сөндірілген болу. Тиым салынған жұмыстардың уақытына шайнайтын өшіргішті шайнау.

Бағалаулардың ұсыну белгісі бағыт бөлек компоненттілерімен.

Тапсырмалардың дәл және дер кезінде орындалуы жанында барынша көп бал ұсынылады және бағыт жұмыстарының жүз пайыздық қатысуында.

Қатысу есебі жанында және лекцияларға студент жұмыстары, практикалық жұмыста:

- лекцияларға қатысу, материал конспектілеуі -4 балл ( қатысу 2 балл, конспекті барысы 2 балл );

- қатысу практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс -8 балл ( қатысу 2 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 6 балл );

- орындалу және үй тапсырма қорғанышы -8 балл.

Бірінші 100 балл шекаралық бақылау құрастырады, екінші шекаралық бақылау -100 балл . Тестілеу түрінде өткізілуге. 50 сұрақ алдын ала ескерілген: сұраққа жауап дұрыс -2 балл.

Дұрыс жауаптардың саны қосындыланады.

Көрсетілген талаптардың орындалусызы жанында толықсыз немесе айып пұл балдарды ұсынылады

Айып пұл бал білімдердің бағалау схемасынан аралап шығуға орналастырады.

Мысалы:

Лекция қатысусызы (орынды себепсіз) (-2 балл талапқа сай болады);

(-2 балл лекция толықсыз конспектісі талапқа сай болады);

Қатысу практикалық жұмыста (-4 балл топ жұмысында қатысу) және т. д.

Барынша көп және айып пұл балдардың арақатынастары есепке ала бағыт аяқтайтын бағалау шығарылады. Бағыт тәртіппен зачет беруімен аяқталынады. Сынаќта белгілер келесілер болуға ескеру: әрбір сұраққа анықталады 100 балл, олардан:

100 балл - қойылған сұрақтарға жүйелі және жеткілікті жауап береді;

85-75 балл - твёрдо материалды біледі, және жетекші сұрақтарсыз жауап береді, мәселемен әдебиетте реттейді;

74-50 балл - біледі тек ең басты материал, мәселемен әдебиетте шатасады, жеткіліктісіз толық берілген сұрақтарға жауап береді;

49-0 балл - жеткілікті толық және дұрыс жауап бере алмайды, соның ішінде және берілген сұрақтарғ, мәселемен әдебиетті білмейді.

Жинағы емтиханда бағыт аяқтайтын 100 балл студент тиісті теріп алу.

Табыстарды тілейміз!
1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница