Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 410.38 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница3/4
Дата конвертации15.02.2016
Размер410.38 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/27855.doc
1   2   3   4


Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Әлеуметтік психологияның пәні, оның адам және қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орны. Жалпы психология және әлеуметтану-әлеуметтік психологияның нeгізi. Қaзipгi психологиялық және әлеуметтану ғылымдарындағы әлеуметтік психологияның пәні туралы бipтeкті түсініктердің болмауы.

2 тақырып. Әлеуметтік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы. Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуының алғы шарттары. Алғашқы әлеуметтік-психологиялық теориялар («Халықтар психологиясы» М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт; «Көпшілік психологиясы» Г.Тард, В.Макдугаллдың «Әлеуметтік жүріс-тұрыс инстинкт» теориясы).

3 тақырып. Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары. Қазіргі әлеуметтік психологиядағы жаңа бихевиоризм. Әлеуметтік-психологиялық зерттеулер контексіндегі үйрену теориясының негізгі ұғымдары. Әлеуметтік-психологиялық феномендердің психоаналитикалық талдауы. Әлеуметтік психологиядағы қазіргі псяхоаналитикалық тұжырымдамалар және З.Фрейд позициясы.

4 тақырып. Әлеуметтік-психологиялык, зерттеу әдістері мен әдіснамасы. Ғылыми зерттеу әдәснамасы түсінігі. Әлсумсттік-психологиялық зерттсудің тсориясы мен эмпирикасы. Мәліметтердің сенімділігі мен негізділігі мәселесі. Репрезентативтілік мәселесі. Таңдау түрлері. Әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламасы.

5 тақырып. Тұлға - әлеуметгік-психологиялық зерттсудің пәні рстінде. Тұлға мен қоғамның өзара байланысы әлеуметтік психологияның түйінді мәселелерінің бірі ретінде.

6 тақырып. Әлеуметтанудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Әлеуметтену түсінігі. Әлсуметтену мсханизмдері мен иистнтуттарының жалпы сипаттамасы. Тұлғаның әлеуметтену процесіндегі ерскшеліктсрі. Әлеуметтенудің негізгі кезеңдері. Әлсуметтену заңдылыктарын Э.Берн және К.Стейнердің транзактілі талдауы бойынша түсіну.

7 тақырып. Гұлғаның әлеуметтік мінез-құлқын реттеудің психологиялық мсханизмдері. Қажеттіліктср, могивтер, қызығулар, кұндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінез-құлықтың психикалық реттеудегі рөлі. Әлеуметтік бағдар түсінігі. Әлсумсттік бағдар зсрттеулсрі үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулердің мәні. Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтерді) зерттеу әдістері.

8 тақырып. Қарым-қатынас - әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде. Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, псрцептивті; олардың бірлесксн іс-әрекет сипаты мен қарым-қатынастағы серіктеспен қатынас сипатымен байланысы (Г.М.Андреева, Е.С.Кузьмин).

9 тақырып. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы: вербальды қарым-қатынас. Адамдар арасындағы қарым-қатынас процесінің ерекшелігі: ақпараттардың «қозғалысы» ккезіндегі дамуы мен толығуы; қарым-қатынас кезіндегі серіктестердің белсенділігі; ақпараггардың мағыналық талдануы және коммуникация түрлері. Сөйлеу құрылымы. Тілдік хабараларды түсінудің әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары.

10 тақырып. Вербальды емес қарым-қатынас. Вербальды смсс қарым-қатынас түсінігі. Всрбальды смсс жүріс-тұрыстың негізгі құрылымының (түрлері) жалпы сипаттамасы. Кинессика және оның компоненттері (ым, поза, жүріс, көз контактісі, авербальды әрекеттер) - қарым-қатынас процесінің факторлары ретінде.

11 тақырып. Қарым-қатынастың перцептивті жағы: тқлғааралық қабылдау және өзара түсіністік. Әлеуметтік психологиядағы перцептивті процестерді талдау ерекшеліктері. Қарым-қатынас процесіндсгі тұлғааралық қабылдау мен өзара түсіністіктің рөлі. Субъекті қасиеттері, қабылдау объектісі, сипаты және тұлғааралық өзара байланыстар - перцептивті процесс факторлары ретінде. Қабылдау механизмдері мен эффектілері.

12 тақырып. Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлғааралық өзара әрекеттестік. Тұлғааралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-психологиялық зертгеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік» теориясы. Тұлғааралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-қатынас формалары ретінде. Бәсекелестік пен бірлестік өзара әрекеттестігінің түрлері ретінде.

13 тақырып. Жеке адам аралық кикілжің және оны шешудің тәсілдері. Тұлғааралық кикілжің түсінігі. Тұлғааралық кикілжіңдердің мотивациялық жәнс когнитивті тұжырымдамаларының жалпы сипатгамасы. Кикілжіңді жүріс-тұрыс және объективті кикілжінді ситуация. Тұлғааралық кикілжіңнің құрылымы мен динамикасы.

14 тақырып. Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудің әдіснамалық мәселелері. Шағын топтың психологиялық мәселесін өңдеудің әлеуметтік-тарихи және нақты-ғылыми алғы шарттары. Зерттеудің қазіргі жағдайы және перспективасы. Шағын топ дефинициясы. Шағын топтардың жіктелуі.

15 тақырып. Тұлға және топ. Тұлға мен қоғам өзара қатынасы шағын топты әлсуметтік психологиялық зерттеудің бастапқы мәселесі ретінде (Н.Триплет, В.Меде, В.М.Бехтерев т.б.). Топтағы ережені қалыптастыру (М.Шериф, Т.Ньюком т.б.). Топтық әсер ету әдістері мен механизмдері. «Конформизм» құбылысы С.Атт, Р.Крачфилд т.б.). Топтық азшылықтың әлеуметтік әсерінің механизмдсрі мсн жайларын зерттеу (С.Московичи т.б.). Бірлсстік құрылымындағы жеке адам: беделдіге бағыну құбылысы (Ст.Милграм).

16 тақырып. Шағын топтың генезисі мен дамуы. Шағын топтың пайда болуының объективті және субективті себептері әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде. Әлеуметтік идентификация түсінігі. Топтың даму үлгілері (Б.Такмен, Г.Стенфорд, А.В.Петровский, Л.И.Уманский т.б.).

17 тақырып. Шағын топта қалыптасқан өмірлік іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Топ бірлескск іс-әрекет субъектісі рстінде (Г.М.Андреева, А.В.Петровский т.б.). Топ өмірлік іс-әрекетінің сыртқы және ішкі қайшылықтары оның даму көзі ретінде.

18 тақырып. Топаралық қатынас психологиясы. Топаралық қатынас психологиясын зерттеудің мотивациялық (З.Фрсйд, Д.Доллард, Н.Миллер, Т.Адорно), ситуациялық (М.Шериф жәнс т.б.), когнитивті (А.Тэшфел, Дж.Тернер, В.Дуаз) және іс-әрекеттік (В.С.Агеев) бағыттары. «Топаралық дискриминация», «топшілік фаворитизм» әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде. Топаралық қатынас және әлеуметтік әділеттілік мәселесі.

19 тақырып. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары. Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды зсрттеудің теориялық және әдістемелік принциитері, мәселелері. Үлксн әлсуметтік топтардың жіктелуі.

20 тақырып. Әлеумеітік психологиядағы теориялық және қолданбалы білімдердің арақатынасы. Қазіргі кездегі қолданбалы әлеуметтік-психологиялық зерттеулерге деген қызығушылықтың артуы.


Практикалық сабақтарының мазмұны

1тақырып. Әлеуметтік психологияның пәні мен міндеттері.

Жоспар

 1. Әлеуметтік психологияның пәні туралы түсініктердің эволюциясы.

 2. Әлеуметтік психологияның гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орны мен өзге де психологиялық пәндермен өзара байланысы.

 3. Адам және қоғамның мәселелерін шешудегі әлеуметтік психологияның мәні мен рөлі.

2 тақырып. Шетелдік, отандық, қазақстандық әлеуметтік психология ғылымының қазіргі жағдайы.

Жоспар

 1. Әлеуметтік психология тарихының кезеңдері (Г.М.Андреева және Е.С.Кузьмин бойынша).

 2. Қaзipгi американдық, европалық әлеуметтік психологияның жалпы сипаттамасы. Кеңестік әлеуметтік психологияның даму тарихы.

 3. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-психологиялык, идеялардың дамуы мен әлеуметтік психология аймағындағы теориялық және қолданбалы зерттеулердің өңделуі мен жүргізілуі.

3 тақырып. Жеке адамның әлеумсттену кезеңдері: механизмдсрі, институттары.

Жоспар

 1. Әлеуметтік-психологиялық әсер етудің белсенді әдістері: мазмұны, типтері, мүмкіндіктері мен шектеулері.

 2. Әлеуметтік-психологоялық тренинг және оның түрлсрі.

 3. Топтық пікірталас.

4 тақырып. Құңдылықтар, ережелер мен әлеуметтік бағдарлар жеке адамның әлеуметтік жүріс-тұрмысын реттеуші ретінде.

Жоспар

 1. Әлеуметтік психологиядағы интеракционизм. Дж.Мидтің тұжырымдамасы.

 2. Интеракционистік бағдардың теориялық негіздері. Рөльдік теориялар.

 3. Шиеленістердің ішкі рөльдік және аралық рөльдік мәселелері.

 4. Рсфсрентті топ теориясы (Г.Хайманн, М.Шериф, Р.Мертон т.б.). Когнитивизм қазіргі әлеуметтік психологияның басым бағдары ретінде. Зерттеудің бастапқы принциптері мен мәселелері.

 5. Когнитивтік сәйкестілік теориясының жалпы сипаттамасы.

5 тақырып. Қарым-қатынастағы тұлғааралық қатынас.

Жоспар

 1. Қарым-қатынастың кеңістікті-уақыттық ұйымдастырылуы.

 2. Жеке адам аралық қарым-қатынастағы вербальды емес жүріс-тұрыстың полиқызметтілігі.

 3. Адамның экспрессивті репертуары түсінігі. Вербальды емес қарым-қатынас өзара әрекеттестік пен топаралық қарым-қатынастың ерекшелігінің көрсеткіші ретінде.

6 тақырып. Әлеуметтік-психологиялық тренинг (ӘПТ): ұғымы, мақсаты, міндеті, түрлсрі, принциптері.

Жоспар

 1. Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі аймақтары: а) Бірлестіктегі әлеуметтік психология; ә) бұқаралық коммуникация жүйесінің әлсуметтік-психологиялық аспсктілсрі /ККЖ/; б) құқыққа қарсы жүріс-тұрыстың әлеумсттік-психологиялық аспектілері; в) жанұя қызметінің әлсуметтік-психологиялық аспектілері; г) жарнаманың әлеуметтік психологиясы; ғ) басқару мен менеджменттің әлеуметтік-психологиялық аспектілері; д) ЖОО мен мсктептепгі әлеуметтік-психологиялық қызмет; с) шығармашьшык пен өнердің әлеуметтік-психологиялық аспектілері; ж) саясаттың және т.б. әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

7 тақырып. Әлеуметтік-психологиялық кикілжіңдер мен оны шешу тәсілдері.

Жоспар

 1. Кикілжіңді өзара әрекеттестіктің шығуы мен стратегилары.

 2. Тұлғааралық кикілжіңнің конструктивті және деструктивті қызметтері.

 3. Кикілжіңнің пайда болуы, өтуі және шешілуіндегі «үшінші адам» рөлі.

8 тақырып. Жеке адам мен топтың өзара әрекеттестігі.

Жоспар

 1. Әлеуметтік бағдар құрылымы. Тұлғаның әлеуметтік мінсз-құлқын рсттеудегі әлеуметтік бағдардың қызметтері.

 2. Әлеуметтік бағдар мен реалды мінез-құлық арақатынасы (Лапьер феномені). Тұлға диспозициясының иерархиялық құрылымы туралы В.А.Ядов тұжырымдамасы.

 3. А.Н.Леонтьев іс-әрекетті мотивациялық-мағыналық реттеу туралы.

 4. Әлеуметтік бағдар, қажеттілік, мотив, тұлғалық мағынасы түсініктерінің арақатынасы.

 1. тақырып. Шағын топ әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде.

Жоспар

 1. Лидсрлік табиғатын әлеуметтік-психологиялық зерттеудің негізі теориялық бағыттары.

 2. Менеджменттің әлсуметтік-психологиялық аспектілері. Топтық шешім қабылдау процесі. «Топтардың поляризациясы» құбылысы.

 3. Топтық пікірталас, «брсйнсторминг» топтық шешім қабылдау тиімділігін арттыру әдісі ретінде.

 4. Шағын топ типтері мен олардың тиімділік критерийлері.

 1. тақырып. Топаралық қатынас психологиясы.

Жоспар

 1. Этносаралық қабылдаудың әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары және олардың ұлтаралық қатынастардың дамуындағы рөлі.

 2. Этностық стереотип түсінігі.

 3. Этнопсихологиялық феномендерді талдаудағы салыстырмалы-мәдени бағыт.

 1. тақырып. Үлкен топтар мен бұқаралық әлеуметтік процестердің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

Жоспар

 1. Ұйымдаспаған табиғи (тобыр, дсмонстрация және т.б.) және жартылай ұйымдасқан уақытша (публика, митинг, аудитория және т.б.) үлкен топтардың өмірлік іс-әрекетінің психологиялық аспсктілсрі.

 2. Ұйымдасқан тұрақты үлксн топтар (әлеуметтік класс, этнос, қабат, кәсіби топтар, саяси партиялар т.б.) психологиясының құрылымы.

 1. тақырып. Әлеуметтік психологияның қолданбалы аспсктілері.

Жоспар

 1. Тұлғаның даму моделі мен Э.Эриксон тұжырымдамасындағы бірдейлік түсінігі.

 2. Адамзаттың әлеуметтену түсінігі. Жасөспірімдік дағдарыс түсінігі.

 3. Ересек жастағы әлеуметтену сфсралары мен динамикасы.

 4. Егде адамдарды зейнеткер атағына әлеуметтік-психологиялық бейімдеу. Қартаю процесінің әлеуметттік-психологиялық ерекшеліктері.

 5. Әлеуметтенудің түрлі кезеңдеріндегі тұлғаны психодиагностикалау мен түзету әдістерінің жалпы сипаттамасы.

 1. тақырып. Топ бірлескен іс-әрекет субъектісі ретінде.

Жоспар

 1. Топтың психологиялық тұтастығы түсінігі (А.И.Донцов).

 2. Топтық динамика түсінігі.
 1. тақырып. Лидерлік әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде.

Жоспар

 1. Лидер ұғымы туралы жалпы түсінік. Топтағы лидер.

 2. Бірлескен іс-әрекет құрылымындағы өзара әрекеттестік.

 3. Жалпы мақсат топаралық өзара әрекеттестік факторы ретінде.

 4. Өзара әрекеттестікті зерттеудегі теориялық ойындық үлгілерінің мүмкіндіктері мен шектеулері. Өзара әрекеттестікті зерттеудің аппараттық әдістері.

 1. тақырып. Топтың шешімінің тиімділігін жоғарылату әдістері.

Жоспар

 1. Топтағы интеграция және дифференциация түсінігі.

 2. Топтың «интеграциясы», «тұтастығы», «сиымдылығы» түсініктерінің арақатынасы.

 3. Отандық әлеуметтік психологиядағы ұжым мәселесі.

 1. тақырып. Эксперименталды әлеуметтік психологияның қолданбалы аспсктілері.

Жоспар

 1. Жетекшілік пен лидерлік топтың өмірлік іс-әрсксті процсстерін басқару феномсні рстіндс.

 2. Топтың өмірлік іс-әрскеті процсстерін басқару әдістемелері.

 1. тақырып. Әлеуметтік психологияның қалыптасу тарихы.

Жоспар

 1. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың табиғатын жүйелі-іс-әрекеттік түсіндіру.

 2. XX ғасырдың 30-40 жылдары топтық феномендерді зерттеудің жетскші бағыттары.

 3. Соғыстан кейінгі онжылдықта шағын топты психологиялық талдаудың жалпы сипаттамасы.

 1. тақырып. Қарым-қатынас психологиясы.

Жоспар

 1. Стереотиптілік құбылысының мазмұны мен мәні. Әлеуметтік стереотип түсінігі және оның түрлері мен қызметі. «Себепті жапсыру» құбылысы.

 2. Тұлғааралық қабылдаудың дәлдігі мәселесі. Өзге адамды тану мен қарым-қатынас процесіне «алғашқы әсердің» ықпалы.

 3. Өзара түсіністіктің құрылымы мен механизмдері. Рефлексия түсінігі. Эмпатия құбылысы. Тұлғааралық идентификацияны әлеуметтік-психологиялық зерттеу.

 1. тақырып. Тұлғаны әлеуметтік-психологиялық диагностикалаудың әдістері.

Жоспар

 1. Тұлғааралық қарым-қатынас жүйесіндегі жеке адам: персонализация тұжырымдамасы (А.В.Петровский, В.А.Петровский).

 2. Жеке адамның топтағы әлеуметтік-психологиялық беделі. «Бедел» және «роль» түсініктсрінің арақатынасы.

 3. Жеке адамның топқа бейімделуінің әлеуметтік-психологиялық ахуал түсінігі (ӘПА). ӘПА көрсеткіштері мен зерттеу әдістері.

 4. Топтағы жеке адамды диагностикалау мен түзету әдістері.

 1. тақырып. Әлеуметтік психология және аралас пәндер: әлеуметтану, демография және саясаттану.

Жоспар

 1. Қазақстанның этномәдени ортасы мен әлеуметгік өзгерістері жағдайындағы (саяси, діни, жыныстық, этностық) тұлғаның әлеуметтенуі мәселелері.

 2. Тұлғаның әлеуметтену мәселесінің теориялық және қолданбалы аспектілерінің Қазақстан ғалымдарының еңбектерінде өңделуі - психолог, социолог, философ, саясаттанушы т.б.


Реферат тақырыптары

1. Әлеуметтік-психологиялық жәрдемнің тарихи аспектілерді қалыптастыру.

2. Әлеуметтік жәрдемнің сапасын қамтамасыз ету.

3. Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру.

4. Әлеуметтік-психологиялық коррекция.

5. Әлеуметтік-психологиялық реабилитациясы.

6. Әлеуметтік-психологиялық диагностикасы.

7. Әлеуметтік жәрдемнің түрлері.

8. Әлеуметтік-психологиялық тренинг.

9. Әлеуметтік-психологиялық бейімделуі.

10. Үйде әлеуметтік күту мен жәрдемнің ерекшеліктері.

11. Әлеуметік психологиядағы эксперименттің негізгі типтері мен ерекшеліктері.

12. Шағын топ психологиясын зерттеудің негізгі теориялық бағдарлары.

13. Әлеуметтік психологиядағы жеке адам феномені.

14. Әлеуметтік психологаядағы тұлғаны зерттеудің дәстүрлері мен қазіргі жағдайы.

15. Әлеуметтік жүріс-тұрыстың этномәдени варианттылығы.

16.Этноцентризм мен этносаралық кикілжіңдсрдің әлеуметтік-психологиялық аспсктілері.

17. Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері

18. Егде адамдарды зейнеткер атағына әлеуметтік-психологиялық бейімдеу.

19. Топтық пікірталас, «брейнсторминг» топтық шешім қабылдау тиімділігін арттыру әдісі ретінде.

20. Этнопсихологиялық феномендерді талдаудағы салыстырмалы-мәдени бағыт.


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны к/б

Сағат саны

с/б

1

Дәріс сабақтарға дайындалу.

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект


Сабаққа қатысу

15

6

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Жұмыс дәптері, конспект

Есеп беру


5

30

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Конспект,

Керекті кестелерді дайындау

Есеп беру

5

22

5

Реферат жазу

Реферат

Баяндаманы қорғау

10

-

6

Бақылау жұмысын дайындау

Бақылау жұмысы

Баяндаманы қорғау

-

4

7

Бақылау іс-шараларына дайындалу
РК1, РК2, (тестілеу)

10

10

Барлығы

60

78
1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница