Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр
НазваниеКурсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр
страница9/10
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/wp-content/uploads/2014/11/СРС-СД-1курс-каз.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

қыртыс оталығы

 • таламикалық ядролар

 • ортаңғы ми

 • мишық

 • лимбиялық құрылыс

  50. Фоторецепторлардың сезiмталдығы өте жарық жағдайда ... .

  1. төмендейдi

  2. өзгермейдi

  3. жойылады

  4. жоғарлайды

  5. фазалық түрде өзгередi

  51. Торлы қабықта жарық әсерiнен таяқшаларда фотохимиялық процесте родопсин ... ыдырайды.

  1. ретинол мен опсинге

  2. йодопсин мен ретинольға

  3. эритролаб және вит.А

  4. хлоралаб және опсинге

  5. вит. А және йодопсинге


  52. Полипептидті гормонға ... жатады.

  А. глюкогон

  B. инсулин

  С. тироксин

  D. паратгормон

  53. Стериодты гормонға ... жатады.

  А. эстрогендер

  В. прогестерон

  С. гидрокортизон

  D. катехоламин

  54. Тирозиннің туындыларына ... жатады.

  А. катехоламиндер

  В. тироксин

  С. трииодтиронит

  D. инсулин

  Бір немесе бірнеше дұрыс жауабын таңдаңыз

  55. Қандағы қанттың деңгейін ... гормоны реттейді.

  А. ұйқы безінің

  В. бүйрекүсті безінің қыртысы қабатының

  С. бүйрекүсті безінің милы қабатының

  D. қалқанша маңы безінің

  56. Бүйрекүсті безінің милы қабатында ... өндіріледі.

  А. окситоцин және АДГ

  В. инсулин және глюкоза

  С. адреналин және норадреналин

  D. АКТГ, ТТГ, СТТ

  57. Бүйрекүсті безінің қыртысты қабатында ... өндіріледі.

  А. окситоцин және АДГ

  В. инсулин және глюкогон

  С. минералокортикоидтар және глюкортикондар

  D. АКТГ, ТТГ, СТГ

  58. Гипофиздің алдыңғы бөлігі ... бөліп шығарады.

  А. окситоцин және АДГ

  В. инсулин және глюкогон

  С. адреналин және норадреналин

  D. АКТГ, ТТГ, СТГ

  59. Гипофиздің артқы бөлігі ... бөліп шығарады.

  А. окситоцин және АДГ

  В. инсулин және глюкогон

  С. адреналин және норадреналин

  D. АКТГ, ТТГ, СТГ

  60. Қалқанша безі ... гормондарын өндіреді.

  А. либериндер және статиндер

  В. триоксин, тринодтрионин және тиреокальцитонин

  С. тироксин және прогестерон

  D. паратгормон және кальцитоник

  61. Қалқанша маңы бездерiнiң гормонына ... жатады.

  А. паратгормон

  В. тирокальцитонин

  С. инсулин

  D. глюкагон

  Е. альдестерон

  62. Айырша безі ... гормонын өндіреді.

  А. тимозин

  В. тироксин

  С. тестостерон

  D. паратгормон

  63. Эпифиз ... гормонын өндіреді.

  А. тимозин

  В. тироксин

  С. мелатонин

  D. пататгормон

  64. Әйел жыныс бездері ... гормондарын өндіреді.

  А. либериндер және статиндер

  В. тироксин, трииодтиронин және тиреокальцитонин

  С. эстрогендер және тестостерон

  D. андростерон және тестостерон

  65. Еркек жыныс бездері ... гормондарын өндіреді.

  А. либериндер және статиндер

  В. тироксин, трииодтиронин және тиреокальцитонин

  С. эстрогендер және тестостерон

  D. андростерон және тестостерон

  66. Гипоталамус рилизинг- факторларын ... өндіреді.

  А. либериндер және статиндер

  В. тироксин, трииодтиронин және тиреокальцитонин

  С. тестостерон және прогестерон

  D. паратгормон және кальцитонин
  Қосымша № 1


  СӨЖ-дің орындау және бағалау критерийлері

  Бақылау түрі

  Орындау критерийлері

  Баға

  Бағалау критерийлері

  1.Рефе-ратты дайындау және қорғау


  1)әдебиеттердің саны – 5-тен кем емес, оларды жалпы стандарт бойынша реферат соңында міндетті түрде көрсету;

  2)рефераттың көлемі – 10 ком-пьютерлік парақ-тан кем емес, А4 форматында, қа-тарлар арасы 1 жол интервал, 14-ші шрифті;

  3)рефератты дайындауға ар-налған толық ашылған жоспа-ры болуы;

  4)рефератта сыз-балар, кестелер мен суреттер бо-луы;

  5)рефератты

  дайындаудың ұқыптылығы бо-луы;

  6)рефераттың мазмұнын қысқа-ша және түсінікті айтып беру;

  7)рефераттың та-қырыбы бойынша сұрақтарға қате-сіз жауаптар бе-ру.

  Өте жақсы

  95-100

  90-94

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты рефератты дайындады, көлемі 10 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, 5 әдебиеттерден кем емес, толық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер келтірді, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқымай, айтып берді, берілген сұрақтарға сенімді және қате-сіз жауап берді.

  Жақсы

  85-89

  80-84

  75-79

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты рефератты дайындады, көлемі 10 ком-пьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, 5 әдебиеттерден кем емес, толық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен сурет-тер келтірді, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқымай, айтып берді, сұрақтарға жауап бергенде принци-пиалды емес қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лық

  70-74

  65-69

  60-64

  50-54

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес рефератты дайындады, көлемі 10 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, 5 әдебиеттерден кем, толық ашылмаған жоспары бар, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқыды, сұрақтарға сенімсіз жауап берді, принципиалды қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лықсыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес рефератты дайындаған жоқ немесе уақытында дайындады, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 10 компьютерлік парақтан кем, А4 форматында, қатарлар ара-сы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, әдебиеттер көрсетілген жоқ, жоспары жоқ, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқыды, сұрақтарға жауап бергенде маңызды қателерді жіберді немесе сұрақтарға жауап бере алмады және рефератты қорғай алмады.

  2.Крос-сворд құрастыру


  1)кроссвордтың көлемі – тақырып бойынша 20 сөз-ден кем емес;

  2)кроссвордты қатесіз құрасты-ру;

  3)түсініктерді дұ-рыс құрастыру;

  4) кроссвордты

  дайындаудың ұқыптылығы бо-луы.

  Өте жақсы

  95-100

  90-94

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты, қателерсіз кроссворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды.

  Жақсы

  85-89

  80-84

  75-79

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты кроссворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды, кроссворд құрастырғанда принципиалды емес қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лық

  70-74

  65-69

  60-64

  50-54

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес кроссворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, кроссворд құ-растырғанда принципиалды қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лықсыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес кроссворд құрастырмады не-месе оны уақытында құрастырды, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 20 сөзден кем, кроссворд құрастырғанда маңызды қателерді жіберді.

  3.Тест тапсыр-маларын құрастыру


  1)тест тапсырма-ларының саны – 10-нан кем емес;

  2)тест тапсырма-ларының маңыз-ды негізі болуы;

  3)тест тапсырма-ларының анықты, ұқыпты, дәл құ-растыру;

  4)жауаптардың алгоритмімен бір түрді және адек-ватты вариантта-ры болуы;

  5)дұрыс жауапта-рын нақты белгі-леу.

  Өте жақсы

  95-100

  90-94

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен тест тапсырмаларын құрастырды, саны 10-нан кем емес, тест тапсырмаларын маңызды негізімен анықты, ұқыпты, дәл құрастырды, жауаптарды алгоритмі-мен бір түрді және адекватты варианттарды берді, дұрыс жауаптарын нақты белгіледі.

  Жақсы

  85-89

  80-84

  75-79

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен тест тапсырма-ларын құрастырды, саны 10-нан кем емес, тест тапсырмаларын маңызды негізімен анықты, ұқыпты, дәл құрастырды, жауаптарды алгоритмімен бір түрді емес варианттарды берді, дұрыс жауаптарын нақты белгіледі.

  Қанағат-танар-лық

  70-74

  65-69

  60-64

  50-54

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен тест тапсырма-ларын құрастырды, саны 10-нан кем емес, кейбір тест тапсырмаларын маңызды негізімен, бірақ анықты емес, ұқыпты емес, дәл емес құрастырды, жауаптарын варианттардың алгоритмімен бірдей емес берді, дұрыс жауаптардың барлығын емес нақты белгіледі.

  Қанағат-танар-лықсыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес тест тапсырмаларын құрас-тырмады немесе оларды құрастыр-ды, бірақ өз ойымен емес, саны 10-нан кем, маңызды емес негізімен, анықты емес, ұқыпты емес, дәл емес құрастырды, жауаптарын варианттарды алгоритмсіз бір түрде емес берді, дұрыс жауаптардың 50%-дан төмен нақты белгіледі.

  4.Пре-зента-цияны дайындау және қорғау


  1)әдебиеттердің саны – 5-тен кем емес, оларды жалпы стандарт бойынша презен-тация соңында міндетті түрде көрсету;

  2)презентация-ның көлемі – 20 слайдтан кем емес;

  3)презентация дайындауға ар-налған толық ашылған жоспа-ры болуы;

  4)слайдтар қыс-қаша және маңыз-ды болуы;

  5)презентацияда сызбалар, кесте-лер мен суреттер болуы;

  6)презентацияныдайындаудың ұқыптылығы бо-луы;

  7)презентация-ның мазмұнын қысқаша және тү-сінікті айтып бе-ру;

  8)презентация-ның тақырыбы бойынша сұрақ-тарға қатесіз жауаптар беру.  Өте жақсы

  95-100

  90-94

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты презен-тацияны дайындады, көлемі 20 қыс-қаша және маңызды слайдтан кем емес, 5 әдебиеттерден кем емес, то-лық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер келтірді, қорғау кезінде терең білімін көрсетті және барлық қойған сұрақтарға қатесіз жауап берді.

  Жақсы

  85-89

  80-84

  75-79

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты презен-тацияны дайындады, көлемі 20 қыс-қаша және маңызды слайдтан кем емес, 5 әдебиеттерден кем емес, толық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер келтірді, қорғау кезінде жақсы білімін көрсетті және сұрақ-тар қойғанда принципиалды емес қателер жіберді.

  Қанағат-танар-лық

  70-74

  65-69

  60-64

  50-54

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес презентацияны дайындады, көлемі 20 слайдтан кем емес, слайдтар маңызды емес, 5 әдебиеттерден кем, толық ашылмаған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер аз келтірді, қорғау кезінде сұрақтарға сенімді жауап берді, принципиалды қателер жіберді.

  Қанағат-танар-лықсыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес презентацияны дайындаған жоқ немесе уақытында дайындады, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 20 слайдтан кем, слайдтар маңызды емес, әдебиеттер көрсетілген жоқ, жоспары жоқ, сұрақтарға жауап бергенде маңызды қателерді жіберді немесе сұрақтарға жауап бере алмады және презентацияны қорғай алмады.

  5.Глос-сарий құрастыру


  1)глоссарийдың көлемі – тақырып бойынша 20 сөз-ден кем емес;

  2)глоссарийды қатесіз құрасты-ру;

  3)түсініктерді дұ-рыс құрастыру;

  4) глоссарийды

  дайындаудың ұқыптылығы бо-луы.


  Өте жақсы

  95-100

  90-94

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты, қателерсіз глоссарий құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды.

  Жақсы

  85-89

  80-84

  75-79

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты крос-сворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды, глоссарий құрастырғанда принципиалды емес қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лық

  70-74

  65-69

  60-64

  50-54

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес глоссарий құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, глоссарий құ-растырғанда принципиалды қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лықсыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес глоссарий құрастырмады не-месе оны уақытында құрастырды, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 20 сөзден кем, глоссарий құ-растырғанда маңызды қателерді жіберді.

  6.Жағ-дайлық есепті құрастыру (кейс-стади).

  1)жағдайлық есептің көлемі, сұрақтары және жауаптармен бір-ге – 1 компью-терлік парақтан кем емес, А4 фор-матында, қатар-лар арасы 1 жол интервал, 14-ші шрифті;

  2)жағдайдың нақ-тылығы болуы;

  3)есептің маңыз-ды негізі болуы;

  4) есептің толық ашылған сипатта-масы болуы;

  5)жағдайдың маз-мұнын анықты, ұқыпты, дәл айтып беру;

  6)есепке сұрақта-рының саны – дұ-рыс құрастырыл-ған 3-тен кем емес сұрақтар;

  7)есепке барлық сұрақтарына то-лық жауаптарын беру.

  Өте жақсы

  95-100

  90-94

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен жағдайлық есепті құрастырды, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, маңызды негізімен және толық ашылған сипаттамасымен анықты, ұқыпты, дәл нақты жағдайды айтты, есепке 3-тен кем емес толық жауаптары мен сұрақтарын құрастырды.

  Жақсы

  85-89

  80-84

  75-79

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен жағдайлық есепті құрастырды, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, маңызды негізімен және толық ашылған сипаттамасымен нақты жағдайды анықты, ұқыпты, дәл айтты, есепке 3-тен кем емес толық жауаптары мен сұрақтарын құрастырды, жағдайлық есепті құрастырғанда принципиалды емес қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лық

  70-74

  65-69

  60-64

  50-54

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен жағдайлық есепті құрастырды, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, маңызды негізімен нақты жағдайды қыскаша, анықты емес, ұқыпты емес және дәл емес айтты, есепке 3-тен кем толық емес жауаптары мен сұрақтарын құрастырды, жағдайлық есепті құрастырғанда принципиалды қателерді жіберді.

  Қанағат-танар-лықсыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Студент уақытында, тақырыбына сәйкес жағдайлық есепті құрастыр-мады немесе оны уақытында құ-растырды, бірақ өз ойымен емес, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем, А4 форматында, қатарлар ара-сы әр түрлі интервалмен және шрифтпен, маңызды емес негізімен нақты жағдайды қыскаша, анықты емес, ұқыпты емес және дәл емес айтты, есепке құрастырмады немесе 3-тен кем толық емес жауаптары мен дұрыс емес сұрақтарын құрастырды.


  Тест тапсырмаларын орындау

  Бақылау формасы

  Баға

  Бағалау критерийлері

  Тест тапсырмаларын орындау.

  Өте жаксы

  95-100 балл

  90-94 балл

  90-100 % дұрыс жауап берілген.

  Жақсы

  85-89 балл

  80-84 балл

  75-79 балл

  75-89 % дұрыс жауап берілген.

  Қанағаттанарлық

  70-74 балл

  65-69 балл

  60-64 балл

  50-54 балл

  50-74 % дұрыс жауап берілген.

  Қанағаттанарлықсыз

  0-49 балл

  50 % -дан кем дұрыс жауап берілген.


  Жағдайлық есептерді шешу, шағын топтарда жұмыс істеу

  Бақылау түрі

  Баға

  Бағалау критерийлері

  Жағдайлық есептерді шешу, ша-ғын топтарда жұмыс істеу

  Өте жақсы


  95-100;

  90-94

  баллға сәйкес

  Жұмысқа белсенді түрде қатысып, жауап беруде ерекше ой-пікірін көрсеткенде, білімінің тереңдігін байқатып, тақырыпты басқа да салалардағы ғылыми жетістіктермен ұштастыра білгенде қойылады.


  Жақсы


  85-89;

  80-84;

  75-79

  баллға сәйкес

  Жұмысқа белсенді түрде қатысып, жауап беруде қателіктер жібермей, жұмысқа белсенді араласып, білімінің жақсы екендігін көрсеткенде қойылады.

  Қанағаттанарлық

  70-74;

  65-69;

  60-64;

  50-54

  баллға сәйкес

  Сабаққа баяу түрде қатысып, бағдарлама материалдарын жүйелеуде едәуір қателіктер жібергенде қойылады.

  Қанағаттанарлық-сыз

  0-49

  баллға сәйкес

  Топпен жұмыс істеуге қатыспады, оқытушы сұрақтарына жауап беруде көп қателіктер жіберіп, жауап беруде ғылыми терминологияны пайдаланбады.


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Похожие:

  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
  Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
  Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 2 семестр
  Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс, 7 семестр
  Пәннің Жұмыс бағдарламасы травматология және профилактикалық медицина кафедрасында құрастырылды
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі : 1 курс, 2 семестр
  Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) әлеуметтік- гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды «Құқық негіздері» типтік оқу бағдарламасының...
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1-2 курс, і-уі семестр
  Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қазақ және латын тілдері кафедра оқытушылары құрастырды
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
  Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
  Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
  Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды
  Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
  Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Документы


  База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
  обратиться к администрации
  Документы
  Главная страница