Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр
НазваниеКурсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр
страница10/10
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/wp-content/uploads/2014/11/СРС-СД-1курс-каз.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Аралық бақылаудың орындау және бағалау критерийлері

А) тест тапсырмалары шешу

1. Тапсырма бойынша ұсынылған варианттардан бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарын таңдау.

2. Дұрыс жауаптар саны 100-ге көбейтіледі және тапсырманың жалпы санына бөледі

3. Алынған «%» қойылатын баллдың көрсеткіші болып табылады.

Б) практикалық машықтарын көрсету

1. Студент сұраққа ауызша жауаап береді.

2. Сұраққа жауап беру үшін қолданылатын, аспапты таңдайды.

3. Аспаппен жұмыс істеу дағдысын корсетеді.

4. Нәтижесін айтады және қорытынды шығарады.


Әріптік жүйедегі бағалар

Сандық жүйедегі эквивалент балл

Пайыздық көрсеткіші

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-

4,0

3,67

95-100

90-94

өте жақсы


В+

В

В-

3,33

3,0

2,67

85-89

80-84

75-79

жақсы

С+

С

С-

Д+

Д

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

қанағаттанарлық

F

0

0-49

қанағаттандырылмайды


Тест тапсырмаларын орындау

Бақылау формасы

Баға

Бағалау критерийлері

Тест тапсырмаларын орындау.

Өте жаксы

95-100 балл

90-94 балл

90-100 % дұрыс жауап берілген.

Жақсы

85-89 балл

80-84 балл

75-79 балл

75-89 % дұрыс жауап берілген.

Қанағаттанарлық

70-74 балл

65-69 балл

60-64 балл

50-54 балл

50-74 % дұрыс жауап берілген.

Қанағаттанарлықсыз

0-49 балл

50 % -дан кем дұрыс жауап берілген.


Тәжірибелік машықтар бойынша сұрақтарға ауызша жауап беру.

Бақылау формасы

Баға

Бағалау китерийлері

Ауызша жауап, тәжірибелік машықтарды көрсету.

Өте жақсы

95-100

90-94 баллға сәйкес

Жауап беру кезінде қате жіберілмеген жағдайда қойылады. Аппаратты дұрыс таңдай біліп, онымен жұмыс істей алады. Өз бетінше нәтиже және қортынды жасайды, шығарады.

Жаксы

85-89

80-84

75-79 баллға сәйкес

Жауап беру кезінде дөрекі қате жіберілмеді, принципиальды емес немесе принципиальды қателер жіберілгенде, бірақ оны студент өзі түзеген жағдайда, аппаратты көрсете алғанда қойылады. Өз бетінше нәтиже шығарады және қорытынды жасайды.

Қанағаттанарлықсыз

70-74

65-69

60-64

50-54 баллға сәйкес

Жауап беру кезінде қателіктер мен принципиальды емес қателіктер жібергенде, аппаратты қолданғанда қиындықтары болғанда, және қорытынды жасай алмағанда қойылады.

Қанағаттанарлықсыз

0-49 баллға сәйкес

Жауап беру кезінде студент принципиальды қателіктер жібергенде, аппаратпен жұмыс істей алмағанда, қорытынды жасамағанда, стилистикалық және логикалық қателіктер жібергенде қойылады.

СӨЖ-дың барлық түрлері электронды және жазба түрінде тапсырылады (файлды папкада)

Қосымша №2.

Әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Сәтбаева, Х. Қ. Адам физиологиясы: оқулық. – 2 бас. түзетілген және толықтырылған. – Алматы: Эверо,2005, 2007, 2010.

2. Миндубаева, Ф.А. Физиология пәнінен практикалық сабақтарға арналған нұсқау: оқу-әдістемелік құрал . – Алматы : Эверо, 2012. – 186.

3. Дүйсембин Қ. Жасқа сай физиология және валеология: оқулық.- А., 2007. Қалыпты физиологияның лабораториялық жұмыстары: студенттер үшін.-Шымкент, 1993.

қосымша:

1. Атлас анатомия және физиология: оқу құралы/Т. Ә. Ізмұхамбетов [ж.б.] –Алматы, 2007. -170 бет.

2. Нұрмұхамбетұлы Ғ. Орсыша – қазақша медициналық (физиологиялық) сөздік: словарь = Русско –казахский медицинский (физиологический) словарь: сөздік. – А., 2007..

Орыс тілінде

негізгі:

1. Физиология человека. Compendium: учеб. пособие / под ред. Б. И. Ткаченко. -3-е изд. испр. и доп. –М.: - Медиа, 2010. -496 с.

2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология: учеб. Для студентов мед. вузов. –М.: ООО “ Изд-во медицинское информ . агентство”, 2009. – 520 с.

3. Миндубаева, Ф.А. Руководство к практическим занятиям пофизиологии по физиологии: учеб.- методическое пособие.- Алматы: Эверо, 2012. – 194 с.

4. Нормальная физиология: Практикум: учеб. Пособие / под ред. К.В. Судакова. – М.: МИА, 2008.

5. Чеснокова, С.А. Атлас по нормальной физиологии: учеб, пособие.- 2-е изд., испр. и доп. –М.: МИА, 2007.-496 с.

6. Нормальная физиология человека: учеб. / под ред. Б. И. Ткаченко.- М., 2005.

7. Руководство к практическим занятиям по норьмальной физиолигии: учеб. Пособие/под ред. С. М. Будылиной.-М., 2005.

8. Физиология человека: учебник. / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф.1,2 том Коротко. -2-е изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1998, 2001, 2003.- 656 с.

9. Основы физиологии человека. Т. 1,2: учеб./ под ред. Б.И. Ткаченко.- СПб., 1994.

қосымша:

1. Физиология человека:учебник / Н.А. Агаджанян [и др.] ; под ред. Н. А. Агаджаняна. –М., Медицинская книга; Н. Новгород: Изд – во НГМА, 2005. – 526 с.

2. Пушкарев Ю. П. Трудные вопросы физиологии: учебное пособие / Ю.П. Пушкарев, Г. И. Лобов. – СПб., 2007.

3. Физиология в рисунках и таблицах: вопросы и ответы: учебное пособие / под ред. В. М. Смирнова.- М., 2007.

4. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 1, 2. Общая физиология: учеб. пособия для вузов / под / ред. В.Н.Яковлева. – М., 2006.

5. Жакипбекова Г. С. Физиология высшей нервной деятельностеи. Условный рефлекс его нейрофизиологические механизмы: учеб. пособие. – А., 2006.

6. Кузина С.И. Нормальная физиология: конспект лекций.- М., 2006.

7. Методические указания для студентов к лабораторным занятиям по курсу нормальной физиолгии: Физиология дыхания: лечебный педиатрический фак. 1-2 курс / сост. Н. М. Мурина. – Ш., 2006. – 23 с. + эл. опт. диск (CD­ROM).

8. Мозговая К . В. Шпаргалка по возрастной анатомии, физиологии и гигиене: ответы на экзаменационные билеты. – М., 2006.

9. Орлов Р. С. Нормальная физиология: учеб. – М., 2005.

10. Основы физиологии человека: учеб. / Н. А. Агаджанян [и др.].-М., 2005.

11. Лот К. Основы физиологии почек: пер. с англ./науч. ред. Ю.Г. Аляев- 4-е изд.-М., 2005.

12. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии: учеб. пособие / под ред . К. В. Судакова. – М., 2002.

14. Физиология: Основы и функциональные системы: курс лекций / под ред . К. В. Судакова.- М., 2000.

Ағылшын тілінде:

1. Sperelakis, Nikolas Essentials of Physiologi = Основы физиологии: монография / Nikolas Sperelakis . – Boston: New York: Toronto, London, 1996. -722 c.

2. Bullock Barbara L. Pathophisiology: adaptations and Alterations in Function.- Fourth Edition.- Neue York, 1996.+1=эл. гиб. дис. – Перевод заглавия: Патофизиология. Адаптация и повреждение функций.

3. West J. B. Respiratory Physiologi – the essentials: моногр.- 5 th ed.- Baltimore, 1995.- Перевод заглавия: Респираторная физиология.

4. Willms Janice L. Physical Diagnosis: bedside Evaluation of diagnosis and Function.- Baltimore, 1994.- Перевод заглавия: Физиологическая диагностика.

5. Plaut D. C. Connectionist Modelling in Cognitive Neuropsychology: a Case Study.- Lawrenge Erlbaum Associates, Publichere. - [S. I.] : Hove (UK), 1994.- Перевод заглавия: Моделирование связи в познавательной нейрофизиологии (исследование).

Электронды ресурстар:

1. Методические указания для студентов к лабораторным занятиям по курсу нормальной физиологии. Физиология дыхания. [Электонный ресурс]: лечебный педиатрический фак. 1-2 курс / сост. Н.М. Мурина. – Электрон.текстовые дан. (150 Кб).- Шымкент: Б. и., 2006.

2. Агаджанян Н.А. Основы физиолгоии человека[Электонный ресурс]: учеб. -2-е изд., испр.-М., 2001.-1 эл. опт. диск (CD­ROM).

3. Основы физиолог человека. В 2 т. Т.1 [Электонный ресурс]: моногр.- М., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

4.. Основы физиолог человека. В 2 т. Т.2 [Электонный ресурс]: моногр.- М., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

5. Физиология высшей нервной деятельности [Электонный ресурс]: методические рек. для студентов мед. фак./сост. Д.А. Адильбекова.- Электрон. текстовые дан. (388 Кб)7- Шымкент:Б. и., Б. г.- эл. опт. диск. (CD-ROM).

6. Физиология пәнінен электронды оқу құралы [ Электронный ресурс] : медициналық колледждерге арнлған оқу құралы. – Электрон. текстовые дан. (22,3Мб). –Түркістан: ОҚО, 2012. –эл. опт. Диск (CD-ROM).

7. Сәтбаева Х. Қ. Адам физиологиясы [Электонный ресурс]: оқулық.- А., 1995.- эл. опт. диск. (CD-ROM).

8. Дүйсембин Қ. Орталық жүйке жүйесі және жоғарғы жүйке әрекетінің физиологиясы [Электонный ресурс]: моногр.- А., 2001.- эл. опт. диск. (CD-ROM).-

9. Анатомия и физиология человека. В 4 вып. [ Видеозапись, кинофильм, микроформа]: видиоэнцикл. Для народного образования.- М., Б. г.- 1 вк.

12. Лехак В. А. Ключ к пониманию физиологии [Электонный ресурс]: моногр.- М., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).- Всего 2 экз.

14. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология [Электонный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Федюкович. – Ростов н/Д., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

15. Шульговский,В.В.Основы нейрофизиологии [Электонный ресурс]: учеб. пособие-Электрон. текстовые дан.(5,96 Мб) .-М.:Б. и., 2003. - 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

16. Дубынин, В.А. Регуляторные системы организма человека [Электонный ресурс]: учебное пособие.- Электрон. текстовые дан.(12,9 Мб) .-М.: Дрофа, 2003. - 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 2 семестр
Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс, 7 семестр
Пәннің Жұмыс бағдарламасы травматология және профилактикалық медицина кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі : 1 курс, 2 семестр
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) әлеуметтік- гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды «Құқық негіздері» типтік оқу бағдарламасының...
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1-2 курс, і-уі семестр
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қазақ және латын тілдері кафедра оқытушылары құрастырды
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница