Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Скачать 89.92 Kb.
НазваниеФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Дата конвертации15.02.2016
Размер89.92 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/3 kurs/Patanatomiya/Kaz/Mrtod.rekomend/SRS/18.rtf
Ф КГМА 4/3-08/01

ИП №6 УМС при Каз ГМА

от 14 июня 2007 г.


Ќараѓанды мемлекеттік медицина академиясы


Гистология курсымен сот медицинасы, патологиялыќ анатомия кафедрасы


Студенттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау


Таќырып: ¤кпеніњ екіншілік туберкулезі.


Пєн: патологиялыќ анатомия


Мамандыќ: «051302 – Стоматология»


Курс: III


Ќ±растырушы: доцент Айтќ±лов М.Т.Ќараѓанды 2009

Кафедра мєжілісінде талќыланып жєне бекітілген

№ _6_хаттама, « _31__» __04__2009ж.

Гистология мен сот медицинасы; патологиялыќ

анатомия кафедрасыныњ мењгерушісі, м.ѓ.д., ____________ профессор Т‰сіпбекова М.М.


Таќырып: ¤кпеніњ екіншілік туберкулезі.

Маќсаты: ¤кпеніњ екіншілік туберкулезі кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру.

Тапсырмалар

 1. Екіншілік туберкулезге анаыќтама бер

 2. Туберкулездіњ жалпы морфологиялыќ сипаттамасы, этиологиясы, патогенезі, классификацилау принциптері

 3. Туберкулезді гранулеманыњ ќ±рылымы

 4. Туберкулездіњ клинико-морфологиялыќ т‰рлері

 5. Туберкулездіњ асќынуы мен аќыры, µлім себептері.

Орындау т‰рі: реферат

Орындау критерийлері:

а) таќырыпќа ќатысты дерек кµздерін жинаќтап, игеру;

б) библиографиялыќ тізім жасау;

в) аќпаратты бір ж‰ге келтіріп, µњдеу;

г) рефераттыњ/презентацияныњ жоспарын жасау;

д) рефератты/презентацияны ќ±растырып, рєсімдеу.

Рефератќа ќойылатын талаптар:

а) рефераттыњ кµлемі шамамен 10-15 бет (ќосымшалар рефераттыњ\ презентацияныњ жалпы кµлеміне кірмейді);

б) реферат жатыќ тілмен, сауатты жазылуы ќажет;

в) мєтінінде ќолданылѓан єдебиетке сілтемелер берілуі тиісті;

г) библиография ресми талапќа сєйкес рєсімделеді.

Реферат ќ±рылымыныњ жобасы:

1) титулдыќ беті (ресми ќабылданѓан нысанда рєсімделеді) ;

2) мазм±ны (рефератты\ презентацияны ж‰йелі баяндау ‰шін оныњ єр бµлімініњ алѓашќы беті кµрсетіледі);

3) кіріспе (б±л мєселені тањдау себебін ашып, оныњ мєні мен ќаншалыќты келелі екендігін дєлелдеп, рефераттыњ\презентацияныњ маќсаты мен міндеттерін айќындау);

4) негізгі бµлім (алдыњѓы бµлімініњ жалѓасы ретінде рефераттыњ\ презентацияныњ єр бµлімінде жеке мєселені немесе оныњ бір аспектісі дєйектеледі; таблицалар, тєсімдер, графиктер, суреттер ж.б. беруге болады);

5) ќорытынды (т‰йіндеп, рефератты\презентацияны жалпы ќорытындылап, ±сыныстар жасалады);

6) єдебиеттіњ тізімі.


 1. Тапсыру мерзімі: пєннен ќорытынды тестілеу µткенге дейін.

 2. Баѓалау критерийлері оценки

А – 95-100% (4 балл)

А- - 90-94% (3,67 балл)

В+ - 85-97% (3,33 балл)

В – 80-84% (3 балл)

В- - 75-79% (2,67 балл)

С+ - 70-74% (2,33 балл)

С – 65-69 (2 балл)

С- - 60-64% (1,67 балл)

Д+ - 55-59% (1,33 балл)

Д – 50-54% (1 балл)

F – 0-49% (0 балл)

Єдебиет:

Ќазаќ тілінде

негізгі:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялыќ анатомия: медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ студенттеріне арналѓан оќулыќ. Орысшадан аударѓан доцент М.Т. Айтќ‰лов\\ Алматы: "Орталыќ Ќазаќстан" БПК, "Ќазаќстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялыќ анатомия: медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ студенттеріне арналѓан оќулыќ. Орысшадан аударѓан доцент М.Т. Айтќ‰лов \\ Алматы, Караѓанды:"Ѓылым", "Ќазаќстан". - 1996.- 2-бµлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялыќ анатомия: медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ студенттеріне арналѓан оќулыќ. Орысшадан аударѓан доцент М. Айтќ±лов \\ Алматы, Караѓанды:"Ѓылым", "Ќазаќстан". - 1996.- 2-бµлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.Б. В. Патологиялыќ анатомия \\ Алматы,- 2003, 393 б.

ќосымша:

 1. Ахметќалиев С.Е., Ќамбаров Ж.А. Клиникалыќ патоморфологияѓа кiрiспе: Оќу ќ±ралы.\\ -Аќтµбе: Аќтµбе медициналыќ академиясы.-1999. - С.5-34.

Орыс тілінде


негізгі:

 1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2М.:Медицина,2001.-760 с.

 3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека.- Ташкент, 1998. – 300с.

ќосымша:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 5. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. \\ М. - 1986.С.10-87

 6. Блюгер А.Ф. Ультраструктурная патология печени: Электрон.-микроскоп. Атлас /Риж. мед.ин-т; А.Ф.Блюгер, В.К.Залцмане, О.Я.Карташева.-Рига:Зинате,1989.-318 с.:ил.

 7. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1,2.

 8. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

 9. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.
 1. Баќылау

С±раќтары:


1. Туберкулома дегеніміз не?

2. Фиброзды-каверналы тубекулездіњ аќыры

3. «¤кпелі кµксау» дегеніміз не?

4. Жедел каверналы туберкулездіњ морфологиялыќ бейнесін сипатта

5. Екіншілік туберкулездіњ ќандай т‰рініњ аќырында циррозды туберкулез дамиды.


Тесттер:


?

Пролиферациялыќ ќабынудыњ ... т‰рлері бар.

 1. гранулемалы

 2. іріњді

 3. аралыќ

 4. полип пен істік±шты кондилома т‰зетін

 5. катаральді

?

"Аралыќ ќабынуды " ... ќабыну деп те атауѓа болады.

 1. пролиферациялы

 2. интерстицийлік

 3. гранулемалы

 4. экссудатты

 5. дифтериттік

?

Пролиферациялыќ ќабынудыњ ... т‰рі бар.

 1. аралыќ

 2. флегмоналы

 3. крупты

 4. эмпиемалы

 5. баналь

?

Спецификалыќ ќабыну ... тєн.

 1. ќызылшаѓа

 2. іш с‰зегіне

 3. скарлатинаѓа

 4. туберкулезге

 5. ревматизмге

?

Пневмония казеозды болса, ...

 1. альтерация басым.

 2. пролиферация басым.

 3. фибриноидты ісіну басым.

 4. ќанды даќтар тєн.

 5. кµлемі тарыдай т‰йіншектер тєн.

?

Гумманыњ туберкулездік гранулемадан айырмашылыѓы – оныњ ќ±рамында...

 1. ќанды даќтар болады.

 2. Микулич жасушалары болады.

 3. ±саќ ќан тамырлары болады.

 4. тромбылы тамырлар болады.

 5. Вирхов жасушалары болады.

?

Гранулеманыњ ќалыптасуы ... тєн.

 1. безгекке

 2. бµртпе с‰зекке

 3. атеросклерозѓа

 4. грипке

 5. амилоидозѓа

?

Пролиферациялы ќабынудыњ даму барысында полип, єдетте ...т‰зіледі.

 1. м‰шелердіњ ќабырѓасында

 2. шырышты ќабыќшаларда

 3. м‰шеніњ ќабыѓында

 4. сірі ќабыќшаларда

 5. ќан тамырларында

?

Пролиферациялы ќабынудыњ даму барысында ... басым болады.

 1. альтерация

 2. гиперплазия

 3. пролиферация

 4. экссудация

 5. атрофия

?

Туберкулездік гранулеманыњ ќ±рамына ... тєн.

 1. лейкоциттер

 2. эпителиоид жасушалар

 3. ксантомдыќ жасушалар

 4. Микулич жасушасы

 5. фибробласт

Похожие:

Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г

Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Бехтерев ауруыныњ дамуындаѓы инфекциялыќ-аллергиялыќ факторлардыњ мєнін аныќтањыз?
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: Ревматоидтыќ артрит кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/02 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007г
Тақырыбы: Клиникалық медицинаға кіріспе. Ішкі ағза аурулары жалпы түсінік және ішкі медицинаның міндеттері. Дәрігерлік деонтология...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Экзо- және эндокриндік ісіктерді классификациялық ұстанымға және морфологиялық бейнесіне сүйене отырып, өзара ажыратып, анықтай...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Ісіктің қалыптасуын гистогенездік классификациясына сәйкес анықтап, оларды клиника-морфологиялық түрғыдан сипаттамасын ажыратып,...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Дәріханалық ұйымның бухгалтерлік есеп беруі жүйесін ұйымдастыруымен таныстыру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып: «Ж‰рек-тамыр ж‰йесініњ аурулары. Ж‰ректіњ ишемиялыќ ауруы (жедел жєне созылмалы)»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница