Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
НазваниеКурсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
страница5/5
Токешева Ш М
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/13/54ddb301afeab.doc
1   2   3   4   5

9. Ұсынылатын әдебиет:

негізгі:

 1. Гигиена детей и подростков: учебник/под ред. В.Р. Кучма- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010

 2. Гигиена детей и подростков: практическое руководство для студентов/ под ред. В.Р. Кучма М., 2009 ГЭОТАР-Медиа

 3. Иманалиев Ш.И. Балалар мен жасөспірімдердің гигиенасы. – Алматы. Ғылым баспа орталығы. 2008

 4. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей. Баранова А.А., В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева М. ГЭОТАР-Медиа, 2005

 5. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. В.Р.Кучма. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008.- 382с.

қосымша

 1. Төлемісова А.М., Қасмақасов С.Х. Қазақстан Республикасының мектеп жасындағы балаларының физикалық дамуын есептеу және бағалау әдісі. Әдістемелік оқу құралы. – Алматы 2008. – 230 бет.

 2. Нормативные и правовые акты, нормативно-методические документы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, санитарные правила и нормы по гигиене детей и подростков, действующие на территории Республики Казахстан

 3. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. М.Медицина. - 2006.

 4. Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и практические вопросы): в 2-х томах А.А. Баранова М.ГЭОТАР-Медиа, 2006

 5. Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях. В.Р. Кучма М., 2008

 6. Новые возможности профилактической медицины в решении проблем здоровья детей и подростков в России. А.А. Баранова, Б.Т. Величковский, В.Р. Кучма, В.А. Тутельян М ГЭОТАР-Медиа., 2008

Бөлешов М.Ә.

 1. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы : учебник / М. Ә. Бөлешов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.


10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

 • Дәрістер: шолу, проблемалық, шолу-иллюстрациялы.

 • Тәжірибелік сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрастыру, тесттік тапсырмаларды шешу, жағдайлық есептер шешу, жағдайды құрастыру, проблемаға-бағытталған оқыту технологиясы бойынша, командаға-бағытталған оқыту технологиясы бойынша; оқиғаға негізделген оқыту және т.б., заңдылық және нормативті құжаттармен жұмыс істеу, гигиеналық қорытынды дайындау.

 • Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстар (СОӨЖ): тәжірибелік сабақтарда өткен тақырыптардың кейбір сұрақтарын қарастыру, тақырыпқа сәйкес рефераттар және презентациялар дайындау, пікірталас, жеке және топтық тапсырмаларды орындау нәтижелерін талқылау, оқытушымен барлық пайда болған сұрақтар жөнінде кеңесу, аралық бақылау түрін жүргізу.

 • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): студенттердің оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдаушылардағы оқулықтармен жұмыс жасау, Power Point форматында презентация дайындау, жағдайлық есептер жазу, тесттік тапсырмалар құрастыру.11. Білімді бағалаудың критерийлері және ережелері:


Білімалушылардың оқудағы жетістіктерінің деңгейі әрбір пәннен қорытынды бақылаудың бағасы мен рұқсат алу рейтінгілік бағадан қалыптасқан қорытынды бағамен анықталады:

Қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұнда:

ҚБ - қорытынды баға

РРБ - рұқсат алу рейтингілік баға

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының ( ҚБ ) 60% құрайды.

Бақылаудың барлық түрлері бойынша оқу жетістіктерінің бағалауы баллдық–рейтингілік әріптік жүйе бойынша жүргізіледі.


Дәстүрлі шкалаға ауыстырылған білім алушылардың оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4.0

95-100

өте жақсы

A-

3.67

90-94

B+

3.33

85-89


жақсы

B

3.0

80-84

B-

2.67

75-79

C+

2.33

70-74қанағаттанарлық

C

2.0

65-69

C-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


Әр пән бойынша білім деңгейінің жетістіктері келесідей анықталады.

Қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұнда:

ҚБ - қорытынды баға

РРБ - рұқсат алу рейтингілік баға

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының (ҚБ ) 60% құрайды.

Қорытынды бақылау бағасы ( ҚББ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының (ҚБ ) 40% құрайды.

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) академиялық кезең ағымында алған барлық бағалар жинағы орташаарифметикалық саны сияқты есептеледі.

СӨЖ бағалар шкаласы (орындау критерийлеріне сәйкестігі)

Сапа критерийлері

Қанағаттанарлық

Сыз F

0 ұпай

Қанағаттанарлық

D

1,0 ұпай

Қанағаттанарлық

D+

1,33 ұпай

Қанағаттанарлық

C-

1,67 ұпай

Қанағаттанарлық

C

2,0 ұпай

Қанағаттанарлық

C+

2,33 ұпай

Жақсы

B-

2,67 ұпай

Жақсы

B

3,0 ұпай

Жақсы

B+

3,33 ұпайӨте жақсы

A-

3,67 ұпай

Өте жақсы

A

4,0 ұпай

СӨЖ мазмұ

ны тақырыбына және қойыл

ған тапсырмаларға

сәйкессізідігі

Жұмыс тақырыпқа сәйкес келмейдіСӨЖ мазмұ

ны тақырыбына жарты

лай сәйкес келеді,бірақ қойылған тапсырмаларға сәйкес келмейді

СӨЖ мазмұ

ны тақырыбына және қойыл

ған тапсырмаларға жартылай сәйкес келеді

СӨЖ мазмұны тақырыбына және қойыл

ған тапсырмаларға толық сәйкес келеді


СӨЖ мазмұ

ны қойыл

ған тапсырмаларға толық сәйкес келмейдіСӨЖ мазмұ

ны тақырыбына және қойыл

ған тапсырмалар

ға негізінде сәйкес келеді

СӨЖ мазмұ

ны тақырыбына және қойыл

ған тапсырмаларға сәйкес келеді


СӨЖ мазмұны тақырыбына және қойылған тапсырмаларға толық сәйкес келеді

СӨЖ мазмұны тақырыбына және қойылған тапсырмаларға толық сәйкес келеді

СӨЖ мазмұны тақырыбына және қойылған тапсырмаларға толық сәйкес келеді


СӨЖ мазмұны тақырыбына және қойылған тапсырмаларға толық сәйкес келеді


Тақы

рып толық ашылуы және әдебиеттер қолданылуы керек


Тақы

рып ашылмағанТақы

рып жарты

лай ашыл

ған, қолданылған әдебиеттер сәйкессіздігі


Тақы

рып жарты

лай ашыл

ған,

аз әдебиеттер қолдан

ған

Тақы

рып толығы

мен ашылмаған, әдебиеттер аз қолдан

ған


Тақы

рып толығымен ашылмаған, негізгі әдебиеттер қолданған


Тақы

рып толығымен ашыл

маған,

негізгі әдебиеттер толығымен қолданылма

ған

Тақырып толығымен ашылмаған және кейбір ережелер тїсініктемені қалайды, негізгі әдебиеттер толығымен қолданылма

Тақырып ашылған,

бірақта СӨЖ-діѕ

кейбір ережелері өте жан-жақты қарастырылғандықтан нақтылықты талап етеді


Тақырып толығы

мен ашылған,бірақта кейбір ережелер

жаѕа әдебиет көздеріѕ пайдалануды талап етеді, негізгі әдебиет көздері ғана қолданған

Тақырып толығы

мен ашылған, жаѕа әдебиттер көздері жеткілікті мөлшердеқолданған.


Тақырып толығы

мен ашылған, жаѕа әдебиттер көздері жеткілікті мөлшердеқолданған.


Материалды бірікті

ру қабілеті және

дәлелді қортындылар және ұсыныстар жасау

Қорытынды жасалмаған, ұсыныстар жоқ.

Мате

риал біріктірілмеген,

қорытындылар және ұсыныстар жок.


Мате

риал жартылай біріктірілген,

қорытындылар және усыныстар жоқ.


Мате

риал жартылай біріктірілген,

қорытындылар және ұсыныстар жоқ.

Мате

риал толық көлемде біріктірілген,

қорытындылар және ұсыныстар СӨЖ тақырыбына сәйкес келмейді

Мате

риал біріктірілген, бірақ

қорытындылар және ұсыныстар нақты, толық емес

Мате

риал біріктірілген, бірақ

қорытынды толық жасалуын талап ету керекМатериал біріктірілген, бірақ

қорытынды өте көлемді нақты емес


Материал біріктірілген, бірақ

қорытынды өте көлемді нақты емес


Материал біріктірілген, дәлелді қортындылар және ұсыныстар

жасалған

Материал біріктірілген,нақты және анық қорытындылар, автордыѕ өз ойы анық, оныѕ мәселені шешуге бағыталған қатынасы көрінген

СӨЖ құрылымы және хаттауырын

дау критерийлеріне сәйкес

тігі

Сәйкес кел

мейді


Негізгі талап

тар сақталмаған

Хаттау

ға негізгі талап

тар жарты

лай сактал

ған, құрылымы толық емес, мәтінде сілтеме жоқ

Хаттауға негізгі талаптар толық емес сактал

ган, библиографиясы қате хаттал

ған

Хаттауға негізгі талаптар сакталган,бірақ СӨӨЖ-дің кейбір бөлімдерің хаттау бойынша ескертулер бар

Хаттау ға негізгі талап

тар сақталғанХаттау

ға негізгі талап

тар сақтал

ғанХаттауға негізгі талап

тар сақтал

ғанСӨЖ хаттауы койылған талаптарға

сәйкес келеді,бірақ манызды емес ескерту

лер бар


СӨЖ хаттауы койылған талаптарға

толық сәйкес келедіСӨЖ хаттауы койылған талаптарға

толық сәйкес келеді, жоғары сапалы ақпарат

тық көрнекілік бар


1   2   3   4   5

Похожие:

Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011
Пәннің Жұмыс бағдарламасы жалпы және клиникалық фармакология кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница