Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Скачать 89.58 Kb.
НазваниеФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Дата конвертации15.02.2016
Размер89.58 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/3 kurs/Patanatomiya/Kaz/Mrtod.rekomend/SRS/3.rtf
Ф КГМА 4/3-08/01

ИП №6 УМС при Каз ГМА

от 14 июня 2007 г.Ќараѓанды мемлекеттік медицина академиясы

Гистология курсымен сот медицинасы, патологиялыќ анатомия кафедрасыСтуденттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау


Таќырып: Т±ќымќуалайтын гликогеноздар


Пєн: «Патологиялыќ анатомия»


Мамандыќ: «051302 – Стоматология»


Курс: III


Ќ±растырушы: доцент Айтќ±лов М.Т.Ќараѓанды 2009


Кафедра мєжілісінде талќыланып жєне бекітілген

№ _6_хаттама, « __31__» __04___2009ж.

Гистология мен сот медицинасы; патологиялыќ

Анатомия кафедрасыныњ мењгерушісі, м.ѓ.д., ____________ профессор Т‰сіпбекова М.М.


Таќырып: Т±ќымќуалайтын гликогеноздар.

Маќсаты: т±ќымќуалайтын жєне ж‰ре болатын гликогеноздардыњ морфологиясын игеру.

  • Тапсырмалар

 1. Ж‰ре болатын гликогеноздар ±ѓымыныњ аныќтамасы;

 2. Т±ќымќуалайтын гликогеноздар ±ѓымына аныќтамасы;

 3. Ж‰ре болатын гликогеноздарды дамытатын себептер;

 4. Т±ќымќуалайтын гликогеноздарды дамытатын себептер;

 5. Ж‰ре болатын жєне т±ќымќуалайтын гликогеноздардыњ макро- жєне микроскопиялыќ бейнесі;


Орындау т‰рі: реферат

Рефератќа ќойылатын талаптар:

а) рефераттыњ кµлемі шамамен 10-15 бет (ќосымшалар рефераттыњ\ презентацияныњ жалпы кµлеміне кірмейді);

б) реферат жатыќ тілмен, сауатты жазылуы ќажет;

в) мєтінінде ќолданылѓан єдебиетке сілтемелер берілуі тиісті;

г) библиография ресми талапќа сєйкес рєсімделеді.

Орындау критерийлері:

а) таќырыпќа ќатысты дерек кµздерін жинаќтап, игеру;

б) библиографиялыќ тізім жасау;

в) аќпаратты бір ж‰ге келтіріп, µњдеу;

г) рефераттыњ/презентацияныњ жоспарын жасау;

д) рефератты/презентацияны ќ±растырып, рєсімдеу.

Реферат ќ±рылымыныњ жобасы:

1) титулдыќ беті (ресми ќабылданѓан нысанда рєсімделеді) ;

2) мазм±ны (рефератты\ презентацияны ж‰йелі баяндау ‰шін оныњ єр бµлімініњ алѓашќы беті кµрсетіледі);

3) кіріспе (б±л мєселені тањдау себебін ашып, оныњ мєні мен ќаншалыќты келелі екендігін дєлелдеп, рефераттыњ\презентацияныњ маќсаты мен міндеттерін айќындау);

4) негізгі бµлім (алдыњѓы бµлімініњ жалѓасы ретінде рефераттыњ\ презентацияныњ єр бµлімінде жеке мєселені немесе оныњ бір аспектісі дєйектеледі; таблицалар, тєсімдер, графиктер, суреттер ж.б. беруге болады);

5) ќорытынды (т‰йіндеп, рефератты\презентацияны жалпы ќорытындылап, ±сыныстар жасалады);

6) єдебиеттіњ тізімі.


 1. Тапсыру мерзімі: пєннен ќорытынды тестілеу µткенге дейін.

 2. Баѓалау критерийлері оценки

А – 95-100% (4 балл)

А- - 90-94% (3,67 балл)

В+ - 85-97% (3,33 балл)

В – 80-84% (3 балл)

В- - 75-79% (2,67 балл)

С+ - 70-74% (2,33 балл)

С – 65-69 (2 балл)

С- - 60-64% (1,67 балл)

Д+ - 55-59% (1,33 балл)

Д – 50-54% (1 балл)

F – 0-49% (0 балл)

Єдебиет:

Ќазаќ тілінде

негізгі:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялыќ анатомия: медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ студенттеріне арналѓан оќулыќ. Орысшадан аударѓан доцент М.Т. Айтќ‰лов\\ Алматы: "Орталыќ Ќазаќстан" БПК, "Ќазаќстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялыќ анатомия: медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ студенттеріне арналѓан оќулыќ. Орысшадан аударѓан доцент М.Т. Айтќ‰лов \\ Алматы, Караѓанды:"Ѓылым", "Ќазаќстан". - 1996.- 2-бµлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялыќ анатомия: медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ студенттеріне арналѓан оќулыќ. Орысшадан аударѓан доцент М. Айтќ±лов \\ Алматы, Караѓанды:"Ѓылым", "Ќазаќстан". - 1996.- 2-бµлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.Б. В. Патологиялыќ анатомия \\ Алматы,- 2003, 393 б.

ќосымша:

 1. Ахметќалиев С.Е., Ќамбаров Ж.А. Клиникалыќ патоморфологияѓа кiрiспе: Оќу ќ±ралы.\\ -Аќтµбе: Аќтµбе медициналыќ академиясы.-1999. - С.5-34.

Орыс тілінде


негізгі:

 1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2М.:Медицина,2001.-760 с.

 3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека.- Ташкент, 1998. – 300с.

ќосымша:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 5. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. \\ М. - 1986.С.10-87

 6. Блюгер А.Ф. Ультраструктурная патология печени: Электрон.-микроскоп. Атлас /Риж. мед.ин-т; А.Ф.Блюгер, В.К.Залцмане, О.Я.Карташева.-Рига:Зинате,1989.-318 с.:ил.

 7. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1,2.

 8. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

 9. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.
 1. Баќылау

С±раќтары:

   1. Ж‰ре болатын гликогеноздар ±ѓымына аныќтама бер

   2. Т±ќымќуалайтын гликогеноздар ±ѓымына аныќтама бер

   3. Ж‰ре болатын гликогеноздерге апаратын даму себептерін аныќта

   4. Т±ќымќуалайтын гликогеноздерге апаратын даму себептерін аныќта

   5. Т±ќымќуалайтын гликогеноздерге тєн макро- жєне микроскопиялыќ бейнелерге аныќтама бер

Тесттер:

?

Дєнекер ±лпаныњ ыдырау барысы ... басталады.

 1. кµміскілене ісінуден

 2. амилоидоздан

 3. мукоидты ісінуден

 4. гиалинді-тамшылы дистрофиядан

 5. плазморрагиядан

?

Строма-тамырлыќ дистрофияныњ негізгі морфогенездік механизмы - ...

 1. инфильтрация

 2. декомпозиция

 3. плазморрагия

 4. трансформация

 5. коллагеногенез

?

Мукоидты ісіну деп ... атаймыз.

 1. дєнекер ±лпа жасушаларындаѓы ќайтымсыз µзгерістер ‰дерісін

 2. дєнєкер ±лпаныњ негізгі затындаѓы ќайтымсыз µзгерістер ‰дерісін

 3. дєнекер ±лпаѓа мукоид жиналуын

 4. дєнекер ±лпа ќайтымды ‰стіртін ыдырауын

 5. дєнекер ±лпаѓа майлардыњ ќайтымсыз жиналуын

?

¦лпалардаѓы мукоидты ісінуді аныќтау ‰шін … ќолданылады.

 1. ШИК-реакциясы

 2. орсеин бояуы

 3. кµк тењді толуидин бояуы

 4. судан III

 5. Ќызыл конго бояуы

?

Дєнекер ±лпаныњ фибриноидті ісінуі деп … атаймыз.

 1. плазморрагия дамитын ‰дерісті

 2. дєнекер ±лпа ќайтымсыз ыдырайтын ‰дерісті

 3. дєнекер ±лпа ќайтымды ыдырайтын ‰дерісті

 4. дєнекер ±лпаныњ физиологиялыќ жањѓыруын

 5. ќабыну ошаѓына фибринніњ жиналуын

?

Фибриноидтыњ биохимиялыќ ќ±рамын … т‰зеді.

 1. гликопротеид

 2. хромопротеид

 3. жай белок

 4. белок-полисахаридты к‰рделі кешен

 5. фибриноген

?

Фибриноидты некроз ошаѓында «метахромазия» феномені …

 1. єдетте байќалмайды.

 2. метахромазия онша айќын болмайды.

 3. метахромазия µте нашар кµріністі.

 4. метахромазия µте айќын болады.

 5. м‰лде болмайды.

?

Фибриноидты µзгерістердіњ дамуына… себеп болады.

 1. вирустыќ жедел инфекциялар

 2. инфекция-аллергиялыќ аурулар

 3. бауыр циррозы

 4. бактериялыќ жедел инфекциялар

 5. терініњ рагы

?

Несеп ќышќылы жиналѓан жерлерде … дамиды.

 1. гиалиноз

 2. некроз

 3. склероз

 4. гипертрофия

 5. гиперемия

?

Рахиттыњ (мешелдіњ) дамуына … себеп болады.

 1. организмде мыстыњ жеткіліксіздігі

 2. магний жеткіліксіздігі

 3. Д витаминініњ жеткіліксіздігі

 4. С витаминініњ жеткіліксіздігі

 5. В12 витаминініњ жеткіліксіздігі

Похожие:

Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Бехтерев ауруыныњ дамуындаѓы инфекциялыќ-аллергиялыќ факторлардыњ мєнін аныќтањыз?
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: Ревматоидтыќ артрит кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: ¤кпеніњ екіншілік туберкулезі кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/02 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007г
Тақырыбы: Клиникалық медицинаға кіріспе. Ішкі ағза аурулары жалпы түсінік және ішкі медицинаның міндеттері. Дәрігерлік деонтология...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Экзо- және эндокриндік ісіктерді классификациялық ұстанымға және морфологиялық бейнесіне сүйене отырып, өзара ажыратып, анықтай...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Ісіктің қалыптасуын гистогенездік классификациясына сәйкес анықтап, оларды клиника-морфологиялық түрғыдан сипаттамасын ажыратып,...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Дәріханалық ұйымның бухгалтерлік есеп беруі жүйесін ұйымдастыруымен таныстыру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып: «Ж‰рек-тамыр ж‰йесініњ аурулары. Ж‰ректіњ ишемиялыќ ауруы (жедел жєне созылмалы)»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница