Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Скачать 84.27 Kb.
НазваниеФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Дата конвертации15.02.2016
Размер84.27 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/3 kurs/Patanatomiya/Kaz/Mrtod.rekomend/SRS/15.rtf
Ф КГМА 4/3-08/01

ИП №6 УМС при Каз ГМА

от 14 июня 2007 г.
Ќараѓанды мемлекеттік медицина академиясы

Гистология курсымен сот медицинасы, патологиялыќ анатомия кафедрасы
Студенттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау


Таќырып: Бехтерев ауруы.

Мамандыќ: «051302 – Стоматология»
Пєн: патологиялыќ анатомия

Курс: III

Ќ±растырушы: асс. Ныѓызбаева Р.Ж.

Ќараѓанды 2009


Кафедра мєжілісінде талќыланып жєне бекітілген

№ _6_хаттама, « _31_» __04__2009ж.

Гистология мен сот медицинасы; патологиялыќ

анатомия кафедрасыныњ мењгерушісі, м.ѓ.д., ____________ профессор Т‰сіпбекова М.М.


Таќырып: Бехтерев ауруы.

Маќсаты: Бехтерев ауруыныњ морфогенезі мен патологиялыќ анатомиясы

 • Тапсырмалар

  1. Бехтерев ауруыныњ дамуындаѓы инфекциялыќ-аллергиялыќ факторлардыњ мєнін аныќтањыз?

  2. Бехтерев ауруы кезіндегі ішкі органдардаѓы созылмалы ќабыну мен склероздыњ дамуын т‰сіндіріњіз?

  3. Бехтерев ауруы кезіндегі анкилоздыњ морфогенезін т‰сіндір

  4. С‰йектен басќа даму µзгерістерін т‰сіндір?

  5. Бехтерев ауруы кезіндегі µлім себептерін кµрсет


Орындау т‰рі: реферат

Орындау критерийлері:

а) таќырыпќа ќатысты дерек кµздерін жинаќтап, игеру;

б) библиографиялыќ тізім жасау;

в) аќпаратты бір ж‰ге келтіріп, µњдеу;

г) рефераттыњ/презентацияныњ жоспарын жасау;

д) рефератты/презентацияны ќ±растырып, рєсімдеу.

Рефератќа ќойылатын талаптар:

а) рефераттыњ кµлемі шамамен 10-15 бет (ќосымшалар рефераттыњ\ презентацияныњ жалпы кµлеміне кірмейді);

б) реферат жатыќ тілмен, сауатты жазылуы ќажет;

в) мєтінінде ќолданылѓан єдебиетке сілтемелер берілуі тиісті;

г) библиография ресми талапќа сєйкес рєсімделеді.

Реферат ќ±рылымыныњ жобасы:

1) титулдыќ беті (ресми ќабылданѓан нысанда рєсімделеді) ;

2) мазм±ны (рефератты\ презентацияны ж‰йелі баяндау ‰шін оныњ єр бµлімініњ алѓашќы беті кµрсетіледі);

3) кіріспе (б±л мєселені тањдау себебін ашып, оныњ мєні мен ќаншалыќты келелі екендігін дєлелдеп, рефераттыњ\презентацияныњ маќсаты мен міндеттерін айќындау);

4) негізгі бµлім (алдыњѓы бµлімініњ жалѓасы ретінде рефераттыњ\ презентацияныњ єр бµлімінде жеке мєселені немесе оныњ бір аспектісі дєйектеледі; таблицалар, тєсімдер, графиктер, суреттер ж.б. беруге болады);

5) ќорытынды (т‰йіндеп, рефератты\презентацияны жалпы ќорытындылап, ±сыныстар жасалады);

6) єдебиеттіњ тізімі.


 1. Тапсыру мерзімі: пєннен ќорытынды тестілеу µткенге дейін.

 2. Баѓалау критерийлері оценки

А – 95-100% (4 балл)

А- - 90-94% (3,67 балл)

В+ - 85-97% (3,33 балл)

В – 80-84% (3 балл)

В- - 75-79% (2,67 балл)

С+ - 70-74% (2,33 балл)

С – 65-69 (2 балл)

С- - 60-64% (1,67 балл)

Д+ - 55-59% (1,33 балл)

Д – 50-54% (1 балл)

F – 0-49% (0 балл)

 • Єдебиет:

Ќазаќ тілінде


негізгі:

 1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2М.:Медицина,2001.-760 с.

 3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека.- Ташкент, 1998. – 300с.

ќосымша:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 5. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. \\ М. - 1986.С.10-87

 6. Блюгер А.Ф. Ультраструктурная патология печени: Электрон.-микроскоп. Атлас /Риж. мед.ин-т; А.Ф.Блюгер, В.К.Залцмане, О.Я.Карташева.-Рига:Зинате,1989.-318 с.:ил.

 7. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1,2.

 8. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

 9. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.
 • Баќылау:

 • С±раќтары:

  1. Бехтеров ауруыныњ синонимдерін кµрсет

  2. Тінніњ остепластикалыќ транформациялануы дегеніміз не?

  3. Ішкі аѓзалардыњ созылмалы ќабыну жєне склероздыњ иммунитетініњ µзгеруініњ жауабын т‰сіндір

  4. Бехтеров ауруы кезінде омыртќааралыќ дискте ќандай ‰деріс дамиды?

  5. Бехтеров ауруы кезіндегі µкпеніњ гипертензиялыќ морфогенезін т‰сіндір

  6. Бехтеров ауруы кезінде ќолќада ќандай ‰деріс дамиды?

  7. Бехтеров ауруы кезінде ж‰ректе ќандай µзгерісті кµруге болады?

  8. Бехтеров ауруы кезіндегі б‰йректегі амилоидоздыњ морфогенезін т‰сіндір?


Тесттер:

?

Ревматизммен сырќаттардыњ дєнекер ±лпалыќ ж‰йесінде, єдетте ... дамиды.

 1. амилоидоз, склероз

 2. фибриноиды ісіну, гиалиноз

 3. атеросклероз, гиалиноз

 4. атрофия, липоидоз

 5. мукоидды ісіну


?

Ревматизмдік эндокардиттер тобына ... жатады.:

 1. полипті-ойыќ жаралы эндокардит

 2. жедел ойыќ жаралы эндокардит

 3. эозинофильді фибропластикалы эндокардит

 4. ±йымалы эндокардит

 5. жедел с‰йелді эндокардит


?

Ревматизмдік перикардит, єдетте ... болады.

 1. геморрагиялы

 2. фибринді

 3. іріњді

 4. дифтеритті

 5. катаралды


?

Ревматизмдік аурулар тобына … жатады.

 1. атеросклероз

 2. ж‰йелік ќызыл ноќта

 3. артроз

 4. анемия

 5. гипертония ауруы

?

Атеросклерозѓа … тєн.

 1. дєнекер ±лпаныњ µршімелі дезорганизациясы

 2. артериолалар ќабырѓасында гиалиноз дамуы

 3. паренхималы м‰шелерде май мен белок алмасуыныњ б±зылуы

 4. артериолалардыњ ќабырѓасында жас шамасына сєйкес дамитын склероз

 5. май жєне белок аламасуыныњ б±зылуынан эластикалы жєне б±лшыќетті-эластикалы артерияларда дамитын склероз


?

Атеросклероздыњ макробейнелік сипатын … ќалыптастырады.

 1. гиалиноз бен склероз

 2. липидозѓа дейінгі µзгерістер мен липосклероз

 3. майлы даќтар мен жолаќтар

 4. фибриноид пен амилоидоз

 5. асќынѓан заќымдар


?

Атеросклероздыњ … клиника-морфологиялыќ нысандары бар.

 1. ж‰ректік, милыќ

 2. некрозѓа дейінгі, некроздыќ

 3. ишемиялыќ

 4. клиникалыќ µзгерістерге дейінгі, клиникалыќ µзгерістер дамыѓан

 5. ќайталамалы


?

Гипертония ауруымен сырќаттардыњ ќолќасында … дамиды.

 1. гуммалыќ инфильтрат

 2. амилоидоз

 3. эластофиброз

 4. тума аневризма

 5. казеозды некроз?

Гипертония ауруы µзініњ даму барысында … деп аталатын кезењнен µтеді.

 1. метаболизмдік ‰деріс

 2. тамырлардаѓы морфологиялыќ µзгерістер

 3. дисциркуляциялыќ ‰деріс

 4. дистрофиялыќ ‰деріс

 5. дистониялыќ ‰деріс


?

Стенокардия гипертония ауруыныњ ... клиника-анатомиялыќ нысаныныњ зардабы ретінде дамиды.

 1. ж‰ректік

 2. µкпелік

 3. тамырлыќ

 4. б‰йректік

 5. милыќ

Похожие:

Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г

Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: Ревматоидтыќ артрит кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: ¤кпеніњ екіншілік туберкулезі кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/02 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007г
Тақырыбы: Клиникалық медицинаға кіріспе. Ішкі ағза аурулары жалпы түсінік және ішкі медицинаның міндеттері. Дәрігерлік деонтология...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Экзо- және эндокриндік ісіктерді классификациялық ұстанымға және морфологиялық бейнесіне сүйене отырып, өзара ажыратып, анықтай...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Ісіктің қалыптасуын гистогенездік классификациясына сәйкес анықтап, оларды клиника-морфологиялық түрғыдан сипаттамасын ажыратып,...
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Дәріханалық ұйымның бухгалтерлік есеп беруі жүйесін ұйымдастыруымен таныстыру
Ф кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып: «Ж‰рек-тамыр ж‰йесініњ аурулары. Ж‰ректіњ ишемиялыќ ауруы (жедел жєне созылмалы)»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница