Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан
НазваниеМинистерство здравоохранения и социального развития республики казахстан
страница8/8
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://komeco.kz/uploads/files/sbornik_polozhenij_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

1 қосымша


Титул парағының үлгісі


Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігі

«Қостанай медициналық колледжі» МКҚК

Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау Басқармасы


Авторы (лары)


Жұмыстың аталуы


«________________________» пәнінен медициналық колледждерінің студенттеріне арналған оқулық (оқу құралы, оқу-әдістемелік құралы т.б.)


Қала, жыл


2 қосымша


Титул парақтың сырт жағы үлгісі


УДК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді)

ББК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді)

Г( Алматы қ. Кітап палатысы береді)


№ _____ __________________пәндерінің ЦӘК отырысында қаралды.

Хаттама № __ «__» _____ 20___ ж.


РЕЦЕНЗЕНТТЕР:

А.Ж. Тегі – лауазымы, мекеме/ білім беру ұйымы, ғылыми дәрежесі, атағы.

А.Ж. Тегі – лауазымы, мекеме/ білім беру ұйымы, ғылыми дәрежесі, атағы.


Авторы (-лары)


_____Жұмыс атауы: Басылым түрі /автордың А.Ж.Тегі.-Костанай. 20__. – __ б.

ISBN ( Алматы қ. Кітап палатысы береді)


Аннотация ( жұмыстың қысқаша сипаттамасы)


УДК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді)

ББК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді)


ISBN ( Алматы қ. Кітап палатысы береді)


©Тегі А.Ж., жыл


3 қосымша


Жабық түріндегі тестер тапсырмаларын ресімдеу және даярлау бойынша әдістемелік кепілдемелер


I. ҚР БҒМ талаптарына сәйкес тест тапсырмалары келесі критерийларына сәйкес болу тиіс:

1. Тапсырмалардың мазмұны МЖБС және оқытылатын пәнінің оқу бағдарламасына толық сәйкес болу керек; ғылымилық және дұрыстық талаптарына сай келу тиіс.

2. Әр бөлім(тақырып) үшін оқытылатын пәні бойынша тест тапсырмаларының саны, жұмыс бағдарламасында бұл бөлімде(тақарып) оқытылу үшін жоспарланған, сағат санына пропорцианальді болу тиіс.

100 сағат көлеміндегі пәндер үшін тест тапсырмаларының ең аз деген саны - 150 болу керек.

Ал оқу жоспарында сағат саны одан көп болған пәндер үшін тест тапсырмаларының саны пропорцианальді көбейуі тиіс. Тест тапсырмаларының қоры неғұрлым көп болса, білімді тексеру мен бағалау сапасы соғұрлым жоғары.

 1. Жабық түріндегі тест тапсырмалары келесі талаптарға сай болу тиіс:

  1. Тапсырма бір дұрыс (жабық түрінде) жауабымен болу тиіс.

  2. Тапсырмаларда нұсқаудың бес жауабы болу керек.

  3. Тапсырма шарттарында келесі нұсқаулар болмау тиісті

-Атаңыз...

-Артығын табыңыз.

Тапсырма жауаптарында келесі нұсқаулар болмау тиісті


  1. Тапсырма лексика мен стилистика жағынан сауатты жасалған болу керек.

  2. Тапсырманы жазу стилі бір қалыпты болу қажет (жауабы қойылған сұрағының логикалық аяқталуы болған жөн).

  3. Тапсырмада бір ғана аяқталған ой болу тиіс; кіріспе фразалары, қайталаулар және негізгі сұрақпен байланыспайтын мәліметтер болмау керек.

  4. Тапсырма, тест жасаушының оқыған материал туралы ойын анықтайу емес, материалды игерген деңгейін бағалау тиіс.

  5. Жауаптар варианттарының дұрыстылығы даулы болмау тиіс (яғни бүкіл оқулықтар және оқу құралдармен бірдей берілу керек).

  6. Дұрыс емес жауаптарының варианттары кездейсоқ емес болу тиіс, сұрақ мағынасы жақын (шындыққа ұқсас).

  7. Тапсырманың мазмұнын қабылдап алу және орындауына берілетін уақыт орта шамамен 1-1,5 минуттан аспауы керек.

III. Тест тапсырмаларын терген кезде келесі технологияларды сақтаған дұрыс

 1. Тес тапсырмаларын терген кезде «WORD» редакторын қолдану.

 2. Бет параметрлері:

  • беттің форматы - А4, ориентациясы – кітап;

  • жоғары және төмен, оң және сол жағынан – 2 см;

  • беттерді төмен жағынан номерлеу, беттің ортасынан.

 3. Тест тапсырмаларын Timеs New Romаn шрифтымен теру (бұл стандартты шрифт бүкіл компьютерлерде орнатылған), шрифт өлшемі – 14, сөз арасындағы интервал – 1 ақ жер, жол арасындағы – жалан қабат.

 4. Тапсырманың тұжырымдамасын анық шрифпен басу, жауаптар варианттарын – дағдылы.

 5. Жауаптар варианттарын үлкен, латын әріппен, жақшамен бірге: А), В), С), Д), Е). Жақшадан кейін нүкте қойылмайды! Автоформатты қолданбау!

 6. Әр пәнінің тест тапсырмаларын, мамандықтың коды мен аталуын және пәнінің толық аталуын жазып, бөлек файылға теру керек.4 қосымша

Оқу әдебиетіне берілетін рецензиның мазмұнына қойылатын талаптардың үлгісі

Оқулықтарга жэне оқу құралдарына берілетін рецензия 3 бөлімнен тұруы қажет: жалпы бөлім, жұмысты парақтап талдау материалы жэне қорытынды.

1. Пікірдің жалпы бөлімінде басылымга арналған келесі талаптарга жауап берілуі керек:

• оқулық басылымы атының мазмұнына сэйкестігі;

• оқулық басылымының жалпы аумагының немесе пэнді оқытуға қарастырылған сағаттар санының кұрылымдық бөлімдерінің сэйкестігі (бөлімдер, тараулар);

• оқу материалы мазмұнының мемлекеттік стандартқа, оқу процесінің заманауи талаптарына жэне курстың типтік пэн бағдарламасына сэйкестігі;

• материалды қисынды жэне жүйелі баяндауы;

• басылымның осы мэселе бойынша бұрын жазылған оқу эдебиетінен айырмашылығы, сабақтастық дэрежесі, жұмыста пэнаралық байланыстың қамтылуы;

• қолжазба мазмұнының ғылыми жэне эдістемелік деңгейі;

• басылым мазмұнының медицина ғылымының қазіргі заманғы даму деңгейіне, еліміздің жэне шетелдің қазіргі заманғы ғылым жетістіктері материалын баян-дау деңгейіне сэйкестігі, осы пэн бойынша бар эдебиет қаншалықты толық эрі дұрыс қолданылған;

• практикалық сұрақтардың түсіндірілу дэрежесі, олардың өзектілігі;

• иллюстрациялық материалдардың (мэтіндердің, суреттердің, схемалардың, сызбалардың, иллюстрациялардың) сапасы жэне олардың зерттелетін материалға сэйкестігі, жұмысқа иллюстрация эдістемелік тұрғыдан дұрыс таңдалған ба, иллюстрация типі пэн сипатына сай келе ме жэне материалды меңгеруге қаншалықты көмектесе алады;

• материалдың эдістемелік деңгейі, оның білім беру технологияларына бейімделуі (дидактика принциптері мен эдістерін есепке алу, бақылау сұрақтары, есептері жэне т.б.);

• берілген материалдың баяндалуына жэне қолданылуына психологиялық-педагогикалық талаптардың сақталу деңгейі, эдістемелік тұрғыдан жұмыс қаншалықты қанағаттанарлық деңгейде, осы пэннің оқытылу талаптары-на жауап береді ме, студенттердің өзіндік жұмысында қолданылу мүмкіндігі (материалдың дэл жэне анық баяндалуы, эдістемелік проблеманы зерттеуге бағытталуы, қайталаудың болмауы жэне т.б.)

2. Рецензияның екінші бөлігінде рецензент көрсеткен жұмыстағы кемшіліктердің толық тізбесі жэне оларды талдау, дэл емес жэне теріс анықтамалар мен тұжырымдар, магыналық жэне стилистикалық олқылықтар беріледі.

3. Қолжазбада жалпыға бірдей бекітілген терминологияның, нормалардың, аурулардың жіктелуінің, стандарттардың, нұсқаулардың жэне т.б. қолданылуын бағалауға аса көңіл бөлінуі тиіс.

Рецензияның қорытынды бөлімінде оқулық немесе оқу қүралы туралы түтае негізделген қорытынды жэне осы жүмысты жалғастыру үшін үсыныстар беріледі.

Егер жүмыстың, рецензенттің ойынша, маңызды кемшіліктері болмаса, ал корсетілгендер оқулықты жетілдіру барысында оңай түзетілетін болса, онда рецензияның қорытынды бөлімінде жүмыстың баспадан шығуға лайықтылығы туралы анық үсыныс беріледі. Жүмыстың мазмүнына рецензент теріс пікір берсе жэне ол жүмыста жеткілікті дэлелденген болса, онда рецензияның сипаттау жэне қорытынды бөлімінде бүл қорытындыны анық түжырымдалуы керек. Егер жүмыс рецензенттердің ескертулері мен үсыныстарына сэйкес авторлық өңдеуді қажет етсе, өнделгеннен кейін рецензиялауға қайта үсыну қажеттігін көрсету керек.

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconЗакон Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним»
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по вопросам Специального докладчика ООН по правам инвалидов...
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconМинистерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями»
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconМетодологические и управленческие основы развития геронтологической службы в Республике Казахстан
Работа выполнена в Институте развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconРеспублики Казахстан «Саламатты Қазақстан»
Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconРоссийской федерации министерство здравоохранения и социального развития российской федерации
Цель дисциплины изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания, медицины и медицинской деятельности народов мира...
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconПриказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2006 г. N 443 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2006 г. N 443
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconО концепции развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы
В целях дальнейшего развития финансового сектора Республики Казахстан и приведения денежно-кредитной политики Республики Казахстан...
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconРоссийской федерации письмо
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направляет для использования в работе рекомендации по кодированию...
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconРоссийской федерации министерство здравоохранения и социального развития российской федерации
Цель дисциплины освоение студентами теоретических основ и практических навыков диагностики заболеваний нервной системы и лечения...
Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан iconРеспублики Казахстан Министерство обороны Республики Казахстан Комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям
В общеобразовательных школах всех типов занятия по "Основам безопасности жизне-деятельности" проводятся по настоящей Программе (1998...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница