Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир
НазваниеАмеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир
страница23/24
Дата конвертации15.02.2016
Размер4.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.dilcilik.org/sozlukler/Mediada-al_sozler-latin_ela.doc
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Алынма сюзлярин йазылышына даир

бязи гайдалар


Алынма сюзлярин йазылышында гаршыйа чыхан ясас чятинликляр бу сюзлярин тягдиматындакы чохвариантлылыгла баьлыдыр. Тябии ки, бу просес сон дюврлярдя дилимизя дахил олмуш бир сыра сюзлярин йазылышы вя тяляффцзцнцн щяля сабитляшмямясиндян, щяля щеч бир гайдайа ясасланмамасындан иряли эялир. Мясялян, елм вя техниканын инкишафы иля ялагядар дилимизя йени дахил олмуш «компйутер» сюзцнцн мятбуатда «компцтер», «компйцтер» вя «компйутер» шяклиндя бир нечя йазылыш формасына тясадцф едилир, еляъя дя «сканер» сюзц бязян «скайнер» шяклиндя вя с. йазылыр. Йахшы щалдыр ки, эетдикъя бу сащядя мцяййян сабитляшмя вя нормаллашма нязяря чарпыр.

Азярбайъан дилинин мювъуд орфографийа гайдалары хариъи диллярдян, хцсусян инэилис дилиндян лексик фондумуза эен-бол дахил олан сюзлярин неъя йазылмасы иля баьлы суаллара там ъаваб вермяк эцъцндя дейилдир. Амма бунунла йанашы, щяр щалда алынма сюзлярин йазылышы иля баьлы ашаьыда эюстярдийимиз бязи гайдалар* мювъуддур:

  1. Тяркибиндяки «о» саити (а) кими тяляффцз олунан рус вя Гярби Авропа дилляриндян алынма сюзляр Азярбайъан дилиндя дя «о» иля йазылыр. Мяс., мотор, обйект, оазис, орбит, коллаж, монитор вя с.

  2. Рус дилиндя «ю» иля йазылан, яслиндя ися тяркибиндя «ц» саити олан бейнялмилял сюзляр Азярбайъан дилинин тяляффцзцня уйьун олараг «ц» иля йазылыр. Мяс., бцллетен, бцро, бцрократийа, парашцт, увертцра вя с.

Г е й д: Сонунъу орфографийа дяйишмясиндя «компйутер» йазылмасы истиснадыр.

  1. Кюкцндя мцхтялиф ъинсли гоша саит ишлянян алынма сюзляр ядяби дилдяки тяляффцздян асылы олмайараг, гоша саитля дя йазылыр. Мяс., аеробус, стерео, идеализм, империализм, радио вя с.

Г е й д: Йалныз милйон вя милйард сюзляри истисна тяшкил едир.

  1. Сону «а» иля битян алынма сюзляр ики ъцр йазылыр: а) сонудакы «а» саити атыларкян мянасы дяйишмяйян сюзляр «а»сыз йазылыр. Мясялян, рус дилиндя анкета, аптека, фабрика, конфета кими йазылан сюзляр Азярбайъан дилиндя анкет, аптек, фабрик, конфет шяклиндя йазылыр; б) сонундакы «а» саити атыларкян мянасы анлашылмайан вя йа башга мяна верян сюзляр яслиня уйьун олараг «а» иля йазылыр. Мяс., эенетика, аеробика, поетика, форма, еклектика вя с.

  2. Сону саитля битян иртиъа, ихтира, иъма, майе, мянафе, мянбя, мяншя, сянайе, шца кими исимляр щалландыгда вя мянсубиййятя эюря дяйишдикдя йийялик, йюнлцк, тясирлик щал шякилчиляринин, еляъя дя мянсубиййят шякилчиляринин яввялиня «н, й, с» битишдириъи самитляриндян бири артырылыр. Мяс., иртиъа  иртиъанын, иртиъайа, иртиъаны; сянайе  сянайенин, сянайейя, сянайени; (империализм) иртиъасы, (нефт) сянайеси вя с.

  3. Хариъи диллярдян (даща чох инэилисъядян) алынмыш хцсуси исимляр вя эениш йайылмыш бейнялхалг сяъиййяли популйар сюзляр орижиналда олдуьу кими йазылыр. Мяс., Е-маил, Ъоъа-Ъола вя с.

Г е й д: Яряб-фрас мяншяли тале, мювге, мянафе, мянбя вя мяншя сюзляриня, еляъя дя ясл Азярбайъан сюзляри олан су вя ня сюзляриня мянсубиййят шякилчиси гошулдугда кюкля шякилчи арасына битишдириъи «с» самити явязиня «й» артырылыр. Мясялян: (дювлятин) мювгейи, (онун) мянафейи, (информасийанын) мянбяйи вя с.


Àëûíìà ñþçëÿðèí тяляффцз хцсусиййятляри


Ùÿð ùàíñû äèëèí þç ñþçëÿðè èëÿ éàíàøû, áàøãà äèëëÿðäÿí àëûíìûø лексик ващидляр äÿ тякъя дил дашыйыъылары цчцн дейил, ядяби тяляффцз проблемляри иля мяшьул олан алимляр ö÷öí интонасийа вя хцсусян âóðüó ÷ÿòèíëèêëÿðè éàðàòìûøäûð. Áó ìÿíàäà àëûíìà ñþçëÿðèí äöçýöí òÿëÿôôöçö âÿ âóðüóñó èëÿ áàüëû äèëèí, î úöìëÿäÿí щям данышыг, щям дя екран-ефир íèòãèíèí ÷îõñàéëû ïðîáëåìëÿðè âàðäûð. Íèòã ìÿäÿíèééÿòè âÿ òÿëÿôôöç íîðìàëàðûíà çèää îëàí áó ïðîáëåìëÿðèí éàðàòäûüû òèïèê íþãñàíëàðûí бязян òåëåâèçèéà åêðàíûíäàí ÷îõìèëéîíëó àóäèòîðèéàéà éàéûëìàñû, ùÿòòà ÿí éàõøû ÷ûõûøûí, ÿí ýþçÿë íèòãèí, ÿí ïîïóëéàð âåðèëèøèí áåëÿ òÿñèð ýöúöíö àçàëäûð. Àëûíìà ñþçëÿðèí ìÿíàñûíà ýþðÿ éåðèíäÿ èøëÿäèëìÿмяñèíäÿí, ëåêñèê-öñëóáè ìÿãàìëàðäàí òóòìóø, âóðüóñóíóí äÿãèã äåéèëìÿмяñèíÿ ãÿäÿð ìöùöì äèë ïðîñåñëÿðèíè ÿùàòÿ åäÿí áó íþãñàíëàðëà áèç òåëåâèçèéà ïðîãðàìëàðûíäà, àéðû-àéðû äèêòîð, àïàðûúû âÿ âåðèëèø èøòèðàê÷ûëàðûíûí íèòãèíäÿ òåç-òåç ðàñòëàøûðûã.

Бир чох нюгсанлар гайдалары билмямякдян иряли эялир. Мясялян, билмяк лазымдыр ки, дилимизин ëöüÿò òÿðêèáèíдÿ мющкям йер тутмуш ìöÿééÿí ÿðÿá, ôàðñ ìÿíøÿëè ñþçëÿðäÿ à, å, è, ó ñàèòëÿðè áÿçÿí ñþçöí ÿââÿëèíäÿ, áÿ'çÿí îðòàñûíäà óçóí òÿëÿôôöç îëóíóð. Ìÿñÿëÿí, à:ëèì, à:ðèô, à:ñóäÿ, à:ëóäÿ, ëà:áöä, ñÿõà:âÿò, ñÿäà:ãÿò, ÿäà:ëÿò, ÿëà:ìÿò, øöúà:ÿò âÿ ñ. Йахуд билмяк ваъибдир ки, алынма сюзлярин тяркибиндя йанашы эялян мцхтялифъинсли саитляр (саит щярфляр) ашаьыдакы кими тяляффцз олунур:

а) тяркибиндя аи, яи щярф бирляшмяляри олан сюзлярдя щямин саитляр арасына бир бирляшдириъи «й» самити ялавя олунур вя «и» саити бир гядяр гыса тяляффцз едилир; мяс., аиля  (айиля), баис  (байис), даима  (дайима), зяиф  (зяйиф), мяишят  (мяйишят) вя с.

б) тяркибиндя яа, ца, ця щярф бирляшмяляри олан сюзлярдя яввялинъи саит тяляффцздян дцшцр, икинъиси ися бир гядяр узун тяляффцз олунур; мяс., сяадят с(а)дят, фяалиййят  ф(а)лиййят, мцасир  м(а)сир, мцалиъя  м(а)лиъя, мцавин  м(а)вин, мцяййян  м(я)ййян, мцяллим  м(я)ллим вя с.

ъ) Авропа мяншяли алынма сюзлярин тяркибиндя ишлянян иа, еа, ио щярф бирляшмяляри бязи сюзлярдя (ийа), бязи сюзлярдя ися (йа) шяклиндя тяляффцз олунур; мяс., диалектика  д(ийа)лектика, диалог  ди(йа)лог, материализм  матер(йа)лизм, реализм  р(ийа)лизм, театр  т(ийа)тр вя с.

Äèëÿ ãÿáóë îëóíàí ñþç ìöÿééÿí îðôîãðàôèê âÿ îðôîåïèê ñöçýÿúäÿí êå÷èð. Àçÿðáàéúàí äèëè áó ñþçëÿðè éàçû, òÿëÿôôöç âÿ âóðüó õöñóñèééÿòëÿðèíÿ óéüóíëàøäûðìàüà ÷àëûøûð. Òÿáèè êè, áàøãà äèëëÿðäÿí ñþç ãÿáóë åòäèêäÿ ÷îõ çàìàí îíëàðû (äèëèí ôîíåòèê õöñóñèééÿòèíÿ óéüóí ýÿëÿðñÿ,) ñàáèò âóðüóëó ñþçëÿðÿ ÷åâèðèð. Бóðàäà èêè ùàë íÿçÿðÿ àëûíûð: ùÿì Àçÿðáàéúàí äèëèíèí þç òÿáèÿòèíÿ óéüóí îëàí ñàáèò âóðüó ãàíóíàóéüóíëóüó, ùÿì äÿ àðà-ñûðà þçöíö ýþñòÿðÿí, õöñóñÿí áèð ñûðà ýÿëìÿ ñþçëÿðÿ õàñ îëàí âóðüó ñÿðáÿñòëèéè. Áÿçè òÿäãèãàò÷ûëàð áåëÿ âóðüó éåðäÿéèøêÿíëèéèíè àëûíàí ñþçöí þç âóðüóñó èëÿ áó ñþçö ãÿáóë åäÿí äèëèí àêñåíòîëîæè ìîäåëè àðàñûíäà ãàðøûëûãëû òÿñèðëÿ èçàù åäèðëÿð. Éÿíè ìÿíáÿ äèëëÿ âàñèòÿ÷è (ñþçö ãÿáóë åäÿí) äèëèí âóðüó íîðìàëàðû àðàñûíäàêû ôÿðã äèëÿ ãÿáóë åäèëìèø ñþçöí ìöõòÿëèô âàðèàíòëàðäà òÿëÿôôöç åäèëìÿñèíè øÿðòëÿíäèðèð. Áÿçÿí ñþç ìÿíáÿäÿ îëäóüó êèìè, âóðüó èëÿ äåéèëèð, ñîíðà î, òÿäðèúÿí êå÷äèéè äèëèí âóðüó íîðìàëàðûíû ãÿáóë åäèð. Ìÿñÿëÿí, ðóñ äèëè âàñèòÿñèëÿ äèëèìèçÿ êå÷ìèø «àëêîãîë» ñþçöíö ýþòöðÿê. 18-ъи ÿñðäÿ àëìàí äèëèíäÿí ðóñ äèëèíÿ êå÷ÿí áó ñþçäÿ âóðüó ÿââÿëúÿ áèðèíúè ùåúàäà îëìóøäóð: àëêîãîë. Ñîíðà äÿáäÿ îëàí ôðàíñûç äèëèíèí òÿñèðè èëÿ âóðüó ñîíóíúó ùåúàéà êå÷ìèøäèð: àëêîãîë. Èíäè äèëèìèçäÿ èøëÿíÿí áó ñþç сонунъу дейилиш тярзи иля ишлянир.

Алынма ñþçëÿðèí дцзэцн тяляффцзцня àèä ãàéäàëàðûí ìÿíèìñÿíèëìÿñèíèí ÷ÿòèíëèéè òÿêúÿ îíóí ìöõòÿëèô ùåúàëàðà äöøìÿñè èëÿ éîõ, ùÿì äÿ вурьунун äàèìè ùÿðÿêÿòäÿ îëìàñû èëÿ  дяйишкянлийи иля баьлыäûð. Ùÿòòà áÿçÿí ñþçöí ìöõòÿëèô ãðàììàòèê ôîðìàëàðà äöøìÿñè ñÿáÿáèíäÿí äÿ âóðüó ÷îõ âàõò áèð ùåúàäàí áàøãàñûíà êå÷èð. Àììà ïåøÿêàð àïàðûúû âÿ äèêòîðëàð òÿêúÿ èíòóèñèéà èëÿ äåéèë, óçóí èëëÿð ÿðçèíäÿ ÿõç åòäèêëÿðè ãàíóíàóéüóíëóãëàð ÿñàñûíäà âóðüóíóí éåðèíè ÷îõ àñàíëûãëà ìöÿééÿí åäÿ áèëèðëÿð.

Ñþçëÿðèí äÿãèã âÿ äöçýöí äåéèëìÿмяñèíäÿí äàíûøàðêÿí ñèéàñè, åëìè-òåõíèêè òåðìèíëÿðля éàíàøû, úîüðàôè àäëàðûí, ùÿð ùàíñû õàðèúè þëêÿíèí äþâëÿò, ñèéàñÿò, åëì âÿ ìÿäÿíèééÿò õàäèìëÿðèíèí, èäìàí÷ûëàðûí àäëàðûíûí äöçýöí äåéèëìÿмяñèни хцсуси гейд етмяк лазым эялир. Бу проблемин щялли цчцн õÿáÿð àïàðûúûñûíûí äöíéà õàëãëàðûíûí äèëëÿðèíäÿ âóðüóíóí éåðè èëÿ áàüëû öìóìè ãàéäàëàðû ìÿíèìñÿìÿñè ваъибдир. Öìóìè ïðèíñèïëÿðÿ áÿëÿäëèëèê òàíûø îëìàéàí úîüðàôè àäëàðûí, õàðèúè þëêÿëÿðèí äþâëÿò áàø÷ûëàðûíûí, ñèéàñÿò âÿ èíúÿñÿíÿò õàäèìëÿðèíèí àä вя сойадларынын òÿëÿôôöçö çàìàíû ìöìêöí ñÿùâëÿðäÿí ìàêñèìóì éàõà ãóðòàðìàüà êþìÿê åäèð. Õÿáÿð програмы àïàðûúûñûíûí ÿëèíèí àëòûíäà âóðüó âÿ òÿëÿôôöç íîðìàëàðûíà àèä õöñóñè ñîðüó âÿñàèòèíèí îëìàñû ÷îõ çÿðóðèäèð. Щазырда беля бир вясаитин олмадыьыны нязяря алараг биз ìöõòÿëèô äèëëÿðäÿ âóðüóíóí éåðè áàðÿäÿ ашаьыдакы öìóìè ãàéäàëàðû нязяря чатдырмаьы òåëåâèçèéà âÿ ðàäèî èø÷èляри ö÷öí ôàéäàëû щесаб едирик.

1. È í ý è ë è ñ ä è ë è í ä ÿ âóðüó ùÿìèøÿ ñþçöí ÿââÿëèíÿ äöøöð. Ìÿñÿëÿí, ×þð÷èëë, Òåò÷åð, Åäèíáóðã, "Äåéëè íéóñ", Ëîíäîí, Äåâèä, Браун, Áàððè, Êåìáðèú, Îêñôîðä, "Ñàíäè Òàéìñ", Ìåéúîð âÿ ñ. Ëàêèí Àçÿðáàéúàí äèëèíèí ãàéäàëàðûíà óéüóíëàøìûø õöñóñè àäëàð äà âàðäûð. Ìÿñÿëÿí, Âàøèíãòîí, Ëèâåðïóë, Øåêñïèð, Áðèòàíèéà, "Îáñåðâåð" êèìè ñþçëÿðäÿ âóðüó èêèíúè âÿ ö÷öíúö ùåúàëàðà äöøöð.

2. Ð ó ñ â ÿ Ó ê ð à é í à ä è ë ë ÿ ð è í ä ÿ âóðüó ñÿðáÿñòäèð âÿ î, àäÿòÿí, ñþçöí ÿââÿëèíÿ âÿ îðòàñûíà äöøöð: Éåëòñèí, Ïóòèí, Íîâãîðîä, Ëåðìîíòîâ, Êèéåâ, Øàáîëîâêà âÿ ñ. Àììà öìóìèééÿòëÿ, ðóñ äèëèíäÿ âóðüóíóí éåðè äÿéèøêÿíäèð. Ìÿñÿëÿí, Òîëñòîé, Áàðîäèçëî, Ìàéàêîâñêè, Øóêøèí, Èâàíîâêà, Èâàíîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã âÿ ñ.

3. Ë à ò û ø, å ñ ò î í, ô è í, ÷ å õ, ñ ë î â à ê âÿ ì à ú à ð äèëëÿðèíäÿ úîüðàôè òåðìèíëÿðäÿ âÿ õöñóñè àäëàðäà äà âóðüó áèðèíúè ùåúàéà äöøöð:

à) ë à ò û ø ä è ë è í ä ÿ: Âåíòñïèëñ, Éàíèñ Ðàéíèñ, Âèëèñ, Ëàòñèñ;

á) å ñ ò î í ä è ë è í ä ÿ: Âèëéàíäè, Àóãóñò Éàêîáñîí, Ãóñòàâ Åðíåñàêñ, Éóõàí Ñìóóë;

ъ) ô è í ä è ë è í ä ÿ: Ùåëñèíñêè, Ñîðòàâàëà, Éåëìàíãà, Óõòà, Óðõî Êåêêîíåí, Ìàðòòè Ëàðíè, "Èëòà Ñàíîìàò", Ëîóõè;

ч) ÷ å õ â ÿ ñ ë î â à ê ä è ë è í ä ÿ: Ëèáåðòñ, Éàáëîíåòñ, Êàðëîâû Âàðû, Ãàëè÷, Êàðè÷, Íîâàê, Ïàâëèí, "Ñïàðòà", Åðìèí, Îñòåðñ, Îãðæå (àììà áèçèì òÿëÿôôöçöìöçäÿ: Áðàòèñëàâà, Áóëàè÷, Ñëîâåíèéà, Äåòðàâà);

д) ì à ú à ð ä è ë è í ä ÿ: Éàíîø, Ñåãåä, Êàïîøâàð, Ìèõàé Âåðåøìàðòè, Øàíäîð, ×îêàíàè-Âèòåç, "Ìàäéàð Íåìçåò", Ïðåøîâ (àììà áèçèì òÿëÿôôöçäÿ Áóäàïå'øò âàðèàíòû äà âàð);

4. È ñ â å ÷, Í î ð â å ÷, щ î ë ë à í ä â ÿ Ä à í è ì à ð ê à äèëëÿðèíäÿ äÿ âóðüó, àäÿòÿí сюздяки áèðèíúè ùåúàíûí öçÿðèíÿ äöøöð:

à) È ñ â å ÷ ä è ë è í ä ÿ: Âåòòåðí, Åëèêñîí, Ìàãíóñ, Ùåäìàí, Àíäåðñ, Êåííåò, "Àðáåòàðåí", Ãîòëàíä, Äåýåðôîðñ;

á) Í î ð â å ÷ ä è ë è í ä ÿ: Îñëî, Áåðýåí, Áåðñòàä, Ôðóäå, Àíäåðñåí, Ìîðòåí, Ìöêëàíä, Ùåýýåì, Òðîíùåéì, Èâåðñåí, Ðåííåáó;

ъ) Ä à í è ì à ð ê à ä è ë è í ä ÿ: Ôëåíñáóðã, Îäåíñå, Øìåéêåë, Ñåðåíñåí, Ùåëâåñ, Éîðýåíñåí, Õàäåðñëåâ (àììà áèçäÿ Êîïåíùàýåí);

ч) щ î ë ë à í ä ä è ë è í ä ÿ: Óòðåõò, Âåñòåðâåëä, Çåéåäîðô, Íöìàí, Îâåðìàðñ, Àïåëäîðí, (àììà áèçèì òÿëÿôôöçäÿ Åçíäùîâåí, Àìñòåðäàì, Ðîòòåðäàì);

5. Ï î ë é à ê ä è ë è í ä ÿ âóðüó ñþçöí àõûðûíúûäàí ÿââÿëêè ùåúàñûíà äöøöð: Âàðøàâà, Ïîçíàí, Øåòñèí, Êîøàëèí, Êðàêîâ, Ïàáéàíèòñå;

6. É à ï î í, è ò à ë é à í, è ñ ï à í, ï î ð ò ó ã à ë, ð ó ì û í â ÿ ý ö ð ú ö äèëëÿðèíäÿ äÿ âóðüó ÷îõ âàõò ñþçöí ñîíóíúó ùåúàñûíäàí ÿââÿëêèíÿ äöøöð:

à) é à ï î í ä è ë è í ä ÿ: Íàãàñàêè, Õèðîñèìà, Õîêêàéäî, Êóðîñàâà, Èîêàãàìî (àììà áèçäÿ Òîêèî);

á) è ò à ë é à í ä è ë è í ä ÿ: Òîðîíòî, Áåðëóñêîíè, Áîëîíéà, Ïàëåðìî, Ôåëëèíè, ×åëåíòàíî, "Éóâåíòóñ", Äàíòå, "Àâàíòè", Áàðñåëîíà, Âåíåñóåëà, Àíòîíéîëè, Éóëèàíî, Ìîíòåëëî, Äåëâåêêèî, Ðàôàåëëî, Åëêàïîíè, Ôðàí÷åñêî âÿ ñ. Íàäèð ùàëëàðäà âóðüó áèðèíúè ùåúàéà (Ðîìà, Ðîññè, Êîðñèêà) âÿ éàõóä ñîíóíúóéà (Ìèëàí, Òóðèí) äöøöð:

ъ) è ñ ï à í ä è ë è í ä ÿ: Ñåðâàíòåñ, "Ìóíäî Îáðåðî", Ñàðàãîñà, Êàïèñàðåñ, Ñàëãàäî, Âåëàñêî, Êàìàãî, Áóðýåñ, Îâéåäî, Èáàðóðè, Ïàáëî Íåðóäà, Ãîíñàëåñ;

ч) ï î ð ò ó ã à ë ä è ë è í ä ÿ: Êîèìáðà, Îïîðòî, "Ïîðòó", Ïîðòàëåãðè, Ôèãó, Ôåðíàíäó, Òåéøåéðà, Ïàóëåòà, Ëà-Êîðóíéà;

д) ð ó ì û í ä è ë è í ä ÿ: Êîíñòàòèíåñêó, Õóíåäîàðà, Ôîêøàíû, Ïåòðåñêó, Ëîóðåíñèó, Ëóïåñêó, Êîíòðà, Ôèëèïåñêó.

е) ý ö ð ú ö ä è ë è í ä ÿ: Êóòàèñè, Ãóäàóðè, Áàòóìè, Ìàõàðàäçå, Ãóìáàðèäçå; (àììà ×àíòóðèéà, Ãàáåëèéà);

7. Àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí äèëëÿðäÿ èñÿ âóðüó ñþçöí ñîíóíúó ùåúàñû öçÿðèíÿ äöøöð:

а) ô ð à í ñ û ç ä è ë è í ä ÿ: Ìèòòåðàí, Ïàðèñ, Øèðàê, Ùöãî, Íàíñè, Çèäàí, Ôàáéåí, Òðåçåêå, Ìàðñåë, Àâèíéîí, Ïëàòèíè, Ðåíóàð, Ðîëëàí, Àðàãîí, Àíðè, Åììàíóåë;

б) ò ö ð ê ä è ë è í ä ÿ: Èñòàíáóë, Àíêàðà, Èçìèð, Ãàðàäàéû, Ôàòèù, Îñìàí, Ñåçÿð, Éûëìàç, Ùàêàí, ×ÿòèíãàéà, Éàçãàí, Òðàáçîí. Òÿñàäöôè ùàëëàðäà âóðüóíóí ñîíóíúó ùåúàäàí ÿââÿëèíúèéÿ äöøäöéö äÿ ìöøàùèäÿ åäèëèð. Ìÿñÿëÿí, Àíòàëéà (тцрклярин юз дейилишиндя эюстярилян сюзлярин вурьулары дяйишкяндир);

ъ) × è í ä è ë è í ä ÿ: Ñèíäçéàí, Òàéâàí, ×óíñèí, Êàíòîí, Øàíõàé, Íàíêèí, Ïåêèí, "Æåíìèí Æèáàî", Ìàî-Òñåçäóí;

ч) Ê î ð å é à â ÿ Â é å ò í à ì ä è ë è í ä ÿ: Ïõåíéàí, Ñåóë, Ïóñàí, Êîíñàí, "Íîäîí Ñèíìóí", Ñàéãîí, Õàðáèí;

8. À ë ì à í ä è ë è í ä ÿ âóðüó ñþçöí êþêöíÿ ãîéóëóð, íàäèð ùàëëàðäà èñÿ î, àõûðынъы щеъайа âÿ йа øÿêèë÷èíèí öçÿðèíÿ äöøöð: Ùåëìóò, Äöññåëäîðô, Äðåçäåí, Êèðñòåí, Äàéñëåð, Ïàóëî, Шмахер, Ëåéïñèã, Ôðàíêôóðò, Ùèòëåð, Íöðíáåðã, Меркел (àììà Áåðëèí, Øâåðèí, Îëèâåð êèìè âàðèàíòëàð äà âàð).

9. ß ð ÿ á ä è ë è í ä ÿ âóðüó äÿéèøêÿíäèð, ñþçöí îðòàñûíà, àõûðûíà âÿ ñîíóíúó ùåúàäàí ÿââÿëÿ äöøÿ áèëèð: Êÿðáÿëà, Ùöñåéí, Òàðèê, Áàüäàä, Ãÿççàôè, Ùàøèìè, Ìöáàðÿê âÿ ñ.

10. Ô à ð ñ ä è ë è í ä ÿ èñÿ âóðüó, àäÿòÿí, ñþçöí àõûðûíà âÿ íàäèð ùàëëàðäà ñîíóíúó ùåúàäàí ÿââÿëÿ äöøöð: Òåùðàí, Õîìåéíè, Õàìíåéè, Ìÿøùÿä, Èñôàùàí, ×åøìàçÿð, Ряфсянъани, Вилайяти-×åùðÿãàíè, «Êåéùàí», Øåðäóñò, Лисани âÿ ñ.

Ùàçûðäà ìöõòÿëèô õàðèúè äèëëÿðäÿí àëûíìûø õöñóñè èñèìëÿðèí òÿëÿôôöçöíäÿ òÿäðèúÿí Àçÿðáàéúàí äèëèíèí âóðüó íîðìàëàðûíà óéüóíëàøäûðûëìàñû ìåéëè þçöíö ýþñòÿðèð. Éÿíè èíýèëèñ, àëìàí, éàõóä Íîðâå÷ äèëèíäÿí àëûíìûø ñþçëÿðäÿ âóðüó ùÿìèí äèëäÿêè ÿíÿíÿâè éåðèíäÿí (õöñóñÿí èëê ùåúàäàí) ñöðöøäöðöëÿðÿê ñîíóíúó ùåúàíûí öçÿðèíÿ ýÿòèðèëèð. Èëê åøèäèëìÿ àíûíäà éàðàíàí áÿçè ìÿíôè àññîñèàòèâ ìÿãàìëàðà áàõìàéàðàã, áöòþâëöêäÿ áó ïðîñåñè ìöñáÿò ãèéìÿòëÿíäèðìÿê îëàð. Àììà áöòöí ùàëëàðäà äåéèëÿíëÿð áåëÿ áèð úÿùÿòè çÿðóðè åäèð êè, òåëåâèçèéà вя радио âóðüó íîðìàëàðûíûí äàøûéûúûñû êèìè þç íÿúèá ìèññèéàñûíû ùå÷ âàõò éàääàí ÷ûõàðìàìàëû, ýåíèø òàìàøà÷û àóäèòîðèéàñû ö÷öí íöìóíÿâè íèòã òðèáóíàñû îëìàëûäûð.


Ишляк гаршылыьы олан алынмалар


абревиатура  гысалтма

абстракт  мцъярряд

абсурд  ъяфянэиййат

афйора  фырылдаг, кяляк

ажиотаж  сцни щяйяъан

аксент  вурьу, тяляффцз тярзи

акупунктура  ийнябатырма

алйанс  бирлик, иттифаг

амбисийа  иддиа

аналоэийа  охшарлыг

аренда  иъаря

арсенал  ъяббяхана

аскет  тярки-дцнйа

ауксион  щярраъ

бакан  назир

банал  байаьы, чейнянмиш

банкрот  мцфлис

барйер  чяпяр, манея

ъаддя  проспект, эениш кцчя

ъаме  мясъид

ъивар  щцдуд, сярщяд

дефисит  гытлыг

декларасийа  бяйаннамя

демобилизасийа  тярхис олма

дендирари  нябатат

дерби  йарыш, юзял йарышма

дестаблизасийа  сабитлийин позулмасы

деструктив  позуъу

диэитал  рягямли

дифирамб  мядщиййя

династийа  сцлаля

дисбаланс  низамсызлыг, нисбятсизлик

дискредитасийа  эюздян салма

дискриминасийа  айры-сечкилик

доминант  цстцн, ясас

експансийа  эенишляндирмяк, йайылма

експлантасийа  эенишлянмя, йайылма

ескаласийа  эярэинляшмя, артма

евакуасийа  кючцрмяк, йерляшдирмяк

ягялиййят  азлыг, дини азлыг

ялбися  палтар, эейим

ямниййя  тящлцкясизлик

ясщабя  тяряфдар

фалсификасийа  сахталашдырмаг

фалш  сахта,сцни

файл  сящифя, юзял говлуг

фиаско  мяьлубиййят

фаза  мярщяля (дювр мянасында)

фиктив  гондарма, дцзялтмя

финиш  сон, ахыр

инкогнито  намялум

имитасийа  йамсылама, тяглид

имплантасийа  кючцрмя

имплементасийа  иъра етмя

интервенсийа  гарышма, мцдахиля етмя

интоксикасийа  дахил, зящяр

изолйасийа  тяърид етмя

карат  яйар

карйера  шющрят, мянсяб

комментари  шярщ, изащ

компакт  йыьъам

компилйасийа  гарят, сяняд йыьымы

конфискасийа  мцсадиря

конфрантасийа  гаршыдурма

консерватор  мцщафизякар

контакт  ялагя

континент  гитя

контракт  мцгавиля

контраст  тязад

критери  мейар

кворум  йетярсай

маклер  дяллал

месенат  хейриййячи

мираж  ильым

модерн  мцасир, чаьдаш

монолит  сех, мющкям

негатив  мянфи

носталжи  хиффят


нотасийа  юйцд, нясищят

нйусрум  хябяр отаьы

пантомима  щим-ъим

пиратлыг  оьурлуг, гулдурлуг

плейада  бир нясил, топлу

позисийа  мювге, мякан

прессинг ­ тязйиг, сыхма

презент  бяхшиш

протеин  зцлал

протест  етриаз

провакасийа  тяхрибат

провинсийа  яйалят

рандевц  эюрцш

рефери  щаким

реформа  ислащат

ресурс  ещтийат (мадди, техноложи)

сектор  бюлмя, сащя

сегмент  кясик, парча

симптом  яламят

скептик  щяр шейя шцбщя едян

спикер  сядр, апарыъы

стабил  сабит

стар  улдуз

табу  гадаьа, йасаг

таймер  вахтюлчян

тенденсийа  мейл, истигамят

тотал  эенишмигйаслы

трафик йол, няглиййат

трансфер  кечмяк, дяйишмяк

траур  щцзр, матям

тренинг  семинар, мяшьяля

трофей  щярби гянимят

вакансийа  бош штат

вагия  ящвалат, щадися

вендетта  гисас

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Похожие:

Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир iconНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Нясими адына Дилчилик Институту Елми Шурасынын 29 ийун 2011-жи ил тарихли ижласынын (4 №-li протоколу)...
Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир iconЖялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118
Шикайятчи билдириб ки, «Кирпи» ъурналы бцтцн бунлары ясас эютцряряк щямин йазы иля ялагядар ондан цзр истямяли, тякзиб вермяли вя...
Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир iconАзярбайъан Дювлят Нефт Академийасы Ялийев Т. Н., Имранов А. М.(Ящмядли), Мяммядов Р. М
Китаб бизнес аляминдя чалышан иш адамлары вя али мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабда дцнйа тяърцбясиндя тятбиг едилян...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница