Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир
НазваниеАмеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир
страница11/24
Дата конвертации15.02.2016
Размер4.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.dilcilik.org/sozlukler/Mediada-al_sozler-latin_ela.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Континент (лат. ъонтиненс (ъонтинентис) кясишян), йерин гуру сащясинин океанла ящатя олунан ири ясас щиссяляриндян бири. Континентал. Континенталлыг.


Контра… (лат. ъонтра  якс), сюзцн икинъи щиссясиндя ифадя олунан щярякятя якс мянаны билдирян сюзюнц. Мяс., контрабанда, контраманевр, контрабас. Контр.

Контражур (фр. contре-жоур  ишыьа гаршы), ишыг мянбяйинин чякилиш обйектинин архасында йерляшдирилмяси йолу иля ишыгландырма. Мцвафиг киночякилиш заманы ишыг мянбяйи гейри-шяффаф яшйа иля (аьаъла, декорасийа иля вя с.) юртцлмялидир ки, бирбаша шцалар обйективя дцшмясин вя тясвирлярдя рефлексляр, лякяляр, щаляляр йаранмасын.

Контраэент (лат. ъонтращенс  сазиш баьлайан), мцгавиляйя ясасян цзяриня мцяййян вязифя эютцрян шяхс вя йа идаря. Контраэентлик.

Контракт (алм. контракт < лат. ъотраътус  мцгавиля, разылашма), мцгавиля, баьлашма; юлкяляр, фирмалар вя с. арасында щцгуг вя вязифялярин мцяййян олунмасы, дяйишлмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында гаршылыглы, икитяряфли мцгавиля.

Контрапункт (алм. Контрапунктщярф. «нюгтяйя гаршы нюгтя»). 1) полифонийа, башга сюзля, ики вя даща чох мцстягил мелодийанын (сясин) ейни заманда уйумлу сясляниши вя инкишафы, чохсяслилик нювц; 2) башлыъа мелодик сяси изляйян мелодийа; 3) К.-у чохсяслилик бичими кими юйрянян фянн; 4) ТВ-дя сяс, сюз вя тясвирин тама чеврилмяси, узлашараг ващид мязмун  щармонийа йаратмасы; сюзля тясвирин ейни дейил, мцхтялиф мяналары (информасийалары) ифадя етмяси.  Контрапунктлуг.

Контрасепсийа (лат. ъонтраъептиощярф. щамилялийя гаршы), щамилялийин гаршысынын механики, кимяйи вя с. васитялярля алынмасы.  Контрасепт.

Контраст (фр. contrastе). 1) верилишлярин чякилиши заманы ишыг вя рянэлярин эцъцнц, парлаглыьыны артырмаг цчцн якс рянэлярдян истифадя олунмасы. Щяр щансы бир яшйаны ишыг мянбяйиня йахынлашдырдыгда онун ишыг дцшян тяряфи о бири тяряфлярдян даща йахшы, даща парлаг эюрцнцр. Ишыг дцшмяйян тяряфдя ъизэиляр тутгун олдуьундан о гядяр дя нязяря чарпмыр вя екранда контраст йараныр; 2) кинода вя диэяр инъясянят ясярляриндя тясвир олунан предмет вя щадисялярин кейфиййятини (мяс., щяъми, рянэлярини) вя характерлярини кяскин сурятдя бир-бириня гаршы гоймагдан ибарят олан, онларын хцсусиййятлярини даща айдын нязяря чарпдыран бядии прийом. Тязадлылыг ТВ цчцн хцсусиля сяъиййявидир.  Контрастлы.

Контратип (contrа… + йун. typос  из, бармаг изи), орижинал кинонегативдян чыхарылан сурят, дубликат. Бюйцк тиражлы филм сурятляри К.-дян чап олундуьу цчцн орижинал кинонегатив ишляниб хараб олмур.  Контратипляшдирмя.

Контур (фр. ъонтоур  ъизэи). 1) обйектин формасыны, сярщядлярини эюстярян хятт; 2) мобил рабитядя данышыг балансынын лимитляшдирилмиш мцддят, вахт чяривясиндя эюстяриъиси.

Конвенсийа (фр. ъонвентион < лат. ъонвентио  разылашма, мцгавиля). 1) бейнялхалг мцгавилялярин адларындан бири; бир гайда олараг, щяр щансы проблемя (террорла мцбаризя, почт данышмалары, еколоэийа вя с.) даир щюкумятляр хцсуси ямякдашлыг сащясиндя бу ъцр мцгавиляляр имзалайырлар; 2) БМТ-дя бейнялхалг щцгугун мяъялляляшдирилмяси формаларындан бири. Мяс., дипломатийа, консул вя мцгавиля щцгугларына даир 1978-ъи ил Вйана Конвенсийасы; дяниз щцгугуна даир 1982-ъи ил Ъеневря Конвенсийасы вя с.  Конвенсиал.

Конверсийа (инэ., фр. ъонверсион < лат. ъонвертио  чеврилмя, дяйишиклик). 1) щярби-сянайе ширкятинин халг тялябатына уйьун мящсуллар истещсал едян ширкятя чеврилмяси (йахуд яксиня); 2) бир валйута нювцнцн эцндялик курса уйьун олараг диэяриня дяйишдирилмяси.  Конверэен.

Конвертасийа (фр. ъонвертир < лат. ъонвертере  дяйишмяк, чевирмяк), диэяр формайа, башга кейфиййятя чеврилмя. Конвертер.

Конвейер (инэ. ъонвейер  тядриъян щамысыны дашымаг), емал олунан мящсулун бир ямялиййатдан диэяриня фасилясиз ютцрцлмяси, еляъя дя йцк дашынмасы цчцн гурьу.

Конвой (щол. конвои  ясэяр, дястя), щярби ясирляри, истинтаг вя мящкямяйя ъялб едилянляри вя йа щярби трибунал тяряфиндян мящкум олунмушлары, щябс олунан щярби гуллугчулары, мцщафизя вя мцшайият етмяк мягсядиля тяйин олунмуш щярби бюлмя (дястя), айрыъа щярби гуллугчу, ясэяр.

Конйунктура (фр. ъонъонътуре < лат. ъонйуътура < ъонъунэере  баьлы, ялагяли), щяр щансы щадися, иш вя просеслярин эедишиня тясир едян шяраитин йаранмасы цчцн шяртляр мяъмусу. Мцщцм просесляр вя мейилляр; бунларын гаршылыглы ялагяси нятиъясиндя щяр ан игтисадиййатда (цмумтясяррцфат К.-сы), онун айры-айры сащяляриндя вя айры-айры базарларда (б а з а р К.-сы) мцяййян вязиййят йарана биляр. К. игтисади сферада мцсбят, иътимаи сийаси фяалиййятдя ися мянфи чаларда ишлядилир.  Конйунктур.

Кооперасийа (алм. кооператион  фр. ъооператион < лат. ъооператио  ямякдашлыг). 1) ямяйин тяшкили формаларындан бири. К. шяраитиндя чохлу сайда адам ейни, йахуд бир-бириля ялагяси олан мцхтялиф ямяк просесиндя бирэя фяалиййят эюстярир. 2) тяркибиня дахил олан цзвляринин юз вясаити щесабына йарадылан сянайе, тиъарят вя с. бирлийи.  Кооператив. Кооператор.

Координат (лат. ъоордината  гайдайа салынмыш). 1) бир нюгтянин мцстяви цзяриндя вя йа фязада йерини мцяййянляшдирян юлчцляр; 2) мяъ. бир кясин вя йа няйинся йери, цнваны вя с. барядя мялуматлар.

Координасийа (алм. координатион, фр. ъоординатион < лат. ъоординатио < ъо  бирэя + ординатио  йерляшмя, сыралама), щяр щансы щярякятляр, анлайышлар вя щадисяляр арасында ялагя. Гаршылыглы разылашдырылмыш щярякятлярин сямяряли ялагяляндирилмяси. Елементляр арасында гаршылыглы ялагялярин еффектив гурулмасына йюнялдилмиш фяалиййят.  Координатор. Координатура.

Копирайтер (инэ. copywriter), реклам мятнинин тяртибчиси. К.-лярин яксяриййяти журналист, йазычы, ссенарист олур. Онлар рекламын ясас шцарыны вя мятнини ишляйиб щазырлайыр, бязян реклам характерли сцжетлярин мятнлярини йазырлар.  Копирайт.

Кордон (фр. ъордон  сыра). 1) сярщяд дястяси; кцтляви тядбирляр заманы щярякяти мящдудлашдырмаг мягсядиля сых дцзцлмцш мцщафизя посту; 2) беля дястянин гярар тутдуьу йер. Бязян мешя вя горугларда гойулмуш мцщафизя постларыны да К. адландырырлар.

Корифей (фр. ъорйпщее < йун. корйпщаиос  башчы). 1) тар. гядим йунан тамшаларында хор рящбяри; 2) щяр щансы сащядя (елм, инъясянят, ядябиййат, мядяниййят вя с.) чох эюркямли хадим; елм, инъясянят вя с. сащясиндя бюйцк ясярляр йаратмыш, цслубу вя йарадыъылыг тярзи иля сечилян эюркямли хадим, устад, сяняткар.

Корпорасийа (алм. корпоратион  фр., инэ. ъорпоратион < лат. ъорпоратио  бирлик), иътимаи, пешя вя диэяр цмуми мараглар ятрафында йарадылмыш гапалы груп. Игтисади тясисат нювц.

Корпоратив (лат. ъорпоратио  ялбирлик). 1) корпорасийайа аид олан бир шей; мцяййян сосиал функсийалары йериня йетирян корпорасийалар йарадан тоталитар вя йа авторитар режимин формаларындан бири. Беля щалларда дювлят юзц беля кцтляви хидмятлярин мяъмусу кими гябул олунур; 2) мяъ. груп мараьы, кимляринся мящдуд, шяхси вя груп мянафейи.

Корпус (алм. корпус < лат. ъорпус  бядян, эювдя). 1) инсанын вя йа щейванын эювдяси; 2) машын, механизм, гурьу вя апаратларын ясас щиссяси; 3) инзибати ярази бахымындан ялагядя олан биналардан бири, еляъя дя бюйцк бинанын тяърид олунмуш щиссяси; 4) ири гошун бирляшмяляри; 5) бязи юлкялярдя гапалы щярби тящсил оъаьы; 6) щяр щансы ейни рясми, ишэцзар сявиййяли инсанларын бирлийи.

Коррект (фр. ъорреът < лат. ъорреътус  дцзялмиш), ядябли, нязакятли олмаг. Инсанларла мцнасибятдя мцяййян тактын эюзлянилмяси.

Коррида (исп. ъоррида де тотос  юкцзлярин гачышы), юкцз дюйцшц, Испанийада милли кцтляви тамаша нювц.

Коррупсийа (инэ., фр. ъорруптион  алм. корруптион < лат. ъорруптио  рцшвятля яля алма, рцшвятхорлуг), мямурларын вя иътимаи хадимлярин сатгынлыьы, рцшвятхорлуьу; дювлят структурунда чалышан мямурун вязифясиня эюря она верилян сялащиййятдян шяхси варланма мягсядиля истифадя етмясиндян ибарят ъинайяткар фяалиййят; вязифяли шяхслярин юз статусундан, тямсил етдийи органын статусундан, вязифя сялащиййятляриндян вя йа щямин статус вя сялащиййятляриндян иряли эялян имканлардан истифадя етмякля, ганунсуз олараг, мадди вя с. немятляр, имтифазлар вя йа эцзяштляр ялдя етмяси, щабеля физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян гейд едилян мадди вя с. немятлярин, имтийазларын вя йа эцзяштлярин ганунсуз олараг вязифяли шяхсляря тяклиф вя йа вяд олунмасы, йахуд верилмяси йолу иля щямин вязифяли шяхсин хцсуси мягсядля яля алынмасыдыр. Семантик тутумуна эюря К. «рцшвятхорлуг» анлайышындан даща эенишдир.  Коррупсионер.

Корсет (фр. ъорсет). 1) дюш гяфясинин ашаьы щиссясини вя гарыны йыьараг инсан фигурасына дцз гамят вермяк цчцн ишлядилян хцсуси кямяр; 2) онурьа яйрилийи вя зядялянмяси заманы тятбиг олунан ортопедика.

Корт (инэ. ъоурт), тенис ойнамаг цчцн идман мейданчасы.

Кортеж (фр. ъортеэе  йцрцш), тянтяняли йцрцш, мцшайият. Гярби Авропада мцтляг монархийа дюврцндя (17  18-ъи ясрляр) кралларын эялиши шяряфиня дцзянлянян тянтяняли мярасим К. адланырды. Сонралар диэяр тянтяняли йцрцш вя мцшайиятляр дя беля адланмаьа башлады.

Космогонийа (йун. космоэониа  дцнйанын йаранышы), астраномийанын эюй ъисимляринин йаранышы, инкишафы вя системини юйрянян сащяси.  Космографийа.

Космополит (йун. космополитес  дцнйанын вятяндашы), Вятянинин, халгынын, мянсуб олдуьу миллятин марагларындан цз дюндярмиш, юзцнц щеч бир миллятя мяхсус олмайан фярд щесаб едян инсан.  Космолоэийа. Космополитизм.

Котировка (фр. се ъотер  гейдя алмаг). 1) биржада хариъи валйутанын курсуну, гиймятли каьызларын вя малларын гиймятини мцяййян етмяк; 2) курса уйьун гиймятляри эюстярилмякля биржада олан малларын цмуми сийащысынын йазылдыьы информасийа-мялумат вяряги.

Коттеъ (инэ. ъоттаэе), бир гайда олараг, эениш вя ачыг яразидя тикилян бираилялик, кичик ев.

Креатив (лат. ъреатио  йаратмаг, гурмаг), йарадыъылыг иши, йарадыб-гурмаг, йенилик етмяк; йарадыъылыгла баьлы олан фяалиййят.  Креатив-продцсер.

Кредит (алм. кредит, фр. ъредит < лат. ъредитум  боръ < ъредере  инанмаг). 1) айры-айры банк вя фондларын мцяййян мягсядляр цчцн сонрадан гайтарылмагла пул вя йа мящсулу боръ вермяси; 2) дювлят тяряфиндян мцяййян мягсядляр цчцн айрылан вясаит.  Кредитор.

Кредо (лат. ъредо  инанырам). 1) бир кясин гяти мцлащизяляри, ягидя вя дцнйаэюрцшцнцн ясасы; 2) католик килсяляриндя инам рямзи.

Крекинг (инэ. ъраскинэ  айрылма), кимйа сянайеси цчцн хаммал вя мотор йанаъаьы алмаг цчцн нефт вя онун фраксийаларынын емал просесиндян кечирилмяси.

Кремасийа (лат. ърематио  йандырмаг), юлян инсанын мейитинин хцсуси собада йандырылмасы.  Крематорийа.

Криминалистика (лат. ъриминалис  ъинайятя аид олан), щцгуг елминдя мящкямя сцбутларынын топланылыб гейдя алынмасынын, тядгигинин вя тятбигинин хцсуси цсул, метод вя васитяляр системини ишляйиб щазырлайан айрыъа сащяси. Ъинайят-мцщакимя иъраатында ъинайятлярин гаршысынын алынмасында, ачылмасында вя истинтагында ъинайят ишляриня, бир сыра щалда ися мцлки ишляря мящкямя бахышында К.-нын мцяййян етдийи цсуллардан вя васитялярдян истифадя едилир.  Криминалист. Криминолоэийа.

Кришна (санскр.  щярф. тцнд, гара), гядим Щиндистанын йарымяфсаняви чар гящряманы. Ерамызын яввялиндя о, Вишну иля ейниляшдирилирди вя она хиласкар аллащ-инсан вя Вишнунун ян чох йайылмыш тяъяссцмц кими пярястиш етмяйя башладылар. Лакин К. айини бундан габаг да мялум иди.  Кришначы.

Критери (йун. критерион  мцщакимя цчцн васитя), няйи ися гиймятляндирмя юлчцсц. Бир шейя даир гиймятляндирмя апармаг, йахуд няйи ися мцяййянляшдирмяк вя йа тясниф етмяк цчцн истинад олунан яламятляр.

Критик (йун. критикос), кризися аид олан, бющран вязиййятиня дцшмя, кяскин, аьрылы вя гяти кечид мягамы. Бах Кризис.

Кризис (йун. крисис  гярар, дюнцш нюгтяси, чыхыш). 1) кяскин, аьрылы кечид, мцряккяб, аьыр кечид вязиййяти. Игт.-да малиййя базарында вя щюкумят дяйишиклийиндя юзцнц эюстярян бющран щалы; 2) тиб. щяр щансы хястяликля баьлы юзцнц эюстярян кечид яламяти; 3) мяъ. мяняви дяйярляря, яхлага етинасызлыг, мяняви бющран.

Крон (алм. Крона), бир сыра юлкялярдя  Чехийа, Словакийа, Исвеч, Норвеч, Австрийа, Маъарыстан вя с. йерлярдя авродан яввялки пул ващиди.

Кросс (инэ. то ъросс  адламаг, кечмяк), мцяййян едилмиш тябии яразидя, гачыш вя йа йарышлар, идман гачышынын бир нювц.  Кроссмен.

Кроссинг (инэ. ъроссинэ ъросс  кясмя, кясишмя). 1) мядянлярдя, шахталарда щаваны тямизлямяк цчцн вентилйасийа баъалары; 2) идм. ъыдырда вя йа щяр щансы йарышда рягибин йолуну гадаьан олунмуш цсулла кясмя.

Кроссовка (инэ. ъросс  хятти кечмяк), хцсуси, резинябянзяр парчадан тикилмиш, алты галын вя йайлы, архасы чыхынтылы вя щавачякмя хцсусиййятиня малик олан ращат идман, гачыш вя эязинти айаггабысы.

Кроссворд (инэ. ъросс-wорд < ъросс  хач + wорд  сюз), бир-бириля кясишян дамалары йеэаня мцмкцн сюзлярля долдурулмадан ибарят олан башсындырмалы ойун.

Круиз (инэ. ъруисе), эями иля бир чох юлкялярин лиманларында дайанмагла узунмцддятли дяниз турист сяйащяти.

Ксерокопийа (йун. херос  гуру + лат. ъопиа  чохлу), електрофотографийанын бир нювц олан ксерографийа цсулу иля алынан нцсхя, шякил. Сурятчыхарма.  Ксерокс.

Кулинарийа (лат. ъулинариус (ъулина)  мятбях), йемяк щазырламаг сяняти, еляъя дя йемяк биширмя вя мятбяхля баьлы олан цмуми ад.  Кулинар.

Култ (лат. ъултус  ситайиш, етигад). 1) динин ясас елементляриндян бири, илащи ситайишя эюрцнтц вермяк цчцн эерчякляшдирилян щярякятляр. К. илкин дини тясяввцрлярля бирэя йараныб, танрыйа хидмят вя бунунла баьлы айинляр мянасында ишляниб; 2) киминся шяхсиййятини щяддян артыг шиширтмяк, она ситайиш етмяк.

Културолоэийа (лат. ъултура + …лоэийа  мядяниййятшцнаслыг, мядяниййят щаггында елм), мядяниййятин мащиййяти, тарихи, нязяриййяси щаггында елм сащяси; мядяниййятдя эедян просесляр щаггында билэи. К. предметини мядяниййят, ъямиййят щяйатында мядяниййятин йери вя ролу, онун тябиятинин фялсяфи изащы, типолоэийасы, мяншяйи вя с. тяшкил едир. Мядяниййятин ян цмуми ганунуйьунлугларыны, яняняви сярвятляри вя дяйярлярини юйрянмякля йанашы, К. инсанын мяняви алямини, шяхсиййятин мцяййян бир сосиал  кцлтцр мцщитиндя ролуну, онун щяйат тярзини, интеллектуал сявиййясини, мяняви-яхлаги кейфиййятлярини, инсанын ятраф алям, коммуникасийа мцщити вя эениш мянада мядяниййятля гаршылыглы ялагялярини дя арашдырыр.  Културолог.

Културизм (фр. ъултурисме), язяляляри инкишаф етдирмяк цчцн мцхтялиф дартма васитяляринин (гантел вя с.) кюмяйи иля эерчякляшдирилян физики щярякятляр системи.  Културист.

Кулуар (фр. ъоулоирс  дящлиз), парламентдя вя с. нцмайяндялярин истиращяти, йахуд бир-бирляриля сярбяст данышыб фикир мцбадиляси апармаг цчцн иълас залындан кянар йер (дящлиз, йан салонлар); театрда айагцстц сющбятляр.

Кумир (лат. ъоумир), бцт; пярястишэащ, гибляэащ; кимися црякдян севмяк, она ситайиш етмяк.

Купон (фр. ъоупон < ъоупер  кясмяк). 1) гиймятли каьызын кясилян талону; 2) хцсуси ишлямяли парча кясийи; 3) мящсул алышы заманы эцзяшт вя йа ойунда иштирак щцгугу верян, гязетдян кясилмиш елан вя йа реклам.

Куррикулум (лат. ъурриъулиум), али мяктяблярдя фяргли тящсил програмы вя консепсийасы; юзцндя хцсуси тялим, тядрис, щямчинин тялябялярин билик сявиййясини гиймятляндирмя просесини якс етдирян регламентляшдириъи вя истигамятляндириъи сянядляр системи. Вахтиля Авропада йени тящсил методикасы кими йаранмыш К. инкишаф едяряк цмуми педагоэика вя сосиолоэийа фактына чеврилмишдир. Болонйа тящсил системи чярчивясиндя тятбиг олунан К. тялябянин кейфиййятли билик алмасы иля йанашы, онун йцксяк вятяндаш мювгейиня малик олмасы вя азад дцшцнъяли шяхсиййят кими йетишмясиня йардым етмяк мягсядини эцдцр.  Куррикулйар.

Курс (фр. ъоурс  алм. курс < лат. ъурсус  гачыш, щярякят, йол). 1) щярякят истигамяти, йол; 2) щяр щансы иътимаи, сийаси фяалиййятин ясас истигамяти; 3) тящсилин сона чатмыш, тамамланмыш дювриййяси. Тящсил оъагларында щяр щансы фяннин системли шярщи, еляъя дя щямин шярщи якс етдирян дярслик; 4) тящсил оъагларында тящсилин бириллик пилляси

Куртизанка (фр. ъоуртисане), ъямиййятин йухары даиряляриндя «щярякят едян» йцнэцл яхлаглы гадын.

Курйоз (лат. ъоуроисие  эцлцнъ), эцлцнъ олан бир шей, щадися, эцлмяли, мязяли, гярибя олан ящвалат.

Кутурйе (фр. ъоутуриеръоутуре  тикиш, тикмя сяняти, гадын дярзиси), йцксяк сявиййяли тикиш устасы, моделйер, ян мцасир дябин йарадыъысы.

Кцлтцр (лат. ъултура), бяшяриййятин тарихян йаратдыьы вя ъямиййятин инкишаф сявиййяси барядя мцяййян тясяввцр йарадан мадди-мяняви дяйярлярин мяъмусу. Дар мянада К. термини инсанларын мяняви щяйат сферасына вя давранышына аид едилир.

Кцпцр (фр. ъоупуре  ихтисар). 1) мятндя (ядябиййат, мусиги) едилмиш ихтисарлар; 2) цстцндя номинал дяйяри эюстярилян гиймятли каьыз (аксийа, истиграз, пул билети вя с.)

Квази (лат. гуаси  еля бил, санки), «йанындан ютян», «ясил олмайан» (мяс., квазиелм, квазимящкямя вя с.) мяналарына уйьун эялян сюзлярин яввялиндя ишлянян сюзюнц.

Квинтет (ит. гуинтетто < лат. гуинтус  бешинъи). 1) беш сяс вя йа алят цчцн йазылмыш мусиги ясяри; 2) беш ифачыдан ибарят олан ансамбл, мусиги коллективи.

Кворум (алм. гуорум < лат. гуорум (праесентиа суффиъит)  иштиракчыларын сайынын йетярлилийи), щяр щансы иълас вя йыьынъаьын кечирилмяси, гябул етдийи гярарларын етибарлы вя гануни сайылмасы цчцн иштиракчыларын тяляб олунан минимум сайы. К. адятян, ганунла вя йахуд тяшкилатын низамнамяси иля мцяййян едилир.

Квота (алм. гуота  щисся, пай < лат. гуот  нечя). 1) Щяр щансы бир малын истещсалында, сатылмасында, ихраъ вя идхалында ортаг олмаг нормасы, щядди, юлчцсц; 2) идхал вя йа ихраъ олунан малын дяйяр вя йа кямиййятъя мящдудлашдырылмасы, мцяййян мцддят ярзиндя айры-айры маллара (ишляря, хидмят эюстярилмясиня), юлкяляр групуна тятбиг олунур; 3) цмуми истещсалда вя йа сатышда щяр бир иштиракчынын разылашмайа эюря пайы; 4) пай щаггынын яввялъядян мцяййянляшмиш щяъми. Мяс., верэи К.-ы гойулмуш верэи ващидиндян алынан верэи щяъми. Идхал К.-ы идхалын кямиййяти етибариля мящдудлуьуну щяйата кечирмяк цчцн олан цсуллардан биридир; 5) халг тясяррцфаты цчцн ихраъын вя идхалын ящямиййятини сяъиййяляндирян кямиййят эюстяриъиси.  Квотасийа.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Похожие:

Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир iconНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Нясими адына Дилчилик Институту Елми Шурасынын 29 ийун 2011-жи ил тарихли ижласынын (4 №-li протоколу)...
Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир iconЖялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118
Шикайятчи билдириб ки, «Кирпи» ъурналы бцтцн бунлары ясас эютцряряк щямин йазы иля ялагядар ондан цзр истямяли, тякзиб вермяли вя...
Амеа ряйасят Щейятинин Терминолоэийа Комиссийасынын гярары иля чап едилир iconАзярбайъан Дювлят Нефт Академийасы Ялийев Т. Н., Имранов А. М.(Ящмядли), Мяммядов Р. М
Китаб бизнес аляминдя чалышан иш адамлары вя али мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабда дцнйа тяърцбясиндя тятбиг едилян...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница