Реферат, презентация, глоссарий
НазваниеРеферат, презентация, глоссарий
страница1/4
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.58 Mb.
ТипРеферат
источникhttp://repository.kaznmu.kz/12305/1/6 СРС каз.doc
  1   2   3   4

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕН ФАРМАЦИЯДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІМЕН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН

ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


«Басқарушылық шешімдерді жасау» пәні бойынша.

Мамандық 050507 – Менеджмент

Курс - 4 Семестр – 7

Құрастырушы – аға оқытушы Оразбаева Д.Б.


Алматы, 2011

«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент менеджмент және маркетинг құқық негіздерімен» кафедрасы отырысында қарастырылып, хаттамамен №___ «______» _____________ бекітілді.


Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к._______________________________________Жақсығұлова Г.К.


Тақырып 1. Басқару шешімдерінің типологиясы мен оларға қойылатын талаптар

Тақырыптың мақсаты: БШ типологиясы мен оларға қойылатын талаптар жөнінде білім беру

Тапсырма:

 1. Басқару шешімдерін жасау мен жүзеге асырудың ерекшеліктері.

2. Басқару шешімдеріне қойылатын талаптар.


Орындалу формасы: Материалды оқу барысында студенттер тақырыптың негізгі сұрақтарын реферат, презентация, глоссарий түрінде қарастыруы қажет.

Орындау критерийлері:

1. Рефератты орындауда студент зерттеу пәнін теориялық негіздеу, зерттеу объектісінің жағдайына жиналған материалдарды талдау негізінде сипаттама беруі керек, арнайы ғылыми әдебиетпен әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс; рефератта ұсынылған ұсыныстардың шынайылығын негіздеу үшін заманауи экономика-математикалық әдістер мен есептеу техникаларын қолдануы тиіс; қорытынды және зерттеу объектісі мен басқаруды (жоспарлау, есепке алу, талдау, реттеу, ұйымдастыру және бақылау) ары қарай жетілдіру ұсыныстары мен жолдарын жасауы, сондай-ақ зерттелген мәселені шешу жолдарын сипаттауы тиіс.

Тақырып бойынша рефераттың құрылымы:

Титулдық бет

Мазмұны

Кіріспе

1 ______________________

  1. ____________________________

  2. ____________________________

2 ______________________

2.1 ___________________________

2.2 ___________________________

3____________________

3.1 _________________________

3.2_________________________


Қорытынды

Әдебиет

Қосыша

Реферат тақырыбы бойынша әдебиет әдебиет көзінен ітаптар, статьялар, монографиялар), нормативті-заң актілері, қаулылар, экономика және басқару мәселелері бойынша әдістемелік нұсқаулардан таңдалады. Әдебиетті оқу қолданылатын мәтінін жүйелендіреді. Өзіндік жұмыс мәтінінен кейін жеке бетте берілетін әдебиет тізімін Заңдар мен Президент Жарлықтары және басқа да нормативті құжаттар тізімінен олардың қабылдау мерзімін көрсетіп бастау керек. Сондан кейін алфавит ретімен қолданылған кітаптар мен статьялар авторларының фамилиялары беріледі. Әдебиет тізімне жазған кезде алдымен автордың фамилиясы, инициалдары, кітап атауы, шыққан жері, орны, жылы, беті көрсетілуі керек. Журнал немесе газета статьяларын қолданған кезде де автор фамилиясы, инициалы, статья атауы, журнал (газета) аты, мерзімі көрсетіледі.

Рефератқа қосымша оның тартымды бөлігінің бірі. Өзіндік жұмыс қосымшасында бірінші есепке алу құжаттары, жұмыста қолданылған алғашқы деректер мен қорытынды көрсеткіштері бар есеп тіркеу құжаттары, кәсіпорынның жылдық есеп формалары, өндіріс технологиясын сипаттайтын сұлбалар мен диаграммалар беріледі.

Реферата көлемі печатталған мәтініті 15 беттен 25 бетке дейін болу керек. Қосымша өзіндік жұмыстың осы көлеміне кірмейді.

Рәсімдеу талаптары: реферат компьютерде бір интервалмен терілген мәтіні және А4 форматында ақ беттің бір жағында принтерден шығарылған болуы керек. Шрифт - кегль 14, Times New Roman. Өзіндік жұмыс мәтінінің параметрлері келесідей: шектері сол жағынан - 30 мм, жоғары жағы - 20 мм, оң жағы - 10 мм және төменгі жағы - 20 мм. Кейбір терминдер, формулалар, теоремаларға көңіл бөлу үшін шрифтерді әртүрлі түрде қолданып компьютер мүмкіндіктерін қолдануға рұқсат. Барлық беттерді нөмірлеу ретті, беттің төменгі жағында ортасынан араб сандарымен нүктесіз болуы керек.


2. Презентация жасауда студент мамандық бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін жүйелеу, қамту және кеңейту қабілетін көрсете алуы және оларды нарықтық экономика жағдайында нақты экономикалық, әлеуметтік, өндірістік және басқару мәселелерін шешуге қолдана алуы керек; арнайы ғылыми әдебиеттермен, әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс. Презентация СӨЖ тақырыбының негізгі жерлерінің көрме бейнесі.. Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған міндеттерге сәйкес болуы керек. Тақырып толығымен ашылуы тиіс, слайдтар арнайы терминологияны және рәміздерді дәл қолданып логикалық ретпен көрсетілуі тиіс. Слайд мәтіні айқын жазылған, айтар ойы да нақты, жүйелі түрде қысқа мазмұндалуы тиіс.

Презентация көлемі тақырып бойынша 8 – 10 слайд.


3. Глоссарий дайындауда студент арнайы ғылыми әдебиеттермен, әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс. Барлық. Барлық таңдалған терминдер тақырыпқа толығымен сәйкес, барлық мазмұнын қамтуы және студент өзі құрастыруы тиіс. Глоссарий құру материалды жүйелі түрде меңгеруге және дерек көздерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Глоссарияді тапсыру кезінде студент термин анықтамасына байланысты барлық кез-келген таңдап қойылған сұраққа жауап беруге дайын болуы керек.

Рәсімдеу талаптары:


 • дұрыс таңдалған (тақырыпқа сәйкес) терминдер саны 50 кем емес;

 • анықтама түсініктері қысқа, анық, нақты, бұрмаланбаған және көлемі 2-3 сөйлем.

 • анықтама терминнің нағыз мәніне және заманауи түсінікке сәйкес;

 • барлық терминдер мен анықтамаларда грамматикалық қателер жоқ;

 • терминдерді қабылдау мен түсінуді жақсарту қажет болғанда жекелеген терминдер иллюстрациясының болуы.


Тапсыру мерзімдері: рубеждік бақылауға дейін

Бағалау критерийлері: әдістемелік нұсқау соңында берілген.

Бағалау критерийлері: әдістемелік нұсқау соңында берілген.

Әдебиет:

1. Беспалов В.А. Наука и исскуство принятия управленческих решений. Киев:Высшая школа, 1995

2. Иванов А.И., Малявина А.В. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. М.:МАЭП, 2000

3. Теория и практика менеджмента: Учебник / Под ред. К.Е. Кубаева. Алматы: Қазақ университеті, 2005


Бақылау мен талқылау сұрақтары

1. Басқару шешімдерін жасау мен жүзеге асырудың қандай ерекшеліктері бар?

2. Басқару шешімдеріне қандай талаптар қойылады?


Тақырып 2. Басқаруды ұйымдастыру шешімді қалыптастыру жүйесі ретінде

Тақырыптың мақсаты: БШДЖА процедураларының типтік құрамын зерделеу

Тапсырма:

БШДЖА процедураларының типтік құрамы.


Орындалу формасы: Материалды оқу барысында студенттер тақырыптың негізгі сұрақтарын реферат, презентация, глоссарий түрінде қарастыруы қажет.

Орындау критерийлері:

1. Рефератты орындауда студент зерттеу пәнін теориялық негіздеу, зерттеу объектісінің жағдайына жиналған материалдарды талдау негізінде сипаттама беруі керек, арнайы ғылыми әдебиетпен әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс; рефератта ұсынылған ұсыныстардың шынайылығын негіздеу үшін заманауи экономика-математикалық әдістер мен есептеу техникаларын қолдануы тиіс; қорытынды және зерттеу объектісі мен басқаруды (жоспарлау, есепке алу, талдау, реттеу, ұйымдастыру және бақылау) ары қарай жетілдіру ұсыныстары мен жолдарын жасауы, сондай-ақ зерттелген мәселені шешу жолдарын сипаттауы тиіс.

Тақырып бойынша рефераттың құрылымы:

Титулдық бет

Мазмұны

Кіріспе

1 ______________________

  1. ____________________________

  2. ____________________________

2 ______________________

2.1 ___________________________

2.2 ___________________________

3____________________

3.1 _________________________

3.2_________________________


Қорытынды

Әдебиет

Қосыша

Реферат тақырыбы бойынша әдебиет әдебиет көзінен ітаптар, статьялар, монографиялар), нормативті-заң актілері, қаулылар, экономика және басқару мәселелері бойынша әдістемелік нұсқаулардан таңдалады. Әдебиетті оқу қолданылатын мәтінін жүйелендіреді. Өзіндік жұмыс мәтінінен кейін жеке бетте берілетін әдебиет тізімін Заңдар мен Президент Жарлықтары және басқа да нормативті құжаттар тізімінен олардың қабылдау мерзімін көрсетіп бастау керек. Сондан кейін алфавит ретімен қолданылған кітаптар мен статьялар авторларының фамилиялары беріледі. Әдебиет тізімне жазған кезде алдымен автордың фамилиясы, инициалдары, кітап атауы, шыққан жері, орны, жылы, беті көрсетілуі керек. Журнал немесе газета статьяларын қолданған кезде де автор фамилиясы, инициалы, статья атауы, журнал (газета) аты, мерзімі көрсетіледі.

Рефератқа қосымша оның тартымды бөлігінің бірі. Өзіндік жұмыс қосымшасында бірінші есепке алу құжаттары, жұмыста қолданылған алғашқы деректер мен қорытынды көрсеткіштері бар есеп тіркеу құжаттары, кәсіпорынның жылдық есеп формалары, өндіріс технологиясын сипаттайтын сұлбалар мен диаграммалар беріледі.

Реферата көлемі печатталған мәтініті 15 беттен 25 бетке дейін болу керек. Қосымша өзіндік жұмыстың осы көлеміне кірмейді.

Рәсімдеу талаптары: реферат компьютерде бір интервалмен терілген мәтіні және А4 форматында ақ беттің бір жағында принтерден шығарылған болуы керек. Шрифт - кегль 14, Times New Roman. Өзіндік жұмыс мәтінінің параметрлері келесідей: шектері сол жағынан - 30 мм, жоғары жағы - 20 мм, оң жағы - 10 мм және төменгі жағы - 20 мм. Кейбір терминдер, формулалар, теоремаларға көңіл бөлу үшін шрифтерді әртүрлі түрде қолданып компьютер мүмкіндіктерін қолдануға рұқсат. Барлық беттерді нөмірлеу ретті, беттің төменгі жағында ортасынан араб сандарымен нүктесіз болуы керек.


2. Презентация жасауда студент мамандық бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін жүйелеу, қамту және кеңейту қабілетін көрсете алуы және оларды нарықтық экономика жағдайында нақты экономикалық, әлеуметтік, өндірістік және басқару мәселелерін шешуге қолдана алуы керек; арнайы ғылыми әдебиеттермен, әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс. Презентация СӨЖ тақырыбының негізгі жерлерінің көрме бейнесі.. Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған міндеттерге сәйкес болуы керек. Тақырып толығымен ашылуы тиіс, слайдтар арнайы терминологияны және рәміздерді дәл қолданып логикалық ретпен көрсетілуі тиіс. Слайд мәтіні айқын жазылған, айтар ойы да нақты, жүйелі түрде қысқа мазмұндалуы тиіс.

Презентация көлемі тақырып бойынша 8 – 10 слайд.


3. Глоссарий дайындауда студент арнайы ғылыми әдебиеттермен, әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс. Барлық. Барлық таңдалған терминдер тақырыпқа толығымен сәйкес, барлық мазмұнын қамтуы және студент өзі құрастыруы тиіс. Глоссарий құру материалды жүйелі түрде меңгеруге және дерек көздерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Глоссарияді тапсыру кезінде студент термин анықтамасына байланысты барлық кез-келген таңдап қойылған сұраққа жауап беруге дайын болуы керек.

Рәсімдеу талаптары:


 • дұрыс таңдалған (тақырыпқа сәйкес) терминдер саны 50 кем емес;

 • анықтама түсініктері қысқа, анық, нақты, бұрмаланбаған және көлемі 2-3 сөйлем.

 • анықтама терминнің нағыз мәніне және заманауи түсінікке сәйкес;

 • барлық терминдер мен анықтамаларда грамматикалық қателер жоқ;

 • терминдерді қабылдау мен түсінуді жақсарту қажет болғанда жекелеген терминдер иллюстрациясының болуы.


Тапсыру мерзімдері: рубеждік бақылауға дейін

Бағалау критерийлері: әдістемелік нұсқау соңында берілген.

Бағалау критерийлері: әдістемелік нұсқау соңында берілген.

Әдебиет:

1. Беспалов В.А. Наука и исскуство принятия управленческих решений. Киев:Высшая школа, 1995

2. Иванов А.И., Малявина А.В. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. М.:МАЭП, 2000

3. Теория и практика менеджмента: Учебник / Под ред. К.Е. Кубаева. Алматы: Қазақ университеті, 2005


Бақылау мен талқылау сұрақтары

1. БШДЖА процедураларының типтік құрамы нені қамтиды?

2. Басқару шешімдеріне қандай талаптар қойылады?


Тақырып 3. Басқару шешімдерін мақсатқа бағыттау


Тақырыптың мақсаты: басқару шешімдерін мақсатқа бағыттауды меңгеру

Тапсырма:

БШДЖА регламенттік технологиясының мәні


Орындалу формасы: Материалды оқу барысында студенттер тақырыптың негізгі сұрақтарын реферат, презентация, глоссарий түрінде қарастыруы қажет.

Орындау критерийлері:

1. Рефератты орындауда студент зерттеу пәнін теориялық негіздеу, зерттеу объектісінің жағдайына жиналған материалдарды талдау негізінде сипаттама беруі керек, арнайы ғылыми әдебиетпен әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс; рефератта ұсынылған ұсыныстардың шынайылығын негіздеу үшін заманауи экономика-математикалық әдістер мен есептеу техникаларын қолдануы тиіс; қорытынды және зерттеу объектісі мен басқаруды (жоспарлау, есепке алу, талдау, реттеу, ұйымдастыру және бақылау) ары қарай жетілдіру ұсыныстары мен жолдарын жасауы, сондай-ақ зерттелген мәселені шешу жолдарын сипаттауы тиіс.

Тақырып бойынша рефераттың құрылымы:

Титулдық бет

Мазмұны

Кіріспе

1 ______________________

  1. ____________________________

  2. ____________________________

2 ______________________

2.1 ___________________________

2.2 ___________________________

3____________________

3.1 _________________________

3.2_________________________


Қорытынды

Әдебиет

Қосыша

Реферат тақырыбы бойынша әдебиет әдебиет көзінен ітаптар, статьялар, монографиялар), нормативті-заң актілері, қаулылар, экономика және басқару мәселелері бойынша әдістемелік нұсқаулардан таңдалады. Әдебиетті оқу қолданылатын мәтінін жүйелендіреді. Өзіндік жұмыс мәтінінен кейін жеке бетте берілетін әдебиет тізімін Заңдар мен Президент Жарлықтары және басқа да нормативті құжаттар тізімінен олардың қабылдау мерзімін көрсетіп бастау керек. Сондан кейін алфавит ретімен қолданылған кітаптар мен статьялар авторларының фамилиялары беріледі. Әдебиет тізімне жазған кезде алдымен автордың фамилиясы, инициалдары, кітап атауы, шыққан жері, орны, жылы, беті көрсетілуі керек. Журнал немесе газета статьяларын қолданған кезде де автор фамилиясы, инициалы, статья атауы, журнал (газета) аты, мерзімі көрсетіледі.

Рефератқа қосымша оның тартымды бөлігінің бірі. Өзіндік жұмыс қосымшасында бірінші есепке алу құжаттары, жұмыста қолданылған алғашқы деректер мен қорытынды көрсеткіштері бар есеп тіркеу құжаттары, кәсіпорынның жылдық есеп формалары, өндіріс технологиясын сипаттайтын сұлбалар мен диаграммалар беріледі.

Реферата көлемі печатталған мәтініті 15 беттен 25 бетке дейін болу керек. Қосымша өзіндік жұмыстың осы көлеміне кірмейді.

Рәсімдеу талаптары: реферат компьютерде бір интервалмен терілген мәтіні және А4 форматында ақ беттің бір жағында принтерден шығарылған болуы керек. Шрифт - кегль 14, Times New Roman. Өзіндік жұмыс мәтінінің параметрлері келесідей: шектері сол жағынан - 30 мм, жоғары жағы - 20 мм, оң жағы - 10 мм және төменгі жағы - 20 мм. Кейбір терминдер, формулалар, теоремаларға көңіл бөлу үшін шрифтерді әртүрлі түрде қолданып компьютер мүмкіндіктерін қолдануға рұқсат. Барлық беттерді нөмірлеу ретті, беттің төменгі жағында ортасынан араб сандарымен нүктесіз болуы керек.


2. Презентация жасауда студент мамандық бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін жүйелеу, қамту және кеңейту қабілетін көрсете алуы және оларды нарықтық экономика жағдайында нақты экономикалық, әлеуметтік, өндірістік және басқару мәселелерін шешуге қолдана алуы керек; арнайы ғылыми әдебиеттермен, әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс. Презентация СӨЖ тақырыбының негізгі жерлерінің көрме бейнесі.. Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған міндеттерге сәйкес болуы керек. Тақырып толығымен ашылуы тиіс, слайдтар арнайы терминологияны және рәміздерді дәл қолданып логикалық ретпен көрсетілуі тиіс. Слайд мәтіні айқын жазылған, айтар ойы да нақты, жүйелі түрде қысқа мазмұндалуы тиіс.

Презентация көлемі тақырып бойынша 8 – 10 слайд.


3. Глоссарий дайындауда студент арнайы ғылыми әдебиеттермен, әдістемелік, нұсқау, анықтамалық-ғылыми және басқа да материалдармен өзіндік жұмыс дағдыларын көрсетуі тиіс. Барлық. Барлық таңдалған терминдер тақырыпқа толығымен сәйкес, барлық мазмұнын қамтуы және студент өзі құрастыруы тиіс. Глоссарий құру материалды жүйелі түрде меңгеруге және дерек көздерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Глоссарияді тапсыру кезінде студент термин анықтамасына байланысты барлық кез-келген таңдап қойылған сұраққа жауап беруге дайын болуы керек.

Рәсімдеу талаптары:


 • дұрыс таңдалған (тақырыпқа сәйкес) терминдер саны 50 кем емес;

 • анықтама түсініктері қысқа, анық, нақты, бұрмаланбаған және көлемі 2-3 сөйлем.

 • анықтама терминнің нағыз мәніне және заманауи түсінікке сәйкес;

 • барлық терминдер мен анықтамаларда грамматикалық қателер жоқ;

 • терминдерді қабылдау мен түсінуді жақсарту қажет болғанда жекелеген терминдер иллюстрациясының болуы.


Тапсыру мерзімдері: рубеждік бақылауға дейін

Бағалау критерийлері: әдістемелік нұсқау соңында берілген.

Бағалау критерийлері: әдістемелік нұсқау соңында берілген.

Әдебиет:

1. Беспалов В.А. Наука и исскуство принятия управленческих решений. Киев:Высшая школа, 1995

2. Иванов А.И., Малявина А.В. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. М.:МАЭП, 2000

3. Теория и практика менеджмента: Учебник / Под ред. К.Е. Кубаева. Алматы: Қазақ университеті, 2005


Бақылау мен талқылау сұрақтары

1. БШДЖА регламенттік технологиясының мәні неде?

  1   2   3   4

Похожие:

Реферат, презентация, глоссарий iconЭволюция
Примечание: презентация сдается на электронном носителе, а реферат на бумажном в файловой папке
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат,жағдайлық есептер құрастыру,глоссарии,презентация
Мақсаты: Студенттерді болжаудын статистикалық әдістерінің негіздерімен таныстыру
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат бақылау жұмысы глоссарий
Педагогика және психология” мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған
Реферат, презентация, глоссарий iconГлоссарий Дәрістер Практикалық сабақтар Студенттің өздік жұмысы глоссарий
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Сарсембеков Е. А., Бакиева А. Б., оқытушы Сагатбекова А. Б
Реферат, презентация, глоссарий icon1. Глоссарий Дәрістер Практикалық сабақтар Студенттің өздік жұмысы глоссарий
Факультетің ақпараттық-коммуникациялық технологиялары оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат және/немесе презентация
Тақырыбы: Жарықтың шашырауы. Мөлдір емес ортадағы жарықтың шашырауы. Молекулалық шашырау
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат немес презентация бойынша семестрлік жұмыс. Талаптарды «СӨЖ бағалау нышандары»
Кейбір сыртқы орта ықпалдардың организмге аурутудырушы әсері (механикалық жайттардың, шудың, электр ағымының, иондаушы сәуленің,...
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат және/немесе презентация
МАҚсаты: Электромагниттік өріс және оны сипаттайтын анықтама беру, электромагниттік индукция түсінігін енгізу және заттың магниттік...
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат және/немесе презентация
...
Реферат, презентация, глоссарий iconРеферат бақылау жұмысы глоссарий
Жас ерекшелік психологиясы” пәні бойынша “050119” – “Шетел тілі: екі шетел тілі” мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница