«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Название«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
страница1/8
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.92 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/2848dc5c-a427-11e3-9dd5-f6d299da70ee1-УМКД Психология рекламы —дл
  1   2   3   4   5   6   7   8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘКПОӘК 042-38.01.13


«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

Редакция № 2 02.09.13. орнына Редакция №ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Жарнама психологиясы»


5В010300-«Педагогика және психология»


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 2013Алғы сөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырушы_______________Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің педагогикалық психология “____” ____ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ

  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Педагогикалық психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №_1____ «__»________ 2013 жыл


Кафедра меңгерушісі: ____________ Г.К.Джумажанова


2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл


Төрайымы _______ БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1____ «__»_______ 2013 жыл


ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______


Мазмұны: 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

 5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы

 8. Әдебиеттер1. Қолдану саласы

«Жарнама психологиясы» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені қашықтықтан оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «050103» – «Жарнама психологиясы» мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады.


2. Нормативтік сілтемелер

Осы «Жарнама психологиясы» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені (ПЭОӘК) берілген пән бойынша оқу үдерісін ҚОТ пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:

5В011100 – «педагогика және психология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 6.08.067-2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы «08» тамыздағы №349 бұйрығымен бекітілген.


3. Жалпы ережелер


3.1 «Жарнама психологиясы» пәні Педагогикалық факультеттің «Педагогика және психология» мамандығының негізгі білім бағдарламасы негізінде «Еңбек психологиясы және инженерлік психология» бағытындағы мамандандыру пәндернің құрамына кіреді. Курста студенттер т еоретикалық және практикалық блоктарды оқиды.Үшінші курстың 6 семестрінде оқиды Қорытынды бақылау формасы-емтихан.

3.2 Курстың негізгі мақсаты болып "Жарнама психологиясы" пәнінде кәсіби білімнің, іскерліктің және дағдының қалыптасуы жатады. Ол жарнама жұмысында психологиялық экспертизаны жүзеге асыруда қолданылады.

3.3 Курстың міндеттері:

 1. Жарнама психологиясында теоретикалық негізді оқу.

 2. Жарнамалық жұмыста технологияны құру және процеспен танысу.

 3. Жарнамалық жұмыста технологияны құрудағы практикалық іскерлікті қалыптастыру, оның психологиялық тиімділігінің бағасы. Пәнді оқытудың ерекшелігі болып, оның практикалық мінездемесі, студенттердің шығармашылық жұмысына және өздік жұмысына бағытталуы. Сонымен қатар, берілген курс жалпы психология және психологиялық зерттеу методологиясы аймағында студентттердің жаңа пән негізінде теоретикалық негізін жүйелеуді ұсынады. Берілген пән негізінде қолданбалы зерттеу барысында студенттердің практикалық іскерлігін бекіту жүзеге асады.

Пәнді оқудағы ішкі бөлімде оқитын студенттердің жұмысын ұйымдастыру аудиториялық жұмыс негізінде, өздік және шығармашылық тапсырмалар негізінде құрылады.

Курстың соңында студенттер шынайы құбылыстарды массалық ақпарат тәсілінде презентациялауға және басқалардың презентациясына дұрыс баға беруге үйренеді.

3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

Білуі:

 • Принципы и способы построения психологически эффективной рекламной компании в целом и рекламного сообщения в частности.

 • Нормативные требования к производству рекламного продукта и правила их оценки

 • Базовые исследовательские методы рекламных сообщений.

 • знать о современном состоянии отечественной и мировой рекламы, ее проблемы, специфику и тенденции развития; психологические механизмы воздействия рекламы;


Владеть:

 • методами коррекционной и развивающей работы с детьми и подростками;

 • навыками педагогического общения, психогигиеной общения и применять их в работе с педагогическим коллективом;

меңгеруі:

 • Жарнаманың этаптары мен процедуралары;

 • Жарнамадағы әдістер және психологиялық принциптер;

 • жарнамалық жұмыстың мазмұны;

 • Іскерлігі:

 • Участвовать в процессе создания рекламы, на этапе формулировки концепции рекламного сообщения.

 • Производить оценку и тестирование рекламной компании в целом и рекламного сообщения в частности на предмет психологической эффективности.

 • Проводить прикладные исследования в области психология рекламы.

 • - -уметь применять на практике психологические механизмы управления рекламным бизнесом; принимать стратегические решения.түсінуі:

 • жарнаманың тапсырмалары мен формалары;

 • жарнамалық жұмысты ұйымдастыру принциптері және негізгі бағыттары;

Иметь:

 • О способах и формах организации рекламной деятельности

 • О роли психолога в процессе реализации рекламной деятельности

 • Об основных профессиональных и нормативных требованиях психолога-консультанта в рамках рекламной деятельности.

 • -иметь представление о целях, задачах и стратегиях рекламы, ее функциях и месте в обществе; об основных исторических этапах становления и развития рекламы в России и за рубежом;Приобрести:

 • жарнама психологиясы мәселелерінің дағдыларын, ішкі және сыртқы жарнамаларды құру іскерлігін және жарнамалық тәсілдерді қолдана білу.3.5 Пререквизиті: общая психология, психология и развитие человека

3.6 Постреквизиті: педагогическая психология,

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан:


курс

семестр

кредит

дәріс сағ.

СПЗ час.

СОӨЖ сағ.

СӨЖ сағ.

Барлық сағ.

Қорытынды бақылау формасы


2


4


3


30


15


22,5


67,5


135

емтихан

4. Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар


Курс бағдарламасын меңгеру. «Жарнама психологиясы» курсын көрсетiлген бағдарлама бойынша меңгеру қажет. Негiзгi ұғымдар мен анықтамаларды меңгеру қажет.

Студенттiң өздiк жұмысы пәннiң сабақтарын толықтыратын маңызды және жауапты бөлiмi. Өздiк жұмысқа жекелеген теориялық бөлiмдер, жеке бағдарламалар құру т.б. жатады. СӨЖ бақылау ауызша және жазбаша бақылау, коллоквиумдар, тесттер, рефератттар түрiнде алынады.

Реферат титулды парақтан, мазмұннан, кiрiспеден, негiзгi бөлiктен, қортындыдан, қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.

Өздiк жұмыстар мен рефераттарды толтыру оқу орнының стандартына сәйкес келуi тиiс.

Аралық бақылауда өтiлген тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, тестiк сұрақтар берiледi

Курстың мақсаты: Болашақ маманның жас ұрпақты оқыту, тәрбиелеу және дамытуға бағытталған теориялық, әдіснамалық және практикалық даярлығы. Мектептегі оқу-тәрбие үрдісін жаңартудың қазіргі бағытын шығармашылықпен қарау, ізгілендіру және демократияландыру, жаңашыл-педагог іс-тәжірибелерін ескеру.

Курстың міндеттері: Жарнама психологиясында теоретикалық негізді оқу.

Жарнамалық жұмыста технологияны құру және процеспен танысу.

Жарнамалық жұмыста технологияны құрудағы практикалық іскерлікті қалыптастыру, оның психологиялық тиімділігінің бағасы. Пәнді оқытудың ерекшелігі болып, оның практикалық мінездемесі, студенттердің шығармашылық жұмысына және өздік жұмысына бағытталуы. Сонымен қатар, берілген курс жалпы психология және психологиялық зерттеу методологиясы аймағында студентттердің жаңа пән негізінде теоретикалық негізін жүйелеуді ұсынады. Берілген пән негізінде қолданбалы зерттеу барысында студенттердің практикалық іскерлігін бекіту жүзеге асады.

Пәнді оқудағы ішкі бөлімде оқитын студенттердің жұмысын ұйымдастыру аудиториялық жұмыс негізінде, өздік және шығармашылық тапсырмалар негізінде құрылады.

Курс форматы

Аудиториялық сабақтар келесi түрлерден: дәрiстер (Д), практикалық (Пр) сабақтардан, СОӨЖ , СӨЖ тұрады.

Тақырыптардың барлығы дәрістік, практикалық сабақтарда берілген, қалғаны өздiгiнен орындалады.

Дәрiстiк, практикалық сабақтарды орындау мiндеттi.

Аралық аттестация қортындылары студенттiң сабаққа қатысуын, өздiк жұмыстарын өз уақытында орындауын, сабақ үстiнде жауап беруiн, аралық бақылау нәтижелерiн ескере отырып қойылады.

Олар мiндеттi түрде айтылған уақытында тапсырылуы тиiс. Өз уақытынан кеш тапсырылған бақылау жұмыстарына автоматты түрде төмен баға қойылады.

Студенттердiң бiр-бiрiнен көшiргенi немесе плагиат (дайын тапсырманы көшiру) үшiн оған курс бойынша “қанағаттандырарлықсыз” деген баға қойылады.

Курс саясаты

Осы курсты оқығаннан кейін студент міндетті:

 1. әрбір тақырыпқа конспект жазуға;

 2. дәрістік, практикалық сабақтарды оқуға;

 3. оқулық материалдары бойынша өз бетімен практикалық үй жұмыстарын көрсетілген уақытта орындауы;

 4. апта сайын кеңестік сабақтардың алдында қысқаша тестік тапсырмалар берілуі мүмкін.Баға қою саясаты

Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл санын жинуы тиіс. Баллдардың максималды саны:

1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-8 апталарда – 30 балл

2-рейтинг нәтижесі бойынша 9-15 апталарда – 30 балл

Пән бойынша семестрде максималды балл саны – 60Берілген тапсырмаларды бағалау жүйесі (1 және 2 рейтинг нәтижесі бойынша)

1

27-30%

өте жақсы бағасын қою барысында тәлімгер тақырып бойыншы берілген ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмысты толығымен орындаған жағдай ескеріледі; егер нақтылау үшін берілген сұраққа жауап берілмеген жағдайда бір кемшілігі ескеріліп 1-4% алынып койылады

2

23-26%

жақсы бағасы ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмыс, оның нәтижелері жалпы түрде оқу жоспарына сай, бірақ бір немесе екі өрескел қатесі немесе үш кемшілігі жалпы пайыздан 1 шегеріліп отырылады (дұрыс, бірақ жетілген дәл жауап емес).

3

15-22%

қанағаттанарлық бағасы егер де ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмыс оның нәтижелері негізінен бағдарламаның талаптарына сай келіп, бірақ 1 өрескел қатесі және 2 кемшілігі болса, немесе 1 өрескел қатесі және 1 өрескел емес қатесі, немесе 2 – 3 өрескел қатесі, немесе 1 өрескел емес және 3 кемшілігі болса, немесе 4 – 5 кемшілігі болса қойылады.

4

0-14%

Негізінен қанағаттанарлықсыз бағасы жұмыстың жоқтығын көрсетеді, және оқушыға оны қайта жасауды ұсынуға болады.Студент білімін бақылау

Студенттің білімін бақылау келесі түрде жүргізіледі:

 • ағымдағы бақылау (әр модуль соңында жүргізіледі)

 • межелік бақылау тестілеу түрінде (8 және 15 апталарда)

 • қорытынды бақылау – семестр соңында бір рет жүргізіледі

Студент пән бойынша емтиханға жіберілуі үшін оның семестрдегі жиынтық рейтингілік бағасы 30% тен немесе артық болуы тиіс. Қорытынды баға 1 және 2 рейтинг пен емтихан нәтижесі бойынша есептеледі: 1-рейтинг нәтижесінің 30% + 2-рейтинг нәтижесінің 30% + емтихан нәтижесінің 40% қосындысына тең.


А1 12+А2 13=25(15-тен 29-ға дейінгі балл) емтиханға жіберілмейді

А1 16+А2 18=34(30-тен 60-ға дйінгі балл) емтиханға жіберіледі

ЕМТИХАН БАҒАСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ (0-40 БАЛЛ) Емтихан-40 балл (40%)

Пән бойынша қорытынды баға келесі шкала бойынша анықталады (4 кесте).

Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы

4 кесте

Рейтинг

0-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-100

Балл

0

1,0

1,33

1,67

2,00

2,33

2,67

3,00

3,33

3,67

4,00

Әріптік

эквивалент

F

D

D+

C-

C

C+

B-

B

B+

A-

A

Баға

қанағ/з

Қанағаттанарлық

жақсы

өте жақсы

Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі

5 кесте

№ р/б

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны

1-рейтинг

1

Бақылау түрі


ТМ1ТМ2

МБ1

30

балл

2

Баллдар


150120

30

3

Кеңестер

OF

OL

OL

OF

OF

OL

OF

OF

№ р/б

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Жиыны

2-рейтинг
1

Бақылау түріОСТМ3

МБ2

30

балл


2

Баллдар120150

30

3

Кеңестер

OL

OL

OF

OF

OL

OF

OF

Белгілеулер: ТМ-модуль бойынша тапсрма; ОС-он-лайн семинар; МБ-межелік бақылау;

OL – он-лайн кеңес; OF- офф-лайн кеңес

5. СӨЖ және СӨЖО тапсырмаларын орындауға әдістемелік нұсқау.

Берілген тақырыпты конспектілеу.

Негізгі талаптар:

 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну.

 2. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу.

 3. Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет.

 4. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазыдуы тиіс.

 5. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.СОӨЖ және СӨЖ жазуда не ескеріледі?

 1. Таңдап алған жұмыстың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студен осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.

 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестеп алғаны абзал.

 3. Жұмысты орындауда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.

 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.

 6. Студенттің жазған жұмысы аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушыны қысқаша жұмыс тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студент жұмыс мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.

Жұмыстың мұндай түрі, формасы, нұсқасы студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Жұмысты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.

Орындаған жұмыс талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында оқытушы жұмысты жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.

Студенттердің өздік жұмыстарды орындауларына жалпы кеңестер (нұсқаулар)

 1. Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам оқи білу, библиографиялық дағдылар, түрлі анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

 2. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

 3. Өздігінен білім алатын адам нені оқитынын анық біліп, ол жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

 4. Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

 5. Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

 6. Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

 7. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

  • Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл аудару;

  • Студенттердің өздік жұмысын оқу жұмысының басқа түрлерімен дұрыс ұштастыра білу;

  • Студенттердің дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін жүйелі түрде дамыту;  • Өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалдарды, хабарларды енгізу;

  • Студенттерді табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар нақты фактілер мен құбылыстарды өздігінен талдап түсінуге үйрету;

  • Студенттердің алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру;

  • Студенттерді оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, әр уақытта дербес және белсенді әрекет жасауға баулу;

  • Студенттердің өздігінен дербес жұмыс істеу, еңбек ету дағдыларын қалыптастыру.

6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасыТақырыбы

Наглядные пособия, ТСО, плакаты, стенды

Вопросы для самостоятельного изучения

Формы контроля

Дәрістік сабақтар

Практикалық сабақ

1

Понятие о современном психологическом консультировании.

Основные современные направления консультирования

Таблица «Модели психологического консультирования»

Принципы психологического консультирования


Собеседование

2

Основные этапы психологического консультирования.
Таблица «Этапы психологического консультирования». Видеозапись процесса консультирования

Требования, предъявляемые психологу консультанту


Проверка таблицы

3
Групповая психотерапия

Таблица: «Стадии группового процесса»4

Общие основы развивающей и психокоррекционной работы.
Таблицы: задачи, формы коррекции. Таблица классификации методов коррекции

Виды психокоррекции


Проверка схемы

5

Арттерапия


Арттерапия


Виды арттерапевтических методов
Проверка коеспектов

6
Игротерапия

Сценарии занятий

Индивидуальная психокоррекция.


Коллоквиум

7

Психокоррекционная и развивающая работа психолога с детьми дошкольного возраста.
Фотографии. Коррекционные программы. Планы консультаций Выставка литературы для составления коррекционных программ.8

Психокоррекционная, консультативная и развивающая работа в младшем школьном возрасте


9

Переход от младшего школьного возраста к подростковому

Выставка литературы для составления коррекционных программ.10
Консультирование и коррекция нервно-психического развития подросткаТаблицы11

Психологические трудности и психокоррекция в юношеском возрасте.

Текстовый материал

7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы

№1

Наименование учебников, учебно-методической литературой

Кол-во экз.

% Обес.

Кол-во студ.

1

Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка – М., 1997

10

100

11

2

Бурменская Г.В. и др. Возрастно-психологического консультирование. – М., 1990

10

100
3

Битянова М.Р.Организация психологической работы в школе – М., 1997

8

80
4

Психокоррекция: теория и практика/Под ред. Ю.С.Шевченко. – М., 1995

1

10
5

Лендрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений – М., 1994

10

100
6

Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию – М., 1994

5

100
7

Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию М., 1995

2

50
8

Самоукина Н. Практический психолог в школе М., 1997

5

50
9

Карвасарский Б.Д. Психотерапия – Л., 1985

2

20
10

Эдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия – Л. 1990

1

30
11

Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании – М., 1995

2

20
12

Рудестам К. Групповая психотерапия – М., 1990

1

10
13

Кондратенко В.Г., Донской Д.И. Общая психотерапия – М., 1994

1

10
14

Кащенко В.П. Педагогическая коррекция – М., 1994

1

10
15

Немов Р.С. Основы психологического консультирования – М., 1999

1

10
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1

Алешина Ю.Е. индивидуальное семейное психологическое консультирование – М., 1994

1

10
2

Бэндлер Р. и др. Семейная терапия – Воронеж, 1993

1

10
3

Мэй Р. Искусство психологического консультирования – М.,1994

1

10
4

Семья в психологическом консультации /Под ред. Бодалева А.А., Столина В.В. – М., 1989

1

10
5

Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. Игры и упражнения – М., 1982

1

10
6

Илешева Р.Г Нарушение поведения у детей и подростков – А-А., 1990

1

10
7

Захаров А.Е. Психотерапия неврозов у детей и подростков – М., 1982

2

50
8

Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков – М., 1983

1

10
9

Раттер М. Помощь трудным детям – М., 1987

1

10
10

Берн Э. Игры, в которые играют люди – Л., 1992

1

10
11

Айви А., Айви М.Б., Саймек-Даунинг Л. Консультирование и психотерапия. Сочетание методов, теории и практики – М., 2000

1

10
12

Алешина Ю.Б. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование – М., МГУ, 1994

5

50
13

Адлер А. Наука жить – Киев, 1994

1

10
14

Василюк Ф.Е. Психология переживания – М., МГУ, 1991

1

10
15

Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальттерапии – М., 1995

1

10
16

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека – М., 1994

1

10
17

Киппер Д. Психодрама – М.,1994

1

10


  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Ауыл шаруашылығы экономикасы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconМазмұны
«Компанияның қаржылық стратегиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны
«Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«психология» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconОҚытушыға арналған пәН
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Қазақстан экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Акселерация – соңғы кезде байқалып жүрген организмнің даму процесінің тездеуі, жыныстық жетілудің ертерек басталуы
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені пәнінің ОҚытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы семей – 2012 Мазмұны
Биотехнология мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен...
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Тұлға теориялары» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Психологиялық қорғаныс конфликтіні ұғынуға байланысты туындаған мазасыздану сезімін минимумға дейін апаратын немесе жоюға бағытталған...
«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
«жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» ПӘні бойынша оқУ-Әдістемелік кешені
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница