1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Скачать 171.8 Kb.
Название1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Дата конвертации15.02.2016
Размер171.8 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/128359.doc
Оқу бағдарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7. 18. 3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


6М050900 «Қаржы» мамандығының магистранттарына арналған

Тереңдетілген қаржылық талдау пәнінің


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар


Оқу бағдарламасының бекіту парағы, Нысан

мамандық бойынша элективті пәндер ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

тізімі негізінде дайындалған


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

_________ Н.Э. Пфейфер

201__ ж. «__» __________


Құрастырушы: аға оқытушы ____________ А.Н. Ксембаева


Қаржы кафедрасы


6М050900 «Қаржы» мамандығының магистранттарына арналған

Тереңдетілген қаржылық талдау пәнінің

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс оқу бағдарламасы жұмыс оқу жоспары негізінде және 6М050900 «Қаржы» мамандығының элективті пәндер тізімі бойынша дайындалған, бекітілгені 201__ж. «___»____________ №____Хаттама


Кафедра мәжілісіне ұсынылды 201__ж. «___»____________

№____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі _________________Н.С.Кафтункина


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201__ж. «___»____________№__Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ А. Темірғалиева 201__ж. «___»____________


КЕЛІСІЛДІ

Қаржы-экономика факультетінің деканы _______ Т.Я. Эрназаров

201__ж. «___»____________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы________ А.А. Варакута 201__ж. «___»____________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»____________№___ Хаттама


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Тереңдетілген қаржылық талдау» курстiң мақсаты компаниялардың қаражат-шаруашылық қызметтiң талдау теориясын және әдістемесін тыңдаушыларымен терең меңгеру болып табылады

Қойылған мақсатқа жету үшiн келесi міндеттер қойылады:

 • компаниянiң қаржы және бухгалтерлiк талдауының жолдарын зерттеу;

 • компаниянiң бухгалтерлiк және қаржы талдауың зерделеу;

 • компаниянiң қаржы есептерінің талдау әдістері мен техникасын зерттеу;

 • есеп мәліметердің негізінде компаниянiң операциялық және қаржы тәуекелдерді талдау әдістемесін зерделеу;

 • банкроттықты болжау әдістемесін зерделеу;

 • компаниянiң көз қаржыландыруының және капитал құрылымның дәйектемесiне жолдарды қарап шығу;

 • компаниянiң меншiк иелерiмен арақатынастарын бағалау жолдардын талқылау: дивиденд саясатты және пайда үлестiруді анықтайтын факторларды талдау;

 • корпоративтік басқарудың қаржы тетiктерiн қарап шығу.

«Тереңдетілген қаржылық талдау» пәнін оқу нәтижесінде магистранттар игерулері қажет:

 • компаниянiң қаржы және бухгалтерлiк талдауының жолдарынның ерекшеліктері туралы;

 • компаниянiң тәптiштелген қаржы талдаудын әдiстеме туралы;

 • компаниянiң көз қаржыландыруының иерархиясы туралы;

 • корпоратив басқарудың қаржы тетiктерi туралы.

Магистранттар білуі тиіс:

 • құн басқару тұжырымдарын;

 • дивиденд саясатты талдау индикаторларын;

 • қазiргi шарттардағы ынталандыру жүйесiнiң құрастыруына жалпы талаптар;

 • корпоратив басқару тиімділігінің сараптау көрсеткіштері.

Магистранттар атқара алуы қажет:

  • компаниянiң өтiмдiк және төлеу қабылетiн талдау;

  • компаниянiң қаржы орнықтылығын (қаржы-қаражаттық тәуекелдiктер) талдау;

  • компаниянiң iскерлiк белсендiлiгiн (операциялық тәуекелдер) талдау;

  • компаниянiң банкроттығын болжау;

  • дивиденд саясаттын тиімділігін талдау;

  • корпоратив басқару тиімділігінің талдау анализировать эффективность корпоративного управления компании.

Тәжірибелік дағдыларды меңгеру:

  • шаруашылық қызметте басқару шешімдерді қабылдауда қаржылық талдаудың инструменттерімен қолдану.


2 Пререквизиттер

Курстiң бағдарламасында қаралатын сұрақтардың көпшiлiгiнiң өте толық меңгеруi статистика, қаржы менеджмент, бухгалтерлiк есеп, корпоративтік қаржы бойынша магистранттарында терең бiлiмдердiң бар болуын жорамалдайды.3 Постреквизиттер

Пәннiң зерттеуiнде алған бiлiм, дағдылар мамандық бойынша қорытынды мемлекеттiк сараптауға дайындалу үшiн қажеттi.


4 Пәннің мазмұны


4.1 6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының көлемі

дәрістер

практикалық

сабақтар

МӨЖ

1

Компаниянiң қаржы талдауының негiздерi: бухгалтерлiк және қаржы көзқарастары

7

2

30

2

Қаржы есептерді талдаудың әдістері мен техникасы

7

2

30

3

Есеп мәліметтер негізінде компаниянiң операциялық және қаржы-қаражаттық тәуекелдiліктерiн талдау. Банкроттықтың болжауы.

7

2

30

4

Капитал және көз қаржыландыруының құрылымның дәлелдеу

8

3

30

5

Меншiк иелерi мен компаниянiң арақатынастарының сараптау: Дивидендтiк саясатты талдау және пайда үлестiрiлуің анықтайтын факторлар

8

3

30

6

Корпоративті басқарудың қаржы механизмі

8

3

30
Қорытынды

45

15

1804.2 Дәріс сабақтарының тізімі мен мазмұны


4.2.1 Дәріс сабақтарының тізімі мен мазмұны


Такырып 1. Компаниянiң қаржы талдауының негiздерi: бухгалтерлiк және қаржы көзқарастары

Нарықтық ортадағы компания. Компаниянiң нарықтық жетiстiктердің қосылғыштары. Қаржы, тұтынушы және iшкi есептердiң интеграциясы арқылы стратегиялық мақсаттарға жету. Р.Нортан және (BSC ) Д.Қапланның тиiмдiлiк көрсеткiштерiнiң теңестірілген жүйесi. Компаниядағы қаржы есепке алуы және есеп беруi. Компания туралы ақпаратты тарату жөнінде жаңа талаптар. Компаниянiң қаржы қызметiнiң дәстүрлi құрастыруы. Компаниянiң қаржы қызметiн ұйымдастырудың жаңа схемасы.

Компания қызметiнiң талдауына есептiк және қаржы көзқарастары. Есептiк және қаржы көзқарастарда қолданылатын негiзгi ұғымдар және белгілердің айырмашылығы. Компаниянiң активтерiне есептiк және қаржы көзқарасы. «Компаниянiң нарықтық құны» көрсеткiшiнiң көпөлшемдiлiгi. Қаржылық талдаудағы компаниянiң iргелi құны. Есептiк және қаржы көзқарастарындағы басқару икемділіктiң мiнездемелерiнiң айырмашылығы. Есептiк және қаржы көзқарастарында мақсаттық міндеттердің айырмашылықтары. Есептiк және қаржы көзқарастарындағы компаниянiң балансы. Қаржы көзқарас шеңберiнде талдаудын бас ерекшелiктері. Агенттiк даулардың «жүрiс-тұрыс» қаражаттарының есепке алуымен талдаудың ерекшелiктерi.

Құнды басқару тұжырымдамасы. Мақсаттар көрудегi өзгерістер. Қаржылық талдаудағы пайданың қарастыруын ерекшелiктері. «Ақшалай ағын» көрсеткiштердің ерекшелiктері. Таза айналым капиталының сараптау есептiк көзқарасы. Таза айналым капиталының сараптау қаржы есептiк көзқарасы. Еркiн ақшалай ағынның жанама әдiспен (FCF) есептеуi. Еркiн ақшалай ағынның (FCF) түзу әдiспен есептеуi. Компаниянiң FCF ақшалай ағындарының болжауы. Акционерлiк капиталдың қосылған құнының (SVA) үлгiсi. Құнның жасауының тетiктерi бойынша талдау. EVA әдiс. Д.Стерннің және Б. Стюарттің экономикалық қосылған құны EVA. EVA және компаниянiң нарықтық бағасының байланысы.


Тақырып 2. Қаржы есептерді талдаудың әдістері мен техникасы

Қаржылық талдау: мақсат және нәтиже. Қаржылық талдауды жүргiзу үшiн мәлiметтiң көздерi. Қолданушылардың топтары бойынша талдаудың мақсаты және мазмұны. Көрсеткiштердiң таңдауының мәселелерi.

Қаржылық есеп талдаудын әдiстемесі. Қаржылық есеп талдаудың түрлерi. Қаржы есеп нәтижелерiнiң сараптау бейресми әдiстерiнiң техникасы.

Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету жүйедегi бухгалтерлiк есеп. Бухгалтерлiк баланстын құрамы және мазмұны. Пайда және шығындар туралы есептін құрамы және мазмұны. Ақшаның қозғалысы туралы есептін құрамы және мазмұны.

Тақырып 3. Есеп мәліметтер негізінде компаниянiң операциялық және қаржы-қаражаттық тәуекелдiктерiн талдау. Банкроттықтың болжауы

Өтiмдiк және төлеу қабылетiнiң талдауы. Есептiк көзқарас шеңберiнде компаниянiң өтiмдiк және төлеу қабылетi. Өтiмдiктiң талдауының негiзгi бағыттары. Таза айналым капиталды және таза активтерді басқару механизмдары. Коэффициент талдауы. Баланстың құрылымының қанағаттанбаушылығының белгiлерi.

Компаниянiң қаржы тұрақтылығын (қаржы-қаражаттық тәуекелдiктер) талдауы. Есептiк көзқарас шеңберiнде компаниянiң қаржы тұрақтылығы. Есеп мәліметтер бойынша компаниянің қаржы тұрақтылығын талдауының негiзгi бағыттары. Абсолюттiк көрсеткiштер көмегiмен қаржы тұрақтылығын талдау. Капиталдың құрылымын талдау. Капиталдың құрылымын талдау кезеңдерi. Коэффициент талдауы. Қаржы тетiгiнiң эффектi. Еуропалық тұжырымдама. Қаражаттық тәуекелдiктiн тұжырымдамасы.

Компаниянiң iскерлiк белсендiлiгiнiң (операциялық тәуекелдер) талдауы. Есептiк көзқарас шеңберiнде компаниянiң iскерлiк белсендiлiгi. Iскерлiк белсендiлiктiң көрсеткiштерi. Фирманың қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалау. Рентабельдікті коэффициент талдауы. Қорлардың қолдануының тиiмдiлiк көрсеткiштерi. Айналымдылықтың коэффициент талдауы. Қаржы және операциялық циклдер. Қаржы циклдің қысқарту жолдары. Іскерлiк белсендiлiктiң көрсеткiштерiнiң негізгі пирамидасы (Дюпонның формуласы). Операциялық тетiктiң эффектi. Операциялық тетiктiң әсер күшiнiң есептеуiнiң әдiстерi. Кездесетiн эффект.

Банкроттықты болжау. Компаниянің қаражатсыздық белгiлерi. Кәсiпорынның төлей алмайтынының қаржылық жағдайының талдаудың бағыттары. Төлеу қабылетiнiң (жоғалту) қалпына келтiру коэффициентті. Э.Альтманның үлгiсi. У.Бивера үлгiсі.


Такырып 4. Капитал және көз қаржыландыруының құрылымның дәлелдеу

Компаниянiң капитал құрылымын және меншiк иелерiмен арақатынастарды талдаудын теориялық негiздері. Компаниянiң қаржы көрсеткiштерiне қаржылай шешiмдерiнiң ықпалы. Қарыз қаржыландыруының пайдаларының жаңа көрсеткiштерi: Ақылы және тегiн көздерді есепке алу. Қаржылай шешiмдер компания стратегиясының элементi ретінде. Қарыз қаржыландыруының плюс және минустерi.

Қарыздың ұтымды деңгейiн пiшiндеуi. Капиталдын мақсаттық құрылымына iргелi факторларының ықпалы. Компаниянiң құнына салық әсерiн сараптау. Қаржы тұрақсыздығының шығындарды талдауына қосу. Қаржы тұрақсыздығының шығындары. Агенттiк шығындарды талдауыға енгізу. Агенттiк даулар және қаржы тетiгiнiң деңгейi. Капиталды құрылым бойынша шешiм қабылдауда ымыраласу үлгiсiнiң параметрлерiнiң есепке алу туралы тәжірибелік ұсыныстары. Сигналдық үлгiлер.

Көз қаржыландыруының иерархиясы. Капитал құрылымның эмпирикалық зерттеулерiнің тартымдылымдылығы бойынша қаржыландыру көздеріне ранг беруi. Қаржыландыру көздерінің таңдауының түсiндiруi: дамитын нарықтар үшiн динамикалық үлгi. Компаниянiң дамыту сайын жаңа капиталында нақты қажеттiктiң және қарыз қаржыландыруы пайдаларының құрастыру бойынша қорытындылар. Практиктер үшiн ортақ қорытындылар. Капиталдын ұтымды құрылымнан ауытқуға қадағалау алгоритмі.


Тақырып 5. Меншiк иелерi мен компаниянiң арақатынастарының сараптау. Дивидендтiк саясатты талдау және пайда үлестiрiлуің анықтайтын факторлар

Дивидендтердiң ықпалының теориялық конструкциялары. Дивидендтiк саясатты бастапқы талдау: тиiмдi инвестициялық шешiмдердiң қағидасын орындалуынын тексеру. Дивидендтiк саясатты талдаудағы клиент теориясы: компаниянiң клиенттерi ретінде меншiк иелерiн қарастыру. Дивидендтер туралы даулар.

Дивидендтiк саясатты талдаудың индикаторлары. Эмпирикалық зерттеулер. Дивидендтердiң ескертпе дабылы. Компанияның дивидендтiк саясаттын құрастырудын Линтнер үлгiсі. Дивидендтердiң маңыздылығының эмпирикалық тексерулерi: дивидендтердiң өзгерiсiне нарықтық құнның реакциясы, акциялардың сатып алуы. Дивидендтiк саясатты жүрiс-тұрыс теориялар.

Дивидендтердiң төлеуi. Акциялармен дивидендтердi төлеуi және акциялардың ұсақталуы. Меншiк иелерiмен арақатынастардың саясатының элементi ретінде акциялардың сатып алуы. Линтнер үлгiсiнiң түзетуi. Дамитын елдердiң компаниянiң дивидендтiк саясатының ерекшелiктерi.


Тақырып 6. Корпоративті басқарудың қаржы механизмі

Құнның өсуiнiң үстiнде жұмыстың потенциалы: iргелi және зияткерлiк факторлардың ықпалдарын қолдану. Компаниянiң қаржы жағдайын сараптауда корпаративтік басқаруыды талдауының мәні. Корпаративтік басқару және корпаративтік менеджмент. Корпаративтік құның төмендететiн меншiк иесi және менеджердiң аралығында даудың ахуалдарында агенттiк шығындар. Корпаративтік басқарудың үш қағидасы.

Корпаративтік басқарудың тетiктерi. Сыртқы тетiктердiң кейбiр индикаторлары. Корпаративтік басқарудың негiзгi үлгiлері. Құнның iшкi драйверлерi сияқты корпаративтік басқарудың қаржы тетiктерi.

Қазiргi жағдайда сыйлық беру жүйесiн құрастыруына жалпы талаптар. Сыйлық берулер жүйелердiң бес пункт талдауы. Қазiргi компанияда сыйлық беру жүйенi спецификациялау өткізу жөнінде басқаруыдың топтары. Қатысушылардың топтары бойынша сыйлық беру жүйенiң элементтерi. Сыйлық беру жүйенi құрастыру. Ұзақ мерзiмдi сыйлық беру жүйелер.


Корпоративтік басқарудың тиiмдiлiгін бағалау көрсеткiштерi. Топ-менеджерлер және директорлар қолданылатын деңгейде дәстүрлi бағалау көрсеткiштері. Топ-менеджерлер және директорлар деңгейде қолданылатын жаңа бағалау көрсеткiштер. Ағымдағы нәтижелер бойынша сыйлық берудiң айнымалы бөлiгiнiң талдауы. Менеджерге сыйлық берудiн опциондық түсiнiгi.


4.3 Тәжірибелік сабақтарының тізімі мен мазмұны


Такырып 1. Компаниянiң қаржы талдауының негiздерi: бухгалтерлiк және қаржы көзқарастары

Нарықтық ортадағы компания.

Компания қызметiнiң талдауына есептiк және қаржы көзқарастары.

Құнды басқару тұжырымдамасы.

Есептер шығару.


Тақырып 2. Қаржы есептерді талдаудың әдістері мен техникасы

Қаржылық талдау: мақсат және нәтиже.

Қаржылық есеп талдаудын әдiстемесі.

Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету жүйедегi бухгалтерлiк есеп.

Есептер шығару.


Тақырып 3. Есеп мәліметтер негізінде компаниянiң операциялық және қаржы-қаражаттық тәуекелдiктерiн талдау. Банкроттықтың болжауы

Өтiмдiк және төлеу қабылетiнiң талдауы.

Компаниянiң қаржы тұрақтылығын (қаржы-қаражаттық тәуекелдiктер) талдауы.

Компаниянiң iскерлiк белсендiлiгiнiң (операциялық тәуекелдер) талдауы.

Банкроттықты болжау.

Есептер шығару.


Такырып 4. Капитал және көз қаржыландыруының құрылымның дәлелдеу

Компаниянiң капитал құрылымын және меншiк иелерiмен арақатынастарды талдаудын теориялық негiздері.

Қарыздың ұтымды деңгейiн пiшiндеуi.

Көз қаржыландыруының иерархиясы.

Есептер шығару.


Тақырып 5. Меншiк иелерi мен компаниянiң арақатынастарының сараптау: Дивидендтiк саясатты талдау және пайда үлестiрiлуің анықтайтын факторлар

Дивидендтердiң ықпалының теориялық конструкциялары.

Дивидендтiк саясатты талдаудың индикаторлары.

Дивидендтердiң төлеуi.

Есептер шығару.


Тақырып 6. Корпоративті басқарудың қаржы механизмі

Компаниянiң қаржы жағдайын сараптауда корпаративтік басқаруыды талдауының мәні.

Корпаративтік басқарудың тетiктерi.

Қазiргi жағдайда сыйлық беру жүйесiн құрастыруына жалпы талаптар.

Корпоративтік басқарудың тиiмдiлiгін бағалау көрсеткiштерi.

Есептер шығару.


4.4 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны


6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша МӨЖММӨЖ түрлері

Есеп беру пішіні

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәрістерге қатысу және жұмыс түрлерін атқару
Сабақтарға қатысу

36

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу, есептерді қорғау

36

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Есеп шығару

44

4

Бақылау шараларына дайындалу барысы

жауап беру парағы

ағымдағы және кезеңдік бақылау

44

БАРЛЫҒЫ:

180


Магистранттарға бір ғылыми баяндама дайындау ұсынылады, реферат үлгісінде жазбаша дайындап ұсынады және қорғайды. Баяндамаға қойылатын талаптар: таңдалған тақырып бойынша тәжірибелік деректердің болуы, көзқарастар мен пікірлердің аргументтерінің болуы, магистранттің ұсыныстары мен тұжырымдары және жұмыстың нақтылығы.


4.4.2 Магистранттың өздік үйренуіне шығарылған тақырыптардың тізімі


Такырып 1. Компаниянiң қаржы талдауының негiздерi: бухгалтерлiк және қаржы көзқарастары

Нарықтық ортадағы компания.

Компания қызметiнiң талдауына есептiк және қаржы көзқарастары.

Құнды басқару тұжырымдамасы.


Тақырып 2. Қаржы есептерді талдаудың әдістері мен техникасы

Қаржылық талдау: мақсат және нәтиже.

Қаржылық есеп талдаудын әдiстемесі.

Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету жүйедегi бухгалтерлiк есеп.


Тақырып 3. Есеп мәліметтер негізінде компаниянiң операциялық және қаржы-қаражаттық тәуекелдiктерiн талдау. Банкроттықтың болжауы

Өтiмдiк және төлеу қабылетiнiң талдауы.

Компаниянiң қаржы тұрақтылығын (қаржы-қаражаттық тәуекелдiктер) талдауы.

Компаниянiң iскерлiк белсендiлiгiнiң (операциялық тәуекелдер) талдауы.

Банкроттықты болжау.


Такырып 4. Капитал және көз қаржыландыруының құрылымның дәлелдеу

Компаниянiң капитал құрылымын және меншiк иелерiмен арақатынастарды талдаудын теориялық негiздері.

Қарыздың ұтымды деңгейiн пiшiндеуi.

Көз қаржыландыруының иерархиясы.


Тақырып 5. Меншiк иелерi мен компаниянiң арақатынастарының сараптау: Дивидендтiк саясатты талдау және пайда үлестiрiлуің анықтайтын факторлар

Дивидендтердiң ықпалының теориялық конструкциялары.

Дивидендтiк саясатты талдаудың индикаторлары.

Дивидендтердiң төлеуi.


Тақырып 6. Корпоративті басқарудың қаржы механизмі

Компаниянiң қаржы жағдайын сараптауда корпаративтік басқаруыды талдауының мәні.

Корпаративтік басқарудың тетiктерi.

Қазiргi жағдайда сыйлық беру жүйесiн құрастыруына жалпы талаптар.

Корпоративтік басқарудың тиiмдiлiгін бағалау көрсеткiштерi.Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
5 6М050900 «Қаржы» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пәннің атауы Тереңдетілген қаржылық талдау


Оқыту нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестрлер бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестрлер бойынша магистранттардың жұмыс көлемі

креди ттер

академиялық сағат

креди ттер

аудиториялық сабақтар

(ак.сағат)

МӨЖ

(ак. сағат)

барлығы

ауд

ДӨЖ

емт.

сынақ

КЖоба

КЖұмыс

барлығы

дәр

тәж.

лаб

барлығы

МӨЖМ

ЖКБ негізінде күндізгі

4

240

60

180

3

-

-

-

3

4

60

45

15
180

6Кафедра меңгерушісі ________________ Н.С. Кафтункина «_____»_____________________2012г.


6 Қолданылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Абленов, Д. О. Қаржылық аудит және талдау: теория, әдiснама, практика : оқу құралы / Абленов, Д. О. - Алматы : Экономика, 2010. - 528 с. - (Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары).

 1. Асқарова, Ж. А. Бизнестi бағалау : оқу құралы / Асқарова, Ж. А. - Алматы : Заң әдебиетi, 2007. - 194 с.

 2. Ксембаева А.Н., Салихова А.Р. Қаржылық талдау. Оқу құралы. – Павлодар: Кереку, 2011.-91б.

4 Демесінов Т. Ж. Қаржылық талдау : оқулық / Т. Ж. Демесінов. - Алматы : Дәуір, 2011. - 320 б. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


Қосымша

5 Абленов, Д. О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдiснамасы, тәжiрибесi : оқу құралы / Абленов, Д. О. - Алматы : Экономика, 2007. - 543 с.

6 Дүйсенбаев, К. Ш. Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау : оқу құралы / Дүйсенбаев, К. Ш., Төлегенов, Э. Т., Жұмағалиева, Ж. К. - Алматы : Экономика, 2001. - 330 с.

7 Мадиярова, Э. С. Қаржылық менеджмент : оқу құралы / Мадиярова, Э. С., Сүйеубаева, С. Н. - Алматы : Экономика, 2009. - 264 с.

8 Төлешова, Г. Қ. Дамыған қаржылық есеп : оқулық / Төлешова, Г. Қ. - Алматы : Экономика, 2005. - 319 с.

9 Баймұханова, С. Б. Қаржылық есеп : оқулық / Баймұханова, С. Б. - Алматы : Экономика, 2007. - 295 с.

10 Облыстың өнеркәсiп кәсiпорындарының iскерлiк белсендiлiгiне талдау және болжам жасау. - Павлодар, 2006. - 16 с.

Похожие:

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Аналитикалық химия пәннің негізгі мақсаты
Мамандықтың элективтік пәндер каталогы негізінде дайындалған пәнінің жұмыс бағдарламасының бекіту беті
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері iconПәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарының негізінде дайындалған,пәнінің жұмыс бағдарламасының бекіту беті
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде оның орны

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері icon1. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу үрдісінде алатын орны

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәнінің негізгі мақсаты
...
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері icon1. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу үрдісінде алатын орны
Жұмыс бағдарламасы барлық мамандықтарының оқу-жұмыс жоспары мен Қр бжҒМ 2005 жылдың «11» мамырындағы №289, 12 шілдедегі №480 бұйрықтарымен...
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері iconБарлығы –90 сағат Орал 2010 ж
«Пәннің мақсаты мен міндеттері және оның оқу процесіндегі орны» бөлімінде типтік оқу бағдарламасы негізінде оқу пәніне қатысты Мемлекеттік...
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері iconПӘннің мақсаты және міндеттері, ОҚу процессіндегі орны
«Қазақ шежіресі» курсының мақсаты болып табылады. Ұлы, Орта, Кіші жүздердің тайпалары және этнографикалық топтар: төрелер, қожалар,...
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері iconМарат Оспанов атындаағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина униврситеті Мамандығы: Жалпы медицина
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері анықталады: Зерттеудің мақсаты медициналық ғылым мен денсаулық сақтаудағы тәжірибеде өзекті болуы...
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері iconДиплом жұмысының мақсаты мен міндеттері
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница