Келісілген
Скачать 285.89 Kb.
НазваниеКелісілген
страница1/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер285.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/152862.doc
  1   2   3

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

пгу_блэк1


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика және өнер факультеті


Психолоия және педагогика кафедрасы


050103-педагогика және психология бакалавр

мамандық студенттеріне арналған


«Психология»»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы

пгу_блэк1


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФЖжӨФ деканы

___________Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»____________Құрастырушы: к.п.н.,доцент Ксембаева С.К., оқытушы Мустафина С.С. ______________


Психология және педагогика кафедрасы


050103 - педагогика және психология бакалавр мамандығының

күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


«Психология»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 20 _ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы________________ Е.Н.Жуманкулова 20 _ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Кіріспе

Психология курсы, психологиялық көзқарастардың қалыптасуының негізгі және психологиялық ұғымдарды меңгеруінің механизмдерін көрсетуі болып табылады. Бұл курс өзіне тек негізгі мағлұматтарды енгізе қоймай, сонымен қатар, психологияның негізгі қағидаларының динамикасы арқылы студенттердің психологиялық ойларын қалыптастырады. Психология курсы, болашақ педагогтарды кәсіби деңгейде дайындауының ең негізгі пәні болып саналады.

Бұл пәнді оқуының нәтижесінде студенттер, пәннің зерттеу мақсаты мен міндеттері жайлы, оның мазмұны және негізгі психологиялык ұғымдар мен анықтамалары туралы білімдерді алу керек.

Сонымен қатар, пәнді оқуының нәтижесінде студенттер келесі реттегі дағдылар мен іскерлікті меңгеру қажет:

  • негізгі психологиялық ұғымдар мен анықтамалардың мазмұнын және мәнін түсіну;

  • оқу-танымдық іс-әрекет барысында алған білімдерді өз бетінше пайдалану;

  • болашақ практикалық іс-әрекетінде психологиялық білімдерді қолдану.

1.2 Пәнді оқу мақсаты:

- негізгі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық көзқарастарды қалыптастыру;

  • психологиялық ғылым туралы түсініктерді дамыту;

- пәннің мазмұнын ашу.

1.3 Міндеттері:

  • жаратылыстану жэне гуманитарлық ғылыми пән ретінде психологияны ашу;

  • субъектінің іс-әрекеті, танымы жэне қарым-қатынасы ретінде адамды психологиялык тұрғыда талдау;

  • негізгі психологиялық ұғымдар және оныц анықтамаларымен таныстыру. 2 Пререквизиттер: мамандыкқа кіріспе, валеология.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.

Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07пгу_блэк1


3. Пән мазмұны

3.1 Пәннің тематикалық жоспарыТақырыптардың атауы

Сағат саны

дәріс

Пр.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1 Бөлім. Психологиига кірісне

1

Психологияның пәні, мақсаты, міндеттері

0,5

0,5

2

2

Психика және сана

0,5

0,5

2

2 Бөлім. Тұлға психологиясы

3

Тұлғаның түсінігі

0,5

0,5

2

4

Тұлңаның құрылымы

0,5

0,5

2

5

Қазіргі кездегі тұлгапың теориясы

0,5

0,5

2

3 Бөлім. Іс-эрекст және карым-қатынас

6

Іс-эрекет туралы түсінік

0,5

0,5

2

7

Қарым-қатынас

0,5

0,5

2

4 Болім. Танымдык психикалық үрдістер

8

Түйсік жэне қабылдау

0,5

0,5

2

9

Ес

0,5

0,5

2

10

Ойлау жэне сөйлеу

0,5

0,5

2

11

Зейін

0,5

0,5

2

12

Қиял

0,5

0,5

2

5 Бөлім. Түлғаныд эмоционалды - еріктік сферасы

13

Сезім жэне эмоция

0,5

0,5

2

14

Ерік

0,5

0,5

2

6 Болім. Түлғаның жеке-тинологиялык касиеттері

15

Темперамент

0,5

0,5

2

16

Мінез

0,5

0,5

2

17

Қабілет

0,5

0,5

2

7 Бөлім. Жас ерекшелік психологиясы

18

Жас ерекшелік психологиясының пэні жэнс міндеггері

0,5

0,5

2

19

Жас шамасының мәселесі

1

1

2

8 Бөлім. Педагогикалық психология

20

Педагогикалық психология элеуметтік институттарының оқу мен тәрбилеу жүйесінде психика жэне сананың дамуының заңдылықтары туралы гылым ретінде

0,5

0,5

2

21

Оқу іс-эрекетінің қалыптасуы мен құрылымы

0,5

0,5

2

9 Бөлім. Әлеуметтік психология

22

Ғылыми білімнің жүйесінде элеуметтік психологияның орны

0,5

0,5

2

23

Үлкен элеуметтік топтардың элеуметтік-психологиялык сипаттамасы

0,5

0,5

2

10 Бөлііи. Психология тарихы

24

Психология тарихы гылым ретінде

0,5

0,5

2

25

Психология тарихының кезеңдері

0,5

0,5

2

11 Бөлім. Этнопсихология

26

Этникалық жэне мәдени психология

0,5

0,5

2

27

Тұлга жэне этнос

0,5

0,5

2

12 Бөлім. Психология-педагогикалық диагностика

28

Түлғаның психология - педагогикалык диагностикасының саласьшдағы зерттеудің ерекшелігі

0,5

0,5

2

29

Окытылатындык

0,5

0,5

2

Барлығы 90

15

15

60


3.3 Теоретикалық курстың мазмұны

Тақырып 1. Психологияның пәні, мақсаты, міндеттері. Психология ғылымының салалары, әдістері. Қазіргі кездегі психология. Психологияның даму кезеңінің негізгі сипаттамасы.

Такырып 2. Психика және сана. Психика мен сананың дамуы. Психика жайлы түсініктер, психиканың байқалуының формалары. Психиканың кұрылымы. Психиканың рефлекторлы табиғаты мидың жүйке жүйесінін қасиеті ретінде. Психологиялық зандылықтардың объективті сипаты. Психика және ми психиканың қасиеттері. Психика эволюциялық үрдістің факторы мен өнімі ретінде. Сананың құрылымы және оның негізгі психологиялык сипаттамасы.

Тақырып 3. Тұлғаның түсінігі. Индивид, тұлға, субъект және даралык. "Тұлға" ұғымының анықтамасы жэне оныц феномендері.

Тақырып 4. Тұлңаның құрылымы. Тұлғаның мөлшері: тұрақтылық, бірлік және белсенділік. Түлганьщ багыттылығы жэне онын құрыльгмы. Қажеттіліктер. Қажеттіліктердің түрлері.

Тақырып 5. Қазіргі кездегі тұлғаның теориясы. Тұлғаның зерттеуіндегі негізгі тарихи кезеңдер.

Тақырып 6. Іс-эрекет туралы түсінік. Адамның іс-әрекетінің құрылымы. Іс-әрекеттің түрлері және оның сипаттамасы. Психиканын іс-әрекетті табиғаты туралы СЛ. Рубинштейн және А.Н. Леонтьевтің ой-пікірі.

Тақырып 7. Қарым-қатынас. Қарым-қатынастың түрлері. Қарым-катынастың құрылымы және оның қызметі.

Такырып 8. Түйсік жэне қабылдау. Түйсік және кабылдау туралы түсінік. Қабылдаудың физиологиялық негізі. Түйсік және қабылдаудың түрлері.

Тақырып 9. Ес. Психикалық үрдіс ретінде естің сипатгамасы. Естің кызметі.

Такырып 10. Ойлау және сөйлеу. Ойлаудың анықтамасы және оның сипаттамасы. Ойлаудың түрлері мен деңгейі. Ойлаудың қүрылымы. Ойлаудың теориялары.

Такырып 11. Зейін. Психикалық үрдіс және тұлғаның касиетгері ретінде зейіннің жалпы сипаттамасы. Зейіннің физиологиялық негізі.

Тақырып 12. Қиял. Шығармашылық үрдісіндегі қиялдың ролі.

Тақырып I3. Сезім және эмоция. Адамның сезімі мен эмоционалдық куйлерінің сипаттамасы. Адамның сезімі мен эмоциясының түрлері.

Тақырьш 14. Ерік. Еріктік үрдістер мен еріктің сипаттамасы. Еріктік акті.

Такырып 15. Темперамент. Темперамент және психикалык іс-әрекет.

Тақырып 16. Мінез. Мінездің анықтамасы. Мінездің физиологиялық механизмдері. Мінездің қалыптасуындагы элеуметтік факторлардың ролі.

Тақырып 17. Қабілет. Қабілеттің сипаттамасы. Қабілеттің түрлері.

Такырып 18. Жас ерекшелік психологиясының пәні және міндеттері. Жас ерекшелік психологиясындағы негізгі теориялық мәселслер. Психиканың мэдени-тарихи дамуы жайлы Л.С. Выготскийдің теориясы.

Тақырып 19. Жас шамасының мәселесі. Психикалық дамудың кезеңге бөлінуі. Әр түрлі жас кезеңіндегі психикалық дамудың ерекшелігі. Ана кұрсагындагы психикалық дамудыц жалпы заңцылықтары.

Тақырып 20. Педагогикалық психология әлеуметтік институттарының оқу мен тәрбилеу жүйесінде психика және сананың дамуының заңдылықтары туралы ғылым ретінде. Педагогикалық психологияның әдіснамалық негіздері. Тұлганың психикалық ұйымдастырылуының генетикалык формаларының әр түрлі қүрылымы жэне оқу, тэрбиелеу түрлерінің өзара байланысы.

Тақырып 21. Оқу іс-әрекетінің қалыптасуы мен құрылымы. Танымдык іс-эрекетті қалыптастыру кезеңі жэне оқу үрдісінің ұйымдастырылу стратегиясы. Оку үрдісінде когнитивтіліктің даму мэселесі.

Тақырып 22. Ғылыми білімнің жүйесінде элеуметтік психологияның орны. Әлеуметтік - психологиялык ой, пікірлердің калыптасуының тарихы. Әлеуметтік - психологиялык зерттеулердің эдіснамалық негіздері.

Тақырып 23. Үлкен әлеуметтік топтардың әлеуметтік-психологиялык сипаттамасы. Әлеуметтенудің психологиялык - әлеуметтік негіздері.

Тақырыи 24. Психология тарихы ғылым ретінде. Психология тарихының пәні, міндеттері. Қазіргі кездегі психологиялык гылымында психология тарихының қызметі.

Тақырып 25. Психология тарихының кезеңдері. Антикалык психология. Феодализм дэуіріндегі психологиялык ойлар.

Тақырып 26. Этникалық және мәдени психология. Этникалык психологияның даму тарихы жэне мақсаты мен міндеттері. Этникалык психологияныц қазіргі кездегі этниканың релі.

Тақырып 27. Тұлга және этнос. Тұлғаның этникалык қарым-қатынас аралыгы мен мэдени қүрамында болуы.

Тақырып 28. Тұлғаның психология - педагогикалык диагностикасының саласьшдағы зерттеудің ерекшелігі. Психикалық дамудың деңгейін анықтау (дамудың өзекті және жакын аймағы).

Тақырып 29. Окытылатындык. Оқытылатындыктың корсеткіштерін анықтау: ойлаудың унемділігі, жалпылауы, жете түсінуі, икемділігі, тұрақтылығы, өз бітінші жұмыс істеуі. Оқытылатындықтыц диагностикалық әдістерінің қолдануының негізгі принциптері.

  1   2   3

Похожие:

Келісілген iconКелісілген

Келісілген iconКелісілген

Келісілген iconКелісілген
«Құрылыс», 050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын жасау» мамандықтарының
Келісілген iconОӘҚжжб келісілген
Тақырыпқа қысқаша сипаттама: тақырыпта маркетингтің мәні мен мазмұны, тұжырымдамалары, түрлері мен қағидалары, қызметтері, мақсаттары...
Келісілген iconБегалиев Арапбай
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кейінгі жылдары болған оқиғалар табиғи зілзалалар мен техногенді апаттардың алдын алу мен залал зардаптарын...
Келісілген iconМикроорганизмдер биотехнологиясы, биохимия, экологилық биотехнология, микробиология және вирусология, өсімдік биотехнология, жануарлар биотехнология, биотехнологиялық өндірістің негіздері, медициналық жəне ветеринарлық биотехнология, тағам биотехнологиясы
Оқуға түсу емтихан бағдарламасы «Агроөнеркәсіп» факультетінің әдістемелік комиссия мүшелерімен келісілген
Келісілген iconҚазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы төртінші кезеңдік баяндама Кіріспе
Адам құқықтары жөніндегі шарттық органдардың төртінші комитетаралық кеңесінде қабылданған Адам құқықтары туралы халықаралық шартқа...
Келісілген iconГазбен жабдықтау объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар
Сараптама жүргізу тәртібі, шаралары және сараптама қорытындысын ресімдеу Төтенше жағдайлар және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница