Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница1/15
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/Международные-отношения.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Специальность: 5В020200 – «Международные отношения»

Базовое образование: Среднее
Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /

Курс /

Cours

Семестр/

Семестр/

Semestr

Кредит саны/

К-во кредитов

/of credits

Кредит саны/

К-во кредитов/

of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


1

БД

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі

Современная система международных о тношений

Modern system of international elations

KHKJ 3222-KV

SSMO 3222-KV

MSIR 3222-KV

3

5

3

5

к.филос.н., Бектасова Г.О.

Заманауи саясат

Мировая политика

world politics

ZC 3205-KV

MP 3205-KV

WP 3205-KV

3

5

3

5

к.филос.н., Бектасова Г.О.

Халықаралық қатынастардың аймақтық жүйелері

Региональные системы международных отношений

Regional system of international relations

HKAJ 3222-KV

RSMO 3222-KV

RSIR 3222-KV

3

5

3

5


к.филос.н., Бектасова Г.О.
Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі

Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы», «Интеграция үрдістері», «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «Халықаралық ұйымдар».

Курстың постреквизиттері: халықаралық қатынастардың қазрігі мәселелерін зерттеумен байланысты болатын барлық пәндер.

Мақсаты: қазіргі халықаралық қатынастар мәселелерін жалпы заңдылықтары бар күрделі саяси құбылыс ретінде пайымдай білу, кез келген әлем аймағының бейбітшілікпен дамуын айқындау. Бұл жағдайда қазіргі халықаралық үдерістердің қозғалыста болатындығын да есепке алу қажет.

Міндеттері – «халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесі» пәнінің мазмұнына жүйелі түрде әсер ететін негізгі түсініктер, концептуалды және әдіснамалық тұрғыдан келуді білдірту; студенттерді халықаралық жүйені түсіндіретін аппаратпен таныстыру, студенттерді халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелерін талдау кезінде оқып-үйренген теорияны қолдану.

Құзіреттілігі:

Ұғымы болу керек: пән бойынша өз теориялық білімдерін көрсету;

Білу керек: алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдану;

Меңгеру керек: маманды дамыту бойынша ғылыми ұстанымды қалыптастыру;

Жасай алуы қажет: осы сала бойынша баяндама жасау барысында ақпараттарды жинау мен талдауды жүргізу;

Практикалық білім алу: тәжірибелік сабақтарда оқылған пәндер бойынша ақпараттарды хабарлау, сондай-ақ, СҒЗЖ (реферат, курстық жұмыс, басылымдар мен дипломдық жобалар)арқылы алған білімдерін жеткізе білу.

Аннотация: «Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесі» курсы – бұл халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесінің заңдылықтары мен маңызды кезеңдерін дамытады. Мемлекеттер жүйесі мен олардың өзіндік сипаты. Негізгі халқаралық қарама-қайшылықтар. Халықаралық қатынастарға жаһандық мәселелердің ықпалы. Халықаралық мәселелер, олардың ерекшеліктері. Екіжақты, көпжақты, аймақтық, арнайы, жаһанды мәселелер. Ққазіргі әлемнің қауіп-қатері. Халықаралық ынтымақтастықтың мазмұны мен формалары. Қазіргі кезеңдегі интеграциялық және интеграциялық емес үдерістердің маңызы. Олардың халықаралық қатынастардағы рөлі. Халықаралық қауымдастықтағы дезинтеграция. Интеграциялық емес үдерістердің саяси салдары. Ғылыми-техникалық төңкеріс, жаңа технологиялар, халықаралық қатынастардағы ақпараттық жүйе. Бірыңғай ақпаратты-коммуникативті кеңістік қалыптастыру. Бейбітшілік пен соғыс мәселелері.

Современная система международных отношений

Пререквизиты курса – «Новая и новейшая история зарубежных стран», «История международных отношений в новое и новейшее время», «Процессы интеграции», «Внешняя политика Республики Казахстан», «Международные организации».

Постреквизиты курса – Все дисциплины, связанные с изучением проблем современных проблем международных отношений.

Цель – выявить сущность проблем современных международных отношений как сложного политического явления, имеющего общие закономерности, применительно к развитию любого региона мира в целом. При этом необходимо учитывать, что современные международные процессы находятся в движении.

Задачи – представить основные понятия, концептуальные и методологические подходы, отражающие содержание дисциплины «современная система международных отношений» в систематизированном виде; познакомить студентов с понятийным аппаратом международной системы, научить студентов применять изучаемые теории при анализе современных проблем в международных отношениях.

Компетенции: студент должен иметь представление:

о теоретических знаниях в области предмета;

знать и понимать: полученные знания и применять их на практике;

уметь: формулировать научную гипотезу в области развития специалиста;

владеть: осуществлять сбор и анализ информации в данной области при выступлениях с докладами;

приобрести практические навыки: сообщать информацию по изученным дисциплинам на практических занятиях, а также излагать полученные знания видах НИРС (рефераты, курсовая работа, публикации и дипломные проекты).

Аннотация: «Современные системы международных отношений» - это важнейшие этапы и закономерности развития современной системы международных отношений. Системы государств и их характерные черты. Основные международные противоречия. Влияние глобальных проблем на международные отношения. Международные проблемы, их особенность. Проблемы двусторонние, многосторонние, региональные, специальные, глобальные. Вызовы – угрозы современного мира. Содержание и формы международного сотрудничества. Сущность интеграционных и дезинтеграционных процессов на современном этапе. Их роль в международных отношениях. Дезинтеграция международного сообщества. Политические последствия дезинтеграционного процесса. Научно-техническая революция, новые технологии, информационные системы в международных отношениях. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства. Проблема мира и войны.

«Modern systems of international relations»

Prerequisites: "New and newest history of foreign countries", "History of international relations in new and newest time", "Processes of integration", "Foreign policy of Republic of Kazakhstan", "International organizations".

Postrequisites: all the disciplines involved in studying the problems of contemporary issues in international relations.

Purpose: revealing the essence of the problems of contemporary international relations as a complex political phenomenon of general laws, as applied to the development of any region of the world in general. Please keep in mind that modern international processes are in motion.

Tasks: to present the basic concepts, conceptual and methodological approaches that reflect the content of the discipline "modern system of international relations" in a systematic manner; acquaint students with the conceptual apparatus of the international system, to teach students to apply the theory studied in the analysis of contemporary issues in international relations.

Competencies:

have an idea:

demonstrate their theoretical knowledge of the subject;-

know and understand:

to apply their knowledge in practice;- be able to:

formulate scientific hypothesis development specialist;-

own:

Collect and analyze information in the art upon making presentations ;-

buy praticheski skills:to provide information on the study subjects on practical exercises , and to express this knowledge kinds NIRS ( essays, term papers , publications and thesis projects ) .

Annotation: "Modern system of international relations" - is the most important stages and patterns of development of the modern system of international relations. System states and their characteristics. Major international controversy. The impact of global issues on international relations. International issues, their features. Problems of bilateral, multilateral, regional, special, global. Challenges - threats of the modern world. The content and form of international cooperation. The essence of integration and disintegration processes at the present stage. Their role in international relations. The disintegration of the international community. Political consequences of the disintegration process. Scientific and technological revolution, new technologies, information systems in international relations. Formation of a common information and communication space. The problem of war and peace.

Заманауи саясат

Курстың пререквизиттері: Саясаттану, халықаралық қатынастар тарихы

Курстың постреквизиттері: Өндірістік практика

Мақсаты: Оқытудың басты міндеті тарихи тұлғалардың әртүрлі тарихи көзқарас, ойларын, қарама-қайшы пікірлерін, құндылықтарын, билік мақсаттарын түсіну

Құзіреттілігі:

Ұғымы болу керек: пән бойынша өз теориялық білімдерін көрсету;

Білу керек: алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдану;

Меңгеру керек: маманды дамыту бойынша ғылыми ұстанымды қалыптастыру;

Жасай алуы қажет: осы сала бойынша баяндама жасау барысында ақпараттарды жинау мен талдауды жүргізу;

Практикалық білім алу: тәжірибелік сабақтарда оқылған пәндер бойынша ақпараттарды хабарлау, сондай-ақ, СҒЗЖ (реферат, курстық жұмыс, басылымдар мен дипломдық жобалар)арқылы алған білімдерін жеткізе білу.

Аннотация: көп түрлілікті, мәселенің күрделілігі мен қарама-қайшылығын, қазіргі әлемде саяси тұлға дамуының қоғамдық ағымдарын түсінуді оқып-үйрену. Үкіметтің маңыздылығын, оның негізгі қасиеттерін, алуан түрлілігін ұғыну.

Мировая политика

Пререквизиты курса: история международных отношений, политология.

Постреквизиты курса: производственная практика

Цель: Изучение многообразия, сложности проблем и противоречий, понимание тенденций общественного развития политической личности в современном мире. Понимание сущности власти, ее основных качеств, разновидностей.

Компетенции: студент должен иметь представление:

о теоретических знаниях в области предмета;

знать и понимать: полученные знания и применять их на практике ;

уметь: формулировать научную гипотезу в области развития специалиста;

владеть: осуществлять сбор и анализ информации в данной области при выступлениях с докладами;

приобрести практические навыки: сообщать информацию по изученным дисциплинам на практических занятиях, а также излагать полученные знания видах НИРС (рефераты, курсовая работа, публикации и дипломные проекты).

Аннотация: изучение многообразия, сложности проблем и противоречий, понимание тенденций общественного развития политической личности в современном мире. Понимание сущности власти, ее основных качеств, разновидностей.

World politics

Prerequisites course: History of international relations, Political science.

Postrequesites: Practice

The purpose of the course: is to study the diversity, complexity of the problems and contradictions, understanding the trends of social development of political ipersonality in the modern world. Understanding the essence of power, its basic qualities, varieties.

Competencies: have an idea:

demonstrate their theoretical knowledge of the subject;-

know and understand:

to apply their knowledge in practice;- be able to:

formulate scientific hypothesis development specialist;-

own:

Collect and analyze information in the art upon making presentations ;-

buy praticheski skills:to provide information on the study subjects on practical exercises , and to express this knowledge kinds NIRS ( essays, term papers , publications and thesis projects ) .

Annotation:

The study of diversity, complexity of the problems and contradictions, understanding the trends of social development of political personality in the modern world. Understanding the essence of power, its basic qualities and varieties.

Халықаралық қатынастардың аймақтық жүйелері

Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және жаңаша заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы», «Интеграция үрдістері», «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «Халықаралық ұйымдар».

Курстың постреквизиттері: халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелерін зерттеумен байланысты болатын барлық пәндер.

Пәннің мақсаты аймақтардағы халықаралық қатынастардың басты мәселелерін қарастыру болып табылады.

Құзіреттілігі:

Ұғымы болу керек: пән бойынша өз теориялық білімдерін көрсету;

Білу керек: алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдану;

Меңгеру керек: маманды дамыту бойынша ғылыми ұстанымды қалыптастыру;

Жасай алуы қажет: осы сала бойынша баяндама жасау барысында ақпараттарды жинау мен талдауды жүргізу;

Практикалық білім алу: тәжірибелік сабақтарда оқылған пәндер бойынша ақпараттарды хабарлау, сондай-ақ, СҒЗЖ (реферат, курстық жұмыс, басылымдар мен дипломдық жобалар)арқылы алған білімдерін жеткізе білу.

Аннотация: «Аймақтардағы халықаралық қатынастың қазіргі кездегі мәселелері» пәнін оқу барысында студенттер қазіргі әлемнің даму мәселелерін оқиды. Қазіргі әлем мәселелерін шешуде әлемдік қауымдастық қызметінің басты бағыттары туралы, ұлттық мемлекеттер қызметінің басымдылығы, әлемдік қауымдастықтың халықаралық ұйымдарында аймақтық мәселелерді шешу жөнінде түсінік алады.

Региональные системы международных отношений

Пререквизиты курса – «Новая и новейшая история зарубежных стран», «История международных отношений в новое и новейшее время», «Процессы интеграции», «Внешняя политика Республики Казахстан», «Международные организации».

Постреквизиты курса – Все дисциплины, связанные с изучением проблем современных проблем международных отношений.

Целью дисциплины является рассмотреть главные проблемы международных отношений в регионах

Компетенции: студент должен иметь представление:

о теоретических знаниях в области предмета;

знать и понимать: полученные знания и применять их на практике ;

уметь: формулировать научную гипотезу в области развития специалиста;

владеть: осуществлять сбор и анализ информации в данной области при выступлениях с докладами;

приобрести практические навыки: сообщать информацию по изученным дисциплинам на практических занятиях, а также излагать полученные знания видах НИРС (рефераты, курсовая работа, публикации и дипломные проекты).

Аннотация: В результате изучения дисциплины «Современные проблемы регионов в системе международных отношений» студенты изучат проблемы современного мирового развития. Получат представление о главных направления деятельности мирового сообщества в разрешении проблем современного мира, приоритеты деятельности национальных государств, международных организаций мирового сообщества в решении региональных проблем.


Regional system of international relations

Prerequisites: "New and newest history of foreign countries", "History of international relations in new and newest time", "Processes of integration", "Foreign policy of Republic of Kazakhstan", "International organizations".

Postrequisites: all the disciplines involved in studying the problems of contemporary issues in international relations.

The purpose of discipline Modern problems of international relations in the regions is to consider the main issues of international relations in the regions

Competenses:

have an idea:

demonstrate their theoretical knowledge of the subject;-

know and understand:

to apply their knowledge in practice;- be able to:

formulate scientific hypothesis development specialist;-

own:

Collect and analyze information in the art upon making presentations ;-

buy praticheski skills:to provide information on the study subjects on practical exercises , and to express this knowledge kinds NIRS ( essays, term papers , publications and thesis projects ) .

Annotation:

Description of discipline As a result of studying the discipline "Modern problems of the regions in the system of international relations" , students will learn the problems of contemporary world development. Get an idea of ​​the main activities of the international community in resolving the problems of the modern world , priorities priorities of national governments, international organizations, the international community in solving regional problems.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /

Курс /

Cours

Семестр/

Семестр/

Semestr

Кредит саны/

К-во кредитов

/of credits

Кредит саны/

К-во кредитов/

of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


2

БД

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі

Современные проблемы международных отношений

Modern problems of international relations

KHKJ 3222-KV

SPMO 3222-KV

MPIR 3222-KV

3

6

4

8

к.филос.н., Бектасова Г.О.

ХҚ аймақтық мәселелері

Региональные проблемы МО

Regional problems IR

HKAM 3222-KV

RPMO 3222-KV

RPIR 3222-KV

3

6

4

8

к.филос.н., Бектасова Г.О.

Қазіргі әледегі жаһандық мәселелер

Глобальные проблемы современного мира

The global problems of the modern world

KAJM 3222-KV

GPSM 3222-KV

GPMW 3222-KV

3

6

4

8

к.филос.н., Бектасова Г.О.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница