Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07
Скачать 261.81 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07
Дата конвертации15.02.2016
Размер261.81 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/84586.doc
Программа дисциплины Форма

для магистрантов Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих, археология және этнология кафедрасы


МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Тарихтың тарихнамасы мен деректанудың теориялық және әдістемелік мәселелер пәні бойынша6N0203 - Тарих мамандығының магистранттары үшін

Павлодар


Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для магистрантов


БЕКІТЕМІН

Магистратура деканы

__________ Леньков Ю.А.

«___»________200__ ж.


Құрастырушы: т.ғ.к., доцент ___________ Абдрахманов Б.Н.

Тарих, археология және этнология кафедрасы

МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАТарихтың тарихнамасы мен деректанудың теориялық және әдістемелік мәселелер пәні бойынша6N0203 - Тарих мамандығының магистранттары үшін


Бағдарлама жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды


Кафедра отырысында ұсынылған «___» _________ 200__ ж. Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі _____________ Артықбаев Ж.О.


Магистратураның оқу- әдістемелік кеңесінде мақұлданды

«___» ___________ 200__ ж. Хаттама № ___


ОӘК төрайымы _____________ Ельмуратова Б.Ж.

Оқытушылар жөнінде мәліметтерАбдрахманов Бауржан Нариманұлы – т.ғ.к., тарих, археология және этнология кафедрасының доценті.

Бекітілген сағаттар________№ ауд. 544


Пән жөнінде мәліметтер

Атауы: Тарихтың тарихнамасы мен деректанудың теориялық және әдістемелік мәселелер

Сағат саны: 75

Курс 2 семестрде оқытылады.

Бақылау түрі: емтихан.

Оқу жүргізетін орын: диспетчерлік қызмет орны белгілеген сабақ кестесіне сәйкес өткізіледі.

дәріс

тәжірибе

МОӨЖ

МӨЖ

7,5

7,5

15

45
  1. Пәнді оқытудың мақсаты – дерекнама мен тарихнаманың теоретикалық және әдістемелік мәселелері бойынша ғылыми білімнің қалыптасуы. Қазіргі заманғы тарих ғылымының парадигмаларын зерттеу. Әдістемелік мәселелерді зерттеу. Берліген мақсат жан жақты.

  2. Пәнді оқытудың міндеттері

- мәселенің зерттелуінің негізгі кезеңдерін магистраттарға көрсету

- дәуірлендіру мәселесінің дамуының ғылыми парадигмасынатигізер әсерін ашу

- тарих ғылымының қазіргі әдістемелік мәселелерінің мазмұнын айқындау

- тарих ғылымындағы парадигмалық құрылыстардың айқындалу белгілерін көрсету

- магистр ғылыми парадигманың негізгі кезеңдерін білу тиіс

- кеңес заманының ғылыми парадигмасының тарихи ғылымның дамуына ықпалын аша білу қажет.

Постреквизиттер: арнайы курсты оқытудың нәтижесінде магистрант

білуі қажет:

 • курстың мақсаты, міндеттері мен мазмұнын;

 • қарастырылатын мәселенің мәнін;

 • берілген курс бойынша негізгі терминдер мен ұғымдарды.

Істей білуі тиіс:

 • жеке ғылыми жұмыстың тақырыбы бойынша әдебиеттер мен дереккөздерін өздік ізденіс жұмысын жүргізу;

 • ғылыми ақпаратты тлдаудың жалпылаудың және өғдеудің негізгі әдістерін қолдану және пайдалану;

 • зерттелетін тақырып бойынша дәлелденген қорытындылар жасау;

 • талаптарға сәйкес жазбаша ғылыми жұмыс жүргізу;

Төмендегілер жөнінде ұғым қалыптастыру:

 • ғылыми жұмысқа қойылатын талаптар, мазмұны мен сипаты;

 • индивидуалды ғылыми жұмыстың мүмкін перспективасы;

 • индивидуалды ғылыми жұмыстың тақырыптары мен бағыттары;

Пререквизиттер:

«Тарихнама мен дерекнаманың теоретикалық және әдіснамалық мәселелері пәні бойынша» курстың меңгеру үшін келесі пәндер қажет: «Қазақстанның ежелгі тарихы», «Қазақстанның ортағасыр тарихы», «Қазақстанның жаңа заман тарихы», «Ресей тарихы (орта ғасыр мен жаңа заман)», мұрағаттық және библиографиялық жұмыстың негіздері.
3. Пәннің мазмұны


3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

(күндізгі оқу бөлімі магистраттары үшін)Тақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәж.

МОӨЖ

МӨЖ

1

2

3

4

5

6

1.

Шетел елдерінің тарих ғылымында тарихнама жеке пән ретінде

0,5

0,5

1

5

2.

Ағылшын,француз, неміс, итальян тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы

1

1

2

6

3.

Американ тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы. Латынамерикан тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы.

1

1

2

5

4.

Батыс Еуропа тарихы мен Шығыс мәселелерінің Кеңес тарихнамасы

1

1

2

5

5.

Дерекнаманың пайда болуы

Позитивизм теориясы мен

дерекнаманың әдіснамасы.

Дерекнамадағы неокантиандық

1

1

2

6

6.

Антика тарихы бойынша деректер. Ежелгі Шығыс бойынша деректер

1

1

2

6

7.

Ортағасырлар тарихы бойынша деректер. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері

1

1

2

6

8.

Жаңа заманның тарихи деректері. Қазіргі заман бойынша тарихи деректер

1

1

2

6

Барлығы

7,5

7,5

15

453.2 Теоретикалық курстың мазмұны


Тақырып № 1. Тариханама шетел елдерінің тарих ғылымында жеке пән ретінде

Батыс Еуропа тарихнамасының дамуындағы маңызды бағыттар. Тарих ғылымында тарихтың институционализациясы. Тарихтағы тарих ғылымының тарихының мәні айқындалады. Тарихнаманың объектісі мен пәні.

Тақырып № 2. Ағылшын, француз, неміс және итальян тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы

Э.Хобсбаум тарихнамасының мәні. Ағылшын тарихнамасының гносеологиялық аспектілері. әдіснамалық принциптер мен тарихнама әдіснамасы. Тарихнамалық зерттеулер әдісінің ұғымы. Ағылшын медиавистикасы. Сибомның манориальды теориясы. Феодалдық қатынастардың тарихнамасы. Ағылшын революциясының тарихнамасы. Отарлау тарихнамасы.

Тарихнаманың дамуындағы Анналдар француз мектебі. Ж.Ж.Руссо трактаттары. Ұлы француз революциясының тарихнамасы. Тұлғалар тарихнамасы. Отарлау тарихнамасы. Ф.Бродель тарихнамасы.

Неміс тарихнамасындағы неміс классикалық философиясының мәні. «Герман ұлтының Ұлы Рим империясының» тарихнамасы. Германия тарихнамасындағы Ранке. М.Вебер неміс тарихнамада. Герман тарихнамасының дамуындағы Э.Майер.

Б.Кроче тарихи мектебі. Антикалық тарихнама. Инквизация тарихнамасы. Ағарту тарихнамасы. Жаңа заман тарихнамасы. Фашизм тарихнамасы. Қазіргі заман тарихнамасы.

Тақырып № 3. Американ тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы. Латынамерикалық тарихнаманың пайда болуы мен дамуы

Американистиканың дамуы. Тарихнаманың дамуындағы гарвардтық мектептің орны. Екінші дүниежүзілік соғыстың тарихнамасы. Латынамерика тарихнамасы.

Тақырып № 4. Батыс Еуропа тарихы мен Шығыс мәселелерінің Кеңес тарихнамасы

Тарихты зерттеудегі жаңа тенденциялар. Тарихнама дамуындағы кеңес тарихшыларының парадигмаларының мәні. Ежелгі Шығыс тарихнамасы. Антика тарихнамасы. Кеңес медиавистикасы. Қайта өрлеу тарихнамасы. Жаңа заман тарихнамасы. Қазіргі заман тарихнамасы.

Тақырып № 5. Деректанудың пайда болуы. Позитивизм теориясы мен дерекнаманың әдіснамасы.Дерекнамадағы неокантиандық Деректанудың объектісі мен пәні. Танымның басты объектісі. Жазба және материалдық тарихи деректер. Деректанудағы объективті шындық. Батыс деректанудың спецификасы.

Тарихи эпистемология. Тарихи танымның мазмұны мен ерекшеліктері. Гуманитарлық білімдер жүйесіндегі тарих ңылымы. Неоидеализм. Структурализм. Позитивизм. әлемнің тарихи бейнесі. Тарих зерттеуші, тарихи дерек пен тарихи шындықтың байланыстары.


Деректанудағы неміс классикалық философиясының концепциялары. Тарих ғылымының жалпы ғылыми принциптері. Деректанудағы ақпараттың айқындалу түрлері.Тарихи таным теориясы мен әдістемесіндегі факт теориясы.

Тақырып № 6. Антика тарихы бойынша деректер. Ежелгі Шығыс бойынша деректер

Грек тарихи деректері. Рим тарихи дереккөздері. Грек полисі мен рим цивитас бойынша деректер. Ақпаратың көлемі мен мазмұны. Ақпараттың айқын және жабық түрлері. Тарихи шындық факті, антикалық деректердегі тарихи деректер фактісі.

Ежелгі Шығыс деректерінің ерекшеліктері. Вавилонның тарихи деректері. Ежелгі Египет тарихы бойынша деректер. Көне Қытай тарихы бойынша дереккөздер. Үнді өркениеттерінің тарихи деректері.

Тақырып № 7. Ортағасырлар тарихы бойынша деректер. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері

Ортағасырлар дәуірі бойынша тарихи деректерді топтастыру. Бұқаралық деректер. Христиандық тарихы бойынша тарихи деректер. Ортағасырлар бойынша заң және акт деректері.

Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері. Итальян Қайта өрлеуінің деректері. Француз Қайта өрлеуінің деректері. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері.

Тақырып № 8. Жаңа заманның тарихи деректері. Қазіргі заман бойынша тарихи деректер.

Құқықтық актілер. Ауызша тарихи деректер. Эпостар тарихи деректер ретінде. Отарлау соғыстары кезеңінің тарихи деректері. Отар әкімшілігінің іс қағаз құжаттары. Революциялық қырқыстар дәуірінің деректері.

Кино және фото құжаттары. Екінші дүниежүзілік соғыс деректері. Мемуарлар тарихи дерек ретінде. Тарихи талдаудың әдістерін жобалау. Деректанудың институционализациясы.


3.3 Семинар сабақтарының мазмұны

Тақырып № 1. Тариханама шетел елдерінің тарих ғылымында жеке пән ретінде

Батыс Еуропа тарихнамасының дамуындағы маңызды бағыттар. Тарих ғылымында тарихтың институционализациясы. Тарихтағы тарих ғылымының тарихының мәні айқындалады. Тарихнаманың объектісі мен пәні.

Тақырып № 2. Ағылшын, француз, неміс және итальян тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы

Э.Хобсбаум тарихнамасының мәні. Ағылшын тарихнамасының гносеологиялық аспектілері. әдіснамалық принциптер мен тарихнама әдіснамасы. Тарихнамалық зерттеулер әдісінің ұғымы. Ағылшын медиавистикасы. Сибомның манориальды теориясы. Феодалдық қатынастардың тарихнамасы. Ағылшын революциясының тарихнамасы. Отарлау тарихнамасы.

Тарихнаманың дамуындағы Анналдар француз мектебі. Ж.Ж.Руссо трактаттары. Ұлы француз революциясының тарихнамасы. Тұлғалар тарихнамасы. Отарлау тарихнамасы. Ф.Бродель тарихнамасы.

Неміс тарихнамасындағы неміс классикалық философиясының мәні. «Герман ұлтының Ұлы Рим империясының» тарихнамасы. Германия тарихнамасындағы Ранке. М.Вебер неміс тарихнамада. Герман тарихнамасының дамуындағы Э.Майер.

Б.Кроче тарихи мектебі. Антикалық тарихнама. Инквизация тарихнамасы. Ағарту тарихнамасы. Жаңа заман тарихнамасы. Фашизм тарихнамасы. Қазіргі заман тарихнамасы.

Тақырып № 3. Американ тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы. Латынамерикалық тарихнаманың пайда болуы мен дамуы

Американистиканың дамуы. Тарихнаманың дамуындағы гарвардтық мектептің орны. Екінші дүниежүзілік соғыстың тарихнамасы. Латынамерика тарихнамасы.

Тақырып № 4. Батыс Еуропа тарихы мен Шығыс мәселелерінің Кеңес тарихнамасы

Тарихты зерттеудегі жаңа тенденциялар. Тарихнама дамуындағы кеңес тарихшыларының парадигмаларының мәні. Ежелгі Шығыс тарихнамасы. Антика тарихнамасы. Кеңес медиавистикасы. Қайта өрлеу тарихнамасы. Жаңа заман тарихнамасы. Қазіргі заман тарихнамасы.

Тақырып № 5. Деректанудың пайда болуы. Позитивизм теориясы мен дерекнаманың әдіснамасы.Дерекнамадағы неокантиандық

Деректанудың объектісі мен пәні. Танымның басты объектісі. Жазба және материалдық тарихи деректер. Деректанудағы объективті шындық. Батыс деректанудың спецификасы.

Тарихи эпистемология. Тарихи танымның мазмұны мен ерекшеліктері. Гуманитарлық білімдер жүйесіндегі тарих ңылымы. Неоидеализм. Структурализм. Позитивизм. әлемнің тарихи бейнесі. Тарих зерттеуші, тарихи дерек пен тарихи шындықтың байланыстары.

Деректанудағы неміс классикалық философиясының концепциялары. Тарих ғылымының жалпы ғылыми принциптері. Деректанудағы ақпараттың айқындалу түрлері.Тарихи таным теориясы мен әдістемесіндегі факт теориясы.

Тақырып № 6. Антика тарихы бойынша деректер. Ежелгі Шығыс бойынша деректер

Грек тарихи деректері. Рим тарихи дереккөздері. Грек полисі мен рим цивитас бойынша деректер. Ақпаратың көлемі мен мазмұны. Ақпараттың айқын және жабық түрлері. Тарихи шындық факті, антикалық деректердегі тарихи деректер фактісі.

Ежелгі Шығыс деректерінің ерекшеліктері. Вавилонның тарихи деректері. Ежелгі Египет тарихы бойынша деректер. Көне Қытай тарихы бойынша дереккөздер. Үнді өркениеттерінің тарихи деректері.

Тақырып № 7. Ортағасырлар тарихы бойынша деректер. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері

Ортағасырлар дәуірі бойынша тарихи деректерді топтастыру. Бұқаралық деректер. Христиандық тарихы бойынша тарихи деректер. Ортағасырлар бойынша заң және акт деректері.

Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері. Итальян Қайта өрлеуінің деректері. Француз Қайта өрлеуінің деректері. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері.

Тақырып № 8. Жаңа заманның тарихи деректері. Қазіргі заман бойынша тарихи деректер.

Құқықтық актілер. Ауызша тарихи деректер. Эпостар тарихи деректер ретінде. Отарлау соғыстары кезеңінің тарихи деректері. Отар әкімшілігінің іс қағаз құжаттары. Революциялық қырқыстар дәуірінің деректері.

Кино және фото құжаттары. Екінші дүниежүзілік соғыс деректері. Мемуарлар тарихи дерек ретінде. Тарихи талдаудың әдістерін жобалау. Деректанудың институционализациясы.


3.4 МӨЖ мазмұны

п/п

МӨЖ мазмұны

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттар көлемінде

1.

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект


Сабаққа қатысу

10

2.

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Конспект, сабақ үстінде жауап беру

Сабаққа қатысу

10

3.

МӨЖ тапсырмаларын орындау

сұрастыру

қорғау

20

4.

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

5

Барлығы:

45

Тақырып № 1. Тариханама шетел елдерінің тарих ғылымында жеке пән ретінде

Батыс Еуропа тарихнамасының дамуындағы маңызды бағыттар. Тарих ғылымында тарихтың институционализациясы. Тарихтағы тарих ғылымының тарихының мәні айқындалады. Тарихнаманың объектісі мен пәні.

Тақырып № 2. Ағылшын, француз, неміс және итальян тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы

Э.Хобсбаум тарихнамасының мәні. Ағылшын тарихнамасының гносеологиялық аспектілері. әдіснамалық принциптер мен тарихнама әдіснамасы. Тарихнамалық зерттеулер әдісінің ұғымы. Ағылшын медиавистикасы. Сибомның манориальды теориясы. Феодалдық қатынастардың тарихнамасы. Ағылшын революциясының тарихнамасы. Отарлау тарихнамасы.

Тарихнаманың дамуындағы Анналдар француз мектебі. Ж.Ж.Руссо трактаттары. Ұлы француз революциясының тарихнамасы. Тұлғалар тарихнамасы. Отарлау тарихнамасы. Ф.Бродель тарихнамасы.

Неміс тарихнамасындағы неміс классикалық философиясының мәні. «Герман ұлтының Ұлы Рим империясының» тарихнамасы. Германия тарихнамасындағы Ранке. М.Вебер неміс тарихнамада. Герман тарихнамасының дамуындағы Э.Майер.

Б.Кроче тарихи мектебі. Антикалық тарихнама. Инквизация тарихнамасы. Ағарту тарихнамасы. Жаңа заман тарихнамасы. Фашизм тарихнамасы. Қазіргі заман тарихнамасы.

Тақырып № 3. Американ тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы. Латынамерикалық тарихнаманың пайда болуы мен дамуы

Американистиканың дамуы. Тарихнаманың дамуындағы гарвардтық мектептің орны. Екінші дүниежүзілік соғыстың тарихнамасы. Латынамерика тарихнамасы.

Тақырып № 4. Батыс Еуропа тарихы мен Шығыс мәселелерінің Кеңес тарихнамасы

Тарихты зерттеудегі жаңа тенденциялар. Тарихнама дамуындағы кеңес тарихшыларының парадигмаларының мәні. Ежелгі Шығыс тарихнамасы. Антика тарихнамасы. Кеңес медиавистикасы. Қайта өрлеу тарихнамасы. Жаңа заман тарихнамасы. Қазіргі заман тарихнамасы.

Тақырып № 5. Деректанудың пайда болуы. Позитивизм теориясы мен дерекнаманың әдіснамасы.Дерекнамадағы неокантиандық

Деректанудың объектісі мен пәні. Танымның басты объектісі. Жазба және материалдық тарихи деректер. Деректанудағы объективті шындық. Батыс деректанудың спецификасы.

Тарихи эпистемология. Тарихи танымның мазмұны мен ерекшеліктері. Гуманитарлық білімдер жүйесіндегі тарих ңылымы. Неоидеализм. Структурализм. Позитивизм. әлемнің тарихи бейнесі. Тарих зерттеуші, тарихи дерек пен тарихи шындықтың байланыстары.


Деректанудағы неміс классикалық философиясының концепциялары. Тарих ғылымының жалпы ғылыми принциптері. Деректанудағы ақпараттың айқындалу түрлері.Тарихи таным теориясы мен әдістемесіндегі факт теориясы.

Тақырып № 6. Антика тарихы бойынша деректер. Ежелгі Шығыс бойынша деректер

Грек тарихи деректері. Рим тарихи дереккөздері. Грек полисі мен рим цивитас бойынша деректер. Ақпаратың көлемі мен мазмұны. Ақпараттың айқын және жабық түрлері. Тарихи шындық факті, антикалық деректердегі тарихи деректер фактісі.

Ежелгі Шығыс деректерінің ерекшеліктері. Вавилонның тарихи деректері. Ежелгі Египет тарихы бойынша деректер. Көне Қытай тарихы бойынша дереккөздер. Үнді өркениеттерінің тарихи деректері.

Тақырып № 7. Ортағасырлар тарихы бойынша деректер. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері

Ортағасырлар дәуірі бойынша тарихи деректерді топтастыру. Бұқаралық деректер. Христиандық тарихы бойынша тарихи деректер. Ортағасырлар бойынша заң және акт деректері.

Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері. Итальян Қайта өрлеуінің деректері. Француз Қайта өрлеуінің деректері. Қайта өрлеу дәуірінің тарихи деректері.

Тақырып № 8. Жаңа заманның тарихи деректері. Қазіргі заман бойынша тарихи деректер.

Құқықтық актілер. Ауызша тарихи деректер. Эпостар тарихи деректер ретінде. Отарлау соғыстары кезеңінің тарихи деректері. Отар әкімшілігінің іс қағаз құжаттары. Революциялық қырқыстар дәуірінің деректері.

Кино және фото құжаттары. Екінші дүниежүзілік соғыс деректері. Мемуарлар тарихи дерек ретінде. Тарихи талдаудың әдістерін жобалау. Деректанудың институционализациясы.


ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер


1. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследование М.: 1987.

2. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974

3. Историческая наука: вопросы методологии. – М., 1986.

4. Иванов Г.М., Коршунов А.М., Петров Ю.В. Методологические проблемы исторического познания. – М. 1981.

5. Источниковедение: теоретические и методологические проблемы. - М., 1969.

6. Есмагамбетов К.Л. Англо-американские центры изучения Средней Азии и Казахстана//Материалы научной конференции. – А-А, 1970.

7. Есмагамбетов К.Л. Действительность и фальсификация. – А-А, 1976.

8. Салов В.И. История и современная буржуазная историография. М., 1977.

9. Актуальные теоретические проблемы современной истории//Вопросы истории.- 1992. - № 8/9.

10. Концепция становления исторического сознания в РК//Каз. правда. – 1995. – 30 июня.


Қосымша әебиеттер

1. Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. – Ташкент, 1955.

2. Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – Л, 1934

3. Кабдиев. Д. Развитие экономической мысли в Казахстане (конец 19 – начало 20 века). - Алма-Ата, 1978.

4. Кун Т. Структура научных революций М., 1975.


Курстың саясаты.

Әрбір магистрант сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты талқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жүмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі ұстаудың алгиақтығына шара қолданылады, тіпті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киіммен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақты босатқандарға мен мынадай айыптық санкция белгілеймін: белгісіз себептермен дәріс, тэжірибе сабақтарына қатыспағандардан 1 балл алынып тасталынады.

Ұй тапсырмасын орындағандарға ең жоғарғы сандық 5 балл қойылады, сонымен қатар тәжірибелік сабақта болмағанға (белгісіз себептермен) - 0 балл, үй тапсырмасы орындалмай қойғанға - минус 1 балл. Осы жіберілген сабақтарды магистрант қайта орындап шыққан жағдайда ең жоғарғы 5 баллдың орнына 3 балл қойылады, алайда тәжірибе сабағында белгілі себептермен қатыса алмай қалған жағдайда 5 балл қоямын. Магистранттардың өздік жұмысы орындалса 1 балл, орындалмаған жағдайда 0 баллмен өлшенеді.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс. Сіздің дайндығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмалары арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Дәрістік және тәжирибелік сабақ барысында белсенділік танытқан магистрант марапатына 1 балл қосылады. Белсенділікпен жауап берген магистранттың айтарына қосымша тың материалдар ұсыну.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқа жағдайда сіз «0» баллға ие боласыз.

Семестр барысында 2 мәрелік бақылауы тұратын тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.

Қорытында емтихан магистранттың алған билеті бойынша ауызша өтеді.


Күнтізбелік бақылау жүмыстары бойынша кестелік графигі


1 рейтингЖалпы

баллдар


Апталар


1


2


3


4


5


6


7


8


Максималды балл

11

11

11

11

11

11

11

23

100


Оның ішінде бақылау түрлері бойынша:сабаққа қатысу, дәрісте жұмыс

4

4

4

4

4

4

4

4

32


Семинарларға дайындық

3

3

3

3

3

3

3

3

24


МӨЖ бойынша дайындық

4

4

4

4

4

4

4

4

32


Межелік бақылау


12

12


2 рейтингЖалпы

баллдар

Апталар


9


10


11


12


13


14


15

Максималды балл

12

12

12

12

12

12

28
100


Оның ішінде бақылау түрлері бойынша:сабаққа қатысу, дәрісте жұмыс

4

4

4

4

4

4

4
28

Семинарларға дайындық

3

3

3

3

3

3

3
21

МӨЖ бойынша дайындық

5

5

5

5

5

5

5
35

Межелік бақылау16
16


Бақылау түрі: Т - тест, МБ – межелік бақылау, Р - рефераттар, Қ - қатысу, СЖ -семестрлік жұмыс, Б – бақылау жұмысы, ҮЖ – үй жұмысы және т.б.


Оқытушылардың білімдерін бағалау

Қорытынды баға баллда (Қ)


Баллдардың сандық эквиваленті (С)


Әріптік жүйедегі баға


Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар


Емтихан, диф. сынақ

сынақ

95 -100


4


А


Өте жақсы


Сынақ


90-94


3,67


А-


85-89


3.33


В+


Жақсы


80-84


3,0


В


75 - 79


2,67


В-


70-74


2,33


С+


Қанағат


65-69


2,0


С


60-64


1,67


С-


55-59


1,33


D+


50-54


1,0


D


0-49


0


F


Қанағатсыз


Сынақ емес«Өте жақсы» баға негізгі және қосымша фактілердың толық барлығын білген кезде; олардан дұрыс қорытынды жасауға (заңдылықтарды анықтау) қабілетті; мәселе теориясын білген жағдайда қойылады. «Жақсы» бағасымен негізгі, қосымша фактілердің мазмұнынан құралған; оларды түсіндіріп, мазмұндауға қабілетті; теория негіздері бар жауап бағаланады.Қосымша фактілерді мазмұндауда қателердің орын алуы немесе білімсіздік болуы мүмкін. «Қанағат» бағасы негізгі фактілерді және оларды дұрыс құрастырудан құралған жауап, тарихнама, теория жөнінде жалпы түсінігі үшін қойылады. «Қанағатсыз» бағасы негізгі фактілерді, тарихнама, теория сұрақтарын білмеу және түсінбеген жағдайда қойылады.

Семестрдің барысындағы жұмыстың нәтижесі бойынша, бақылаудың барлық түрлерін орындау негізінде әрбір магистранттың пән бойынша қорытынды рейтинг анықталады.

Похожие:

Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07
«Средневековая арабо-мусульманская философия» для магистрантов специальности 6N0201 Философия
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07

Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/06

Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Программа разработана на основании рабочей учебной программы, утвержденной «28» августа 2008г
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Одобрено Учебно-методическим советом факультета химических технологий и естествознания
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Әдебиет теориясы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Жалпы тіл білімі» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Шешендік өнер» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для магистрантов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Орфография, пунктуация» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница