Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 327.75 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница1/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер327.75 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/57566.doc
  1   2   3
 

Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
«Дифференциалды психология» пәнінен

050503 «Психология»

мамандығы бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Павлодар
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________200__ж.


Құрастырушы: доцент Кудышева А.А. _____________


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


«Дифференциалды психология » пәнінен

050503 «Психология»

мамандығының студенттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтың жұмыс бағдарламасы оқу жоспары негізінде әзірленді. “____”_______200 ж. Хаттама № ____


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” __________200__ж. Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М.


Филология,журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________200__ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________Жуманкулова Е.Н.


Ұстаз туралы мәлімет


Абильдинова Гульнара Кайдаровна – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы.

СҰӨЖ қабылдау күндері – жұма күні, 149 ауд. 14.00-17.00 сағ.

Пән туралы мәлімет

1 Пәннің міндеттері мен мақсаттары:

1.1 Кіріспе

Әлеуметтік психологиядағы колданбалы зерттеулердің неғұрлым өзекті әpi басым бағыттары - өзара әрекеттестік және қарым-қатынас; әлеуметтік үлкен топтар мәселесі, жекелей алғанда, оның этнос; қоғамдағы әлеуметтік процестер (саяси, діни, этностық, демографиялық) мәселелері; Қазақстан Республикасының полимәдени және полиэтностық жағдайындағы жеке адамның әлеуметтенуінің психологиялық аспектілері; әлеуметтік психологияның қолданбалы (дін психологиясы, саясат, демография, экономика, сауда, басқару және менеджмент, жарнама, бұқаралық ақпарат құралдары, өнер, білім, ғылым, денсаулық сақтау, жанұя, әскер т.б.) салаларының дамуы болыл табылады.

«Әлеуметтік психология» пәнінің мазмұнын меңгеру студенттердің өз білім, білік, дағдыларын өмірлік іс-әрекеттің түpлі сфераларында (тұлғалық, жанұялық, кәсіби-іскерлік, қоғамдық) пайдалану мүмкіндігін арттырады.

1.2 «Әлеуметтік психология» курсының мақсаты—студенттерді шетелдік және отандық әлеуметтік психологияның теориялық және қолданбалы зерттеу аймағындағы жетістіктерімен таныстыру.

1.3 «Әлеуметтік психология» оқытудың міндеттері:

-студенттерді шетелдік және отандық әлеуметтік психологияның басты мәселелері бойынша теориялық зерттеулері мен тәжірибелік нәтижелерімен таныстыру;

-студенттер бойында үлкен және шағын топтардың. дамуы мен қызмет ету заңдылықтары (конформизм феномені, жетекшілік және лидерлік, топтық тұтастық мәселесі) тypaлы білімдерін қалыптастыру;

-жеке адамның әлеуметтік-психологиялық epeкшеліктері (әлеуметтену және әлеуметтік бағдар) жайлы білімдерін қалыптастыру;

-адамдардың өзара әрекеттеcтігі мен қарым-қатынасы туралы білімдерді қал ыптастыру;

-студенттердің әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламалары мен зерттеу жұмысын жүргізуде іскерлік пен дағдыларын дамыту;

-кәсіби қарым-қатынас дағдыларын дамыту.

1.4 «Әлеуметтік психология» курсын оқу процесінде студенттер білуі қажет:

-әлеуметтік психологияның қалыптасуы мен даму тарихын білу;

-әлеуметтік психологияның өзекті мәселелерін білу;

-әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестердің заңдылықтарын білу;

-теориялык білімді тәжірибеде пайдалана білу;

-құрамада (топта) жұмыс жасай білу;

-кәсіби қарым-қатынас дағдылары;

-психологиядағы ғылыми-ұғымды аппратты игеруге ептілігі;

-әлеуметтік психология мәселелері бойынша материалдарды ауызша және жазбаша түрінде түрде ұсыну ептілігі;

-теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;

-зерттеу іс-әрекетінің дағдылары.

2 Пререквизиттер:

Осы пәнді игеруге қатысты пәндер: философия, социология, мәдениеттану негіздері, политология, педагогика, психологиялық мамандыққа кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе, жалпы психология, психодиагностика негіздері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


1. Андреева Г.М. Социальная психология. М, 1999,

2. Битянова М.Р. Социальная психология. М., 1994.

3. Крысько В.Г. Социальная психология. М., 2001.

4. Майерс Д. Социальная психология. СП6., 1998.

5. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М., 1999.

6. Немов Р.С. Психология.. М. 1990.

7. Паповян С.С. Математические методы в социальной психологии. М., 1983.

8. Шевардин Н.И. Социальная психология в образовании. М., 1995.

9. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодииамика, игры, упражнения. Спб.. 1994.

10. Сейдуллаев Б.А. Мстодическое пособие по курсу «Социальная психология». А., 1995.

11. Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. - Л,ЛГУ, 1987.

12. Парытин Б.Д. Социальная психология. Спб, 1997,2001.

13. Донцов А.И. Психопогия коллектива. -Ы., 1984.

14. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малых групп. М.,1991

15. Бодалев А.А. Психология общения. Москва-Воронсж.. 1996.

16. Шибутани Т. Социлаьная психолшия. - М., 1999.

17. Агеев В.С Мсжгрупповое воздсйствие. - М.. 1990.

18. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. Самара, 1998.


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


Пән мазмұны

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (заочного отделения)

№ п/п

Наименование тем

Количество часов

Лекц.

Практ.

Лаб.

СРС

1

2

3

4

5

6

Понятие об индивидуальности в рамках дифференциальной психологии

1

Предмет и методы дифференциальной психологии, ее основные задачи

1

1
7

2

Основные факторы происхождения индивидуальных различий
1
7

Дифференциальная психофизиология

3

Типологические свойства нервной системы как главные нейрофизиологические характеристики индивидуальности

18

4

Б.М.Теплов- основатель отечественной школы дифференциальной психофизиологии

18

5

Теория основных свойств нервной системы Н.Д.Небылицына

18

6

Развитие понятий общих и частных свойств нервной системы
0,5
8

7

Темперамент

1

0,5
8

8

Характер

1

0,5
8

9

Способности

1

0,5
8

Понятие конституции человека

10

Уровни и иерархия биологической организации человека

18

11

Исследования Э.Кречмера

1

1
8

Половой диморфизм

12

Стадии половой дифференцировки

18

13

Половой диморфизм и особенности психического развития в онтогенезе.
1
8

14

Половая социализация

18

15

Психологические развития между полами и их физиологические основы

17

ИТОГО: 135 ч

12

6
117Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Әлеуметтік психологияның пәні, оның адам және қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орны. Жалпы психология және әлеуметтану-әлеуметтік психологияның нeгізi. Қaзipгi психологиялық және әлеуметтану ғылымдарындағы әлеуметтік психологияның пәні туралы бipтeкті түсініктердің болмауы.

2 тақырып. Әлеуметтік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы. Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуының алғы шарттары. Алғашқы әлеуметтік-психологиялық теориялар («Халықтар психологиясы» М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт; «Көпшілік психологиясы» Г.Тард, В.Макдугаллдың «Әлеуметтік жүріс-тұрыс инстинкт» теориясы).

3 тақырып. Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары. Қазіргі әлеуметтік психологиядағы жаңа бихевиоризм. Әлеуметтік-психологиялық зерттеулер контексіндегі үйрену теориясының негізгі ұғымдары. Әлеуметтік-психологиялық феномендердің психоаналитикалық талдауы. Әлеуметтік психологиядағы қазіргі псяхоаналитикалық тұжырымдамалар және З.Фрейд позициясы.

4 тақырып. Әлеуметтік-психологиялык, зерттеу әдістері мен әдіснамасы. Ғылыми зерттеу әдәснамасы түсінігі. Әлсумсттік-психологиялық зерттсудің тсориясы мен эмпирикасы. Мәліметтердің сенімділігі мен негізділігі мәселесі. Репрезентативтілік мәселесі. Таңдау түрлері. Әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламасы.

5 тақырып. Тұлға - әлеуметгік-психологиялық зерттсудің пәні рстінде. Тұлға мен қоғамның өзара байланысы әлеуметтік психологияның түйінді мәселелерінің бірі ретінде.

6 тақырып. Әлеуметтанудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Әлеуметтену түсінігі. Әлсуметтену мсханизмдері мен иистнтуттарының жалпы сипаттамасы. Тұлғаның әлеуметтену процесіндегі ерскшеліктсрі. Әлеуметтенудің негізгі кезеңдері. Әлсуметтену заңдылыктарын Э.Берн және К.Стейнердің транзактілі талдауы бойынша түсіну.

7 тақырып. Гұлғаның әлеуметтік мінез-құлқын реттеудің психологиялық мсханизмдері. Қажеттіліктср, могивтер, қызығулар, кұндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінез-құлықтың психикалық реттеудегі рөлі. Әлеуметтік бағдар түсінігі. Әлсумсттік бағдар зсрттеулсрі үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулердің мәні. Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтерді) зерттеу әдістері.

8 тақырып. Қарым-қатынас - әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде. Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, псрцептивті; олардың бірлесксн іс-әрекет сипаты мен қарым-қатынастағы серіктеспен қатынас сипатымен байланысы (Г.М.Андреева, Е.С.Кузьмин).

9 тақырып. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы: вербальды қарым-қатынас. Адамдар арасындағы қарым-қатынас процесінің ерекшелігі: ақпараттардың «қозғалысы» ккезіндегі дамуы мен толығуы; қарым-қатынас кезіндегі серіктестердің белсенділігі; ақпараггардың мағыналық талдануы және коммуникация түрлері. Сөйлеу құрылымы. Тілдік хабараларды түсінудің әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары.

10 тақырып. Вербальды емес қарым-қатынас. Вербальды смсс қарым-қатынас түсінігі. Всрбальды смсс жүріс-тұрыстың негізгі құрылымының (түрлері) жалпы сипаттамасы. Кинессика және оның компоненттері (ым, поза, жүріс, көз контактісі, авербальды әрекеттер) - қарым-қатынас процесінің факторлары ретінде.

11 тақырып. Қарым-қатынастың перцептивті жағы: тқлғааралық қабылдау және өзара түсіністік. Әлеуметтік психологиядағы перцептивті процестерді талдау ерекшеліктері. Қарым-қатынас процесіндсгі тұлғааралық қабылдау мен өзара түсіністіктің рөлі. Субъекті қасиеттері, қабылдау объектісі, сипаты және тұлғааралық өзара байланыстар - перцептивті процесс факторлары ретінде. Қабылдау механизмдері мен эффектілері.

12 тақырып. Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлғааралық өзара әрекеттестік. Тұлғааралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-психологиялық зертгеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік» теориясы. Тұлғааралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-қатынас формалары ретінде. Бәсекелестік пен бірлестік өзара әрекеттестігінің түрлері ретінде.

13 тақырып. Жеке адам аралық кикілжің және оны шешудің тәсілдері. Тұлғааралық кикілжің түсінігі. Тұлғааралық кикілжіңдердің мотивациялық жәнс когнитивті тұжырымдамаларының жалпы сипатгамасы. Кикілжіңді жүріс-тұрыс және объективті кикілжінді ситуация. Тұлғааралық кикілжіңнің құрылымы мен динамикасы.

14 тақырып. Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудің әдіснамалық мәселелері. Шағын топтың психологиялық мәселесін өңдеудің әлеуметтік-тарихи және нақты-ғылыми алғы шарттары. Зерттеудің қазіргі жағдайы және перспективасы. Шағын топ дефинициясы. Шағын топтардың жіктелуі.

15 тақырып. Тұлға және топ. Тұлға мен қоғам өзара қатынасы шағын топты әлсуметтік психологиялық зерттеудің бастапқы мәселесі ретінде (Н.Триплет, В.Меде, В.М.Бехтерев т.б.). Топтағы ережені қалыптастыру (М.Шериф, Т.Ньюком т.б.). Топтық әсер ету әдістері мен механизмдері. «Конформизм» құбылысы С.Атт, Р.Крачфилд т.б.). Топтық азшылықтың әлеуметтік әсерінің механизмдсрі мсн жайларын зерттеу (С.Московичи т.б.). Бірлсстік құрылымындағы жеке адам: беделдіге бағыну құбылысы (Ст.Милграм).

16 тақырып. Шағын топтың генезисі мен дамуы. Шағын топтың пайда болуының объективті және субективті себептері әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде. Әлеуметтік идентификация түсінігі. Топтың даму үлгілері (Б.Такмен, Г.Стенфорд, А.В.Петровский, Л.И.Уманский т.б.).

17 тақырып. Шағын топта қалыптасқан өмірлік іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Топ бірлескск іс-әрекет субъектісі рстінде (Г.М.Андреева, А.В.Петровский т.б.). Топ өмірлік іс-әрекетінің сыртқы және ішкі қайшылықтары оның даму көзі ретінде.

18 тақырып. Топаралық қатынас психологиясы. Топаралық қатынас психологиясын зерттеудің мотивациялық (З.Фрсйд, Д.Доллард, Н.Миллер, Т.Адорно), ситуациялық (М.Шериф жәнс т.б.), когнитивті (А.Тэшфел, Дж.Тернер, В.Дуаз) және іс-әрекеттік (В.С.Агеев) бағыттары. «Топаралық дискриминация», «топшілік фаворитизм» әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде. Топаралық қатынас және әлеуметтік әділеттілік мәселесі.

19 тақырып. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары. Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды зсрттеудің теориялық және әдістемелік принциитері, мәселелері. Үлксн әлсуметтік топтардың жіктелуі.

20 тақырып. Әлеумеітік психологиядағы теориялық және қолданбалы білімдердің арақатынасы. Қазіргі кездегі қолданбалы әлеуметтік-психологиялық зерттеулерге деген қызығушылықтың артуы.

  1   2   3

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница